منابع پایان نامه با موضوع حافظه فعال، ناتوانی یادگیری، کارکردهای اجرایی

دانلود پایان نامه ارشد

کلیدی در یادگیری خواندن ونوشتن بازی می کنند و بهترین و کامل ترین راهبردها جهت مطالعه و یادگیری به شمار می روند.

2-ب: پیشینه پژوهش
2-ب-1 پژوهش های داخل کشور
عابدی و آقابابایی (1390) در پژوهشی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی (حافظه فعال و بازداری پاسخ ) را بر بهبود کارکردهای اجرایی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر پایهی سوم ابتدایی با ناتوانی یادگیری املا در شهر اصفهان بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که تأثیر آموزش کارکردهای اجرایی( حافظه فعال و بازداری پاسخ ) بر کارکردهای اجرایی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان با ناتوانی یادگیری املا از لحاظ آماری معنادارمی باشد. همچنین بین دو روش آموزش کارکرد اجرایی هردو سهم برابری برای بهبود عملکرد دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املا داشته اند.
کجباف و همکاران(1389) در پژوهشی حافظهی کودکان دچار ناتوانیهای یادگیری در املا، ریاضی و روخوانی کودکان عادی پایهی چهارم ابتدایی شهر اصفهان مورد مقایسه قرار دادند. نتایج حاکی از آن بود که بین نیمرخ حافظهی کودکان عادی و کودکان دچار ناتوانیهای یادگیری در املا، ریاضی و روخوانی تفاوت معناداری وجود دارد، ودانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری املا نسبت به گروه دیگر حافظه ی ضعیف تری دارند. مرادي و ميرمهدي (1389) به منظور بررسي تاثير آموزش حافظة فعال و روش سازماندهي بر بهبود عملكرد نوشتاري دانشآموزان با اختلال بيان نوشتاري، روي ٣٠ نفر از دانشآموزان انتخاب شده که روي گروه آزمايش 20 جلسه يك ساعته آموزش حافظه کاري و طي 30 جلسه يک ساعته آمووزش سازمان دهي داده اجرا گرديد. يافتههاي پژوهش نشان داد که آموزش حافظه کاري و روش سازماندهي بر بهبود عملكرد نوشتاري دانشآموزان با اختلال بيان نوشتاري از نظر آماري تأثير معناداري داشته است. اما، تفاوت معناداري از نظر آماري بين آموزش حافظه کاري و روش سازماندهي بر بهبود عملكرد نوشتاري دانشآموزان با اختلال بيان نوشتاري وجود نداشته است.
افروز ،سیاحی ونظری(1390)در پژوهشی ادراک دیداری-حرکتی کودکان دارای اختلال یادگیری وعادی شهر اهواز را در آزمون بندر گشتالت، باهم مقایسه نمودند نتایج حاکی از این بودکه:بین ارتکاب به خطای نوع تحریف، ترکیب تداوم وچرخش،کل خطاها وبهره ادراک دیداری-حرکتی در هر دو گروه تفاوت معناداروجود دارد وکودکان دارای اختلال یادگیری سطح عملکرد پایین تری از کودکان عادی داشتند
خدامي (1390) در پژوهش با هدف بررسي تأثير آموزش حافظة فعال و آموزش فراشناخت بر عملكرد تحصيلي دانشآموزان دختر داراي ناتوان يادگيري رياضي اجرا شد. پژوهش از نوع آزمايشي و جامعة آماري شامل دانشآموزان دختر پاية سوم ابتدايي داراي ناتواني يادگيري رياضي يافتهها نشان داد آموزش حافظة فعال و آموزش فراشناخت بر عملكرد تحصيلي رياضي دانشآموزان با ناتواني يادگيري رياضي مؤثر است. نتايج آزمون تعقيبي نشان داد بين دو روش آموزش حافظة فعال و فراشناخت، در بهبود عملكرد تحصيلي رياضي دانشآموزان با ناتواني يادگيري رياضي تفاوت معناداري وجود ندارد.
همچنين، يگانه (1385) نشان داد كه حافظة فعال با پيشرفت تحصيلي رابطهاي مثبت و معنادار دارد. بنابراين، توجه به ظرفيت و كارايي حافظة فعال دانشآموزان (يادگيرندگان)، بي گمان هم بر انجام دادن تكاليف شناختي و يادگيري آنان و هم بركيفيت و كارآمدي فرايند طراحي، ارائه و آموزش محتواي يادگيري با هدف ايجاد كردن و گسترش يا تسهيل بخشيدن به يادگيري يادگيرندگان، اثرات مؤثر و مثبت به جاي خواهد گذاشت (اسد زاده، 1388).
