منابع پایان نامه با موضوع تعهد عاطفی، تعهد هنجاری، روابط بین فردی، اخلاق کار

دانلود پایان نامه ارشد

آمدهاند، کدبندي، دستهبندي، خلاصه و در نهايت پردازش ميشوند تا زمينه برقراري انواع تحليلها و ارتباطها بين اين دادهها به منظور آزمون فرضيهها فراهم آيد(خاکي، 1379: 112).
اين فصل شامل دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي است. در بخش آمار توصيفي به بررسي چگونگي توزيع نمونه آماري از حيث متغيرهاي جمعيتشناختي همچون جنسيت، نوع شغل پرداخته ميشود.
در بخش آمار استنباطي، فرضيهها و سوالهاي تحقيق با استفاده از تکنيک هاي آماري مورد آزمون قرار خواهند گرفت.

4-2- تحليل دادههاي جمعيتشناختي
4-2-1- جنسيت
با مشاهده جدول 4-1 ميتوان گفت که 5/69 درصد از پاسخ دهندگان مرد هستند و 5/30 درصد از آنان زن هستند که بيشتر افراد شرکت کننده در پژوهش را مردان تشکيل ميدهند.

جدول 4-1- توزيع فراواني مربوط به جنسيت پاسخ دهندگان
جنسیت
فراواني
درصد
زن
مرد
39
84
5/30
5/69
جمع کل
123
100

4-2-2- نوع شغل
جدول 4-4 نوع شغل افراد پاسخدهنده را نشان داده که 5/6 درصد مديريتي و 5/93 درصد کارمندي بوده است. نتايج حاصل حاکي از آن است که اکثريت پاسخدهندگان داراي پستهاي کارمندي ميباشند.

جدول 4-2- توزيع فراواني و درصد نوع شغل پاسخ دهندگان
سابقه کار
فراواني
درصد
مديريتي
کارمندي
8
115
5/6
5/93

4-3- تجزيه و تحليل استنباطي
4-3- 1- بررسي فرض نرمال بودن دادهها
در اين قسمت به بررسي دادهها براي تصميم گيري در مورد استفاده از آزمون پارامتري يا ناپارامتري پرداخته خواهد شد. براي بررسي نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف- اسميرنوف استفاده شد. نتايج اين آزمون در جدول 4-3 نشان داده شده است.

جدول4-3- آزمون کولموگروف- اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن دادهها

تعهد
نگرش به اخلاق کار
روابط بین فردی
تعهد مستمر
تعهد هنجاری
تعهد عاطفی
آزمون کولموگروف-اسميرنوف
632/0
714/0
202/1
119/1
212/1
762/0
سطح معني داري
539/0
610/0
291/0
346/0
207/0
428/0

همان طور که مشاهده ميشود مقدار سطح معني داري در تمامي متغيرهاي تحقيق بزرگتر از 05/0 ميباشد. بنابراين دادههاي تمامي متغيرها از توزيع نرمال برخوردار ميباشند. در نتيجه براي بررسي فرضيات تحقيق بايد از آزمون هاي پارامتري استفاده شود.
4-4-2- آزمون فرضيات
در ادامه تحليلهاي آماري متناسب با فرضيههاي پژوهش ارائه شده است. لازم به ذکر است که قبل از انجام تمامي تحليلها مفروضههاي آماري کنترل گرديده است.
نتايج حاصل از آزمون پيرسون مربوط به تمام فرضيات پژوهش درجدول زير ارائه گرديده است.

