منابع پایان نامه با موضوع توزیع فراوانی، روان شناسی، آموزش و پرورش، کتاب های درسی

دانلود پایان نامه ارشد

: بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………… 101
5-1-یافته ها …………………………………………………………………………………………….. 102
5-2- بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………….. 104
5-3-پیشنهادها ………………………………………………………………………………………….. 107
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………… 107
5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی ………………………………………………………………. 108
5-4-محدودیت ها …………………………………………………………………………………….. 108
منابع ………………………………………………………………………………………………………. 110
پیوست ها

فهرست جداول
جدول 2-1. جمع بندی پژوهش های انجام شده در ایران ………………………………….. 54
جدول 2-2. جمع بندی پژوهش های انجام شده در خارج از ایران ……………………….. 60
جدول3-1.جامعه آماری دانش آموزان و دبیران ………………………………………………… 66
جدول 2-3.گویه های مربوط به هر یک از عامل های هشت گانه نیازهای دانش آموزان 67
جدول4-1. توزیع فراوانی دانش آموزان به تفکیک جنسیت ……………………………….. 73
جدول 4-2. توزیع فراوانی دبیران به تفکیک جنس ……………………………………………. 74
جدول 4-3. توزیع فراوانی سن دانش آموزان ……………………………………………………. 75
جدول4-4. توزیع فراوانی سن دبیران …………………………………………………………….. 76
جدول 4-5. توزیع فراوانی دانش آموزان بر حسب ناحیه ……………………………………… 77
جدول 4-6. توزیع فراوانی دانش آموزان بر حسب معدل ……………………………………… 78
جدول 4-7. آماره های توصیفی وضعیت انطباق کتاب روان شناسی با نیازهای هشت گانه از نظر دانش آموزان …………………………………………………………………………….. 79
جدول 4-8. آماره های توصیفی وضعیت انطباق کتاب روان شناسی با نیازهای هشت گانه از نظر دبیران روان شناسی …………………………………………………………………. 80
جدول 4-9. توزیع فراوانی و آماره مربع کای برای بررسی وضعیت انطباق کتاب روان شناسی با نیازهای مادی از دیدگاه دانش آموزان …………………………………………….. 82
جدول4-10. توزیع فراوانی و آماره مربع کای برای بررسی وضعیت انطباق کتاب روان شناسی با نیازهای معنوی از دیدگاه دانش آموزان ……………………………………………….. 83
جدول4-11. توزیع فراوانی و آماره مربع کای برای بررسی وضعیت انطباق کتاب روان شناسی با نیازهای مادی از دیدگاه دبیران روان شناسی ……………………………………… 84
جدول4-12. توزیع فراوانی و آماره مربع کای برای بررسی وضعیت انطباق کتاب روان شناسی با نیازهای معنوی از دیدگاه دبیران روان شناسی ……………………………………. 85
جدول 4-13. توزیع فراوانی و آماره مربع کای برای بررسی وضعیت انطباق کتاب روان شناسی با نیازها از دیدگاه دانش آموزان …………………………………………………….. 86
جدول 4-14. آزمون t- مسقل برای مقایسه ی دانش آموزان دختر و پسر در مورد نیازهای دانش آموزان ……………………………………………………………………………………. 91
جدول 4-15. آزمون t- مسقل برای مقایسه دیدگاه دانش آموزان دختر و پسر در مورد نیازهای آموزشی- تربیتی ………………………………………………………………………… 95
جدول 4-16. آزمون t- مسقل برای مقایسه ی دانش آموزان و دبیران در مورد نیازهای دانش آموزان 96

فهرست نمودارها
نمودار4-1. توزیع درصدی متغیر جنسیت در اعضای گروه دانش آموزان…………….. … 73
نمودار4-2. توزیع درصدی متغیر جنسیت در اعضای گروه دبیران ……………………….. 74
نمودار4-3. توزیع درصدی متغیرسن در اعضای گروه دانش آموزان …………………….. 75
نمودار4-4. توزیع درصدی متغیر سن در اعضای گروه دبیران …………………………. 76
نمودار4-5. توزیع درصدی دانش آموزان به تفکیک ناحیه ………………………………… 77
نمودار4-6. توزیع درصدی متغیر معدل در اعضای گروه دانش آموزان …………………. 78
نمودار4-7. نمودار ستونی میانگین نیازهای هشت گانه از دیدگاه دانش آموزان ………. 79
نمودار4-8. نمودار ستونی میانگین نیازهای هشت گانه از دیدگاه دبیران روانشناسی …. 81

