منابع پایان نامه با موضوع جرم شناسی، پیشگیری از جرم، ترس از جرم، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

مجرمانه نیست؛ تقریباً یک نقش اساسی در شروع جرم و شکل دادن به مسیر آن را بازی می کند. بنابراین، حوادث مجرمانه نه تنها از افراد مجرم نتیجه می شوند بلکه به همان اندازه توسط عناصر مستعد بزهکاری از صحنه بزه ناشی می شوند. جرم شناسی محیطی تشریح می کند که چگونه محیط های مجاور بر رفتار تأثیر می گذارند و چرا برخی محیط ها مستعد بزهکاری هستند.
توزیع بزهکاری در زمان و مکان، غیرتصادفی است. چراکه رفتار مجرمانه به عوامل وضعی وابسته است، بزهکاری براساس موقعیت محیط های مستعد بزه الگویابی شده است. بزهکاری حول فرصت های جرم و دیگر ویژگی های محیطی که فعالیت مجرمانه را تسهیل می کند، متمرکز می شود. نرخ جرایم از حومه به حومه ی شهری دیگر و از خیابانی به خیابان دیگر متفاوت است و ممکن است در زمان های مختلفی از روز، روزهای مختلفی از هفته، و هفته های مختلفی از سال، به اوج برسد. هدف تجزیه و تحلیل بزهکاری شناخت و توضیح این الگوهای وقوع بزه است.
درک نقش محیط های مستعد وقوع بزهکاری و آگاه بودن از روشی که جرم الگویابی می کند، سلاح های قدرتمندی در پژوهش، کنترل و پیشگیری از جرم هستند. این دانش اجازه می دهد تا پلیس، صاحبان حرفه ی پیشگیری از جرم و سایر گروه های علاقه مند، منابع را بر مشکلات جرایم ویژه در موقعیت های خاص متمرکز کنند. تغییر ابعاد مستعد بزهکاری محیط هدف می تواند وقوع جرم در آن موقعیت را کاهش دهد. جرم شناسی محیطی و تحلیل بزهکاری به منظور ارائه ی راه کارهای عملی برای مشکلات بزهکاری به یکدیگر پیوند می خورند.
در تمامی این سه حوزه ی نظریه، تحلیل و عمل، این دیدگاه محیطی در پایه هایش، چند رشته ای؛ در روش هایش، تجربی؛ و در رسالت خود، فایده گرا است. دیدگاه محیطی، ایده ها و تخصص جامعه شناسان، روان شناسان، جغرافی دانان، معماران، برنامه ریزان شهری، طراحان صنعتی، دانشمندان کامپیوتر، جمعیت شناسان، دانشمندان علوم سیاسی و اقتصاد دانان را مورد استفاده قرار می دهد. دیدگاه محیطی پذیرای اندازه گیری ها و روش های علمی است، و برای ایجاد نظریه ها و ارائه ی مشاوره براساس تحلیل دقیق اطلاعات در دسترس، می باشد. در نهایت، جرم شناسان محیطی و تحلیل گران بزهکاری به طور فعال با پرسنل اجرایی قانون و صاحبان حرفه ی پیشگیری از جرم به منظور کمک به کاهش جرم درگیر می شوند. (3-2Wortley and Mazerolle,2008:)

نمودار 2-2- به کارگیری جرم شناسی محیطی از ایده های سایر علوم
2-3-8-1- دیدگاههای مرتبط با جرم‏شناسی محیطی
در جدول ذیل برخی از دیدگاه هایی که در مورد جرم شناسی محیط به بحث پرداخته اند به صورت خلاصه آورده شده است:
دیدگاه
نظریه پرداز
زمان
رویکردهای اصلی
اکولوژی انسانی
اکولوژی توسط ارنست هاکل سپس اکولوژی تطبیقی توسط اف ای سویتزر
1868 عنوان اکولوژی مطرح می شود و در سال 1965 اکولوژی تطبیقی به کار گرفته می شود.