ندا صفرپور و همکاران (1390) با مقايسة سرعت ناميدن و عملكرد مؤلفههاي سهگانه حافظة فعال در كودكان نارساخوان و عادي که روي 60 نفر از دان ش آموزان پسر مقطع سوم دبستان به اين نتايج رسيدند که بين دو گروه نارساخوان و عادي در هر يك از آزمونهاي حافظة فعال، به جز يا دآوري مكعب، و سرعت ناميدن، تفاوت معناداري وجود دارد. نتايج پژوهش نشان داد كه عملكرد كودكان نارساخوان در سرعت ناميدن اعداد، در مقايسه با كودكان عادي، كندتر است و همچنين در هر يك از آزمونهاي حافظه ی فعال به غير از آزمون يادآوري مكعب كه داراي عملكرد يكساني هستند،كودكان نارساخوان عملكرد ضعيف تري نسبت به كودكان عادي دارند.
علیزاده وکوشش(1388) به منظور بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های ادراک بینایی بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان نارسا خوان 30 نفر از دانش آموزان نارسا خوان پایه سوم دبستان را انتخاب، وبه آموزش مهارت ادراک بینایی گروه آزمایش پرداختند.یافته ها نشان دادند که بین نمرات پیش آزمون وپس آزمون در دو گروه آزمایش وشاهد تفاوت معناداری وجود دارد، درنتیجه آموزش مهارت های ادراک بینایی عملکرد خواندن دانش آموزان نارسا خوان را بهبود می بخشد.
عابدي (1389) با بررسي اثربخشي آموزش حافظة فعال بر بهبود عملکرد تحصيلي دانشآموزان با ناتوانايي يادگيري رياضي روي 30 کودک داراي ناتواني يادگيري رياضي دانشآموز پايه سوم نتايج نشان داد که آموزش حافظة فعال ميتواند عملکرد تحصيلي دانشآموزان ناتواني يادگيري رياضي را بهبود می بخشد و از آن به عنوان روش مداخلهاي براي بهبود اشکلات رياضي دانشآموزان با ناتواني يادگيري رياضيات مورد استفاده قرار داد. کریمی وعسگری(1391)در پژوهشی اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان نارسا خوان را مورد بررسی قرار دادند. دراین پژوهش 30 نفر از دانش آموزان نارسا خوان انتخاب وگروه آزمایش طی 15 جلسه تحت آموزش راهبرد های حافظه فعال قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آموزش حافظه فعال عملکرد خواندن دانش آموزان نارسا خوان رابهبود می بخشد
رجبی وپاکیزه(1391)به پژوهشی با هدف مقایسه نیم رخ حافظه وتوجه دانش آموزان ناتوان یادگیری با دانش آموزان عادی پرداختند. در این پژوهش 5 گروه 15نفری دانش آموزان عادی، ناتوان یادگیری در دیکته، ناتوان یادگیری درریاضی، ناتوان یادگیری درخواندن وناتوان یادگیری مرکب شهرستان بوشهر شرکت داشتند.یافته ها نشان داد که دانش آموزانی که مشکل نارسا نویسی وبه ویژه ترکیب دو یا سه ناتوانی در یادگیری را دارند از توانایی حافظه وتوجه کم تری برخوردارند.
کارآراني کاشاني (1376). در بررس مهارتهاي خواندن و حافظة فعال دانشآموزان اول ابتدايي به اين نتيجه دست يافت که بين سطح برخورداري از مهارتهاي خواندن و حافظة فعال واج شناختي ارتباط معنادار وجود دارد.
2-ب-2 پژوهش های خارج کشور
در خصوص نارساییهای حافظه در دانشآموزان با ناتوانیهای یادگیری، کورکمن1(1997) در پژوهشی حافظه کودکان با ناتوانیهای یادگیری را با کودکان عادی مقایسه کرد، نتایج نشان داد که کودکان با ناتوانیهای یادگیری در انواع حافظه به طور معناداری نسبت به گروه عادی مشکل داشتند.
سوانسون وسیگل(2001) در پژوهشی حافظه فعال کودکان با ناتوانیهای یادگیری را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که در حوزه خواندن و ریاضیات، کودکان با ناتوانی یادگیری ظرفیت کلی حافظه فعال کمتری نسبت به همتایان عادیشان دارند و این نقص ظرفیت به طور کلی ویژهی ناتوانی تحصیلی(به عنوان مثال خواندن و ریاضیات) آنها نیست. به طور کلی آنها نتیجه میگیرند که کودکان با ناتوانی یادگیری (در درجه اول آنهایی که دچار ناتوانی خواندن هستند ) دچار کمبودهایی در حافظه فعال هستند که مربوط است به حلقه واجی که یک جزء از حافظه فعال است که مختص حفظ اطلاعات مبتنی بر گفتار است و این سیستم در خدمت شناخت پیچیده مانند درک مطلب خواندن، حل مسئله و نوشتن است.
