منابع پایان نامه با موضوع توسعه شهر، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

توسط انسان صورت مي گيرد، اساسا متکي به فرهنگ است و آن فعاليت تابع خصوصيات فرهنگي جامعه است که صاحبان اين فعاليتها بدان تعلق دارند. اين امر در فضاهاي شهري به خصوص خيابان و ميادين به شدت مطرح است؛ بنابراين فرهنگ مستقيما از طريق نظام فعاليتها و با هدايت هنجاري و ارزشي آن، با ارائه دستورالعملهاي معين ناظر بر انجام فعاليت، مستقيما بر فضا و محيط شهري تاثير مي کند و فضاي شهري را نيز محصولي فرهنگي مي نماياند. واقعيت ان است که فرهنگ، بخش انسان ساخت محيط زيست انساني است. فرهنگ در اشيا و محيط فيزيکي ظاهر مي شود و طرح هاي عمومي، طرح خانه ها و ساختارهاي عمومي به طور صريح بازتاب ارزش ها و اعتقادات يک فرهنگ هستند؛ لذا فضاي شهري با محتواي عميقا اجتماعي به عنوان فضايي ساخته شده، محصولي فرهنگي به شمار مي آيد(Altman, 1984. P:2) .

“جامعه مدني”(برآيند نيروهاي اجتماعي فرهنگي در قلمروي عمومي)
فرايند توسعه شهرنشيني و افزايش جمعيت شهرنشيني غالبا شيوه زندگي متناسب خود را طلب مي کند. لذا مجموعه اي از نگرشها، موازين، انديشه ها، هنجارها و ارزش ها و مانند ان را در روابط انسان ها توسعه مي دهد که به نام شهريت يا مدنيت و يا حيات مدني در فرهنگ شهري انسان ها جايگاه ويژه اي دارند؛ لذا با توسعه شهرگرايي به عنوان شيوه معيني از زندگي، عنصر حيات مدني در فرهنگ شهري توسعه مي يابد. بنابراين پويش شهرنشيني و جامعه مدني يکي از مهم ترين عوامل موثر در محتواي فضاي شهري، خود متاثر از نيروهاي اجتماعي و فرهنگي عميق تري هستند که از طريق تاثير حاملين يا مصاديق اش يعني رفتار گروههاي اجتماعي بر محتوا و مضمون اصلي فضا موثر مي افتد. نيروهاي اجتماعي فرهنگي در بر دارنده عناصري است که در زمان و مکان مي توانند تغيير کنند.

6-4-4-2- متغيرهاي فرهنگ شهري
فرهنگ شهري بازتابي از دو دسته متغيرهاي متفاوت است. دسته اول متغيرهايي هستند که مي توان آنها را کالاها و خدمات خاص فرهنگي ناميد: سينما، کتاب، فعاليت هاي هنري و غيره از اين جمله هستند. دسته دوم متغيرهايي است که ظاهرا ارتباط مستقيمي با محصولات فرهنگي ندارند، اما نقشي اساسي در شکل گيري فرهنگ عمومي شهري دارند. ترافيک، معماري، شهرسازي، سازمان ها و تشکيلات اداري و غيره در دسته دوم قرار دارند(اشتريان، 1381)

7-4-4-2- چارچوب سياستگذاري فرهنگي
زير ساخت ها و اقدامات فرهنگي :
شامل تعريف فرهنگ و تنوع فرهنگي هويتي، تنوع منابع فرهنگي، تسهيلات و وقايع فرهنگي، مخاطبان استفاده کنندگان، سياست ها و برنامه هايي است که باعث ارتقاء مشارکت شهروندي در مقوله فرهنگ شود.
فرهنگ، قلمرو و پهنه هاي عمومي :
شامل سياستها و برنامه ها در ارتباط با فرهنگ و برنامه ريزي شهري و نوزايي شهري، استفاده از فضاهاي عمومي براي پروژه هاي فرهنگي، تعادل جغرافيايي منابع فرهنگي در شهر.
فرهنگ و اقتصاد :
شامل سياست ها و برنامه هايي که در ارتباط با فرهنگ، صنايع خلاق و توسعه اقتصادي هستند، تنوع ملزومات مالي و اقتصادي پشتيبان فرهنگ، سياست ها و برنامه هايي در ارتباط با فرهنگ، رسانه هاي محلي و فن اوري اطلاعات و ارتباطات (UCLG, 2004, P:22) .

