منابع پایان نامه با موضوع حافظه کاری، حافظه فعال، کنش های اجرایی

دانلود پایان نامه ارشد

حلقه ی نوار ضبط صدا است با یک مسیر مشخص، کلمات و دیگر واحد های صدا به ترتیب سفارش، دریافت و ضبط می گردند و به صورت محو می شوند توسط ضبط کلمات جدید، و واحد های صدای جدید، مگر اینکه آن ها دوباره با تکرار در این نوار ضبط شوند. حلقه ی آواشناختی کارکرد خاصی دارد و مقصد آن به وسیله ی نوعی از اطلاعات محدود می شوند. حلقه ی آواشناختی محرک های ادراکی را تبدیل به کد های آواشناختی می کند که شامل کد های صوتی، زمانی و خواص پی در پی از محرک های کلامی است. این کد ها سپس با کد های خارجی جفت می گردند در حافظه دراز مدت با رمز گردانی معنایی ذخیره می گردند.
2-الف-4-3-2 صفحه ی دیداری فضایی
صفحه ی دیداری فضایی مسئول ضبط اطلاعات دیداری فضایی است . مثل انباره ای برای اشیا و موقعیت ها و مکان ها. این صفحه همچنین نقش کلیدی را در ایجاد و دستکاری تصاویر ذهنی بازی می کند. همچون حلقه ی آواشناختی این صفحه هم مرکب از یک انباره موقت منفعل و یک پردازش تکرار فعال است. زوال در انباره دیداری فضایی موقت به همان سرعتی است که در حلقه ی آوا شناختی است و جایگزینی در آن کمتر از ثانیه است. سرعت فراموشی در این صفحه تابعی است از پیچیدگی محرک ها ومدت زمانی که آن محرک در معرض دید قرار دارد. در نتیجه ی حرکات چشم، دستکاری تصاویر وبرخی دیگر از انواع حالت های حافظه ی دیداری ردهای دیداری تازه ایی به وجود می آید. این صفحه به صورت اولیه برای نگه داری محرک های الگو شده وفضایی طراحی شده است و این همچنین خود تبیینی است که چرا این صفحه با حرکات فیزیکی پیوند خورده است.
2-الف-4-3-3 عامل اجرایی مرکزی
عامل اجرایی مرکزی ، مهمترین مولفه نظام حافظه کاری است. هر زمان که ما درگیر فعالیت شناختی پیچیده هستیم ( مانند: خواندن متن، حل مسئله و انجام دو تکلیف همزمان ) به طور قابل توجه، عامل اجرایی مرکزی را مورد استفاده قرار می دهیم. به طور کلی فرض شده است که قشر پیش پیشانی قسمتی است که بیشترین درگیری را در عملکرد عامل اجرایی مرکزی دارد.
بدلی( 1996 )چهار عملکرد برای عامل اجرایی مرکزی پیشنهاد کرده است که در ذیل می آیند :
1-تغییر طرح های یادداری.2- اشتراکی کردن زمان در مطالعات دو تکلیفی.3- توجه انتخابی برای محرک معین زمانی که دیگر محرک ها نادیده گرفته می شوند . 4-فعالیت موقعیتی حافظه بلند مدت.
در سال 1999 بادلی و لوجی ادا کردن که مجری مرکزی به عنوان یک مکانیزم کنترل توجه است که منابع توجه را به زیر سیستم های خاصی هدایت می کند و مسئول انتقال اطلاعات به حافظه دراز مدت است.
اجرائیات مرکزی مثل طراحی، انسجام دادن، متمرکز کردن توجه، مقاومت در برابر تداخل، بهره گیری از بازخورد وتوانایی روبه رو شدن با مسائل جدید است.
