منابع پایان نامه با موضوع جمعیت شناختی، قابلیت اعتماد، سطح تحصیلات

دانلود پایان نامه ارشد

203).
پرسشنامه یکی از رایج‌ترین ابزارهای پژوهش و روش مستقیم برای کسب داده‎‌های پژوهش است. برای گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری، تدوین ادبیات پژوهش و شناسایی مؤلفه‌ها از روش مطالعه کتابخانه‌ای و مصاحبه با اساتید و صاحبنظران استفاده شده است. براي جمع آوري اطلاعات از روشهاي مطالعات کتابخانه‌اي و تحقيقات ميداني استفاده خواهد شد. لذا با توجه به گردآوري داده‏ها دو نوع ابزار بررسي اسناد و مدارك و پرسشنامه نیز به شرح زیرخواهیم داشت:
در بررسي اسناد و مدارك، جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع، از منابع ، مقالات و کتابهاي مورد نياز استفاده خواهد گردید.
از پرسشنامه نیز به منظور توصیف دیدگاه پاسخ دهندگان بهره گرفته خواهد شد. پرسشنامه مذکور شامل سه بخش می باشد. بخش اول پرسشنامه شامل توضیح مختصری از پرسشنامه و نحوه تکمیل آن جهت ایجاد وضوح بیشتر پاسخ دهندگان می باشد. بخش دوم پرسشنامه شامل اطلاعات شخصی كه دارای سوالات جمعیت شناختی نظیر سن، سطح درآمد، جنسيت، وضعيت تأهل … پاسخ دهندگان می باشد. بخش سوم شامل38 سوال مرتبط با مدل وفاداری برند در رستوران پدیده شاندیز تهران می باشد.
3-7 سؤالات پرسشنامه
سؤالات از نوع سؤال هاي بسته بوده و مقياس اندازه‌گيري از نوع مقياس طیف هفت تایی لیکرت بهره گرفتیم که از دقیق ترین مقیاسهای اندازه گیری به شمار می رود. در اين پرسشنامه مقياس هاي مورد استفاده از نوع مقياس ليكرت مي باشد كه از سري مقياس هاي ترتيبي است كه آن را تبديل به مقياس فاصله اي مي كنيم.
سئوالات داراي طيف 7 گزينه هستند كه گزينه کاملاً مخالف در يك طرف طيف 7 گزينه‌اي قرار دارد و به آن درجه‌ 1 اختصاص يافته و گزينه کاملاً موافق در طرف ديگر طيف قرار دارد و به آن درجه 7 داده شده است.
سوالات 1 تا 7 مربوط به تصویر مسئولیت اجتماعی برند ، سوالات 8 تا 13 مربوط به تصویر کیفیت محصول، سوالات 14 تا 18 تصویر کیفیت خدمات ، سوالات 19 تا 25 وفاداری برند ، سوالات 26 تا 32 مربوط به شخصیت برند می باشد ، از اغلب آیتم های موجود در پرسشنامه های این تحقیق، در دیگر تحقیقات نیز مکرراً استفاده شده است در جدول (3-1) مشاهده می شود.

جدول (3-1) منابع مورد استفاده در پرسشنامه تحقیق
متغیرهای مورد بررسی
تعداد گویه ها
منابع مورد استفاده
تصویر مسئولیت اجتماعی برند
7
ریچ 2002 ،
تصویر کیفیت محصول
6
آکر 1996، ریچ 2002 ،کلر 2008
تصویر کیفیت خدمات
5
آکر 1996، ریچ 2002 ،کلر 2008
شخصیت برند
7
ریچ 2002،آکر 2004، فینیس 2007،سانگ 2005، مندز 2004
وفاداری به برند
7
آکر1996،کلر2008