فهرست شکل ها
شکل2-1. مدل تحلیلی پژوهش ……………………………………………………………………… 64

Shahid Bahonar University of Kerman
Faculty of Literature and Humanities
Department of Education

The compliance of third year high school psychology book
with physical and spiritual needs of junior high school
students of Shahr-E-Kord the year of 2012.

Prepared by :
Mohammad Hemati

Supervisor :
Dr. S. Abasali RostamiNasab

Advisor :
Dr. Masoud Fazilat Pour

A Thesis submitted as a partial fulfillment of the requiements for the degree of Master of Science in educational research (M.Sc).
Jun 2013

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
در جریان رشد انسان، سال های حساسی وجود داردکه تاثیر خود را درتمام مراحل زندگی بر جای می گذارد. سال های نوجوانی از این دوران های مهم است. نوجوانی دوران گذار از مرحله کودکی به بزرگسالی است و مانند همه دوران های گذار، با مشکلات و تعارض ها و بحران هایی همراه است. به علاوه امروزه تغییرات زیستی، فن آوری، اقتصادی و اجتماعی در زندگی نوجوانان روی داده که منجر به ایجاد نیازهای متفاوت مخصوص این گروه سنی شده است. برآورده شدن مناسب اين نيازها به نوبه خود سازگاري سريعتر و بهتر او را با آن ها ميسر مي سازد. در کنار بحران و تحولي که نوجوان در اين دوره سني تجربه مي کند، عدم برآورده شدن اين نيازها به شيوه مناسب مشکلات افزون تري را مي تواندايجاد نمايد. از اين لحاظ توجه به شناخت اين نيازها قدم اساسي در کمک به نوجوان در گذراندن اين دوران است. خانواده و در سطح گسترده تر اجتماع بخصوص نظام آموزش و پرورش بايد با شيوه ها و برنامه ريزي هاي مناسب، بهداشت دوران نوجواني را براي آنان فراهم آورده و زندگي و شخصيت سالم تري را براي او رقم بزنند.
از طرفی برنامه و محتوای کتاب درسی، یکی از عناصر مهم نظام آموزش و پرورش است و در تحقق اهداف آموزش و پرورش نقش اساسی دارد. از آن جا که نظام آموزش و پرورش ایران متمرکز و برنامه، کتاب و معلم، محورهای اساسی آموزش و یادگیری اند و با توجه به آن که در بسیاری از موارد، کتاب درسی تنها رسانه آموزشی است که در اختیار معلم قرار دارد و فرایند تدریس و یادگیری تنها با اتکا به محتوای برنامه درسی، مفاهیم و ارزش های مطرح شده در آن صورت می پذیرد و از سوی دیگر، انواع ارزشیابی های تحصیلی، امتحانات و گزینش های متعدد بر مبنای محتوای کتاب های درسی صورت می گیرد، نقش کتاب به منزله ی برنامه ی آموزش بسیار مهم تلقی شده، جای تعمق، بررسی و تتبع فراوان دارد. بازنگری، تجدیدنظر و اصلاح برنامه و محتوای کتاب های درسی، زمینه رشد و پیشرفت تحصیلی را فراهم می آورد. محتوای مطلوب کتاب های درسی می تواند دانش آموزان را به چالش فکری وادارد و از جمود فکری و ذهنی رها سازد و پاسخگوی نیازمندی های عصر جدید انسان ها باشد. بنابراین کتاب های درسی باید از محتوای غنی و مناسبی برخوردار باشند تا بتوانند موجب تغییرات مطلوب در فراگیران گردند ( ملکی، 1389 ). لازم است این تغییرات به منظور تامین نیازهای آنان صورت گیرد؛ یعنی در جهت ایجاد نوعی از شناخت ها، عواطف، نگرش ها، ارزش ها، علایق و توانایی ها و عادات مطلوبی باشد که یادگیرنده را در پاسخگویی به نیازها و حل مشکلات فردی و اجتماعی خود یاری بخشد و در مجموع به رشد ابعاد مختلف شخصیت وی بینجامد ( میرزابیگی، 1389 ).
با توجه به آنچه بیان شده است هدف از این پژوهش بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روان شناسی سوم متوسطه با نیازهای مادی و معنوی دانش آموزان است.