جدول 4-4- نتايج حاصل از آزمون پيرسون مربوط به فرضيات

نگرش به اخلاق کار
روابط بین فردی
تعهد
تعهد مستمر
تعهد هنجاری
تعهد عاطفی
نگرش به اخلاق کار

روابط بین فردی
**32/0

تعهد
**73/0
**85/0

تعهدمستمر
*28/0
*34/0
**83/0

تعهد هنجاری
**30/0
*23/0
**36/0
**49/0

تعهد عاطفی
**31/0
**35/0
**30/0
**34/0
**46/0

**
*
در هر ستون به ترتيب عدد بالا، ضريب همبستگي و عدد پايين ميزان (p-value) يا سطح معنيداري است.
نتايج به طور کلي نشان دهنده آن است که بين تعهد با ابعاد آن رابطه معني داري وجود دارد و مولفه های اخلاق کار با تعهد و ابعاد آن هم رابطه معني داري وجود دارد
.

4-4-3- آزمون فرضيه :
بين اخلاق کار و تعهد در کارکنان ارتباط مثبت و معني داري وجود دارد.
جدول 4-5- نتايج حاصل از تحليل واريانس مربوط به فرضيه اول

مجموع مجذورات
درجات آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معنيداري
رگرسيون
باقي مانده
کل
197/611
998/6781
195/7393
1
122
123
197/611
466/58
115/9
00/0

جدول 4-6- نتايج حاصل از تحليل رگرسيون مربوط به فرضيه اول

R
ضريب همبستگي
2R ميزان واريانس تبيين شده
واريانس تبيين شده اصلاح شده

بتا
t
سطح معني داري
تعهد
32/0
102/0
075/0
32/0
35/3
00/0

به منظور پيش بيني تعهد از روي اخلاق کار از آزمون رگرسيون استفاده شده است. در اين تحليل متغير تعهد به عنوان متغير ملاک و متغير اخلاق کار به عنوان متغير پيش بين ميباشد. همانطور که جدول 4-5 نشان ميدهد ميزان واريانس تبيين شده با توجه به F مشاهده شده(11/9) در سطح 01/0 معنيدار ميباشد. بنابراين در جدول 4-6 ضريب بتا(β) نيز گزارش شده است. با توجه به ضريب بتا(β) بدست آمده(32/0) که بر اساس t مشاهده شده(35/3) در سطح 01/0 معنيدار است، ميتوان نتيجه گرفت که با سطح اطمينان 99 درصد اين فرضيه پذيرفته شده و رابطه بين اين دو متغير معنادار ميباشد و هر واحد افزايش در اخلاق کار با 32/0 واحد افزايش در متغير تعهد همراه است.
4-4-4-1- آزمون فرضيه دوم:
بین نگرش اسلامی به کار و تعهد عاطفی درکارکنان دانشگاه پیام نور شیراز رابطه معنادار وجود دارد.
جدول 4-7- نتايج حاصل از تحليل واريانس مربوط به فرضيه دوم

مجموع مجذورات
درجات آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معنيداري
رگرسيون
باقي مانده
کل
123/324
423/124
555/448
1
122
123
916/43
909/25
712/5
009/0

R
ضريب همبستگي
2R ميزان واريانس تبيين شده
واريانس تبيين شده اصلاح شده

بتا
t
سطح معني داري
تعهد عاطفی
31/0
096/0
069/0
31/0
21/3
00/0

به منظور پيش بيني تعهد عاطفی از روي نگرش اسلامی به کار از آزمون رگرسيون استفاده شده است. در اين تحليل متغير تعهد عاطفی به عنوان متغير ملاک و نگرش اسلامی به کار به عنوان متغير پيش بين ميباشد. همانطور که جدول 4-7 نشان ميدهد ميزان واريانس تبيين شده با توجه به F مشاهده شده(712/5) در سطح 01/0 معنيدار ميباشد. بنابراين ضريب بتا(β) نيز گزارش شده است. با توجه به ضريب بتا(β) بدست آمده(31/0) که بر اساس t مشاهده شده(21/3) در سطح 01/0 معنيدار است، ميتوان نتيجه گرفت که با سطح اطمينان 99 درصد اين فرضيه پذيرفته شده و رابطه بين اين دو متغير معنادار ميباشد و هر واحد افزايش درنگرش به اخلاق کار با 31/0 واحد افزايش در متغير تعهد عاطفی همراه است.