3-9 روایی و پایایی پرسشنامه
پیش از اطمینان نهایی از ابزارهای اندازه‌گیری و بکارگیری آن‌ها در مرحله اصلی جمع‌آوری داده‌ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به روا بودن بکارگیری ابزارهای موردنظر و معتبر بودن آن پیدا کند. معیارهایی که برای آزمودن برازش ابزار پژوهش بکار می‌روند، عبارتند از روایی و پایایی(طبیبی و همکاران،1388، 210).
3-9-1 روایی پرسشنامه
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند ویژگی مورد نظر را اندازه گیری کند)سرمد و همکاران،1382) . برای آزمودن برازش اندازه ها چند نوع آزمون روایی وجود داردکه در این پژوهش از دو روش منطقی و محتوا استفاده شده است.
روش منطقی خود شامل دو روش زیر می باشد :
1. روائی ظاهری : تائید صاحب نظران مبنی بر تو ان مندی سنجش ابزار اندازه گیری از جهت ظاهری مانند روشن و بدون ابهام بودن سوالات ؛
2. روائی محتوا : تائید صاحب نظران از نظر کفایت کمیت و کیفیت سوالات پرسشنامه ، این روایی نشان می دهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است) سکاران،(1384 اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوالهای تشکیل دهندة آن بستگی دارد. اگر سوالهای پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارتهای ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهندة ابزار اندازه گیری معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد . بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. پرسشنامه های این تحقیق از که ابتدا با مطالعه ادبیات نظری تحقیق عوامل مربوطه استخراج و پرسشنامه اولیه تدوین شد و پس از جرح و تعدیل آن توسط اساتید مربوطه، روایی صوری در اختیار خبرگان امر قرار گرفت و با نظر سنجی از آنها که هم با صنایع مورد مطالعه و هم با موضوع پایان نامه آشنایی داشتند نهایی گردید.
3-9-2 پایایی( قابلیت اعتماد) پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است .مفهوم یاد شده با این امر سر وکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد . دامنة ضریب قابلیت اعتماد از صفر) عدم ارتباط( تا 1+ )ارتباط کامل( است . ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگیهای با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی وی را می سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می شود در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است .این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند بکار می رود (سرمد و همکاران، 166:1385).
بنابراین به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار SPSS 16انجام گردیده است . بدین منظور یک نمونه اولیه شامل 31 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار آماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتیجه آلفای کرونباخ کلی 0/84 درصد و برای بخش های مختلف جدول(3-2) پرسشنامه نشان می دهد که این ابزار از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می باشند.
جدول(3-2) : مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای هریک از متغییر ها
نام متغییر
سوالات پرسشنامه
آلفای کرونباخ
تصویر مسئولیت اجتماعی برند
پرسش های 1 تا 7
0/844
تصویر کیفیت محصول
پرسش های 8 تا 13
0/894
تصویر کیفیت خدمات
پرسش های 14 تا 18
0/853
وفاداری به برند
پرسش های 19 تا 25
0/805
شخصیت برند
پرسش های 25 تا 32
0/72

3-10 روشهای تحلیل داده ها
معمولاً براي تجزيه وتحليل آماري اطلاعات در يک تحقيق، مي توان از چند آزمون آماري مختلف استفاده نمود. بنابراين لازم است در انتخاب آزمون ها، منطق خاصي رعايت گردد. در اين تحقيق براي آزمون مدل هاي تحقيق وتجزيه وتحليل روابط بين متغيرها هم از آمار توصیفی استفاده میشود و هم از آمار استنباطی. همچنین برای تأیید مدل از ابزار تحلیل عاملی تأییدی و جهت پاسخ به فرضیات پژوهش از ابزار تحلیل عامل تأییدی و روش مدل یابی معادلات ساختاری به روش کمترین توان دوم جزیی استفاده شد. پس از گردآوری داده ها، تمام عملیات فوق با نرم افزارهای آماری SPSS,LISLER محاسبه و تحلیل گردید. روش مدل یابی معادلات ساختاری و هم چنین تحلیل عامل تأییدی به همراه سایر روشها بطور مفصل در فصل 4 توضیح داده می شود.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
این فصل از گزارش تحقیق به تجزیه و تحلیل داده ها اختصاص دارد. داده های حاصل از ابزار تحقیق در داخل برنامه آماری SPSS و سپس نرم افزار لیزرل وارد شده وبر اساس نوع و هدف تحقیق، آزمونها و تحلیلهای آماری مناسب صورت پذیرفتند.
این فصل مشتمل بر دو بخش آزمون آماری توصیفی و آزمون آماری استنباطی است. در آزمون توصیفی، به شرح وضعیت متغیرهای جمعیت شناختی نمونه آماری تحقیق (شامل سن، جنسیت، پست سازمانی، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، و تجربه کاری) اشاره شده و در آزمون استنباطی، با استفاده از آزمون میانگین یک طرفه و آزمون فریدمن تحت برنامه آماری SPSS، و آزمون همبستگی و تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری تحت نرم افزار لیزرل (نسخه 53/8)، فرضیه های اصلی تحقیق تست و محک زده می شوند.
4-2 تحلیل توصیفی
تحلیل توصیفی این تحقیق، صرفاً دربردارنده متغیرهای جمعیت شناختی یا دموگرافیک نمونه آماری است. متغیرهای جمعیت شناختی این تحقیق مشتمل بر سن، جنسیت، سطح تحصیلات، تجربه کاری، و وضعیت تأهل است که در ادامه جزئیات هر یک از آنها آورده می شود.
4-2-1 متغیر سن
اولین متغیر جمعیت شناختی، متغیر سن افراد نمونه است که دارای واحد اندازه گیری رتبه ای است، یعنی آنکه افراد حاضر در یک دسته، با افراد حاضر در دسته دیگر، اختلاف سنّی دارند. داده های دامنه سنی افراد نمونه آماری تحقیق در جدول- – نشان داده شده است. همانطور که از این جدول می توان دریافت، 172 نفر (47.25 درصد) از افراد در دامنه سنی کمتر از 30 سال؛ 118 نفر (34.42 درصد) در دامنه 30 تا 40 سال؛ 43 نفر (11.51درصد) در دامنه سنی بین 41 تا 50 سال؛ 27نفر(7.32 درصد) در دامنه سنی بین 51 تا 60 سال؛ 4 نفر (1.09 درصد) در دامنه سنی 61 سال و بالاتر قرار دارند. همچنین، نمودار4-1 نشان می دهد بیشترین افراد شرکت کننده (47.25 درصد) در دامنه سنی 30کمتر از سال قرار می گیرند.

