منابع پایان نامه با موضوع توسعه منطقه، اقتصاد بازار، تجارت آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

تحقيقاتي اطلاق مي شود که خصوصياتي چون برخوردار بودن از آداب و تشريفات خاص، توسعه قلمرو معرفت و اين که شناخت حاصل از نتيجه و تحقيق در بيرون ذهن واقعيت ما به ازاي خارجي داشته باشد، را دارد (حافظ نيا، 1387، 9 – 10). در فصل گذشته، چارچوب نظري و تجربي جهاني شدن، رقابت پذيري فضاهاي فرهنگي وگردشگري شهري و خلاقيت، تبيين گشت. بسياري از توضيحات نظري بر پايه مطالعات تجربي بر روي محورهاي فرهنگي – تفرجگاهي مختلف دنيا بوده است. در اين فصل به روش شناسي تحقيق مي پردازيم. بر همين مبنا بعد از تشريح روش تحقيق، روش هاي آماري لازم براي تحقيق و بررسي روايي و اعتبار تحقيق، به تبيين مدل تحليلي منطبق با اهداف و فرضيه هاي تحقيق پرداخته شده است.

1-3- روش تحقيق
انتخاب روش انجام تحقيق رابطه اي تنگاتنگ با اهداف و ماهيت موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرايي دارد. بنابراين هنگامي مي توان در مورد روش تحقيق و انجام يک تحقيق تصميم گرفت که ماهيت موضوع پژوهش، هدفها و ميدان عمل ان مشخص گردد (آسايش و مشيري، 1381: 40).
در اين تحقيق، ابتدا به روش اسنادي به مطالعه مباني نظري و ادبيات تجربي پرداخته شده است. سپس براي مطالع نمونه موردي با استفاده از روش اسنادي و مشاهده مستقيم به جمع آوري اطلاعات در زمينه ويژگيهاي فرهنگي – تفرجگاهي محور مورد مطالعه پرداخته شده است. سپس روش پيمايش براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز در زمينه ميزان رقابتي بودن فضاهاي فرهنگي – تفريحي در محدوده انتخاب شده است. به طوري که اقدام به مصاحبه به روش پرسش نامه نموده و سپس با ايجاد پايگاه داده به مستند سازي يافته ها اقدام شد. براي سنجش تاثير عوامل مختلف، با استفاده از روش هاي آماري به تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شده است.

