منابع پایان نامه با موضوع تفکر استراتژیک، روایی محتوا، سبک تفکر، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

بالاست و تفاوت معناداري ميان آنها وجود ندارد (0.05<(P-Value=0.38، اما نتايج حاصل نشان مي دهد که تفاوت معناداري بين مديران زن و مرد در دو بعد از ابعاد نوآوري سازماني يعني بعد ساختاري (0.01> (P-Value=0.003و فرهنگي (0.01>P-Value=0.02) وجود دارد، بدين صورت که ميانگين نمرات بعد فرهنگي مردان بيشتر از زنان است؛ و در بعد ساختاري ميانگين زنان بيشتر از مردان است.
2-4-2 سوابق خارجی
کاظمی و نارونجا40 (2015) تحقیقی با عنوان تفکر استراتژیک در رهبران سازمانی با طراحی محیط کار حمایتی انجام دادند. این تحقیق بر روی 35 مدیر میانی و ارشد در کشور فنلاند انجام گرفته است. آن ها در تحقیق خود به این نتایج دست یافتند: برای تقویت فرایند سالم تفکر استراتژیک در تیم های کاری، رهبران و مدیران شرکت ها باید چارچوبی با درنظر گرفتن بهبود رهبری، طرح فضای کاری حمایتی و بهبود تیم های کاری در سازمان پیاده کنند.
مون41 (2013) تحقیقی با عنوان پیامد ها و نتایج تفکر استراتژیک انجام داد. وی در تحقیق خود به عوامل موثر بر تفکر استراتژیک در سطح سازمانی پرداخت. نتایج تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد نگرش شرکت ها نسبت به ریسک، تاکید مدیریت ارشد بر تفکر استراتژیک، تیم های درون بخشی و شایستگی های سازمانی بر تفکر استراتژیک در سطح سازمانی تاثیر دارند.
هان42 و همکاران (2009) در تحقيقي که به بررسي مقايسهاي توانمندسازي، رضايت شغلي و تعهد سازماني بين پرستاران با کار دائمي و موقت صورت گرفته است. اين پژوهش از نمونهاي 416 نفره از پرستاران در 19 بيمارستان انجام گرفته است يافتهها نشان داد که بطور کلي پرستاران با کاردائمي سطوح بالاتري از رضايت شغلي، تعهد سازماني و توانمندي نسبت به پرستاران بطور موقت برخوردارند.
هريس43 و همکاران (2009) در تحقيقي که به بررسي اثرات مستقيم و تعاملي توانمندسازي و رهبري تبادل رهبر عضو روي رضايت شغلي، تمايل به جابجايي عملکرد صورت گرفته است. اين مطالعه اثر تعديلکننده توانمندسازي روي ارتباط بين کيفيت رهبري تبادل رهبر-عضو و پيامدهاي مرتبط با آن مثل رضايت شغلي و تمايل به جابجايي را بررسي ميکند. نتايج شواهدي را ارائه ميکند که بطور کلي، توانمندسازي تعديلکننده بين تبادل رهبر-عضو و پيامدهاي شغلي است.
گلدمن 4(2006) نيز اعتقاد دارد ده تجربه تخصصی مي تواند به توسعه تفكر استراتژيك در ميان مديران ارشد اجرايي سازمان هاي مراقبت سلامت كمك كند، مانند انواع دانش و روش هايادگيري كه مديران بايد از آن ها بهره مند شوند.
بون (2005) ويژگي هاي فردي متفكر استراتژيك را مشتمل بر تفكر سيستمي، خلاقيت و چشم انداز دانسته است، در سطح گروهي ناهمگني (تنوع مرتبط با شغل) و تعارض، شامل: تعارض شغلي، تعارض وظيفه اي و تعارض رابطه اي را مورد توجه قرار داده و در سطح سازماني به فرهنگ سازماني، ساختار سازماني و سيستم پاداش و جبران خدمت اشاره كرده است.