روابط متقابل انسان و محیط
آگاهی از تفاوت های اکولوژیکی
تاکید بر مکان ویژه یا بخش مرکزی شهر
یافتن ارتباط میان محیط زندگی مساعد جهت ارتکاب انواع جرایم
اکولوژی اجتماعی شیکاگو
تحت تاثیر مکتب جامعه شناسی شیکاگو- رابرت پارک، ارنست برگس، شاو و مک کی
دهه 1920-1930
گروههای شهری با هر پایگاه اجتماعی و قومی مانند گونه های گیاهی در حرکت به سوی تعادل و توازن همه مراحل اکولوژی را طی می کنند.
تبعیت توزیع بزهکاری در مناطق مخلف شهر از یک الگوی سیستماتیک
نرخ جرایم به نسبت فاصله از مرکز شهر به طور گسترده ای تفاوت پیدا می کند.
بالاترین نرخ های جرایم در مناطقی هستند که ساختار فیزیکی به هم ریخته ای دارند و جمعیتشان را از دست می دهند.
جرایم برخاسته از بی سازمانی اجتماعی هستند.
پنجره‌های شکسته
جرج کلینگ و جیمز کیو ویلسون، منتشر شده در مجله آتلانتیک مونثلی
دهه 1980 – 1990
بی نظمی و اختلال، به ترس و جرایم خطرناک منجر می شود.
بی نظمی و ترس از جرم به شدت به یکدیگر مرتبط هستند.
پلیس قوانین خیابان را مورد تبادل نظر قرار می دهد.
محله های مختلف، قوانین مختلفی دارند.
تخلفات پرخاشگرانه و نامنظم به کاهش کنترل های اجتماعی منجر می شود.
در مناطقی که کنترل اجتماعی کاهش یافته، این مناطق در مقابل هجوم جرایم آسیب پذیر هستند.
ماهیت نقش پلیس در برقراری نظم، تقویت مکانیسم های کنترل غیر رسمی خود جامعه می باشد.
مشکلات از تخلفات فردی اشخاص خیلی به نظر نمی آید در حالی که از گروه بزرگی از افراد متخلف حاصل می شود.
محله های مختلف ظرفیت متفاوتی برای مدیریت بی نظمی دارند.
سفر مجرمانه
این اصطلاح برای اولین بار توسط هریس به کار گرفته شد ولی سابقه بررسی ها به پژوهش وایت باز می گردد.
بکارگیری اصطلاح برای اولین بار در سال 1980 و سابقه بررسی در سال 1932
بر پایه دو عامل مکان و فاصله سفرهایی که مجرمین برای ارتکاب جرم انجام می دهند استوار است.
سفرهای مجرمانه طولانی تر برای ارتکاب جرایم علیه اموال(سرقت) نسبت به سفرهای مجرمانه علیه اشخاص(قتل، ضرب و جرح)
وجود رابطه معکوس بین تعداد سفرهای مجرمانه و بعد مسافت از محل زندگی مجرمین
طراحی در برابر جرم
شکل گیری در جامعه علمی بریتانیا مخصوصاً پژوهش های پونیر
دهه 1980
ساخت فضاهای مقاوم تر در برابر جرم
توجه به مکان های با امکان دسترسی سریع مجرمین به منظور جلوگیری از وقوع جرایم شهری
پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی
ری جفری
دهه 1970
طراحی مناسب و استفاده موثر از محیط انسان ساخت به منظور کاهش ترس از جرم و وقوع آن و افزایش کیفیت زندگی
برنامه ریزی و طراحی مجدد فضا در راستای پیشگیری از وقوع جرم
راهبردهای اصلی:1- قلمرو گرایی2-نظارت طبیعی و غیررسمی3-کنترل دسترسی ها4-مدیریت و نگهداری
فضای مقاوم در برابر جرم
اسکار نیومن
دهه 1970
وجود رابطه قطعی میان اشکال مختلف طراحی کالبدی و الگوهای جرم
فضای قابل دفاع ابزاری برای بازساخت محیطهای مسکونی در راستای تبدیل آنها به محیطهای سرزنده و قابل زیست است.
وقوع بالای بزهکاری در مکان ها و فضاهای منزوی شده که بازرسی عمومی ضعیفی دارند.
