منابع پایان نامه با موضوع حافظه فعال، ادراک دیداری، اختلال یادگیری

دانلود پایان نامه ارشد

ا تفاوت معنا داری دارد ( آگاهی ، 1391 ).
در حقیقت حافظه فعال یک سیستم با ظرفیت محدود شده می باشد که عهده دار انبار کردن و پردازش اطلاعات زود گذر است که در همه مراحل نوشتن به آن نیاز می باشد. تحقیقات در مورد کودکان با ناتوانی های یادگیری نشان می دهد که نقایص حافظه در حافظه ی فعال با ناتوانی های خواندن، نوشتن وریاضیات مرتبط است (مارسوا،2006). فکوری(1991) نشان داد که بین دانش آموزان دچار اختلالات خاص یادگیری و کودکان عادی هم سن آن ها از نظر تحول حافظه در مرحله عملیات عینی تفاوت هایی وجود دارد. کجباف و همکاران(1390) حافظه کودکان عادی را با کودکان دچار ناتوانی های یادگیری در املا، ریاضی وخواندن مورد مقایسه قرار دادند، یافته ها نشان دادکه عملکرد کودکان ناتوان یادگیری از نظر حافظه کاری بسیار ضعیف تر از کودکان عادی است و همچنین بین گروه های دارای ناتوانی یادگیری، ضعیف ترین حافظه مربوط به گروه دانش آموزان ناتوان یادگیری در املا می باشد.

برنینگر ( 1999) و کلاگ1 ( 1996 ) نقش کارکردهای اجرایی ( حافظه فعال ) را در نوشتن مورد مطالعه قراردادند. نتایج مطالعات نشان می دهدکه این کارکرد نقش مهمی در تحول نوشتن و نقایص نوشتاری کودکان ایفا می کند وآموزش کنش های اجرایی از جمله حافظه فعال اثر مثبت و قوی بر نوشتن دارد.
حال با توجه به نقش مهم کارکرد های اجرایی از جمله حافظه فعال در زندگی بشر، محققان، آموزش هایی را در جهت بهبود این کارکرد ها در کودکان به ویژه در کودکان با ناتوانی های یادگیری طراحی کرده اند(کلینگ برگ2، فراسبرگ3، وستربرگ4،2002). پژوهش ها نشان می دهد که می توان با آموزش، ظرفیت این حافظه را افزایش دادو فعالیت مغزی مرتبط با حافظه فعال بعد از آموزش در این حافظه افزایش می یابد. به طور کلی می توان گفت آموزش در حافظه فعال می تواند به عنوان مداخله ای درمانی در افراد با ظرفیت حافظه فعال پایین، که عاملی محدود کننده برای عملکرد تحصیلی این قبیل افراد است به کار برده شود(کلینگ برگ،2010).

1-Kellogg
2-Klengberg
3-Frossberg
4-Westerberg

ضعف مهارتهای ادارکی – دیداری نیز یکی از مهمترین علل اختلال یادگیری محسوب می شود . به طوری که اصطلاح معلولیت ادراک دیداری در تعریف اختلال یادگیری توسط دولت فدرال آمریکا به عنوان یکی از شرایط این گروه ذکر شده است ( انجمن روان شناسی آمریکا1 ، 2000 ؛ وبر2 ، 2010 ؛ گرشام 3، 2002 ).
اسمیت 4 ( 1994 ) وجود مشکل در ادارک بینایی را با ناتوانی یادگیری مرتبط می داند. طبق اظهارات وی افراد دارای اختلال یادگیری، محرک های بینایی را به صورت بخش های نامرتبط می بینند، قادر به درک محرک ها به طور یکپارچه نیستند و لذا ممکن است به جای این که کل یک کلمه را درک کنند حروف آن را به طور مجزا ادارک نمایند و بنا براین اطلاعات دیداری را به شکل نابهنجاری پردازش کنند (هلموت، هنیگ سین، اسکالت، دیمل و وارنک، 1999 ). کودکان با این ضعف در نحوه درک شکل و شکل بندی5 حروف اختلال دارند واین موضوع به دلیل اختلال یا ضعف در دید یا چشمها نیست، بلکه به دلیل مشکل در روشی است که مغز پیام های منتقل شده از دستگاه بینایی را تعبیر و تفسیر می کند. آنها ممکن است حروف را روی هم6 بگذارند، آنها را وارونه بنویسند یا فاصله های زیادی بین حروف بگذارند .