2-3- معرفي روش هاي مختلف
يکي از روش هاي جلوگيري از کاهش تعداد بازديد کنندگان مراکز گردشگري، سياست افزايش هزينه هاي بازاريابي است،(Buhalis, 2000:87-116) . اما تجربه نشان مي دهد که سياست مذکور به دليل هزينه ي بالا و نتايج محدود، چندان مورد استقبال قرار نمي گيرد. گردشگري يکي از مهمترين فعاليت هاي اقتصادي در مقياس جهاني در هزاره جديد محسوب مي شود (سازمان گردشگري جهاني). اطلاعات سازمان گردشگري نشان مي دهد که براي اولين بار در سال 2002، درآمد گردشگري به ميزان 700 ميليون مارک رسيده است. مشارکت در صنعت حمل و نقل و گردشگري جهاني داراي اهميت بالايي است. اگرچه رشد صنعت گردشگري جهاني در مقايسه با ديگر صنايع قابل توجه به نظر مي رسد، اما اکنون اين صنعت با مساله رقابت مناطق مختلف گردشگري روبرو است(Morgan et all, 2002: 43) . به همين جهت براي توسعه صنعت گردشگري، لازم است بر اساس پارادايم نوين رقابت فعاليت شود(Ritchie and Crouch, 1993:76) و رقابت به عنوان عامل تعيين کننده موفقيت بلند مدت شناخته شده است(Kozak and Rimmington, 1999: 273) . برخي اعتقاد بر ان دارند که وجود گردشگران کافي، منابع لازم، حقوق پايين و نرخ مناسب مبادلات مي تواند رقابت پذيري صنعت گردشگري را تضمين و به توفيق صنعت بين المللي گردشگري منجر شود(Bordas, 1994: 3-9) . اين نگرش با شکل گيري استراتژي و سياست هايي که هدف آن ها اغلب تحريک حجم بالايي از گردشگران بود، توسعه پيدا کرد، ولي به تدريج اهميت اين استراتژي ها مورد ترديد قرار گرفت زيرا در بيشتر موارد به نتايج مورد انتظار منجر نگرديد. شواهد تجربي نيز نشان داده است که تداوم رقابت پذيري مستلزم تضمين سود بلند مدت است(Poon, 1993: 55-98) . يکي از شيوه هاي مصرف محيط، توسعه گردشگري مي باشد که با عرضه محيط براي مصرف گردشگران، درآمد و اشتغال ايجاد مي کند(Briedenhann, 2004, 71) .
گردشگري در اقتصاد بازار و بر پايه تجارت آزاد قادر به تعديل اقتصادي مناطق مختلف است و با توجه به آثار اقتصادي حاصل از اين فعاليت در توسعه منطقه اي، در زمينه افزايش فرصت هاي اقتصادي، اشتغال و توزيع درآمد در سطوح طبقاتي به ايفاي نقش مي پردازد(Weaver, 2000, 257) . از اين رو ارزش حقيقي گردشگري در هر منطقه بستگي به فراواني و کيفيت منابع گردشگري در جهت تامين منابع انساني براي اشتغال و ايجاد درآمد همراه با مديريتي کارامد در صحنه فعاليت گردشگري دارد.
يکي از عوامل موثر در افزايش روند گردشگري، توجه به جامعه ي ميزبان و مهمان در محيط هاي گردشگري و ميزان رضايت مندي و خشنودي ان ها از اين مکان ها و محيط هاست. بررسي ادبيات گردشگري نشان مي دهد که انتخاب مقصد هميشه يکي از مسائل مهم مديريت گردشگري بوده است(Jiang et all, 2000:960-974) . هر مقصد محصولات و خدمات مختلفي براي جذب گردشگران عرضه مي کند و هر گردشگر فرصت انتخاب از ميان يک مجموعه مقاصد را دارد. با افزايش اطلاعات گردشگران در مورد مقاصد گردشگري انتخاب هاي جديدي براي آن ها ميسر مي شود و فرصت هاي تازه اي براي کسب تجارت منحصر به فرد به دست مي آورند(Mohsim, 2005: 723) . بنابراين دلايل اولويت سفر و انتخاب مقاصد مختلف، مي بايست در متغيرهاي تاثيرگذار اين فرايند جستجو شود. در اين ميان از جمله عواملي که مي توانند اثرات شگرف و عميقي بر جاي بگذارند، ميزان جذابيت مکان هاي گردشگري و در نتيجه ميزان رقابت پذيري آن هاست، چرا که امروزه در گردشگري توجه ناچيزي به شناسايي جذابيت مکان ها معطوف شده و نقاط قوت و ضعف ان ها به درستي مورد بررسي قرار نگرفته است. بنابراين لازم است در برنامه ريزي توسعه اين صنعت و بهبود وضعيت محيط هاي گردشگري، ميزان جذابيت هر يک بررسي و سپس رقابت پذيري آن ها با مکان هاي ديگر مورد توجه قرار گيرد تا بتواند وضعيت موجود را به وضعيت مطلوب تغيير دهد.
در اين رساله با بکارگيري مدل TDCA ميزان جذابيت و رقابت پذيري محور فرهنگي _ تفرجگاهي اراضي عباس آباد محاسبه و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