2-الف-4-3-4 انباره موقت رویدادی (بافراپیزودیک )
بدلی ( 2000 ) مؤلفه ی چهارمی را به الگوی حافظه کاری افزود. انباره موقت رویدادی، جایی است که اطلاعات منابع مختلف را (حلقه واج شناختی، صفحه دیداری – فضایی و حافظه بلند مدت ) می توان یکپارچه و به طور کوتاه مدت ذخیره کرد. بر طبق عقیده راپوز و بدلی (2006 )انباره موقت رویدادی، انباره رویدادی است که دارای مزیت نگه داری اطلاعاتی است که از دامنه گسترده ای از نظام ها شامل مؤلفه های دیگر حافظه کاری وحافظه بلند مدت درون ساختارهای پیچیده، یکپارچه شده است که شامل مناظر و رویدادها است. انباره ای است که به عنوان یک واسطه ی میان زیر شاخه ها با رمز های متفاوت می باشد که بازنمایی ها با جنبه های متعدد را با یکدیگر ترکیب می کند.دو ویژگی کلیدی بافراپیزودیک توانایی یک پارچه کردن عناصر دیداری وکلامی برای خلق بازنمودهای اپیزویک است و به صورت خیلی کوتاه اجازه می دهد اطلاعاتی که بیش از ظرفیت دو زیر سیستم هستند را ذخیره سازند. (شلتون والیوت ،2008 ).واآ
2-الف-4-4 پایه های نوروآناتومیک حافظه ی فعال
پژوهش های اخیر ریشه های متفاوتی را از فعالیت های حافظه کاری در مغز یافته اند. برای مثال یافته های هدن و یونسس ( 2006 ) حاکی از این هستند که حافظه کاری کلامی، دیداری – فضایی و اجرایی هریک با بخش های متفاوتی از مغز پیوند خورده اند.
بررسی های عصب شناختی دیگر ( پرابماکاران و همکاران، 2000 ) همچنین شواهدی از جدایی جریان الکتریکی خرده سیستم های کلامی از دیداری فضایی را یافته اند. شواهد پژوهش های اخیر اذعان می کنند که پایه های نوروآناتومیک حافظه کاری به شکل زیر است:
1- حلقه آواشناختی در لوب گیجگاهی نیمکره چپ واقع شده است .
2- حافظه دیداری – فضایی در نیمکره راست واقع شده است.
3- فعالیت های کنش های اجرایی در قشر پیش پیشانی پشتی – جانبی واقع شده است.

به نظر می رسد پایه های نوروآناتومیک انباره ی آواشناختی در قسمت های تحتانی لوب آهیانه ای غالب و نواحی قدامی لوب گیجگاهی و قشر پیشانی باشد. ( گادر کول و همکاران به نقل از کولیدگ و وین، بیت ،2002).پایه های نوروآناتومیک حافظه ی کوتاه مدت فضایی در قسمت های نیمکره ی غیر غالب و قسمت های تحتانی قشر پیشانی و سپس سری است ( اسمیت، 1997 ).
2-الف-4-5کارکرد حافظه فعال
پژوهشگران کارکردهای حافظه فعال را به دو طبقه ی اصلی تقسیم کرده اند :
1- ذخیره سازی 2- کنترل اجرایی
بادلی و هیتچ ( 1974 ) بر این نکته تاکید می کنند که بخش کنترل اجرایی در حافظه کاری مسئول کنترل تمام فعالیت ها است اما آنها با این جزئیات اشاره نمی کنند که حافظه فعال چطور این کارکرد کنترلی را تشخیص می دهد. کوان و انجل1 ( 1999 ) و تولسکی2 و همکاران ( 1999 ) نیز به این نکته اذعان دارند که توجه کنترل شده مسئولیت کنترل اجرایی است اما جزئیات بیشتری از این کنترل را ارائه نمی دهند.
