منابع پایان نامه با موضوع تعهد سازمانی، مسئولیت پذیری، تعهد حرفه ای، تعهد کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

گناهان را حتی نماز و روزه هم نمی پوشاند. از پیامبر پرسیدند پس چه چیزی موجب کفاره چنین گناهانی می شود؟ فرمود همت در بدست آوردن روزی، پس کوشش در راه روزی موجب گناه آمرزی و سبب رفاه و پیروزی است.
• قال رسول اللّه (ص): انّ اللّه تعالی یحب من العامل اذا عمل ان یحسن35
پیامبر فرمود: خداوند تعالی کارگری را دوست دارد که کارش را با حسن وجه انجام دهد.
• قال علی (ع): تمام العمل استکماله36.
علی (ع) فرمود: تمامی کار به کامل کردن است.
• قال علی (ع): ثواب العمل علی قدر المشقه37.
علی (ع) فرمود: پاداش کار به اندازه مشقت در آن است.
• قال علی (ع): الدّین ذخر و العمل دلیل38.
حضرت علی (ع) فرمود: دین ذخیره است و عمل دلیل یعنی کار دلیل دین داری است.
• قال رسول اللّه (ص): الشّاخص فی طلب الرزق الحلال کالمجاهد فی سبیل اللّه39.
پیامبر خدا (ص) فرمود: تلاشگر در راه روزی حلال همانند مجاهد درراه خداست.
• قال رسول اللّه (ص ): خذوا من العمل ما تطیقون فانّ اللّه لا یملّ حتی تملوا40.
پیامبر اکرم فرمود: عمل به قدر طاقت کنید زیرا ملالت شما مایه ملالت خدا می شود.
• قال رسول اللّه (ص): طلب الحلال فریضه علی کلّ مسلم و مسلمه41.
پیامبر فرمودند: بدنبال کسب حلال رفتن بر هر زن و مرد واجب است.
• قال علی (ع): قد سعد من حدّ42.
حضرت علی فرمود: انسان کوشا سعادتمند است.
• قال علی (ع): لاتطلب سرعه العمل و اطلب تجویده فانّ الناس لایسألون فی کم فرغ من العمل، انّما یسئلون عن جوده صنعته43.
حضرت علی فرمود: مطلوبیت سرعت عمل نباشد، بلکه کیفیت کار را طالب باش و به کیفیت اندیشه کن. همانا مردم از زمان فراغت کار پرسش نمی کنند بلکه پرسش از کیفیت محصول خواهد بود.
• قال علی (ع): کن مشغولاً بما انت عنه مسئول44.
حضرت علی فرمود: به چیزی مشغول باش که مسئول آنی.
• قال المعصوم (ع): من حسنت نیتّه زید فی رزقه45.
یکی از معصومان (ع) فرمود: نیت خوب موجب ازدیاد روزی است.
• عن الصادق (ع): و لا تکسل عن معیشتک فتکون کلّا علی غیرک او قال علی اهلک46.
امام صادق فرمود: در کسب و کار سست نباشید که نتیجه آن سربار جامعه و یا خانواده شدن خواهد بود.
• قال رسول اللّه (ص): و لیس عنداللّه احبّ من عبد یأکل من کسب یده47.
پیامبر فرمود (ص): نزد خدا محبوب تر از بنده ای که از دسترنج خود بخورد وجود ندارد.
• قال النبی (ص): العباده سبعه اجزاء افضلها طلب الحلال48.
پیامبر فرمود: عبادت هفت جزء دارد که با فضیلت ترین و ارزشمندترین جزء آن پی جویی درآمد حلال است.

2-3- تعهد و انواع آن :
واژه تعهد49 در متون روانشناسی و رفتار سازمانی بارها مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در فرهنگ اداری در مورد وفاداری و تعهد کارکنان به تفصیل مطالبی گفته می شود. تعهد در زبان فارسی به معنای به گردن گرفتن شرط و پیمان و وجود را ملزم به انجام عملی دانستن تعریف شده است(معین، 1360).