1-American Psychiatric Association
2-Weber
3-Gresham
4-Smith
5-configuratin
6-superimpose
شواهد فراوان دال بر نقش چشمگیر اختلالات ادراکی در شکست یادگیری، به ویژه در سال های اولیه ی تحصیل، وجود دارد. براساس مطالعات انجام شده می توان گفت که احتمالا آموزش مستقیم ادراک بینایی به بهبود و فراگیری تحصیل می انجامد(لی1، مور نو2، پارک3، کارلو4،2006؛فریار و رخشان ،1379).
با توجه به آنچه گفته شد حال مساله اساسی این پژوهش این است که: آیا آموزش و تقویت ادراک دیداری –حرکتی و حافظه فعال می تواند بر بهبود نادرست نویسی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری دیکته موثر واقع شود؟
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق
در میان مهارت های پایه(خواندن، نوشتن و ریاضی)، نوشتن ملموس ترین مهارت نام گرفته است. مهارت نوشتن، مرور ذهنی و حافظه بلند مدت را تقویت می کند ودر دسته بندی اطلاعات و اولویت بندی آن ها به ذهن کمک می کند(سوسا5 ترجمه یار محمدیان و کجباف،1387). در بیست سال اخیر، علاوه بر معلمان زبان، پیروان روان شناسی رشد شناختی و تربیتی حتی بیش از قرون هجدهم و نوزدهم، یعنی زمانی که آموزش املا اولین گام برای یادگیری خواندن فرض می شد، علاوه بریادگیری وپژوهش های مربوط، بر املا تاکید می کنند(تمپلتون و موریس،2000).

1.Lee
2.Moreno
3.Park
4.Carello
5.Suosa
اختلال دیکته و نادرست نویسی از مهمترین مشکلاتی است که کودکان با ناتوانی های یادگیری با آن مواجه هستند، زیرا این مشکل علاوه براینکه عزت نفس دانش آموزان را تضعیف می کند، اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود در دراز مدت موجب افت تحصیلی و یا حتی ترک تحصیل دانش آموز خواهد شد که عواقب نامطلوب اجتماعی و فردی آن گریبان گیر فرد، خانواده و جامعه می شود. کلیکپرا، شابمن و گاستیگر 1(1993 ) معتقد ند در صورت عدم مداخله، نمره های ضعیف املای کودکان در طول مدت تحصیل ثابت می ماند و عدم بهبود خودبه خودی بیشتر در کودکانی مشاهده می شود که نمرات املای شان ضعیف تر است از سوی دیگر، اگر اختلال یادگیری در املا مورد توجه و مداخله قرار نگیرد در پایه های تحصیلی بالاتر ، حتی درمیان دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان نیز مشاهده خواهد شد و به دنبال آن مشکلات خاصی ایجاد می کند. از جمله این که خطاها یا غلط های املایی در یک نوشته، افزون بر اثرات نامطلوب آن بر فرد که در بالا به آن اشاره شد، قضاوت خواننده را نیز درباره نویسنده متن به نحوه کاملا” منفی تحت تاثیر قرار می دهد. ( دیوید و همکاران2 2001 ) .
همچنین غلطهای املایی موجب می شوند تا ارتباط زبانی مطلوبی بین افراد جامعه برقرار نشود و آن ها نتوانند منظور یکدیگر را از نوشته های هم بفهمند. کورات3 ( 2004 )، ملترز، کاتزیر، میلر، ردی و رودیتی 4 ( 2004 ) معتقدند نگرش ها و ادراک های معلمان نسبت به دانش آموزان تا حد زیادی متأثر از توانایی دانش آموزان در نوشتن و املا است.

1-Klipera,Schabmann & Gasteiger
2-David &Michel
3-Korat
4-Meltzer, Katzir, Miller, Reddy & Roditi

