منابع پایان نامه با موضوع جامعه مدرن

دانلود پایان نامه ارشد

گيرد. از ديگر انتقاداتي که به فلوريدا شده است، کم ارزش جلوه دادن خانواده سنتي و ارزشهاي آن و بها دادن به همجنس بازان و افراد مجرد مي باشد انتقاد بعدي اين است که شهرها يا جاذب و دوستدار خانواده ها و بچه ها هستند يا افراد جوان و مجرد و همجنس بازان. به عبارت ديگر توامان جاذب هر دو گروه نمي باشند. در حالي که در تحقيقات فلوريدا نشان داده شده که 5 مادر شهر در آمريکا که بيشترين ميزان جذب و دوستي خانواده و بچه را دارا بودند، از ميزان بالاي همجنس بازان و همچنين ميزان بالاي بوهمين42 هم برخوردار بودند.

-2-5-3عوامل جاذب گروه خلاق از دبدگاه فلوريدا
از ديدگاه ريچارد فلوريدا ساخت يک اجتماع خلاق، ديگر با بکارگيري و استخدام هر چه بيشتر کمپانيها و يا تلاش براي “سيليکن ولي” بعدي بودن بدست نمي آيد. هر چند کمپاني ها هنوز هم مهم هستند، ليکن آنها بطور فزاينده اي به جاهايي انتقال مي يابند يا در جاهايي اغاز به کار مي نمايند که مردم خلاق و مستعد هستند. نکته اساسي اين است که شهرها به يک جو مردمي43 حتي بيش از جو تجارت نياز دارند. اين بدين معناست که خلاقيت را در تمامي جنبه ها و ابعادش حمايت کنيم و اجتماعي بسازيم که براي مردم خلاق جاذب باشد نه فقط براي کمپاني هاي تک. به جاي سوبسيد دادن به کمپاني ها، استاديوم ها و مراکز تجاري، اجتماعات نياز دارند که متنوع باشند و بر روي گونه هاي مختلف سبک زندگي و امکاناتي که مردم مي خواهند سرمايه گذاري کنند(Florida, (2002, p283 .
– سبک زندگي
در مصاحبه هاي فلوريدا مردم بيان مي کردند که سيک زندگي خيلي اوقات مهم تر از کار و استخدام هنگامي که آنها براي زندگي در جايي تصميم مي گيرند اعمال مي کند. بسياري از ان ها بيان داشتند که در مکان هايي که تنوعي از فعاليتهاي مورد درخواست ان ها ارائه نمي شد، مانند فعاليتهاي مربوط به موسيقي، هنر، تکنولوژي، ورزش هاي فضاي باز و مانند ان، آنها پيشنهاد شغل ها را رد کرده يا تصميم گرفته اند که به دنبال آن مشاغل نروند. در قديم مردم در يک مکان کار مي کردند و در مکان ديگر تعطيلات را مي گذراندند و مرتبأ آخر هفته ها به بيرون شهر يا شهرهاي ديگر مي رفتند در حالي که در حال حاضر از مکاني که در آن زندگي مي کنند، انتظارات بيشتري دارند. يکي از دلايل اين امر ماهيت کار خلاق مدرن مي باشد. مردم با توجه به برنامه زماني کارشان دسترسي سريع به تفريحات را مي خواهند. بسياري از مصاحبه شمندگان به فلوريدا گفتند که يک استراحت طولاني در وسط روز مانند دوچرخه سواري يا دويدن مي تواند قدرت توليد کنندگي آن ها را در طول روز حفظ نمايد. آن ها به وجود پارک ها و مسيرهاي تفريحي در نزديکي خود نياز دارند. زندگي شبانه نيز بخش مهمي از سبک زندگي مي باشد. بر اساس تحقيقات فلوريدا، مردم يک زندگي شبانه با بازه وسيعي از فعاليت ها را ترجيح مي دهند و با ارزش ترين گزينه ها براي آن ها نيز، گزينه هاي تجربي44 بودند، مانند : سالن هاي موسيقي جالب، گالريهاي هنري در سطح محله و تئاتر و فضاهاي اجرا. در بين افراد مصاحبه شونده بيشترين شکايات به خيلي زود بسته شدن و تعطيل شدن زندگي شبانه مربوط مي شد. دليل مسئله از نظ فلوريدا، اين نيست که بسياري از اين مردم مي خواهند تمام شب را به اين شکل بگذرانند، اما با توجه به ساعت هاي کار طولاني، آنها به داشتن گزينه هايي در کل ساعت هاي شبانه روز