1-2- بیان مسئله
سرمایه گذاری مادی و معنوی برای رشد سالم و تربیت صحیح کودکان و نوجوانان و جوانان، در واقع اساسی ترین و مهم ترین سرمایه گذاری خانوادگی، اجتماعی و مالی می باشد. این سرمایه گذاری از جنبه های مختلف انسانی، فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت می باشد. توجه به نوجوانان مستلزم تامین نیازهای زیستی، روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنان می باشد. کمک نهادهای اجتماعی شامل ایجاد تسهیلات لازم اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در راستای اهداف فوق برای نوجوانان است ( احمدیان، 1388 ).
آموزش و پرورش در هر جامعه یکی از نهادهای تاثیر گذاری است که انتظار می رود به طور متوازن و متعادل به جنبه های مختلف وجودی انسان توجه داشته و زمینه ها و اسباب لازم را برای رشد همه جانبه ی دانش آموزان فراهم سازد. بنابراین در آموزش و پرورش امروزی نه تنها پیشرفت معلومات بلکه رشد شخصیت و سلامت روان دانش آموزان نیز ضروری به نظر می رسد ( رضایی، 1387 ).
از طرفی نوجواني، يكي از چالش‌‌انگيزترين، تنش‌زاترين، جذاب‌ترين و در عين حال مشكل‌سازترين دوران زندگي هم براي نوجوانان و هم براي والدين، معلمان و متخصصان سلامت جامعه است.در عين حال، نوجواني دوره‌اي با بهترين خوشي‌ها، تفريحات، تهييج‌ها، آرمان‌گرايي‌ها و خوش‌بيني‌هايي است كه طي آن نوجوان لذت خودپيروي، استقلال، صميميت و برنامه‌ريزي براي آينده را مي‏چشد و به اوج تحول جسماني، عاطفي و ذهني دست مي‌يابد ( خدایاری فرد، 1388 ).
در این دوره نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی به خصوص تعادل بین عواطف و عقل، درک ارزش وجودی خویش، کسب مهارت های اجتماعی لازم در دوست یابی، حفظ تعادل روانی و عاطفی خویش در مقابل عوامل فشارزای محیطی و شناخت زندگی سالم و موثر و چگونگی برخورد با آن ها، از مهم ترین نیازهای نوجوانان است. گروه سنی مشغول به تحصیل در این دوره بیشتر نوجوانان 19 – 14 سالگی می باشندکه توجه به نيازهاي آنان مانند هر دوره ديگري داراي وظايف و تكاليف مشخصي است بديهي است كه اگر دانش آموزان از عهده اين تكاليف و وظايف بر آيند به پختگي لازم در رشد و پيشرفت دست خواهند يافت و اگر دانش آموز از عهده تكاليف و وظايف خود در این دوره برنیامد رفتار ناپخته و رشد نكرده اي را از خود نشان مي دهد. بنابراین کمک به آنان در رشد و گسترش مهارت های زندگی، افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات، حل مشکلات خود و همچنین کمک به آنان در رشد و تکامل عواطف و مهارت های اجتماعی لازم ( ارتباط بین فردی، حل مسئله، کنترل خشم و ابراز وجود ) جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگی موثر و سازنده در جامعه امری اساسی است ( اکبری، 1389 ).
تابا1 نیاز را به صورت کلی فاصله بی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع روانشناسی، انطباق محتوای کتاب، دانش آموزان دختر، توزیع فراوانی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع روانشناسی، انطباق محتوای کتاب، دانش‌آموزان دختر، روان شناسی