سيگل و رايان (1989) گروهي از کودکان عادي را با سه گروه از کودکان بين 13-7 که داراي مشکلات وپژه اي در خواندن و رياضي و اختلال در توجه داشتند را با هم مقايسه کرد که نتايج نشان دادکه کودکاني که داراي مشکلات خواندن بودن به نسبت دو گروه ديگر در آزمونهاي حافظة فعال نمره کمتري گرفته بودند.تحقيقات سيگل و ريان (1989) نشان داده است که درسن 14-7 سالگي، کودکان عادي در خواندن شبه لغات(يعني هجاهاي نامفهومي که شبيه لغات هستند)از کودکان نارسا در خواندن بهتر مي‌توانند آواهاي کلمات را پردازش کنند، يعني کلمات را بخوانند و تشخيص دهند. همچنين شواهد نشان مي‌دهد که گنجايش حافظة فعال در کودکان عادي بيشتر از کودکان ناتوان در خواندن است، بدين معني که وقتي به آنها گفته مي‌شود جاي خالي يک کلمه را در آخر مجموعه‌اي از جملات پر کنند و سپس آن کلمات را به ترتيب بگويند، دانش‌آموزان عادي بهتر عمل مي‌کنند(مولوي، 1381)
وبستر و همکاران (1997) در پژوهشی نشان دادند که افراد نارساخوان که دارای مشکلات واج شناختی بودند در تکالیف حافظه فعال ضعیفتر از افراد عادی عمل میکنند و این ضعف بر تشخیص حروف و واژگان در سالهای یادگیری خواندن مؤثر است.
جفري و اورات (2004 ) در پژوهشی کارکردهای اجرایی دانشآموزان با ناتوانی یادگیری خواندن را مورد بررسی قرار دادند. نتايج پژوهش حاكي از اين بود كه دانشآموزان با اختلال خواندن به ترتيب در حوزه حافظه فعال، سازمان دهي، برنامه ريزي و بازداري پاسخ داراي بيشترين ضعف هستند.
ماسورا 2(2006) در مقالهای با بررسی رابطهی بین عملکرد حافظهی کاری و ناتوانیهای یادگیری در کودکان نشان داد که بین عملکرد حافظهی کاری و تکالیف تحصیلی رابطهی بسیار نزدیکی وجود دارد. در ادامه، وی بیان می کند که توانایی کودکان برای یادگیری زبان می تواند تحت تأثیر شکست حافظهی کاری قرار بگیرد. بروسنان3 و همكاران (2002) در پژوهشي به آموزش بازداري پاسخ، توجه پايدار و حافظه فعال بر اساس فعاليتهاي حسي– حركتي که موجب تقویت پیوندهای عصبی در کارکردهای قطعه پیشانی میشوند، در كودكان با اختلال خواندن پرداختند. نتايج آموزش آنها حاکی از بهبود نمرات خواندن و تقويت كاركردهاي اجرايي در اين دانشآموزان بود .ماتی- زیسی و زافیروپالوئو4(2003) در پژوهشی با استفاده از مرکب ری-استریت، به بررسی تطبیق نحرک دیداری و حافظه کاری دیداری-فضایی کودکان دچار ناتوانی خواندن پرداختند. در این پژوهش، از آزمودنیها خواسته شد تا شکل مرکب ری-استریت را در دو وضعیت کپی کردن و از حفظ کشیدن ترسیم کنند. تحلیلها نشان دادند که کودکان دچار ناتوانی در خواندن در ترسیم طرح(مخصوصاً از حفظ) شدیداً مشکل داشتند.
ارمرد و لوئيس (1985) مهارتهاي حافظه نوجوانان با و بدون ناتواني خواندن و نوجوانان با توانايي خواندن ضعيف را مقايسه كردهاند. نمره سه گروه در تكليفهاي حافظه (رقم، تصاوير، واژههاي مربوط ونامربوط، زوجهاي متداعي و عبارتها ) در هر دو وجه ديداري و شنيداري بررسي شد. نتايج نشان داد كه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع حافظه کاری، حافظه فعال، کنش های اجرایی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع حافظه فعال، ادراک دیداری، عملکرد تحصیلی