4-4-4-2- آزمون فرضيه سوم:
بین نگرش اسلامی به کار و تعهد هنجاری در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز رابطه معنادار وجود دارد.
جدول 4-8- نتايج حاصل از تحليل واريانس مربوط به فرضيه سوم

مجموع مجذورات
درجات آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معنيداري
رگرسيون
باقي مانده
کل
101/29
95/449
051/479
1
122
123
101/29
879/3

502/7
00/0

جدول 4-9- نتايج حاصل از تحليل رگرسيون مربوط به فرضيه سوم

R
ضريب همبستگي
2R ميزان واريانس تبيين شده
واريانس تبيين شده اصلاح شده

بتا
T
سطح معني داري
تعهد هنجاری
30/0
090/0
039/0
30/0
89/2
00/0
به منظور پيش بيني تعهد هنجاری از روي متغير نگرش اسلامی به کار از آزمون رگرسيون استفاده شده است. در اين تحليل متغير تعهد هنجاری به عنوان متغير ملاک و متغير نگرش اسلامی به کار به عنوان متغير پيش بين ميباشد. همانطور که جدول 4-8 نشان ميدهد ميزان واريانس تبيين شده با توجه به F مشاهده شده(502/7) در سطح 01/0 معنيدار ميباشد. بنابراين در جدول 4-12 ضريب بتا(β) نيز گزارش شده است. با توجه به ضريب بتا(β) بدست آمده(30/0) براي متغير درک فرآيندها که بر اساس t مشاهده شده(89/2) در سطح 01/0 معنيدار است، ميتوان نتيجه گرفت که با سطح اطمينان 99 درصد اين فرضيه پذيرفته شده و رابطه بين اين دو متغير معنادار ميباشد و هر واحد افزايش در مولفه نگرش اسلامی به کار با 30/0 واحد افزايش در متغير تعهد هنجاری همراه است.
4-4-4-3- آزمون فرضيه چهارم:
بین نگرش اسلامی به کار و تعهد مستمر در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز رابطه معنا دار وجود دارد.
جدول 4-10- نتايج حاصل از تحليل واريانس مربوط به فرضيه فرعي چهارم

مجموع مجذورات
درجات آزادي
مجذور ميانگين
F
سطح معنيداري
رگرسيون
باقي مانده
کل
202/84
417/798
619/882
1
122
123
202/84
883/6

312/8
00/0

جدول 4-11- نتايج حاصل از تحليل رگرسيون مربوط به فرضيه چهارم

R
ضريب همبستگي
2R ميزان واريانس تبيين شده
واريانس تبيين شده اصلاح شده

بتا
T
سطح معني داري
تعهد مستمر
28/0
078/0
088/0
28/0
659/2
00/0

به منظور پيش بيني تعهد مستمر از روي نگرش اسلامی به کاراز آزمون رگرسيون استفاده شده است. در اين تحليل متغير تعهد مستمر به عنوان متغير ملاک و متغير نگرش اسلامی به کار به عنوان متغير پيش بين ميباشد. همانطور که جدول 4-10 نشان ميدهد ميزان واريانس تبيين شده با توجه به F مشاهده شده(312/8) در سطح 01/0 معنيدار ميباشد. بنابراين در جدول 4-11 ضريب بتا(β) نيز گزارش شده است. با توجه به ضريب بتا(β) بدست آمده(28/0) براي متغير طراحي مجدد فرآيندها که بر اساس t مشاهده شده(659/2) در سطح 01/0 معنيدار است، ميتوان نتيجه گرفت که با سطح اطمينان 99 درصد اين فرضيه پذيرفته شده و رابطه بين اين دو متغير معنادار ميباشد و هر واحد افزايش در مولفه نگرش اسلامی به کار با 309/0 واحد افزايش در متغير تعهد مستمر همراه است.