نياز دارند. بسياري از مردم هم به داشتن گزينه هاي بدون الکل تاکيد کردند. در يکي از تحقيقاتي که در مورد افراد خلاق جوان تر در دهه دوم و سوم زندگي شان در مورد اين که آنها چه چيزي از زندگي شبانه را بيشتر درخواست مي نمايند، انجام شد. اين نتيجه به دست امد که بالاترين گزينه هاي زندگي شبانه عوامل جذاب فرهنگي (از سمفوني و تئاتر تا سالن هاي موسيقي) و شام خوردن در اخر شب همراه با موسيقي و کلوپ هاي موسيقي و کافي شاپ ها بودند. مواردي مانند بارها، کلوپ هاي بزرگ رقص و کلوپ هاي شبانه در ليست خيلي پايين تر قرار گرفتند. بسياري از پاسخ دهندگان ترکيبي از گزينه هاي سرگرمي و حمل و نقل شبانه قابل اعتماد و امن را طلب مي کردند.
– تعاملات اجتماعي
توانايي يک جامعه براي تسهيل روابط بين مردم در يک جامعه با تحرک بالا و شبه غريبه به نظر مي آيد که مهم تر باشد. ري الدبورگ45 در کتابش با عنوان “يک مکان خيلي خوب”46 به اهميت آنچه که “مکان هاي سوم” مي خواند، در جامعه مدرن اشاره مي کند. مکان هاي سوم که شامل خانه يا محل کار نمي گردند، عرصه هايي مانند کافي شاپ ها، مغازه هاي کتابفروشي و کافه ها مي باشند که در انها ما مي توانيم آشنايان غير رسمي تر را پيدا کنيم. در تحقيقات فلوريدا، مردم طبقه خلاق اين مکان هاي سوم را واجد نقش کليدي در جذب کردن يک اجتماع مي دانستند.
– تنوع
در تحقيقات فلوريدا، مردم به مکان هايي جذب شده بودند که با تنوع فکر و بازي انديشه شناخته شده بودند. آنها فعالانه به دنبال مکان هاي متنوع و نشانه هاي تنوع هنگام ارزيابي اجتماعات مي گردند. اين نشانه ها شامل نژادها و گروههاي قوميتي مختلف، سنين مختلف، گرايش هاي مختلف جنسي، ظواهر متنوع مانند خالکوبي بدن چشمگير مي گردد.
در ديدگاه فلوريدا تنوع هم چنين به معناي هيجان و انرژي است. افراد داراي فکر خلاق از تنوعي از تاثيرات لذت مي برند. آنها طالب گونه هاي مختلف موسيقي و انواع متنوع غذا مي باشندو آنها مي خواهند با افرادي آشنا شده و تعامل نمايند که شبيه خودشان نيستند (براي تبادل ديدگاهها).
يک مکان جاذب لازم نيست که يک شهر بزرگ باشد لکن لازم است که يک کازموپليتن باشد، جايي که تعامل فرهنگ ها و ايده ها وجود دارد و افراد خارجي به سرعت داخلي و خودي مي شوند. اين کيفيت زمينه اي براي نوآوري، ريسک پذيري و ايجاد فعاليتهاي جديد تجاري نيز مي گردد.
– کيفيت مکان
فلوريدا براي همه عواملي که در تصميم گيري مکان يطبقه خلاق استفاده مي شوند در مجموع واژه “کيفيت مکان” را در مقابل “کيفيت زندگي” بکار برده است و در مجموع سه ويژگي را براي دارا بودن کيفيت مکان بيان مي دارد:
چه چيزي آنجاست؟ ترکيب محيط ساخته شده و محيط طبيعي. يک مجموعه کامل براي دستيابي به زندگي هاي خلاق
چه کسي آنجاست؟ تنوع گونه هاي مردم، تعامل و فراهم بودن نشانه هاي اين امر که هر کسي مي تواند به اجتماع ملحق شود و در آن زندگي کند.
چه چيزي در جريان است؟ سرزندگي زندگي خيابان، فرهنگ کافه اي، هنرها، موسيقي و مردم سهيم در فعاليتهاي بازار
کيفيت مکان که يک شهر ارائه مي دهد مي تواند در مجموعه بهم مرتبطي از تجربيات خلاصه گردد که شخص مي تواند در خلق تجربه هم دست داشته باشد نه اين که تنها مصرف کننده آن باشد. رستوران هاي زنجيره اي يا نواحي خاص توريستي و سرگرمي مانند تجهيزات کنسرو شده اي هستند که کمکي به خلق تجربه يا شدت و ضعف بخشيدن به آن نمي کنند(Florida, 2002, p234) .