مطالعات و پژوهش های انجام شده در مورد تعهد، شکل های گوناگونی از آن را نشان می دهد که مختصراً به آن می پردازیم:
تعهد شغلی50: در بررسی های بلاو و رندال51(1989) تعهد به شغل همان مشارکت و دخالت عضو سازمان در کار و شغلی که دارد تعریف شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تعهد برخاسته از رضایت درونی کار است.
تعهد حرفه ای52: مفهومی خاص از تعهد به شغل است که بیشتر در میان افراد حرفه ای وجود دارد. افراد حرفه ای نظیر پزشکان و اساتید دانشگاه به دلیل برخورداری از دانش و قدرت کارشناسی، به حرفه خود پشت گرم هستند و می خواهند تنها باشند و به حرفه خود بپردازند(مینتزبرگ، ترجمه فقیهی و وزیری، 1370).
تعهد به اتحادیه53: تعهد به اتحادیه بدین معناست که کارکنان با عضویت در اتحادیه از مزایای حمایت و پشتیبانی آن اتحادیه برخوردار می شوند. بررسی های جردن54 و دیگران(1980) در زمینه تعهد به اتحادیه، مقیاس های وفاداری به اتحادیه، مسئولیت پذیری در قبال اتحادیه و تمایل به کار برای اتحادیه را برای این بعد از تعهد می توان مورد استفاده قرار داد(بامر55، 1996).
تعهد به کار راهه56(مسیر شغلی): این شغل از تعهد به دلبستگی معنوی سازمان جهت ماندن در مسیر شغلی سازمان اشاره دارد. عضر سازمانی با وجود کار راه های جایگزین، میل و علاقه خاصی به کار راهه فعلی خود نشان می دهد.
تعهد سازمانی57: تعهد سازمانی همان گرایش و نگرش معطوف به سازمان است که هویت شخص را به سازمان پیوند می دهد. به بیان دیگر، پورتر58(1982) تعهد سازمانی را میزان تعیین هویت نسبی یک فرد با سازمان و مشارکت و دخالت او در سازمان مذکور تعریف نموده است.
در این تحقیق، تنها به نوع اخیر تعهد پرداخته می شود و قصد محقق بر آن است تا ابتدا با طرح دیدگاه ها و نظریات مختلف در مورد تعهد سازمانی کارکنان تعاریف تعهد سازمانی را بیان کند، سپس ابعاد تعهد بررسی می شوند و در ادامه عوامل موثر بر این پدیده معرفی می گردند.

2-3-1- تعاریف تعهد سازمانی :
با مرور مبانی نظری مرتبط با تعهد سازمانی درمی یابیم که میان صاحب نظران و اندیشمندان علوم رفتاری در خصوص یک تعریف واحد و مشترک از تعهد سازمانی اتفاق نظر کامل وجود ندارد، هر یک از متخصصان امر کوشیده اند تا از زاویه خاصی جنبه های جهان تعهد سازمانی را آشکار نمایند. در این جا به تعاریف مختصر از تعهد سازمانی با رعایت سیر موضوعی آن بسنده می کنیم و راه را برای طرح ابعاد تعهد سازمانی هموار می سازیم.
شلدون59(1971) تعهد سازمانی را نوعی نگرش و گرایش به سازمان می داند که پیوند دهنده هویت شخص با سازمان می باشد.
کانتر60(1968) تعهد سازمانی را میل و علاقه کارکنان در راستای صرف انرژی شان در سیستم های اجتماعی و وفاداری به آن تعریف می کند.
هریبیناک61(1972) تعهد سازمانی را پدیده ای ساختاری معرفی می کند که حاصل تعاملات یا فرآورده های میان شخص و سازمان و تعبیرات در سرمایه گذاری های صورت گرفته در طول زمان دانست.
فرآورده های میان شخص و سازمان و تعبیرات سرمایه گذاری صورت گرفته در طول زمان است.