4-4-4-4- آزمون فرضيه پنجم:
بین روابط بین فردی و تعهد عاطفی در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز رابطه معنا دار وجود دارد.
جدول 4-12- نتايج حاصل از تحليل واريانس مربوط به پنجم

مجموع مجذورات
درجات آزادي
مجذور ميانگين
F
سطح معنيداري
رگرسيون
باقي مانده
کل
329/77
29/1975
619/2052
1
122
123
329/77
028/17
541/4
03/0

جدول 4-13- نتايج حاصل از آزمون رگرسيون مربوط به فرضيه فرعي پنجم

R
ضريب همبستگي
2R ميزان واريانس تبيين شده
واريانس تبيين شده اصلاح شده

بتا
T
سطح معني داري
تعهد عاطفی
35/0
122/0
036/0
35/0
372/4
00/0

به منظور پيش بيني تعهد عاطفی از روي روابط بین فردی از آزمون رگرسيون استفاده شده است. در اين تحليل متغير تعهد عاطفی به عنوان متغير ملاک و متغير روابط بین فردی به عنوان متغير پيشبين ميباشد. همانطور که جدول 4-12 نشان ميدهد ميزان واريانس تبيين شده با توجه به F مشاهده شده(541/4) در سطح 05/0 معنيدار ميباشد. بنابراين در جدول 4-13 ضريب بتا(β) نيز گزارش شده است. با توجه به ضريب بتا(β) بدست آمده(35/0) براي متغير تعهد عاطفی که بر اساس t مشاهده شده(372/4) در سطح 01/0 معنيدار است، ميتوان نتيجه گرفت که با سطح اطمينان 99 درصد اين فرضيه پذيرفته شده و رابطه بين اين دو متغير معنادار ميباشد و هر واحد افزايش در روابط بین فردی با 35/0 واحد افزايش در متغير تعهد عاطفی همراه است.

4-4-4-4- آزمون فرضيه ششم:
بین روابط بین فردی و تعهد هنجاری در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز رابطه معنا دار وجود دارد.
جدول 4-14- نتايج حاصل از تحليل واريانس مربوط به ششم

مجموع مجذورات
درجات آزادي
مجذور ميانگين
F
سطح معنيداري
رگرسيون
باقي مانده
کل
186/45
67/986
856/1031
1
122
123
461/62
319/14
579/2
04/0

جدول 4-15- نتايج حاصل از آزمون رگرسيون مربوط به فرضيه ششم

R
ضريب همبستگي
2R ميزان واريانس تبيين شده
واريانس تبيين شده اصلاح شده

بتا
T
سطح معني داري
تعهد هنجاری
23/0
052/0
025/0
23/0
86/2
00/0

به منظور پيش بيني تعهد هنجاری از روي روابط بین فردی از آزمون رگرسيون استفاده شده است. در اين تحليل متغير تعهد هنجاری به عنوان متغير ملاک و متغير روابط بین فردی به عنوان متغير پيشبين ميباشد. همانطور که جدول 4-14 نشان ميدهد ميزان واريانس تبيين شده با توجه به F مشاهده شده(579/2) در سطح 05/0 معنيدار ميباشد. بنابراين در جدول 4-15 ضريب بتا(β) نيز گزارش شده است. با توجه به ضريب بتا(β) بدست آمده(23/0) براي متغير تعهد هنجاری که بر اساس t مشاهده شده(86/2) در سطح 01/0 معنيدار است، ميتوان نتيجه گرفت که با سطح اطمينان 99 درصد اين فرضيه پذيرفته شده و رابطه بين اين دو متغير معنادار ميباشد و هر واحد افزايش در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع تعهد سازمانی، اخلاق کار، اخلاق کار اسلامی، سیستم اطلاعاتی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد هوش معنوی، تفکر نقادانه، تفکر انتقادی، برنامه درسی