-2-4-5اهميت فضاهاي شهري در گردشگري شهري در عصر رقابت پذيري
گردشگري يکي از عوامل تسهيل کننده جهاني شدن به شمار مي آيد و به عنوان يکي از جريان هاي داخل شبکه اقتصاد جهاني در مسير انتقال جريان سرمايه از مرکز به پيرامون عمل مي کند. براي محققان عرصه گردشگري، در هم تنيدگي گردشگري و جهاني شدن امري بديهي مي نمايد و اين دو در روندي رو به گسترش بر هم تاثير مي گذارند. در چنين شرايطي گردشگري به يکي از کانونهاي اصلي توجه به برنامه هاي محلي و ملي توسعه تبديل شده و رقابت هاي بين المللي و ملي براي شهرها در جذب گردشگران به پديده اي شناخته شده براي مديران و سياستگذاران شهري بدل گشته است. در چنين شرايطي، برخي مانند مدني پور(1387؛ 254) بر ان اند که شهرها نه به ارتقاي کيفيت محيطي براي جذب گردشگران، بلکه به ايجاد فضاي عمومي جديد نيازمندند. بدين ترتيب الزامات ناشي از پديده جهاني شدن در عرصه گردشگري، که در جهت افزاش منافع اين پديده براي شهرها حرکت مي کند، در نظر گرفتن تعامل مثبت ميان فضاهاي شهري و پديده گردشگري امري ضروري به نظر مي رسد.

-2-4-5-1تعريف و اهميت گردشگري(توريسم)
توريسم(گردشگري) عبارت است از فعاليت يا فعاليتهايي که طي ان افراد براي استراحت، کار و ديگر دلايل به خارج از محيط معمول خويش سفر مي کنند و حداقل يک شب و حداکثر براي يک سال بطور متوالي در انجا اقامت مي گزينند گردشگري مي تواند در سه شکل عمده گردشگري داخلي يا بومي، گردشگري ملي يا درون مرزي و گردشگري بين المللي يا برون مرزي ظاهر شود(سينايي، 1374؛ 137)
اين فعاليت با وجود سابقه بسيار طولاني، طي دهه هاي اخير از رشد قابل توجهي برخوردار شده و جايگاه ارزنده اي در مبادلات اقتصادي _ اجتماعي کشورها احراز نموده است. امروزه توريسم به يکي از بزرگترين اهرمهاي تحولات اجتماعي _ قتصادي تاريخ بشر تبديل شده است.
-2-4-5-2تاثيرات اقتصادي _ اجتماعي توريسم
در صورتي که برنامه ريزي و مديريت فعاليتهاي توريستي با احساس مسئوليت و با تاکيد بر توانمنديهاي ملي، منطقه اي و محلي انجام شود، مي تواند آثار اقتصادي _ اجتماعي مثبتي براي جامعه ميزبان به ارمغان آورد که در زير به برخي از آنهااشاره مي شود:
– افزايش درامدهاي ملي به لحاظ ارز آور بودن فعاليتهاي توريستي، به ويژه در مواقعي که تراز مثبت بين توريسم داخلي و خارجي وجود داشته باشد.
– علاوه بر گسترش اشتغال در بخشهاي مختلف خدمات ساختمان و شنعت، فعاليتهاي مختلف توريستها اعم از گردش، تفريح، خريد و .. زمينه ساز رونق بخشهاي مختلف اقتصادي بوده و به افزايش اشتغال کمک خواهد کرد.
– بهره برداري از منابع توريستي به توسعه صنايع دستي و تجهيز امکانات تفريحي و تفرجي کمک کرده و در عين حال زمينه بهره گيري ساکنين بومي را از تسهيلات مذکور فراهم مي کند