3-3- معرفي روش مورد استفاده )مدل (TDCA
در راستاي شناسايي ابعاد مختلف اثر گذار بر صنعت گردشگري و همچنين شناسايي ابعاد مهم موثر جهت افزايش ميزان رضايت مندي و خشنود سازي گردشگران مطالعه زيادي انجام شده که هر يک به بررسي عوامل متعددي روي آورده اند اما در دهه اول سال 2000 اين مهم به صورت جدي تر مورد توجه پژوهشگران و محققان قرار گرفت. به شکلي که اولين بار در سال 2003 سباستين ونجسايي65 در کنفرانس آدلايد مدلي تحت عنوان TDCA را ارئه نمود. وي پس از بررسي هاي متعدد در خصوص عوامل موثر جذب گردشگران و مطالعه مفاهيم ارائه شده در اين زمينه به ارائه مدلي جهت سنجش جذابيت و رقابت پذيري در زمينه گردشگري پرداخت. همانطور که در شکل شماره .. نمايش داده شده است عوامل متعددي در اين مهم اثرگذار هستند که مي توان چنين اظهار داشت برخي عوامل علت و برخي معلول جذابيت و رقابت پذيري در صنعت گردشگري مي باشند. در بخش زير به تفکيک در خصوص هر يک از عوامل ملحوظ در مدل TDCA به بحث و بررسي پرداخته خواهد شد.

شکل شماره 7: مدل TDCA و پروسه مشتمل بر آن

ماخذ: 2003 ,Sebastian Vengesayi

جذابيت مکان گردشگري:
جذابيت در تعريف بازتاب احساسات و عقايد بازديد کنندگان درباره توانايي هاي لازم مکان گردشگري در ارضاي نيازهاي آن هاست. مکان گردشگري بايد قادر باشد به عنوان مکان جذاب درک شود و در انتخاب افراد در اولويت قرار گيرد.
جذابيت چنين تعريف مي شود: توانايي مکان گردشگري تا شرايطي را فراهم سازد که براي افراد مزايايي حاصل شود. اين توانايي مي تواند شامل ويژگي هاي مکان گردشگري مثل چيدمان و آرايش مکاني باشد. اهميت اين ويژگي ها به افراد کمک مي کند تا جذابيت مکان گردشگري را ارزيابي و آن را انتخاب نمايند. جذابيت مکان گردشگري افراد را به بازديد و گذراندن زمان در آن تشويق و ترغيب مي کند. در واقع ارزش عمده جذابيت مکان گردشگري، اثر گذاري آن بر گردشگر مي باشد.(Ferrario, 1979:9_21)

رقابتي بودن مکان گردشگري:
استراتژي رقابتي جستجو براي يافتن يک موقعيت پايدار و سودمنداست برخلاف نيروهايي که تعيين کننده رقابت در صنعت هستند(Porter, 1985:43_45) . جستجو جهت يافتن نيروها و عوامل تعيين کننده رقابت پذيري در صنعت گردشگري به شکلي است که به صورت کامل بررسي نشده است(Dwyer, 2003:26) .
در چارچوب گردشگري مفهوم رقابت پذيري به شکل هاي مختلفي کاربرد دارد. مولفين مختلف ارتباط آن را با رقابت پذيري در اقتصاد، بازاريابي و ديدگاه هاي استراتژيک، قيمت، کيفيت و رضايت نشان داده اند.
رقابت پذيري مکان گردشگري با سهم بازار مرتبط است و با تعداد بازديدکنندگان و بازگشت مالي سنجيده مي شود(حسن، 54، 2000). اين نگرش بيانگر آن است که رقابت پذيري بايد با تعداد بازديدکنندگان و افزايش درآمد مکان گردشگري ارتباط داشته باشد. مطالعات اخير نشان داده است که رشد صنعت گردشگري اغلب تحت تاثير ديگر فعاليت هاي اقتصادي نيز مي باشد(Buhalis, 2000:21) . بنابراين صنعت گردشگري به سادگي جايگزين صنايع قديمي شده است. موقعيت رقابتي مکان گردشگري با خصوصيات اقتصادي ساکنان يک کشور به علت ماهيت چند وجهي صنعت گردشگري و تنوع صنايع درگير در رقابتي ساز کردن مکان گردشگري در ارتباط است. ارزيابي اجزاي حياتي مکان گردشگري مي تواند درک بهتري از رقابت پذيري مکان گردشگري فراهم کند. رقابت پذيري در گردشگري مي تواند همچنين از منظر محيطي بررسي شود.