جدول(4-1)توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر سن

فراوانی
درصد
تجمعی
کمتر از 30 سال
172
47.25
47.25
31 تا 40 سال
118
34.42
80.69
41 تا 50 سال
43
11.51
91.59
51 تا 60 سال
27
7.32
98.91
61 سال و بالاتر
4
1.09
100
جمع
364
100

نمودار(4-1)توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر سن
4-2-2 متغیر جنسیت
دومین متغیر جمعیت شناختی، جنسیت افراد نمونه آماری است که دارای واحد اندازه گیری اسمی است؛ یعنی آنکه در تقسیم بندی افراد، میان افراد از نظر جنسیت هیچ گونه ارجحیتی وجود ندارد و صرفاً برای سادگی شناسایی افراد شرکت کننده در تحقیق از این متغیر جمعیت شناختی استفاده شده است. همانطور که از جدول4-2 می توان دریافت، 215 نفر(59.07درصد) از افراد، مرد بوده و بقیه نمونه آماری یعنی 149 نفر (40.93درصد) زن هستند. همچنین، نمودار- – نشان می دهد که بیشترین افراد شرکت کننده در این تحقیق با 59 درصد از کل افراد شرکت کننده، از جنس مذکر هستند.
جدول(4-2) توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر جنسیت

فراوانی
درصد
تجمعی
مرد
215
59.07
59.07
زن
149
40.93
100
جمع
364
100

نمودار(4-2) توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر جنسیت
4-2-3 متغیر تحصیلات
سومین متغیر جمعیت شناختی این تحقیق، سطح تحصیلات افراد نمونه است که دارای واحد اندازه گیری رتبه ای می باشد. داده های سطح تحصیلات افراد نمونه آماری تحقیق در جدول(4-3) نشان داده شده است. همانطور که از این جدول می توان دریافت، 85 نفر (47.5 درصد) از افراد دارای مدرک تحصیلاتی دیپلم؛ 17 نفر (9.5 درصد) دارای مدرک تحصیلاتی فوق دیپلم؛؛ 70 نفر (39.1 درصد) دارای مدرک تحصیلاتی لیسانس؛ و 7 نفر (3.9 درصد) دارای مدرک تحصیلاتی فوق لیسانس هستند. هم چنین، نمودار- – نشان می دهد که بیشترین افراد شرکت کننده در این تحقیق دارای مدرک تحصیلاتی دیپلم هستند.
جدول(4-3) توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر سطح تحصیلات

فراوانی
درصد
تجمعی
دیپلم
27
7.41
7.41
فوق دیپلم
42
11.54
18.95
لیسانس
196
53.84
72.79
فوق لیسانس
99
27.21
100
جمع
364
100

نمودار(4-3) توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر سطح تحصیلات
4-2-4 متغیر وضعیت تأهل
پنجمین و آخرین متغیر جمعیت شناختی، وضعیت تأهل افراد نمونه آماری است که دارای واحد اندازه گیری اسمی است؛ یعنی آنکه در تقسیم بندی، میان افراد از نظر تأهل هیچ گونه ارجحیتی وجود ندارد و صرفاً برای سادگی شناسایی افراد شرکت کننده در تحقیق از این متغیر دموگرافیک یا جمعیت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع مسئولیت اجتماعی، شخصیت برند، پژوهش علمی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع مدل اندازه گیری، معادلات ساختاری، شخصیت برند