-2-5-4تحقيق مونتگومري47
مونتگومري با انتقاد از اصول نظري و کار فلوريدا، به تشريح نقش مکان در توسعه محيط خلاق48 با استفاده از مدل مکان کانتر49 مي پردازد.
وي با استفاده از تعاريف تنکويست50، اندرسن51 و چارلز لندري از محيط خلاق، خصوصيات يک محيط خلاق را شرح مي دهد. اندرسن بيان مي دارد که محيط هاي خلاق شهرهايي مي باشند که توانايي هاي نيمه خودآگاه خود را براي توليد کارهاي جديد در هنر، تکنولوژي و دانش توسعه داده اند. مونتگومري در ادامه بيان مي کند که اکثر مواقع کل يک شهر نمي تواند يک محيط خلاق باشد، بلکه يک يا بيش از يک بخش آن وحيط خلاق مي باشند که امروزه به آنها مراکز فرهنگي52 و خوشه هاي اقتصاد خلاق53 مي گويند. وي با بيان اين که بيشتر شهرهاي بزرگ داراي مراکز قابل تشخيصي مي باشند که هنرمندان و پيش قدمان فرهنگي جذب آن ها مي گردند، در قالب مدل مکان کانتر، معيارهاي موفقيت و عوامل ضروري مراکز فرهنگي را ارائه مي نمايد. لذا مونتگومري به عنوان يک نمونه بسيار موفق در اين زمينه مورد مطالع قرار مي گير