1-3-3- اجزاء و مولفه هاي مدل TDCA
1-1-3-3- ترکيب فعاليت ها66
جذابيت ها، ابزار اوليه کشش و گيرايي مکان گردشگري هستند. آن ها کليد انگيزشي براي بازديدکنندگان يک مکان گردشگري و دلايل اساسي براي انتخاب بازديدکنندگان از يک منطقه نسبت به ديگر مکانها محسوب مي شوند(Ritchie and Crouch, 1999:21) . محققين جذابيت ها را در پنج گروه به صورت شکل شماره طبقه بندي کرده اند.
دامنه فعاليت ها در مکان گردشگري بسيار اهميت دارند و برخي از اجزاي حياتي کشش و گيرايي محيطي مي باشند. تنوع جذابيت ها و ترکيب فعاليت ها به بازديد کننده يک بازه گسترده انتخاب و نهايتا امکان اقامت بيشتر را پيشنهاد مي دهد.

2-1-3-3- تسهيلات حمايتي67
تسهيلاتي وجود دارد که يک اثر ثانويه بر انگيزش در مسافرت ها اعمال مي کند مثل تسهيلات حمل و نقل، ارائه خدمات جانبي و غيره. اين تسهيلات ابزاري را فراهم مي کنند که صنعت گردشگري بر اساس آن پايه گذاري شده است(کروچ و ريتچي، 34، 1999). جذابيت مکان گردشگري به وسيله توانايي در فراهم سازي تسهيلاتي که گردشگران مي توانند در مکان گردشگري استفاده کنند، افزايش مي يابد. رقابت پذيري مکان گردشگري نيز زماني حاصل مي شود که تامين خدمات و تسهيلات رقابتي بيشتر از گزينه هاي مختلف ديگر ارائه شود. خدمات حمايتي در گردشگري ارزشمند است و به نوع مکان گردشگري و هدف سازمان مديريت مکان گردشگري68 (DMO) وابسته است. اين سازمان در جذابيت و رقابت پذير تر نمودن مکان گردشگري از طريق تصميمات استراتژيکي که بر سطح و دامنه تسهيلاتي که بايد در دسترس باشد، مشارکت مي کند.

3-1-3-3- تجربه محيطي69
جايي که تجربه لذت از آن در اذهان وجود دارد، محيطي است که در آن خدمات لازم ارائه مي شود و شرکت و مشتري با هم در تعامل هستند(بيکر و همکاران، 5، 1992-60). هر دو محيط فيزيکي و اجتماعي از نظر پذيرش و رضايت مصرف کننده مهم هستند. محيطي که يک خدمت در ان فراهم مي شود در اصطلاح هر دو جزء فيزيکي و اجتماعي تجربه محيطي را داراست.(Bitner,1992)

4-1-3-3- ارتباطات70
نام گذاري تجاري بر مکان گردشگري، گردشگران را قادر مي سازد تا مکان گردشگري را به راحتي شناسايي نموده و آن را از پيشنهادات ديگر رقابتي متمايز سازند. اين نام همچنين به عنوان يک علامت براي ارتباط مفيد با گردشگران عمل مي کند. نام تجاري به عنوان ابزار ذهني براي مزاياي عاطفي و کارکردي ارتباطي عمل مي کند(ديچارناتوني و مک دونالد، 43، 1998). و همچنين مي تواند فرايند انتخاب مکان گردشگري را تسريع بخشد. نام تجاري سطح و کيفيت عملکرد مکان گردشگري را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، تکنولوژی اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تامین، تامین کننده، انعطاف پذیری