هال62 و همکاران(1980) در بررسی تعهد سازمانی به این نکته اشاره می کنند که تعهد سازمانی فرایندی است که از طریق آن اهداف سازمان و عضو سازمان تا حد زیادی با هم ادغام و تلفیق می شوند.
باکنن63(1981) تعهد سازمانی را وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به اهداف و ارزش های سازمان، به نقش عضو سازمان در رابطه با اهداف و ارزش ها و دلبستگی تعصب آمیز و عاطفی به سازمان به خاطر خودش صرف نظر از ارزش ابزاری آن قلمداد می کند.
استیرز64 و همکاران(1982) به این تعریف از تعهد سازمانی بسنده کرده اند: تعهد سازمانی درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمانی خاص و درگیری و مشارکت خاص و درگیری و مشارکت او با سازمان می باشد. تعهد سازمانی شامل اعتقاد قوی به اهداف و ارزش های سازمان، تمایل به تلاش قابل ملاحظه ای به خاطر سازمان و علاقه به ادامه خدمت در آن می شود.
از دیدگاه رابینز تعهد سازمانی حالتی است که در آن فرد سازمان را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت آن باقی بماند(رابینز، ترجمه پارسائیان و اعرابی، 1374).
آلن و می یر65 تعهد سازمانی را نوعی حالت روانی تعریف می کنند که بیانگر تمایل، نیاز یا الزام جهت ادامه خدمت در یک سازمان می باشد از دیدگاه آنان تعهد سازمانی شامل «تعهد عاطفی66»، «تعهد مستمر67» و «تعهد هنجاری68» می شود. با توجه به تعریف آنان، تعهد حالتی روانی است که:
الف) رابطه فرد را با سازمان مشخص می کند.
ب) به طور ضمنی در مورد تصمیم به ماندن یا ترک سازمان اشاراتی را بیان می دارد.
عامل مهمی که بایستی در مرور تعاریف مختلف تعهد در نظر گرفته شود، این است که آیا می توان تعهد را از مفاهیم مرتبط دیگر مثل انگیزه ها و نگرش های عمومی متمایز کرد؟ به اعتقاد چندین نویسنده که از تعهد تعاریف عمومی ارائه کرده اند، تعهد، انگیزش یا نگرش های عمومی رفتار را تحت تأثیر قرار می دهد. در حقیقت تعهد ممکن است منجر به تداوم یک دوره از عمل حتی در مواجهه با انگیزه ها و نگرش های متعارض شود. برای مثال تعهد می تواند منجر به این شود که افراد به روش هایی رفتار کنند که از دیدگاه ناظر بی طرف ممکن است مخالف با نفع شخصی شان به نظر رسد(می یر و هرسکویچ، 2001 : 302 – 300). بایستی خاطر نشان کرد که تعهد مثل متابعت نیست که در آن فرد نفوذ دیگران را عمدتاً به خاطر کسب بعضی چیزها می پذیرد. متابعت عمدتاً مبتنی بر مبادله اقتصادی با کارکنانی است که برای نقششان در سازمان به دنبال دریافت پاداش هستند. با این وجود تعهد چیزی را ارائه می کند که متابعت ارائه نمی کند. شخص متعهد انرژی و شور و هیجان را به همراه داشته که اگر مطیع و حتی صادقانه فرمانبردار نیز باشد در آن ایجاد نمی شود. شخص متعهد با قوانین بازی، بازی نمی کند او برای بازی مسئول است(بورگس و تارنر، 1999 : 226 – 225).
رویکردهای تعهد سازمانی:
لاورنس (لاورنس، 1958 : 408) چهل سال قبل ضرورت مطالعه در حوزه تعهد سازمانی را خاطر نشان نمود و از آن زمان تاکنون چهار رویکرد برای بسط و توسعه تعهد سازمانی به وجود آمد:
1) رویکرد نگرشی – این رویکرد مشهورترین نوع است و توسط پورتر آغاز گردید که مطابق با آن تعهد سازمانی به عنوان نیروی نسبی یک هویت شخصی با یک سازمان ویژه و درگیری در آن تعریف شده است (پورتر، 1974 : 27).