نگهداری توجه برای تکالیف در دسترس یکی دیگر از کارکردهای شناختی حافظه فعال است در حقیقت یک رابطه قوی فوق العاده و نامشخص بین حافظه فعال و توجه وجود دارد مخصوصاً در برخی ار جنبه های توجه و حافظه فعال و بالاخص حافظه فعال اجرایی ( کرنیش، ولدینگ، گرانت، 2006 ؛ موریس ، 1996 ). افرادی که نمره بالایی در آزمون حافظه فعال اجرایی دارند بسیار بهتر اطلاعات نامربوط را سرکوب و بازداری می کنند نسبت به افرادی که در این زمینه توانمندی کمتری دارند. ( کانوی، کووان و بانتینگ ، 2001 )

1- Kuan & Anjel
2- Tulsky

برعکس کودکان با نقص در کنترل توجه احتمالاً همزمان مشکلاتی را در همان جنبه از حافظه فعال دارند . پنینگتون و اوزونوف در سال 1996 کارکردهای اجرایی را به عنوان یک دامنه ی منحصر به فرد از توانایی هایی که شامل سازماندهی در فضا و مکان، بازداری انتخابی، تهیه ی پاسخ، برنامه ریزی و انعطاف پذیری است. در طول چند سال گذشته مربیان شروع به تشخیص نقش کنش های اجرایی در عملکرد آموزشگاهی نموده اند در حقیقت ضعف در فرایندهای کنش های اجرایی اغلب با مشکلات آموزشگاهی دانش آموزان و مخصوصاً با مشکلاتی که نیازمند هماهنگ ساختن بسیاری از مهارت هاست دیده می شود. فرایندهای کنش های اجرایی را می توانیم به عنوان قله ی کوه در نظر بگیریم، فردی که بر سر قله کوه ایستاده مانند دید یک پرنده از بالا یک دید پاناروما از منظره ی پایین دارد یا به عبارت دیگر یک دید اشرافی و اجمالی از یک تصویر بزرگ دارد . ایستادن در پایین کوه فقط منظره ای از هزاران درخت را به فرد نمایش می دهد. کنش های اجرایی به فرد اجازه می دهد تا حرکت روبه عقبی داشته باشد و به صورت انعطاف پذیری دید فرد را از منظره ی کلی به منظره ی جزئی مدیریت می کند.
ازآن جایی که بسیاری از تکالیف آموزشگاهی نیازمند هماهنگی و یکپارچه کردن خرده مهارت های چندگانه است و همچنین توانایی حرکت از سوی تم به جزئیات، ضعف در کنش های اجرایی می تواند تاثیر معناداری را در دقت و کارایی عملکرد دانش آموزان داشته باشد. کودکانی که مشکلاتی در کنش های اجرایی شان دارند اغلب اضافه بار شناختی را تجربه می کنند. به طوری که ورودی اطلاعات آنان بیش از خروجی آن است. این اطلاعات برای یک برنامه، سازماندهی شدن و اولویت بندی مبارزه می کنند در نتیجه اطلاعات مسدود شده در بالای این قیف قرار می گیرند. زیرا این دانش آموزان نمی توانند اطلاعات را به صورت سریع پردازش کنند و همچنین نمی توانند به صورت انعطاف پذیری از روش های دیگر استفاده کنند و در نهایت آنان نمی توانند جلوی مسدودشدن قیف را برای به انجام رساندن کار بگیرند. در نتیجه توانایی ورودی استدلال کردن مفهومی دانش آموزان با ضعف در کنش های اجرایی از خروجی مفهومی آنان قوی تر است در نتیجه این دانش آموزان در کلاس درس در نشان دادن آنچه می دانند بسیار ناکارا هستند و بسیار مشکل دارند . مهارت های مطالعه وعملکرد امتحانی آنان در معرض خطر است و همچنین درجه آموزشگاهی آنان ممکن است بازتاب توانایی عقلی آنان نباشد.