چشمان خيابان
جین جیکوبز
دهه 1960
وجود ارتباط نزدیک بین جرم و محیط کالبدی
تمجید از خیابان های سرزنده و شلوغ و تامین امنیت توسط نظارت بهره برداران از فضا
نقش سه عامل در ایجاد سرزندگی و افزایش امنیت:1-تمایز روشن و مشخص مرز بین فضاهای خصوصی و عمومی2-امکان مراقبت بصری و دائم روی خیابان ها و فضاهای عمومی و تراس ساختمان ها3-استفاده دائم از خیابان ها به ویژه پیاده روها
الگوی جرم
پت برانتینگهام و پل برانتینگهام
دهه 1990
کشف عمل متقابل بزهکاران و محیط های کالبدی و اجتماعی
جرم نتیجه عمل متقابل مردم و حرکت در چشم انداز شهری در فضا و زمان می باشد.
وجود چهار عنصر اصلی برای وقوع جرم در یک مکان:1-قانون2-بزهکار3-هدف4-مکان
فعالیت روزمره
فلسون و کوهن
اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980
احتمال وقوع جرم زمانی است که بزهکار و بزه دیده با هم در زمان و مکان بدون حضور یا تأثیر انواع متفاوت ناظران باشند.
وجود بزهکار ضروری است و بر دو عنصر هدف مجرمانه و نبود نگهبان تأکید می شود.
هدف بزهکاری بیشتر از بزه دیده یا قربانی بزهکاری اهمیت دارد.
انتخاب منطقی
کرنیش و کلارک
دهه 1980
ریسک پیچیده بزهکاران در ارتکاب عمل بزهکارانه قبل از انتخاب هدف و مبنای منطقی برای انتخاب یک مکان برای رسیدن به هدف
محیط به عنوان ابزاری مورد توجه قرار می گیرد که پیشاپیش به مجرمان کمک می نماید تا مکانی مناسب برای انجام جرم خود انتخاب نمایند.
داشتن پیوند نزدیک با نگرش پیشگیری وضعی بزهکاری که اساس آن بر کاهش فرصت های بزهکاری استوار است.
کانونهای جرم خیز
شرمن، گارتین و برگر
اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990
بر پایه نوعی علت شناسی مکانی جرم استوار است.
ناحیه ای جغرافیایی که در آن وقوع بزه از حد متوسط بالاتر است.
رویکرد های مرتبط با کانون های جرم خیز:1-مکان های خاص و کوچک2-خیابان ها و معابر3-محله ها و نواحی کوچک4-نواحی بزرگ
انواع کانون های جرم خیز فضایی:1-پراکنده2-خوشه ای3-نقطه ای
انواع کانون های جرم خیز زمانی:1-پراکنده2-کانونی3-بحرانی
منبع: مطالعات نگارندگان
2-4- دیدگاه الگوی جرم
جرایم به طور تصادفی و یا یکنواخت در زمان یا فضا و یا جامعه رخ نمی دهند. جرایم به طور تصادفی و یا یکنواخت در سراسر محله، یا گروه های اجتماعی، و یا در طول فعالیت های روزانه یک فرد و یا در طول عمر یک فرد رخ نمی دهند. در واقع، زمانی استدلال برای یکنواختی محبوب بود اما در حال حاضر غیر قابل دفاع به نظر می رسد. کانون های جرم خیز و کانون های فاقد جرم وجود دارند، مجرمانی با سابقه ی بالای تکرار ارتکاب جرم و قربانیانی وجود دارند که برای چند بار قربانی می شوند. در واقع هر دو گروه غالبا با هم در ارتباط هستند. نظریه ی الگوی جرم، جرم را همانند یک پدیده ی پیچیده می بیند، اما، حتی با فرض درجه بالایی از پیچیدگی، الگوهای قابل تشخیصی را هم در وقایع مجرمانه و هم در جرایمی که از مقیاس مستقل هستند، پیدا می کند. و آن یعنی، قوانین پشت این الگوها را می توان هم در سطوح تفصیلی و هم سطوح کلی تجزیه و تحلیل کرد. واژه ی الگو یک اصطلاح است که برای شرح پیوستگی درونی قابل تشخیص اهداف، قوانین و فرآیندها مورد استفاده قرار گرفته است. (Wortley and Mazerolle,2008:78-79)
