منابع پایان نامه با موضوع توسعه گردشگری، شهرستان پاوه، گردشگری شهری

دانلود پایان نامه ارشد

نشان میدهد که فعالیتهای و رستورانداری، صنایع غذایی، صنایع پوشاک چرم، صنایع دستی و صنعت حمل و نقل داخلی بیسترین تأثیر را پذیرفته و بیشترین سهم را از تولید، درآمد و اشتغال ایجاد شده در اثر مخارج گردشگران خارجی، به خود اختصاص دادهاند. همچنین عواید دولت و واردات نیز با توسعهی گردشگذی در ایران، افزایش مییابند. البته رستورانها و صنایع پوشاک و چرم برای تأمین نیازهای گردشگران خارجی بیش از سایر بخشها به واردات وابسته هستند. علاوه بر این، محاسبات نشان میدهد که توسعه ی گردشگری در ایران باعث بهبود توزیع درآمد نیز خواهد شد. همچنین ضرایب فزایندهی تولید، درآمد و اشتغال مربوط به بخشهای مختلف اقتصادی نشان میدهد که گردشگری در ایران در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی از لخاظ ایجاد تولید، درآمد و اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار است.
قهرمانی مطلق در پایانامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان اثرات جغرافیایی گردشگری در شهرستان همدان، به معرفی توانهای بالقوه و بالفعل گردشگری در شهرستان همدان به عنوان یک ناحیه مستعد جهانگرد پذیر، شناساندن گردشگری به عنوان یک فعالیت چند بعدی با اثرات مهم بر اقتصاد و وضعیت اجتماعی و فرهنگی شهرستان، مشخص کردن چالشها و تنگناها و حتی منفی نگریهای موجود در رابطه با جهانگرد و گردشگری و ارائه راهبردهایی در این زمینه پرداخته است. مهمترین نتایج این پژوهش عبارتنداز: 1- کشور ایران از طریق گردشگری میتواند به یک قطب بزرگ تبدیل گردد و در این راستا درآمدهای ناشی از گردشگری در کشور میتواند یکی از محورهای توسعه گردد. 2- با توجه به جاذبه های متعددی که در شهرستان همدان چنین استنباط میشود که همدان میتواند به عنوان یکی از مناطق دیدنی و جاذب جهانگرد در کشور به حساب آید. 3- گردشگری یکی از ارکان های مهم درآمد اقتصادی کشور ما میتواند باشد.
غلامرضاکاظمیان و الهام آزادی در پژوهشی تحت عنوان “الگوی توسعه شهری در مرکز شهر تهران با رویکرد مدیریت شهری” انجام شد.که در مورد قابلیت توسعه گردشگری شهری در مرکز شهر تهران بارویکرد مدیریت شهری نوشته شده است که در این مقاله31 نفر از کنش گران شهری هستند که با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند در چهار گروه بخش دولتی، بخش خصوصی، بخش عمومی و شهروندان انتخاب شده اند. نتایج حاصل از الگوی پارادیمی نشان می دهد که گردشگری شهری در مرکز شهر تهران در حد قابلیت های آن توسعه نیافته است راهکار تحقق این قابلیت ها، تبدیل مرکز شهر اقتصادی به مرکز شهر فرهنگی است. دراین مقاله جایگاه کنونی شهر تهران و جایگاه ایده آل ممکن در یک الگوی سه بعدی ارائه و الگوی مناسب برای بالفعل کردن پتانسیل های توسعه گردشگری شهری در مرکز شهر تهران، الگوی تلفیقی از توسعه گردشگری فرهنگ محور و اقتصاد محور تشخیص شده است.
اصغر ضرابی و ادریس باباخانزاده (1391) در تحقیقی تحت “عنوان تعیین راهبردهای توسعه گردشگری در منطقه اورامانات با استفاده از مدل SWOT” از روش توصیفی تحلیلی با استفاده از پرسشنامه به تعداد 383 بوده است و در نهایت با در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار در منطقه شامل نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدها، راهبردهای همسو با توسعه پایدار گردشگری در این منطقه ارائه گردیده است. روش جمع آوری دادهها و تحلیل اطلاعات موردنیاز بشتر اسنادی، تحلیلی و پیمایشی بوده و برای ترسیم نقشهها نیز از نرم افزار Arc Gis استفاده شده است. نتیجه بدست آمده از این تحقیق بیانگر این است که گردشگری در این منطقه بیشتر فصلی (فصل تابستان) بوده و شرایط محیطی، داشتن جذابیتهای طبیعی، وجود محیط آرام و دور از هیاهوی شهرهای بزرگ و مستعد بودن منطقه جهت سرمایهگذاری برای گردشگری مهمترین نقاط قوت، کمبود اماکن اقامتی، ضعف تبلیغات، کمبود زیرساختها، فصلی بودن گردشگری مهمترین نقاط ضعف، از مهمترین فرصتها میتوان به اشتغالزایی برای منطقه که دارای درصد بالای بیکاری میباشد و امکان دسترسی به بازارهای بین المللی کشور همسایه، عدم وجود چنین جاذبههای در دیگر مناطق استان و قابلیت تبدیل شدن به قطب اکوتوریستی برتر استان اشاره کرد. مهمترین تهدیدها نیز وجود ناامنی در کشور همسایه و هم مرز بودن آن با منطقه، محرومیت شدید منطقه به خاطر وجود جنگ هشت ساله ایران و عراق و درگیر بودن مستقیم منطقه در آن، سرمایه گذاری اندک در بخش گردشگری می باشد. و نیز به ارائه راهکارهای پرداخته که میتوان در بهینهسازی وضع موجود و ساماندهی گردشگری در این منطقه مؤثر باشد.