نلسون ایزرائل(1993) اظهار می دارند که پیامد های ناتوانی یادگیری در حال حاضر، بیشتر از هر دوره دیگری در تاریخ به چشم می خورد (منشی طوسی،1380). در صورتی که مشکل این کودکان هر چه زود تر شناسایی و درمان نشود، براثر گذشت زمان و تثبیت ناتوانی، جبران آن به صرف وقت و انرژی فراوان نیاز خواهد داشت (نیازی،1383). لذا توجه به آموزش این کودکان، از ضروریات نظام آموزشی است(هالاهان و کافمن،2003).
اصطلاح حافظه فعال اشاره دارد به سیستمی که مسئول دستکاری و ذخیره سازی موقت اطلاعات است کارکرد آن به عنوان یک فضای کاری ذهنی است که می تواند به طور انعطاف پذیر برای حمایت از فعالیت های شناختی روزانه که هم نیاز به پردازش دارد و هم ذخیره سازی، مورد استفاده قرار می گیرد ( ویلیس و آدامس ، 2006 ). این حافظه یکی از فرایند های شناختی مهم است که زیر بنای تفکر و یادگیری می باشد و نقشی حساس در خواندن، نوشتن و ریاضیات کودکان دارد .
سوانسون و سیگل (2001 ) ، در پژوشی نشان دادند که کودکان با ناتوانی یادگیری دچار کمبودهایی در حافظه فعال هستند که مربوط است به حلقه واجی که یک جزء از حافظه فعال است که مختص حفظ اطلاعات مبتنی بر گفتار است و در خدمت شناخت پیچیده مانند درک مطلب خواندن و نوشتن است. بنا براین شناسایی اختلالات حافظه فعال برای کسانی که با کودکانی با ناتوانایی های یادگیری کار می کنند در اولویت است ( آلووی و گترکل، 2006 ) .
هم چنین چون اختلال در ادراک بینایی عامل مهمی در نارسایی یادگیری محسوب می شود و این اختلال می تواند برسایر فعالیت های آموزشی دانش آموز تاثیر منفی بگذارد و موقعیت تحصیلی، شغلی و اجتماعی او را به خطر اندازد(بدیان، 2005؛ هاردمن و همکاران). بنابراین لزوم انجام تحقیقی در باره ی چگونگی درمان نادرست نویسی دیکته در دانش آموزان ناتوان یادگیری املا ضروری به نظر آمد.
امید است به ثمر رسیدن نتیجه این پژوهش بتواند در حل پاره ای از مشکلات دانش آموزان با مشکل اختلال یادگیری دیکته موثر واقع شود.
1-3 اهداف پژوهش
1-3-1 هدف اصلی
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش ادراک دیداری- حرکتی و حافظه فعال بر بهبود عملکرد نوشتن دیکته در بین دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم و سوم ابتدایی شهر کرمانشاه با اختلال یادگیری دیکته در سال تحصیلی 92-93 انجام گرفته است.
1-3-2 اهداف فرعی
• تعیین میزان اثربخشی برنامه های تقویت ادراک دیداری- حرکتی و حافظه فعال بر اختلال یادگیری دیکته
• تعیین میزان اثربخشی برنامه های تقویت ادراک دیداری- حرکتی و حافظه فعال بر همسانی آوایی
• تعیین میزان اثربخشی برنامه های تقویت ادراک دیداری- حرکتی و حافظه فعال بر جانشین سازی حروف
• تعیین میزان اثربخشی برنامه های تقویت ادراک دیداری- حرکتی و حافظه فعال بر خطاهای زنجیره ای
• تعیین میزان اثربخشی برنامه های تقویت ادراک دیداری- حرکتی و حافظه فعال بر حذف کلمه و آوا
• تعیین میزان اثربخشی برنامه های تقویت ادراک دیداری- حرکتی و حافظه فعال بر دقت
• تعیین میزان اثربخشی برنامه های تقویت ادراک دیداری- حرکتی و حافظه فعال بر نارسا نویسی

1- 4 فرضیه های پژوهش
• برنامه های تقویت ادراک دیداری- حرکتی و حافظه فعال بر اختلال یادگیری دیکته موثر است.
• برنامه های تقویت ادراک دیداری- حرکتی و حافظه فعال عملکرد همسانی آوایی را بهبود می بخشد.
• برنامه های تقویت ادراک دیداری- حرکتی و حافظه فعال عملکرد جانشین سازی حروف را بهبود می بخشد.

• برنامه های تقویت ادراک دیداری- حرکتی و حافظه فعال عملکرد خطاهای زنجیره ای را بهبود می بخشد.
• برنامه های تقویت ادراک دیداری- حرکتی و حافظه فعال عملکرد حذف آوارا بهبود می بخشد .
• برنامه های تقویت ادراک دیداری- حرکتی و حافظه فعال عملکرد دقت را بهبود می بخشد .
• برنامه های تقویت ادراک دیداری- حرکتی و حافظه فعال بر نارسا نویسی تأ ثیر گذار است .
1- 5 تعاریف نظری متغیر ها
1-5- 1تعریف نظری ادراک دیداری – حرکتی
ادراک، فرایند بازشناسی و تفسیر اطلاعات حسی است. ادارک دیداری به معنی دیدن اشیا ء و تفسیر آن چه دیده شده است به طوری که قابل درک باشد و همچنین توانایی پردازش اطلاعات بینایی و ایجاد حس بینایی می باشد، که شامل تمیز دیداری ، حافظه دیداری، اکمال دیداری، تمیز شکل از زمینه، ثبات شکل، وضعیت در فضا و ادارک عمق می باشد. (بندر،2001 ). هماهنگی دیداری – حرکتی عبارت است از توانایی ادغام حرکات بدن با دید که در فعالیت های نوشتن ضروری می باشد ( احمدی و براتیان، 1381 ) .
1-5-2 تعریف نظری حافظه فعال
“حافظه فعال” بخشی از نظام حافظه انسان است که اطلاعات را به طور موقت در حالت فعال نگه می دارد تا بتوان بر روی آن ها عملیات دیگری انجام داد ( لوئیس و کارپندال، 2009 ) .
ظرفیت حافظه فعال تحت عنوان فضای کاری برای پردازش اطلاعات می باشد که

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع حافظه فعال، ادراک دیداری، اختلال یادگیری Next Entries منابع پایان نامه با موضوع ناتوانی یادگیری، ناتوانی های یادگیری، روان شناختی