در سال 1993 این دیدگاه به وسیله ” پت برانتینگهام ” و “پل برانتینگهام”60 که جرم شناسان محیطی هستند، براي کشف عمل متقابل بزهکاران و محیط هاي کالبدي و اجتماعی که به عنوان هدف جرم آنها انتخاب می شود ارائه شد. نظریه آنها این است که جرم نتیجه عمل متقابل مردم و حرکت در چشم انداز شهري در فضا و زمان می باشد (بزهکاران و قربانیان). همچنین براي وقوع جرم در یک مکان بایستی چهار عنصر اصلی وجود داشته باشد:1) قانون، 2) بزهکار، 3) هدف، 4) مکان .(Chung, 2005:10)
شکل شماره 2-1 : عمل متقابل در نظریه الگوی جرم

منبع: Chung, 2005:11
این نگرش دربرگیرنده‌ی سه مفهوم اصلي به شرح زیر است:
گرهها61
گره مفهومي است كه به امور حمل و نقل و جابه‌جایی مكاني مربوط می‌شود و به مکانهایی اشاره میکند كه افراد در آن جابه‌جا مي‌شوند. چنين مكان‌هايي نه تنها باعث بزهکاری در خود مكان مي‌شوند، بلكه بر مكان‌هاي مجاور و نزديك نيز تأثير ميگذارند. براي مثال ممکن است در محیط بیرون یک مشروبفروشی، جرایم بيشتري نسبت به داخل آن رخ دهد. بنابراين گره، مفهوم حركت را بيان ميكند و در ارتباط با فرصت‌هاي بزهکاری مفهوم وسیع‌تری را در بر می‌گیرد. (فلسون و کلارک،1389: 16)
‌ مسیرها62
هر بزهکار در جستجوی اهداف مجرمانه پيرامون گرههاي فعاليتي خود یعنی در مسیر خانه، مدرسه و فضاهاي تفريحي و مسيرهاي ارتباطی بين آن‌هاست، افزون بر این مسيرهايي كه افراد در فعاليتهاي روزمره‌ی خود مورد استفاده قرار ميدهند، ارتباط بسيار نزديكي با مكانهايي دارد كه بزهکاران قرباني را در آنجا به دام مياندازند. به همين دليل در رویکرد الگوي بزهکاری، توزيع جغرافيايي وقوع جرایم در ارتباط با فعاليتهای روزانه بسیار مهم تلقی میشود. براي مثال، براساس توزيع جغرافيايي فعالیتها می‌توان نقشههاي توزیع بزهکاری را در ساعات مختلف روز و روزهاي مختلف هفته تولید نمود، در این نقشهها، جرم در ارتباط با جريان سفرهای روزانه‌ی افراد، زمان تعطيلي مدارس و مشروب‌فروشيها يا هر فرايند ديگري كه باعث حركت افراد در بين گرههای فعالیتی در طول مسیرها ميشود، مورد تحلیل قرار می‌گیرد. (فلسون و کلارک،1389: 17)
تصویر شماره5: نمونه هایی از شبکه های مسیر جایگزین

نمودار3-3: (Wortley and Mazerolle,2008: 88)
لبهها63
سومين مفهوم در دیدگاه “الگوي بزهکاری” لبهها است. لبهها به مرز نواحي اشاره دارد، یعنی محدودههایی كه مردم در آن مکان‌ها زندگي، كار و ‌خريد میکنند يا محل تفريح و گذران اوقات فراغت آن‌ها است. احتمال وقوع برخي جرايم در لبهها بیشتر است.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع حمل و نقل، نقاط جرم خیز، اعمال مجرمانه، عابرین پیاده Next Entries منابع پایان نامه با موضوع کاربری اراضی، اراضی شهری، کاربری زمین شهری، مواد مخدر