2-5 مدل مفهومی تحقیق
در تحقیق حاضر، سبک تفکر متغیر مستقل تحقیق می باشد که شامل سه سبک تفکر می باشد. بر اساس دیگاه استرنبرگ، ابعاد سبک تفکر شامل سبک قانون گذار، سبک اجرایی و سبک قضاوتگر می باشند. رضایت شغلی متغیر وابسته تحقیق می باشد.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه
در يك تحقيق علمي بايستي فرضيات تحقيق آزمون شوند و براي اين كار محقق نيازمند يك روش تحقيق مناسب است. به ‌عبارت ديگر محقق با روشن کردن روش تحقيق خود، به جمع آوري و تجزيه و تحليل و تفسير اطلاعات براي رسيدن به اهداف تحقيق كه همانا آزمون فرضيات تحقيق است دست مي‌زند. به ديگر‌سخن، محقق ‌با کمک این روش صحت یا عدم‌صحت فرضیات ‌خود را آزمایش می‌نماید؛ و روش مذکور، محقق را در درك رابطه علیت بين متغيرهای تحت بررسی ياري مي‌دهد، همچنين قلمرو و كليت را تعيين مي‌كند، يعني اينكه آيا نتايج بدست آمده مي‌تواند به جامعه بزرگتر يا موقعيت‌‌هاي مختلف تعميم يابد (ایران‌نژاد پاریزی،1388: ‌17).
در این فصل ضمن توضیح روش پژوهش، به توصیف و بررسی جامعه و نمونه آماری پژوهش، همچنین نحوه تعیین حجم‌نمونه و شیوه نمونه‌‌گیری خواهیم پرداخت. سپس ابزار گردآوری اطلاعات معرفی می‌شود و تهیه و تنظیم و نیز روایی و پایایی آن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان فصل نیز به اختصار روش‌های تجزیه و تحلیل آماری در این پژوهش مطرح می‌گردد.
3-3 روش پژوهش
از نظر دانشمند علوم اجتماعي يا پژوهشگري كه در علوم كاربردي تحقيق مي‌كند، تحقيق عبارت است از فرآيندي ‌كه پژوهشگر مي‌كوشد بدان ‌وسيله پيچيدگي‌هاي روابط متقابل بين افراد را بهتر درك كند. پژوهشگر با استفاده از روش‌هاي منظم درباره كنش‌ها و واكنش‌ها، اطلاعاتي را جمع‌آوري مي‌كند، درباره معني يا مفهوم آنها مي‌انديشد، به نتيجه‌هايي مي‌رسد، آنها را ارزيابي مي‌كند و سرانجام اين نتايج يا دستاوردها را ارائه مي‌دهد (بست، 1385: 125). اين تحقيق از نوع تحقيقات كاربردي است و روش پژوهش مناسب كه در اين تحقيق بكار رفته است، با توجه به ماهیت موضوع، توصیفی و همبستگی است. محقق قصد دارد با استفاده از يافته‌هاي پژوهش اطلاعات مربوط را کسب و آنها را بدون هیچ تغییری توصیف کند و روابط بین متغیرها را مورد تحليل قرار دهد. در تحقيقات توصيفي مي‌توان جامعه مورد مطالعه را از طريق پيمايشي تحت بررسي و آزمون قرار داد.

3-4 جامعه آماری44
جامعه آماري عبارت است از گروهی از افراد، اشیا یا حوادث که حداقل داراي یک صفت یا ویژگی مشترك می‌باشند. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان بخش آموزشی دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز است که تعداد آنها 185 نفر می باشند.
3-5 حجم نمونه و روش نمونه‌گیری
در تحقیق حاضر به منظور انتخاب نمونه مناسب از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است. همچنین جهت برآورد حجم نمونه از جدول تهیه شده به وسیله کرجسی و مورگان استفاده شده است که تعداد 125 نفر می باشند. برای اطمینان از برگشت پرسشنامه 140 پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین کارکنان توزیع گردید و همین تعداد نیز جمع آوری شده و مبنای تجزیه و تحلیل ها قرار گرفت.
3-6 روش‌ها و ابزار جمع‌آوري اطلاعات
جمع‌آوری اطلاعات مورد‌نیاز تحقیق یکی از مراحل اساسی تحقیق است و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات را به طور کلی به دو طبقه می‌توان تقسیم کرد:
روش کتابخانه‌ای، روش‌های میدانی.