حسین یغفوری، واحد آقایی در مقالهای تحت عنوان “تحلیلی بر جاذبه های گردشگری شهری و نقش آن در تحول اقتصادی” در شهر اردبیل با روش توصیفی_ تحلیلی با استفاده از مدل برنامه ریزی استراتژیکی(SWOT) به ارائه استراتژیها و راهبردهای مؤثر در توسعه شهر با استفاده از گردشگری شهری پرداخته است تحلیل مدل(Swot)بیانگر این واقعیت است که منطقه دارای 27 نقطه قوت و فرصت اصلی بعنوان مزیتها و 19 نقطه ضعف و تهدید اساسی به عنوان محدودیتها و مشکلات پیش روی توسعه گردشگری شهری اردبیل میباشد. نتایج تحلیل این مدل حاکی است که کمبود سرمایه گذاریها، ضعف تبلیغات و ضعف اختیارات سازمانی و نهادی و … مانع اصلی توسعه گردشگری شهری اردبیل بشمار میرود.
مسعود صانعی(1378) به، بررسی اکوتوریسم پارک ملی گلستان با تاکید برمنطقه آزاد تفریحی پرداخته،که درآن ویژگی های جغرافیای طبیعی و توان اکولوژیکی منطقه برای ظرفیت پذیرش اکوتوریسم در فصل تابستان و ماه فروردین که با بیشترین گردشگران در این ماه ها مواجه است، پرداخته است که از لحاظ تسهیلات رفاهی و بیولوژیکی برای توریسم انبوه توانایی ندارد و در پایان به مشکلات زیست محیطی در دو قسمت طبیعی و انسانی پرداخته است.
حیدری چیانه در رساله دکتری خود تحت عنوان ارزیابی برنامه ریزی صنعت توریسم در ایران، به بررسی و تبیین جایگاه صنعت توریسم ایران در میان سایر برنامه‌های ملی، مشکلات و چالش‌های توریسم در ایران و ریشه یابی آن‌ها، بررسی و شناسایی تأثیرات اقتصادی توریسم در اقتصاد ملی، شناسایی منابع بالقوه طبیعی و انسانی صنعت توریسم در ایران پرداخته است. مهم‌ترین نتایج به دست آمده از این رساله بیانگر این است که، 1- روند شکل گیری سرمایه در بخش توریسم در ایران نسبت به سایر فعالیت‌های صنعتی و خدماتی بسیار کند و آهسته است، که مهم‌ترین دلایل آن ساختار سنتی اقتصاد ایران (ذخیره و شکل گیری سرمایه به صورت سنتی و غیر تولیدی مانند معاملات املاک، خودرو و طلا)، بروز شرایط محیطی نامطلوب برای سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی و مدیریت دولتی تسهیلات عمده توریستی بیان شده است.2- روندهای کنونی صنعت توریسم در ایران، ارتباط مستقیمی با اوضاع و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی ایران از یک طرف و فروپاشی نظام شوروی سابق از طرف دیگر دارد3- در حال حاضر صنعت توریسم در ایران در راستای سیاست‌های تمرکزگرایی عمل می‌کند که بیانگر این موضوع است که مهم‌ترین محورهای توریستی ایران عمدتاً مطابق با مناطق توسعه یافته تر است، که به ترتیب تهران، مازندران، خراسان، اصفهان و فارس مهم‌ترین مقاصد توریستی ایران را تشکیل می‌دهند.
حسین یغفوری وهمکارانش در پژوهشی با عنوان “راهبردهاي توسعه گردشگري رویدادها در کلان شهرها و تأثیر آن بر اقتصاد گردشگري در ایران” پرداخته اند. در این پژوهش، هدف رویکرد راهبردي به مسئله گردشگري رویدادها در کشور است، رویکرد راهبردي عامل مهمی در پیوند مدیریت و برنامه ریزي شهري است که داراي رویکرد منطقی و به هم پیوسته میباشد. در این پژوهش به معرفی پتانسیل هاي جذب گردشگري رویدادها و نقش آن در اقتصاد شهري در کشورپرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بسیاري از کلان شهرهاي کشور همچون تهران، مشهد، اصفهان و دیگر مراکز و شهرها قابلیت تبدیل شدن به یک قطب گردشگري رویدادها را دارا میباشند و در برخی موارد، نیازمند بازنگري و ارائه سیاستهاي مناسب در جهت رفع ضعفها و تهدیدات با استفاده از نقاط قوت و فرصتها میباشد که با ارائه راهبردهاي اثربخش از لحاظ اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و گسترش صنعت توریسم در کشور گام مهمی برداشته شود.