-2-4-5-3عوامل انگيزشي توريستها در ديدار از مناطق شهري
با توجه به اهميت توريسم و آثار اقتصادي و اجتماعي آن، در جهت برخورد علمي با اين پديده، شناخت انگيزه هاي توريستها در سفر به مناطق شهري الزامي است بلانک و پت کويچ(Blank and Petkovich) انگيزه هاي ديدار توريستها را از مناطق شهري به طبقات زير تقسيم کرده اند:
* ديدار دوستان و بستگان
* مسافرتهاي تجاري
* شرکت در کنفرانس ها و بازديد از نمايشگاهها
* دلايل آموزشي
* بازديد از آثار فرهنگي
* مسافرتهاي مذهبي
* وقايع و اتفاقات خاص
* خريدهاي تفريحي و تفنني
* مسافرتهاي روزانه(Blank and Petkovich, 1980: 393-94) .

همچنين کريستوفر با نگاهي تخصصي تر، در بررسي انگيزه هاي ديدار توريستها از مناطق شهري به پنج عامل زير تاکيد مي کند:
* جاذبه ها
* نمايشگاهها و کنفرانس ها
* هنرها
* ورزشها
* حوادث ويژه(Christopher M. Law, 1992: 607-615) .

جاذبه ها: اصطلاح جاذبه به تسهيلاتي نظير موزه ها، گالريهاي هنري، بناهاي تاريخي، پاين رکهاي ويژه و باغهاي وحش اطلاق مي شود. جاذبه در واقع هم مکان فعاليت و هم مجموعه فراغتي است که احساس مطلوبيت در آن به وسيله درک واقعي برانگيخته مي شود. بنابراين جاذبه رابطه تجربي است که بين توريست، منظر و علايم ايجاد مي شود(Pearce, 1998:75) .
نکته اي که در اين رابطه حائز اهميت است، فراهم کردن شرايط براي استفاده از جاذبه ها از طريق به گردش درآوردن توريستها در شهر و طولاني کردن زمان اقامت انها از طريق افزايش محلهاي بازديد مي باشد.
نمايشگاهها و کنفرانس ها: نقش اين عوامل در توسعه روابط تجاري، صنعتي، علمي و معرفي پتانسيل يک مکان نسيت به مکانهاي ديگر حائز اهميت است اين فضاها زمينه را براي توسعه فعاليتهاي توريستي آماده مي کند چرا که برگزاري کنفرانس ها نيازمند دسترسي مناسب به تسهيلات مطلوب(سالنهاي کنفرانس، هتلها، مراکز سرگرمي و ..)، جاذبه هاي طبيعي و مصنوعي زيبا است در بسياري از کشورهاي اروپايي و امريکاي شمالي از طريق ايجاد مراکز نمايشگاهي، فضاهاي بسيار مناسب شهري ايجاد گرديده و توريستهاي بسياري جذب آنها شده است.
هنرها: شهرها به دليل اندازه بزرگ و جمعيت زيادشان از مدتها پيش براي اجراي نمايش، کنسرت، رقص و ساير هنرها مناسب بوده اند.هر چند در سالهاي اخير اين هنرها بيشتر براي جمعيت بومي اجرا شده و ديگر به عنوان عامل جذب کننده توريست محسوب نمي شوند، ليکن عظمت هنر به شهر اعتبار و تصوير اجتماعي مثبتي بخشيده و زمينه را براي اقامت صاحبان حرف و سرمايه فراهم مي سازد.
ورزشها: فعاليتهاي بزرگ ورزشي، چه فعاليتهايي که به طور ثابت و مرتب شورت مي گيرد و چه حوادث و فعاليتهاي ويژه، باعث پيشرفت اقتصادي شده و موجبات جذب مردم به عنوان بيننده از ساير نواحي را فراهم مي سازند همچنين توسعه فعاليتهاي ورزشي، ضمن تقويت روحيه مردم، به بازسازي و بهبود تاسيسات مربوطه کمک مي کند و از خروج علاقمندان براي ديدن مسابقات ورزشي در ساير نواحي جلوگيري مي نمايد.
حوادث ويژه:مفهوم حوادث ويزه براي توصيف حوادثي به کار مي رود که به طور غير مکرر يا نامنظم و شايد براي يک بار اتفاق مي افتد. مانند جشنواره هاي سالانه، سالگردها، مسابقات ملي و بين المللي و نظاير آن. حوادث ويژه در رابطه با فعاليتهاي جذب توريسم به دلايل زير انجام مي شود:
* جذب مردم به محل
* تغيير و تحول در عادات و رفتار ساکنان
* جلب توجه مردم نسبت به محل ويزه و بالا بردن ارزش محل
* حرکت و حيات بخشيدن به عوامل جاذب موجود