در پژوهش ‌حاضر از هر‌ دو‌ روش بهره‌ گرفته شده ‌است، از روش کتابخانه‌ای برای تهیه پیشینه تحقیق، دستیابی به چارچوب نظری و شناسایی متغیرها و … و در نهایت تحلیل نتایج آزمون فرضیه‌ها به عنوان یک ضرورت مورد‌نیاز است. روش‌های ‌میدانی که از شهرت ‌بیشتری برخوردارند عبارتند ‌از:‌ روش پرسشنامه‌ای، روش مصاحبه، روش مشاهده و بررسی اسناد و مدارک‌(حافظ‌نیا، 1392، 162). ابزار لازم برای جمع‌آوری اطلاعات به شکل اسنادی از کتاب، مقالات، مجلات معتبر و مرتبط، پایان‌نامه‌ها و… اعم از فارسی و انگلیسی استفاده شده‌ است و برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات لازم از پرسشنامه ‌کتبی استفاده شده ‌است.
جهت تدوین پاسخ‌ها از طیف لیکرت هفت درجه‌ای که یکی از رایج‌ترین مقیاس‌های اندازه‌گیری پاسخ‌های بسته به شمار می‌رود، استفاده شده است. نحوه امتیازدهی به پاسخ‌ها به صورت کاملا مخالفم، مخالفم تا حدی مخالفم، نظری ندارم تا حدی موافقم، موافقم و کاملا موافقم می باشد.
در پژوهش حاضر جهت سنجش متغیر سبک تفکر از بخشی از پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ-واگنر45 (TSI) (1979) که سه سبک قانون گذار، قضاوتگر و اجرایی را مورد سنجش قرار می دهد، استفاده شده است، این پرسشنامه دارای 23 سؤال می‌باشد. سبک قانونگذار دارای 8 سوال، سبک اجرایی نیز دارای 8 سوال و سبک قضایی شامل 7 سوال می باشد. جهت سنجش متغیر رضایت شغلی از پرسشنامه استاندارد راهنمای توصیف شغل46 (JD) اسمیت کندال و هیولین (1969) با 70 سوال استفاده شده است.
3-7 روايي و پايايي ابزار سنجش
به طور كلي دو سؤال مهم در بررسي يافته‌هاي يك طرح تحقيق مطرح مي‌شود، اول اينكه نسبت به يافته‌هاي تحقيق يك طرح تا چه اندازه مي‌توان اطمينان داشت؟ در پاسخ به اين سؤال بايد اعتبار دروني تحقيق را موردنظر قرار دهيم. سؤال دوم اين است كه تا چه اندازه مي‌توان يافته‌هاي تحقيق را به جوامع ديگر و شرايط گوناگون تعميم داد؟ اين سؤال با اعتبار بيروني تحقيق سروكار دارد. روايي و پايايي از ويژگي‌هايي هستند كه براي مفيد و مؤثر واقع شدن روش‌هاي جمع‌آوري داده‌ها شرط اساسي به شمار مي‌روند (بست، 1385، 200).
3-7-1- اعتبار47 يا روایی تحقيق
مقصود از روایی آن است ‌که وسیله اندازه‌گیری، بتواند خصیصه‌ و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اعتبار در ‌اصل به صحت ‌و درستی اندازه‌گیری محقق برمی‌گردد (خاکی،1390، ‌288). روایی را به شکل‌های مختلف طبقه‌بندی می‌کنند از جمله:
روایی محتوایی48: روایی محتوایی این اطمینان را به وجود می‌آورد که مقیاس شامل یک سری موارد کافی و نمونه برای استفاده از مفهوم است. روایی محتوایی معرف چگونگی توصیف ابعاد و اجزاء مفهوم است.
روایی نمادی (ظاهری)49: یک شاخص مقدماتی و حداقل از روایی محتوایی است، روایی نمادی مواردی را که انتظار می‌رود یک مفهوم را اندازه‌گیری کنند، نشان می‌دهند، آنها ظاهر مفهوم را می‌س
75

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع حقوق و دستمزد، رضایتمندی، رفتار شهروندی، رضایت کارکنان Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع متادون، مواد مخدر، مصرف مواد، سوء مصرف مواد