تقوی (1385) نیز در یک مطالعه موردی “به بررسی جایگاه صنعت گردشگری در منطقه بلاد شاپور دهدشت پرداخته و در تحقیق خود از روش پیمایشی استفاده کرده است. محقق به دنبال پاسخ بدین پرسش بوده که گسترش گردشگری چه تأثیری در بهبود وضع امکانات و خدمات زیربنایی و رفاهی و در مجموع، در توسعه منطقه داشته است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که با وجود توانهای فراوان اقتصادی، اجتماعی_فرهنگی، و کالبدی_محیطی در منطقه مورد مطالعه، نقش گردشگری در آن منطقه چشمگبر نبوده است.
یافتههای پژوهش میرزایی و همکاران (1389_1388) در ارتباط با نقش گردشگری بر اشتغال منطقه اورامانات نشان میدهد که بین توسعه صنعت گردشگری و اشتغال رابطه معناداری وجود دارد و صنعت گردشگری باعث افزایش اشتغال جوانان شده است؛ همچنین صنعت گردشگری در منطقه نسبت به سایر بخشهای اقتصادی اشتغال بیشتری ایجاد کرده است.
نتایج پژوهش ضیایی و همکاران(1389) پیرامون سنجش اثرات منفی اجتماعی گردشگران بر جوامع محلی سکونتگاههای روستایی پیرامون حوزه تالاب پریشان نشان میدهد که سطح فعلی اثرات منفی اجتماعی ناشی لز حضور و فعالیت دبدارکنندگان در بیشتر موارد فراتر از سطح قابل قبول این اثرات است و به منظور کاهش این اثرات اتخاذ تمهیداتی عاجل برای مدیریت و کنترل الودگیهای محیطی و اجتماعی توصیه شده است.
ضرابی و همکاران(1390) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدهاند که چشمههای آب گرم معدنی شهرستان مشکین شهر، مناظر طبیعی و زیبا و آثار و بناهای تاریخی به ترتیب بیشترین نقش را در توسعه گردشگری شهرستان مشکین شهر داشته و همیین توسعه گردشگری آثار نامطلوبی را در محیط زیست به وجود آورده است. همچنین توسعه گردشگری در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان تأثیر داشته است.
1-5 اهداف مشخص تحقیق
1-5-1- اهداف كلي:
بررسی نقش گردشگری بر بهبود اوضاع اقتصادی شهرستان پاوه با استفاده ازمدل SWOT
1-5-2-اهداف ويژه:
1.شناسایی و معرفی جاذبههای طبیعی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی در زمینه توسعه گردشگری در شهرستان پاوه.
2-ارائه راهکارهای مناسب جهت استفاده از فضاهای گردشگری شهرستان پاوه.
3-ایجاد بسترهای اشتغال با استفاده از توسعه گردشگری
4-شناخت تنگناها و مشکلات موجود در راه عدم توسعه گردشگری در شهرستان پاوه و تلاش در جهت حل آنها و ارائه راهکارهای برنامه ریزی شده.
1-6 سؤالات تحقیق:
1- آیا بین گردشگران ورودی ومیزان امکانات زیربنایی شهرستان رابطه وجود دارد؟
2-آیا معرفی و شناسایی جاذبه های گردشگری در تحولات اقتصادی شهرستان پاوه تاثیر دارد؟
3-آیاتوسعه گردشگری در ایجاد اشتغال در شهرستان پاوه مؤثر است؟
1-7 فرضيه‏هاي تحقیق:
بین تعداد گردشگران ورودی و میزان امکانات زیربنایی در شهرستان پاوه رابطه وجود دارد.
معرفي، شناسايي و فراهم كردن شرايط و دسترسي به جاذبه‌هاي گردشگری در استفاده از پتانسيل‌ها و توسعه اقتصادی نقش بالایی داشته است.
توسعه گردشگری میتواند بسترهای اشتغال را در این شهرستان گسترش دهد.
.
1-8 روش تحقیق
این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مدل SWOT انجام خواهد شد به این منظور مراحل زیر طی شده است:
1- جمع آوری دادهها از سایتهای گردشگری
2- انجام مطالعات اولیه میدانی شامل بازدید از محل، کنترل آمار اطلاعات گردآوری شده و تکمیل اطلاعات موردنیاز.
3- ارزیابی جاذبههای گردشگری در شهرستان پاوه
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات دادههای جمعآوری شده از پرسشنامهها و همچنین برای تعیین نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهای گردشگری در شهرستان پاوه از مدل SWOT استفاده شده است. همچنین از نرم افزار SPSS نیز در تجزیه و تحلیل استفاده گردیده است.
1-9 گردآوری دادهها
ابزار سنجش و نتیجهگیری وسائلی هستند که محقق به کمک آنها میتواند اطلاعات مورد نیاز خود را برای تجزیه و تحلیل و بررسی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع رشد اقتصادی، اکوتوریسم، صنعت گردشگری Next Entries منابع پایان نامه با موضوع صنعت گردشگری، سیاست گذاری، درآمد ملی