منابع پایان نامه با موضوع حافظه فعال، ادراک دیداری، عملکرد تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

افراد غيرناتوان در همه تكاليف به طور معناداري عملكرد بهتري نسبت به گروه ناتوان داشتند .
هلاند1 (2001 ) در پژوهشي دانشآموزان با اختلال خواندن را در طي 35 جلسه برنامه كاركردهاي اجرايي حافظه فعال، سازمان دهي و پيگيري هدف آموزش داد. نتايج حاكي از آن بود كه نمرات پس آزمون در حوزه كاركردهاي اجرايي و همچنين نمره خواندن بالاتر از مرحله پيش آزمون بود
برزنیتز و نوو2 (2011) در پژوهشی حافظه فعال، زبان، آگاهی واجی، خواندن و نوشتن، سرعت نامیدن، و سرعت پردازش را برای پیش بینی تواناییهای خواندن ( رمزگشایی، درک مطلب و زمان خواندن ) در 97 کودک 6 ساله بررسی کردند. نتایج نشان داد که حافظه فعال کلامی بیشترین سهم را در پیش بینی هر سه توانایی خواندن ( رمزگشایی، درک مطلب و زمان خواندن) در سال بعد داشت. نتایج نشان داد که اضافه کردن ارزیابی حافظه فعال کلامی ، برآورد بهتری از احتمال موفقیت تحصیلی آینده کودکان خواهد بود.
در مطالعهی دیگری، کیبی، مارکس، مورگان، لانگ(2004) از بررسی ارتباط ناتوانیهای تحولی خواندن و حافظهی کاری دریافتند که کودکان دچار ناتوانیهای تحولی خواندن، اختلال آشکاری در حافظهی کاری دارند.

1-Helland
2-Nevo and Breznitz

رورک1 (1993) در پژوهشی حافظه دانشآموزان با ناتوانی خواندن و یا هجی کردن را مورد مطالعه قرار داد. نتایج نشان داد که این دانشآموزان در به خاطر آوردن جدول ضرب و یا مرحلهای خاص به حل صحیح مسئله منجر میشود، دچار مشکلاتی هستند. افزون بر آن، آنها گرایش به اجتناب از حل مسئلههایی دارند که مستلزم خواندن کلمات چاپی است
پیترز وهمکاران (2012) در یک بررسی تحت عنوان”ادراک دیداری ومهارت های حرکتی دراختلال یادگیری ریاضی”39 کودک دچار ناتوان یادگیری ریاضی و106 کودک دارای رشد معمولی را در زمینه های ادراک دیداری ویکپارچگی دیداری-حرکتی مورد بررسی قرار دادند ودریافتند که کودکان دارای ناتوان یادگیری ریاضی در همه زمینه های مذکور به طور معناداری از کودکان دارای رشد طبیعی ضعیف تر هستند.
نتایج بررسی های مائلند(1992)،الیور(1990)،ویل وآماندسون(1994)نشان می دهندکه بین توانایی خواندن ورشد دیداری- حرکتی همبستگی وجود دارد ورشد دیداری- حرکتی میتواند توانایی خواندن ونوشتن را پیش بینی کند.
نتایج چندین بررسی نشان داده اند که بهبود ادراک دیداری وتوانایی های یکپارچگی های دیداری- حرکتی در قالب برنامه درمانی یکپارچگی حسی می تواند بر ضریب هوشی تاثیر مثبت معناداری بگذارد(بیری وبیری،2006؛ برین وهمکاران،1985؛دیویس وگاوین،2007؛فنگر،1998).

1-Rourke

کاریولا وهمکاران(2009)درپژوهشی با عنوان”آموزش حافظه فعال دیداری- فضایی فراشناختی برای کودکان”46 کودک پایه چهارم را به دو گروه تقسیم نمودند.گروه اول شامل 22 نفر(12 پسر و10 دختر)بود که درگروه آزمایش قرار گرفتند و24 نفر(14 پسر و10 دختر) باقی مانده در گروه کنترل جایگزین شدند. سپس،دو گروه در زمینه حافظه فعال دیداری – فضایی وحافظه کلامی مورد ارزیابی قرار گرفتند،که درپیش آزمون تفاوت معناداری نداشتند.بعد از آن که مداخله بر روی گروه آزمایش انجام شد وپس آزمون ارائه واجرا گردید.نتایج نشان داد که بین گروه آزمایشی وکنترل از لحاظ حافظه فعال دیداری –فضایی تفاوت معناداری وجود دارد.بنا براین مشخص شد که آموزش حافظه فعال دیداری-فضایی فراشناختی می تواند بر حافظه فعال دیداری – فضایی کودکان تاثیر معناداری بگذارد.
2-ب-3 جمع بندی
آنچه از مجموع تحقیقات خارجی و داخلی به دست میآید این است که حافظه فعال نقش مهمی در یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان ،به ویژه دانش آموزان ناتوان یادگیری (خواندن ،املاوریاضی) دارد .همچنین نتایج به دست آمده از پژوهش های مختلف دراین حیطه نشان داده است که آموزش مهارت های ادراک بینایی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان ناتوان یاد گیری به ویژه اختلال یادگیری خواندن ودیکته اثر بخش بوده است. بنابراین آموزشهای مناسب در این زمینه میتواند منجر به بهبود عملکرد تحصیلی این دانشآموزان شود.

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 روش پژوهش
پژوهش حاضر با روش نیمه تجربی و با طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا گردید. از هر دو گروه آزمایشی و کنترل پیش آزمون حافظه فعال، ادراک دیداری و آزمون دیکته گرفته شد، سپس به گروه آزمایشی برنامه های تقویت حافظه فعال و ادراک دیداری – حرکتی ارائه شد و در این رابطه افراد گروه کنترل، آموزشی را دریافت نکردند. در پایان جلسات از هر دو گروه آزمایشی و کنترل پس آزمون حافظه فعال، ادراک دیداری و آزمون دیکته گرفته شد.
3-2 متغیرهای پژوهش
متغیرهای مستقل : حافظه فعال، ادراک دیداری – حرکتی
متغیر وابسته : عملکرد نوشتن
متغیر کنترل : پایه تحصیلی، سن، هوشبهر 85-110
متغیر تعدیل کننده: جنسیت
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دارای اختلال یادگیری دیکته پایه دوم و سوم ابتدایی مراکز مشکلات ویژه یادگیری ویژه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 92- 93 است.
3-4 نمونه و روش نمونه گیری

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع حافظه فعال، ناتوانی یادگیری، کارکردهای اجرایی Next Entries منابع تحقیق با موضوع پرخاشگری، رشد اجتماعی، سبک دلبستگی