منابع پایان نامه با موضوع توسعه گردشگری، صنعت گردشگری، میراث فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

مثال در صورتی که توسعه آن از طریق سرمایه خارجی صورت گیرد، سود حاصل از این سرمایه گذاری و پرداخت حقالزحمه کارکنان خارجی مبالغ قابل توجهی ارز غیر ماندگار در کشور را شامل میشود، که به کشورهای دیگر انتقال مییابد(جدول شماره 1-2)

جدول شماره(2-1): اثرات اقتصادی گردشگری
جنبههای مثبت

جنبههای منفی
افزایش درآمدزایی ارزی
ایجاد فرصتهای شغلی
تحرک سرمایههای مالی
جلب سرمایههای خارجی
بهسازی و توسعه تأسیسات زیربنایی
موازنه پرادختهای بین المللی
توسعه صادرات غیر نفتی
به کارگیری تواناییهای موجود محلی
توسعه منطقهای

تورم، افزایش عمومی قیمتها
مشاغل فصلی و بیکاری
افزایش قیمت زمین
توسعه بخش خدمات و تحلیل تولیدی کالایی
کاهش خدمات عمومی همگانی
توسعه نامتعادل منطقه
وابستگی به کشورهای بیگانه
مأخذ: (ضرغام، 1381)

2-10 جاذبههای گردشگری
جاذبههای گردشگری، به عنوان هسته اصلی مقاصد گردشگری و سرمایههای اولیه این صنعت، نقش بسیار اساسی در برنامه ریزی و توسعه گردشگری دارند و از این رو مطالعه و بررسی جاذبههای گردشگری از مبانی و اصول برنامه ریزی صنعت گردشگری محسوب میشوند.
در یک بررسی اولیه، جاذبههای گردشگری را میتوان به سه بخش عمده تقسیم بندی کرد:
1- جاذبههای تاریخی.
2- جاذبههای طبیعی.
3- جاذبههای انسان ساخت.
که در زیر جاذبههای گردشگری به اختصار معرفی میشوند.
2-10-1 جاذبههای تاریخی.
این جاذبهها شامل مکانهای تاریخی و فرهنگی میشود که ازنظر میراث فرهنگی اهمیت بسیار دارند و به همین دلیل از نظر گردشگران بسیار جذاب و دیدنیاند. مهمترین این جاذبهها عبارتنداز:مذهبی، دینی و ….
2-10-2 جاذبههای فرهنگی.
این نوع جاذبههای گردشگری را میتوان هم از نوع ملموس و هم غیر ملموس به شرح زیر معرفی کرد:کارگاههای صنایع دستی و محصولات هنری، مراکز فرهنگی و هنری و …
2-10-3 جاذبههای طبیعی.
جاذبههای طبیعی مبتنیاند بر جذابیتهای محیطهای طبیعی و تنوع بسیار زیادی دارند که مهم ترین آنها عبارتنداز: آب و هوا، شرایط اقلیمی، سواحل دریاها و اقیانوسها، دریاچهها و رودخانههاو …
که در این میان عوامل طبیعی، آب و هوا و شرایط اقلیمی مهمترین عامل در میزان رونق صنعت گردشگری در مقاصد گردشگری محسوب میشود(حیدری، 1387: 45).
2-10-4 معیارهای مهم برای توسعه گردشگری
صنعت گردشگری یکی از مهمترین طرحهای توسعه شهری است که دارای زیربنای اقتصادی قوی است، اما عوامل تخریبی، مانند توسعه بیرویه شهر نباید به اقتصاد کشاورزی و نمادهای طبیعی پیرامون شهرها صدمات غیرقابل جبرانی وارد نماید.
شهرها طی گسترش خود با دستاندازی به نواحی پیرامون باعث از بین رفتن چشماندازهای طبیعی می شوند و این در حالی است که شهروندان به دلیل فشارهای روحی وجسمی ناشی از کار زیاد، یک نواختی شهرها و آلودگیهای موجود نیازمند فضاهای طبیعی هستند که احداث پارکها و فضاهای سبز طبیعی در کنار مجتمعهای مسکونی را از ملزومات طرح توسعه شهری میسازند.
توسعه گردشگری نیاز به ارزیابی دارد و این امر از آنجا ضرورت مییابد که برنامهریزی شهری و اقتصادی برای دسترسی به شیوههای صحیح و متناسب با زمان و مکان، باید از روشها و برنامههایی استفاده کرد که از نظر میزان کارایی مورد سنجش قرار گیرند. جهت ارزیابی طرحهای توسعه گردشگری، در دست داشتن معیارهای مناسب ضروری به نظر میرسد. در کنار این معیارها مدیریتی قوی و صحیح میتواند توسعهای پایدار ایجاد نماید که کمترین اثر منفی را بر محیط زیست و فرهنگ اجتماعی داشته باشد.
این معیارها عبارتنداز:
1- عوامل طبیعی
2- عواملی که بر رشد فرهنگی شهر یا مناطق گردشگری تأثیر می گذارد.
3- عواملی که مربوط به تمامی فرآیندهای تهیه طرحهای توسعه گردشگری میباشند.