2) رویکرد رفتاری – این رویکرد بر سرمایه گذاری شخص در سازمان برای وفاداری اش تأکید دارد. کانتر69 از این دیدگاه تعهد سازمانی را سود وابسته به مشارکت مداوم در سازمان و یا هزینه وابسته به ترک آن می داند.
3) رویکرد هنجاری – مطابق با این رویکرد، همنوایی بین اهداف و ارزش های کارمند با ارزش های سازمان در وی احساس الزام نسبت به سازمانش به وجود می آورد. وینر70 تعهد سازمانی را چنین تعریف می کند: فشارهای هنجاری درونی شده برای عمل در راهی که منجر به تحقق اهداف سازمان گردد.
4) رویکرد چند بعدی – این رویکرد تلفیقی از سه رویکرد ذکر شده است.
کلمن اطاعت، هویت و درونی شده را سه فرایند تغییر نگرشی می داند که در پایان این نگرش منجر به شکل گیری ابعاد سه گانه تعهد سازمانی گردید(کلمن، 53 : 1958).
مدل سه رکنی تعهد71:
دو محقق به نام «مارتین و نیکولاس72» تعهد را به طور خلاصه به عنوان اختصاص کل زمان کاری به انجام کار تعریف می کنند. آن ها این عمل را مستلزم چیزهایی از قبیل استفاده بهینه از زمان، توجه به جزئیات، تلاش مضاعف، پذیرش تغییر، همکاری با دیگران، رشد شخصی، اعتمادپذیری، صلاحیت در مهارت ها و توانایی ها و ایجاد حمایت دائمی می دانند.
مبتنی بر مطالعه موردی 14 شرکت بریتانیایی شامل «جگوار73»، «رویال بانک اسکاتلند74»، «فولاد بریتانیا75»، «پیلکینگتونز76»، «روت منز77»، «شوپز و بارتون78»، «مارتین و نیکولاس» یک مدل از تعهد را مبتنی بر سه رکن اصلی که هر کدام خود به سه عامل تقسیم می شوند را ارئه کردند:
1- احساس تعلق به سازمان
این رکن، وفاداری مورد نیاز برای روابط تجاری موفق را ایجاد می کند. احساس تعلق به وسیله ی مدیران از طریق به کار گیری کارکنانی فراهم می شود که دارای خصوصیات زیر هستند :
• آگاه
• دخیل
• سهیم در موفقیت
2- احساس اشتیاق در شغل
نتایج مطلوب حاصل نمی شوند مگر کارکنان همچنین احساس شور و شوق را در کارشان به همراه داشته باشند. این احساس شور و شوق منجر به انگیزه بیشتر برای انجام بهتر کارها می شود. این احساس شور و شوق را می توان با در نظر گرفتن نیازهای سطح بالاتر به دست آورد:
• غرور
• اعتماد
• مسئولیت پذیری برای نتایج
3- اعتماد به مدیریت
اگر کارکنان برای کسب رهبری مدیریت احترامی قائل نباشند و اعتمادی به آن نداشته باشند، احساس تعلق و شور و شوق نمی تواند موجب موفقیت آن ها شود. این اعتماد از طریق توجه به موارد زیر افزایش می یابد:
• اختیار
• ایثار
• شایستگی
به نظر «مارتین و نیکولاس» یک معیار بزرگ موفقیت شرکت های مورد مطالعه ناشی از مدیریت مطلوبشان بر افراد و فراهم کردن محیطی برای ایجاد تعهد، ناشی شده بود. برای مثال کارکنانی که احساس اعتماد می کردند

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع اخلاق کار، اخلاق کار اسلامی، رسول خدا (ص)، اخلاق اسلامی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع تعهد سازمانی، رضایت شغلی، مدیریت عالی، رضایت شغل