راهبردهای کنش های اجرایی به دانش آموزان برای رفتن به فراسوی محتوای افکارشان کمک می کند. به طوری که یادگیری چیزی بیشتراز یک نتیجه ی محض است ( ملتزرو کریسشنان، 2007 ). دانش آموزان نیاز دارند که یادبگیرند چطور اهدافشان را تعیین کنند، برنامه ریزی و اولویت بندی کنند، چطور مواد و اطلاعات را سازماندهی کنند و چگونه اطلاعات آموخته شده ی قبلی را به خاطر بیاورند و بازیابی کنند. چطور در بین روش های یادگیری و موقعیت های حل مسئله حرکت کنند و چطور برخود و کارشان نظارت کنند. تمام این فرایندهای کنش های اجرایی می توانند تا آخرین سطوح آن آموخته شوند .
2-الف-4-6 مولفه های کارکرد های اجرایی
1- اولویت 2- برنامه ریزی 3- سازماندهی 4- انعطاف پذیری 5- بازداری 6- تصمیم گیری 7-فرایندهای خود تنظیمی 8- توجه و سیستم های حافظه ای که این فرایندها را هدایت می کنند 9- حرکت
2-الف-4-6-1 اولویت
– اولویت دادن به وسیله تخصیص دادن زمان و تلاش بیشتر برای پروژه های اصلی
– دانستن اینکه جزئیات بسیار مهم هستند و این جزئیات می توانند در خواندن، یادداشت برداری و نوشتن نادیده گرفته شوند.
– برآورد این که برای خواندن و فهمیدن و ایجاد یک خروجی چقد زمان لازم است.
2-الف-4-6-2 سازماندهی
– سازماندهی افکار
– سازمان دهی مواد مانند یادداشت های کلاسی
– سازمان دهی فضای کار ( کاهش حواس پرتی و درهم و برهمی )
2-الف-4-6-3 حرکت
– حرکت منعطف از سوی تم های اصلی به سوی جزئیات مربوط به خواندن، نوشتن یا تکالیف مطالعاتی
– حرکت بین اعمال در حال انجام و میان کلمات و محاسبات ریاضی
– دسترسی به حافظه کاری
2-الف-4-7 مداخله وافزایش کارایی حافظه فعال
• رعایت تسلسل، پیوستگی و بیش نیازها در تهیه و تدوین محتوای آموزشی (ارتباط افقی و عمودی محتوای آموزشی )
• اجتناب از ارایه اطلاعات انبوه در یک زمان. اگر تکلیف پیچیده است آن را به گام های ساده تبدیل کنید و طول جمله را کاهش دهید. پیچیدگی معنایی آنها را کم کنید (اشکال ساده جملات معلوم به جای مجهول) و تشابه به واژگان را افزایش دهید.
• تلفیق فیزیکی محتوا و مواد یادگیری
• حذف زواید. آموزش های ساده و خلاصه بدهید. اگر کودک نمی تواند آموزش ها را به خاطر بیاورد آن ها را تکرار کنید.
• استفاده از بیش سازمان دهنده ها (کار پیوند بین دانش قبلی و اطلاعات جدید در حافظه فعال انجام می شود ) .
• استفاده از طرحواره ها
• آرام کردن سرعت گفتار
• کاهش دادن سطح اضطراب (ارجمند نیا).

الگوی حافظه کاری چندین مزیت نسبت به انباره حافظه کوتاه مدت فرض شده توسط اتکینسون و شفرین(1968) دارد. اول این که، نظام حافظه کاری، هم پردازش فعال و هم ذخیره گذرا اطلاعات را در بر می گیرد و همچنین در همه تکالیف شناختی پیچیده مانند فهم و استدلال در گیر است. دوم این که الگوی حافظه کاری، مرور ذهنی کلامی را مانند یک فرایند اختیاری در حلقه واج شناختی ایجاد می کند. این موضوع نسبت به مرور ذهنی عظیم در الگوی چند انباره ای اتکینسون و شفرین واقع گرایانه تر است. شایان ذکر است که حافظه کاری و سازماندهی از جمله راهبردهای شناختی و فرا شناختی هستند که نقش مهم و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع حافظه کوتاه مدت، حافظه فعال، ناتوانی یادگیری Next Entries منابع پایان نامه با موضوع حافظه فعال، ناتوانی یادگیری، کارکردهای اجرایی