2-11 عوامل مؤثر بر گردشگری
عوامل بیشماری در توسعه گردشگری نقش دارند، لیکن سه عامل اصلی مؤثر در توسعه گردشگری عبارتنداز: گردشگران، مردم منطقه و ویژگیهای مقصد. به عبارت دیگر، مهمانان، میزبانان و جاذبهها سه عامل اصلی در توسعه گردشگریاند:

ترایب، عوامل مرثر در گردشگری و چرخه آنرا به شکل زیر بیان میدارد: .(Tribe, 1997: 32)
1- سرمایه و عوامل اقتصادی 6- میراث فرهنگی
2- عوامل ایدئولوژیک، سیاسی و بین المللی 7- سابقه تاریخی
3- عوامل اجتماعی، فرهنگی و دینی 8- زیرساختهای توسعهای
4- عوامل طبیعی 9- آموزش
5- زیر ساختها 10- فناوری
2-12 انواع گردشگری
گردشگری را به صورت های مختلف تقسیم بندی کرده اند که عمده ترین آنها به قرار زیر است :
2-12-1 متراکم و گسترده :
گردشگری متراکم معمولا نیازمند تاسیسات خاصی است مانند استخر شنا و پیست اسکی . اما گردشگری نوع گسترده نیاز چندانی به تاسیسات و تجهیزات ندارد مانند کوه پیمایی.(مخدوم، 1378،ص 201)
2-12-2 گردشگری براساس تعداد گردشگر :
شامل گردشگران انفرادی یا گروهی
2-12-3 گردشگری بر پایه هدف مسافرت:
والنس اسمیت جهانگردی را به 6 نوع تقسیم می کند . جهانگردی قومی ، تاریخی ، هنری ، طبیعت گرا ، شغلی . البته این طبقه بندی غیر قابل تغییر نیست ، زیرا در اغلب موارد جهانگردان ترکیبی ار هدف ها را در ذهن داشته و با این اهداف چندگانه مسافرت می کنند. فرضا اگر بازرگانی اهداف شغلی را مدنظر داشته باشد در عین حال می تواند در محیطی آرام و جذاب به استراحت یا فعالیت های ورزشی بپردازد یا به دیدن آثار تاریخی و میراث هنری برود .
2-12-4 خاص و عام :
توریسم خاص به موارد خاصی از فعالیت ها ، مانند کوه پیمایی ، بازید از میراث فرهنگی ، ماهیگیری و …نظر دارد و عمدتا دارای دید علمی تر نسبت به محیط می باشد و توریست با کمترین امکانات دارای و تجهیزات در پی علایق خود است . اکوتوریسم از نوع توریسم خاص است . در توریسم عام ، گردشگر به قصد گذران اوقات فراغت از خانه خارج می شود . و هدف اصلی او گردش و تفریح است . توریسم عام چون که همه امکانات را برای راحتی خود به خدمت می گیرد و عموما نسسبت به هشدارهای زیست محیطی به عنوان یک مانع می نگرد از درجه تخریب بالاتری برخودار است . از عمده ترین تخریب های ایجاد شده توسط گردشگری عام می توان به از بین رفتن پوشش گیاهی ، ایجاد زباله ، آتش سوزی و …اشاره نمود.
2-12- 5 توریسم تابستانی و زمستانی :
شرایط مناسب و مساعد طبیعی در کنار دیگر جاذبه های جهانگردی باعث رونق توریسم تابستانه می گردند . که شامل : مدت زمان آفتابی بودن روزها ، دوره درجه حرارت مناسب ، درجه حرارت آب دریا ، ناهمواری ها و ذخیره آب ، رطوبت نسبی و پوشش گیاهی است. در اینجا مدت آفتاب درخشان در دوره ای معین می گردد . که حد متوسط درجه حارت روزانه از 15 تا20 درجه سانتیگراد در فصل تابستان باشد (شکویی ، 1354: 28).