جدول شماره 7: عوامل ضروري و معيارهاي موفقيت از ديد مونتگومري

فعاليت
تنوع کاربري هاي زمين اوليه و ثانويه

مقدار و تنوع مکان هاي فرهنگي

وجود “اقتصاد بعد از ظهر”54 شامل فرهنگ کافه اي

تقويت اقتصاد کمپاني هاي کوچک شامل تجارتهاي خلاق

دسترسي به امکانات آموزشي

وجود فستيوال ها، مراسم و مسابقات

فراهم بودن فضاي کار براي هنرمندان و توليد کنندگان فرهنگي

توسعه اقتصادي کمپاني هاي کوچک در شاخه هاي فرهنگي

فضاهاي کار مديريت شده براي استفاده کنندگان استوديو و اداره

موقعيت آژانس ها و کمپاني هاي توسعه هنر

آموزش رسانه و هنر

کاربري هاي روزانه و بعدازظهر مکمل
فرم ساخته شده
ريخت شناسي شهري

تنوع و فراهم بودن ساختمان ها

نفوذپذيري منظر خيابان

خوانايي

ميزان و کيفيت فضاهاي عمومي

جداره هاي فعال خيابان

جذب کننده هاي مردم
معنا
فضاهاي جمع شدن و ملاقات

حس تاريخ و پيشرفت

هويت و تصوير ناحيه

قابليت داشتن دانش زياد

سمبلها و عوامل شاخص محيطي

ماخذ: florida, 2002

6-2- بررسي جايگاه موضوع در تجارب جهاني
مقدمه
با توجه به اينکه برنامه ريزي شهري با رويکرد ايجاد مراکز فرهنگي با قابليت رقابت جهت جذب گردشگر داخلي و خارجي، موضوع جديدي در عرصه اين رشته است، لذا نمونه هاي مشابه کمي در سطح جهان به اين موضوع با اين رويکرد اختصاص يافته است. از اين رو در اين قسمت از رساله، ابتدا ريگا بعنوان يکي از پايتخت هاي فرهنگي اروپا مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد و پس از مطالعه محله Superklin به عنوان محله اي با تنوع فرهنگي بالا، به بررسي برخي از فضاهاي فرهنگي _ تفرجگاهي ساخته شده در شهرهاي رقابت پذير به اختصار پرداخته مي شود.
در اين قسمت به دنبال يافتن پاسخ پرسش زير هستيم:

* در تحقيقات و پروژه هاي عملي انجام شده در نقاط مختلف دنيا عوامل و معيارهاي رقابت پذيري چيست؟

-2-6-1آماده سازي “ريگا55” براي پروژه پايتخت فرهنگي اروپا در سال 2014
هرشهري جنبه هاي گوناگوني دارد که ما تنها تعداد کمي از آنها را مي شناسيم .طوريکه گردشگران و ساکنان شهر غالبا آن را به شيوه هاي مختلفي درک مي کنند. ريگا، يک متروپليس فرهنگي، يک حومه ي اروپايي، در مکاني بين اروپا و روسيه، يک شهر بندري، يک جامعه ي دو زبانه و يک شهر با سنت هاي غني فرهنگي است. همانطور که متن توسط کلمه ها و فاصله هاي بين آن ايجاد مي شود، زبان فرهنگ نيز توسط اتفاقات، ساختمان ها، دستاوردها و تعابير فرهنگي که در زندگي روزمره ي ما آميخته شده ايجاد مي شود.

هدف هاي پيشنهادي ريگا براي تبديل شدن به پايتخت فرهنگي:
* ارتقاء خلاقيت و رويکردهاي ابتکاري
* نمايش تنوع فرهنگ اروپايي و ايجاد امکان برقراري روابط ميان فرهنگي
* توسعه ي فضاي فرهنگي اروپايي در نتيجه ي ايجاد روابط ميان فرهنگي
* توسعه در زمينه ي مديريت شهري با رويکرد فرهنگي
* اجرايي کردن چشم انداز توسعه ي فرهنگي ريگا
* تجهيز زيرساخت هاي فرهنگي در ريگا
* ارتقاء اصول مشارکت به عنوان پايه ي توسعه ي فرهنگي
* تاکيد بر اهميت توسعه هاي فرهنگي محلي به خاطر افزايش مشارکت جامعه و تبديل به گرايش هاي جهاني شدن

ساختار برنامه:
1. اشتياق براي اقيانوس
اتفاقات:
برگزاري ورکشاپ و سمينارهاي خلاقانه، پروژه هاي تحقيقي، هنر در فضاي شهري، مسابقات، نمايش استعدادها
2. خيابان آزادي
رويارويي عقايد و شکل گيري گفت و گوها
تاريخچه ي قدرت، تخريب و بازسازي
برخورد ميان فرهنگ و روياي فرهنگ جهاني
اتفاقات:
نمايشگاه ها، کمپين هنر و موسيقي، تور تئاتر، بازخواني هاي ادبي، سينما در فضاي باز، نمايشگاه هاي تجاري خلاقانه
3. بسته ي ابقاء:
توجه شهرنشينان به کيفيت زندگي روستايي و بالعکس
کسب مهارت هاي جديد و تجربيات متفاوت
بازگشت به حقايق و مهارت هاي اوليه و نيازهاي اساسي انسان براي آينده

اتفاقات:
کنفرانس و نمايشگاه هاي بين المللي
رويدادهاي چند رسانه اي در فضاي شهري، سينما،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع منابع محدود، اقتصاد دانش، توسعه شهر Next Entries منابع پایان نامه با موضوع اوقات فراغت، فرهنگ دانش، جامعه مدرن