-2-4-5-4عوامل مکاني و غير مکاني توسعه گردشگري
هر چند کليت فضاي شهري و حتي سيستمهاي فراتر که نظام شهري در چارچوب آنها فعاليت مي کند در عملکرد توريستي يک شهر موثر هستند، ليکن نقش برخي عوامل در اين فرايند آشکارتر است. تعدادي از اين عوامل که داراي فضاي مشخصي هستند و نمود کالبدي دارند عوامل مکاني، و برخي ديگر که در رفتار و منش شهروندان هويدا مي شود عوامل غير مکاني ناميده مي شوند. اين دو دسته عامل در اربياط با هم، در شکل گيري و توسعه جريانهاي توريستي نقش اساسي بر عهده دارند.
عوامل مکاني نظير آثار و بناهاي تاريخي، مجموعه هاي گذران اوقات فراغت، تسهيلات ارتباطي و اقامتي هستند که مي توان آنها را با سرمايه گذاري کوتاه مدت براي جلب توريست مهيا نمود، ليکن عوامل غير مکاني نظير اعتقادات، باورها، برخوردهاي جامعه ميزبان با توريستها، نيازمند حمايت هاي سياسي و تلاشهاي فرهنگي مي باشند تا زمينه تعامل و برخورد مناسب بين توريست و ميزبان فراهم شود و نتايج مطلوبي حاصل گردد. به عبارت ديگر، در نتيجه ارتباط هماهنگ عوامل مکاني و غير مکاني، فضايي حاصل مي شود که کانال(MC.Cannal) از آن به عنوان فضاي توريستي نام برده و ان را از مشصه هاي جوامع صنعتي مي داند. به نظر وي فضاي توريستي مجموعه هاي سيستماتيک از فضاها و فعاليتهاي مرابط با توريسم مي باشد(Pearce. 1998:78) . جانسن _ وربکي(Jansen _ Verbeke) عوامل و عناصر تشکيل دهنده توريسم شهري را به سه دسته: عوامل اوليه( مشتمل بر تسهيلات فرهنگي _ ورزشي و سرگرمي، عناصر کالبدي و پديده هاي فرهنگي _ اجتماعي )، عوامل ثانويه( شامل محلهاي اقامتي، تسهيلات تجاري و بازارها ) و عوامل تکميلي( تسهيلات پارکينگ، دسترسي و تسهيلات توريستي ) تقسيم کرده است.

-2-4-6ابعاد رقابت پذيري گردشگري
ابعاد رقابت پذيري گردشگري را مي توان به ابعاد زير دسته بندي کرد: رقابت پذيري اقتصادي، رقابت پذيري اجتماعي، رقابت پذيري فرهنگي، رقابت پذيري سياسي، رقابت پذيري فني(تکنولوژيکي) و رقابت پذيري محيطي.
در رقابت پذيري اجتماعي- فرهنگي، ويژگي هاي مقاصد اجتماعي و فرهنگي براي خلق يک مقصد که افراد تمايل به بازديد داشته باشند، مهم تر است. تمايل به بازديد از اين مقاصد به دليل تجربه اي است که هيج جاي ديگر نمي توان آن را يافت. نقاط قوت اجتماعي-فرهنگي يک مقصد مي تواند يک تعيين کننده غالب در رقابت پذيري باشد.
رقابت پذيري سياسي را در دو

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع آداب و رسوم Next Entries منابع پایان نامه با موضوع منابع محدود، اقتصاد دانش، توسعه شهر