در زمینه ناهمواریها ، مناطق کوهستانی از مرتفعات تا پای تپهها مورد توجه است. قلههای زیاد کوهستان، درههای جالب و تماشایی با شیب ملایم برای انواع تفریحات و استفاده از ساعات اوقات فراغت تابستانی مورد بهره برداری قرار میگیرند. نواحی جنگلی نیز شرایط مساعدی را جهت توریسم تابستانی فراهم می کنند. برخی از پژوهشگران درجه حرارت 17 درجه سانتیگراد را جهت شنا توصیه میکنند. و رطوبت نسبی بین 56 تا 70 درصد را مناسب میداند. و نیز رطوبت نسبی بیش از 86 درصد را هوای مرطوبت نامطلوب و ناراحت کننده قلمداد میکنند (رحمانی، 1370: 73).
اما عواملی که باعث رونق توریسم زمستانی می شود عباتند از : درجه حرارت مناسب در فصل زمستان، میزان ساعات آفتابی، سرعت باد، پوشش برف، ناهمواری ها، پوشش گیاهی، ارتفاع برف و مدت زمانی که برف بر روی زمین باقی میماند از جمله دیگر عواملی است که در توریسم زمستانی تاثیر دارند. ارتفاع برف به اندازه 40-60 سانتیمتر در یک دوره طولانی مناسب میباشد. نقاطی که در آنها پوشش برف کمتر از 30روز است و ارتفاع آن نیز کمتر از 10 سانتیمتر میباشد شرایط مناسبی از این جهت ندارد. از نظر پوششگیاهی، جنگلهای کاج و سرو بهترین شرایط را در تفریحات زمستانی فراهم مینماید.
2-12-6 درون مرزی یا برون مرزی:
گردشگری درون مرزی، سفر تفریحی در داخل مرزهای یک کشور است و گردشگری در سایرکشورهاگردشگری برون مرزی نامیده می شود. لازم به ذکراست که در دنیای امروز صنعت گردشگری برون مرزی، دومین صنعت درآمدزای در جهان است (WTO1990).
2-13 گردشگری و اشتغال
گردشگری یک صنعت کاربر است. از آنجا که بسیاری از خدمات گردشگری را نمیتوان با استفاده از فناوری ارائه کرد اشتغال نیروی انسانی در این صنعت فراوان است. از این رو توسعه گردشگری در مکانهای مختلف زمینههای ایجاد اشتغال دائم و فصلی و نیمهوقت را برای نیروی انسانی با تخصص و آموزش متوسط فراهم میآورد و از نرخ بیکاری میکاهد. علاوه بر اشتغالهای مستقیم در گردشگری زمینه فعالیتهای دیگر که در ارتباط با گردشگریاند همچون کارهای ساختمانی، تعمیرات، کرایه دادن اتومبیل، دست فروشی و نظیر اینها برای افراد بومی فراهم میگردد. هرچند این گونه درآمدها از نظر ثبات درآمد نامطمئناند(سلطانی، 1374: 109).
2-14 گردشگری و توسعه
گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی میتواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی در قلمرو ملی باشد.گردشگری به خصوص در زمانی که سود فعالیتهای دیگر بخشهای اقتصادی در حال کاهش باشد، جایگزین مناسبی برای آنها و راهبردی برای توسعه است. بر این مبنا دلیل اصلی توسعه گردشگری غلبه بر پایین بودن سطح درآمد و ارائه فرصتهای جدید شغلی و تحولات اجتماعی در جامعه محلی است (Oppermann, 1996: 85).
2-15 صنعت گردشگری و توسعه
کشور ایران میتواند از منافع در خور توجه میراث ارزشمند خود بهرهمند گردد، که آسانترین و اقتصادیترین روش در جهت رسیدن به این مهم، فعال کردن صنعت گردشگری میباشد. گردشگری پس از درآدمد نفت و صنعت خودرو، سودآورترین سرمایهگذاری در دنیاست و نقش بسزایی در ایجاد اشتغال کلان و تحصیل درآمدهای ارزی دارد. امروزه صدها میلیارد دلار نصیب کشورهایی میشودکه در صنعت گردشگری سرمایهگذاری کردهاند. با وجود این که ایران از نظر برخورداری از میراث فرهنگی و آثار باستانی بسیار غنی است اما تنها سهم ناچیزی از بازار جهانی گردشگری را به خود اختصاص داده است. بنابراین باید از تاریخ و تمدن کهن و فرهنگ غنی خود دفاع کرد و در جهت شناسایی آنها به دنیای خارج وکسب منافع ناشی از آن کوشید. در راستای دستیابی به این هدف باید، ایجاد فضا و امکانات مناسب جهت توسعه صنعت گردشگری، بر مبنای تقاضای ملی، منطقهای و بین المللی در اولویت قرار گیرد(توکلی، د. 1382).
2-16 مدیریت گردشگری
تأثیرات گردشگری در فضاهای جغرافیایی فراتر از مفهوم دو بعدی در زمینه فرهنگ و اقتصاد است و چشم اندازهای متعددی را شکل میدهد. بررسی تأثیرات گردشگری از دیدگاههای گوناگون و در یک کلیت فراگیر در ابعاد اقتصادی، همچون مقاصد و اهداف گردشگری دائما در حال تغییر و تحولاند. جریان ساده و سریع سرمایه داری در هدایت گردشگری به عنوان یکی از شیوههای کسب سود، گردشگری را در هر فضایی ممکن ساخته است، گردشگری مدرن باعث شده که بسیاری از ساختارها و ذهنیتهای توسعه کلاسیک فروپاشد(پاپلی یزدی و سقایی، 1385: 62). مدیریت گردشگری بویژه گردشگری پایدار در بسیاری از کشورها، به منزله نمادی از هویت فرهنگی، طبیعی، انسانی و از بخشهای مهم اقتصادی محسوب میشود. بنابراین، پایداری در گردشگری، مستلزم توجه نظاممند به ابعاد فنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی و زیست محیطی، در حرکت به سوی استفاده از جاذبههای گردشگری مطابق با نیاز امروز و حفظ و ماندگاری این منابع برای آیندگان است( مولایی هشتجین و خوشنود، 1386: 11).
2-17 ساختار فضای گردشگری شهری
فضای گردشگری شهری، فضایی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع صنعت گردشگری، سیاست گذاری، درآمد ملی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع گردشگری شهری، فضای گردشگری، ساختار فضایی