منابع پایان نامه با موضوع تعهد سازمانی، اخلاق کار، اخلاق کار اسلامی، سیستم اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

گرفت، تأثیرات جوهای اخلاقی بر روی تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که یک جو اخلاقی خیرخواهانه رابطه مثبتی با تعهد سازمانی دارد. در حالیکه یک جو خودخواهانه رابطه منفی با تعهد سازمانی دارد. همچنین جو مقرراتی رابطه مثبتی با تعهد سازمانی برای کارگران حرفه ای دارد. اما برای کارگران غیرحرفه ای چنین رابطه ای وجود ندارد.
– دیکسون و همکارانش143(2001 ) معتقدند که جو اخلاقی بواسطه مکانیزم روحیه و انسجام بر روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیرگذار است. و زمانی که انتظارات مشخصی وجود نداشته باشد، تعهد سازمانی کاهش می یابد.
– الیزور(1996) گزارش داد که بین ارزشهای کاری و تعهد سازمانی ارتباط معتدلی وجود دارد.
– در یک تحقیق که بوسیله فینیگان144(2000) صورت گرفت، ارتباط بین ارزشهای شخصی، ارزشهای سازمانی و تعهد سازمانی بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که تعهد سازمانی بوسیله ادراک کارکنان از ارزشها پیش بینی می شود. و اینکه تعهد عاطفی، هتجاری و مستمر بوسیله دسته های متفاوتی از ارزشها پیش بینی می شوند. این مطالعه اهمیت شناختن ارزشهایی را که چند بعدی هستند و اینکه ارزشهای مختلف بر روی رفتار بطور متفاوتی تأثیر می گذارند، تأکید می کند.
– بلک145( 1999) طی یک مطالعه نشان داد که ارزشها جزء پیش بینی کنندگان تعهد سازمانی هستند و تأثیر ویژه ای بر روی تعهد عاطفی دارند.
– در یک مطالعه تجربی که بوسیله از146( 2001 ) در بین متخصصان سیستم اطلاعاتی صورت گرفت، ارتباط بین تعهد سازمانی و رفتار اخلاقی مورد بررسی قرار گرفت. در یک نمونه، که 71 نفر آن از متخصصان سیستم اطلاعاتی و 250 نفر از متخصصان دیگر بودند، یافته ها نشان داد که متخصصان سیستم اطلاعاتی در مقایسه با متخصصان دیگر تعهد بیشتری به سازمانشان دارند و اینکه متخصصان سیستم اطلاعاتی کمتر پایبند اخلاق بودند( راجع به کپی برداری غیرقانونی از نوارهای ویدئویی و کامپیوتری به منظور فروش آنها و تغییر سیستم اطلاعاتی بر روی کامپیوتر بدون اجازه). همچنین یافته ها نشان داد که متخصصان سیستم اطلاعاتی درباره عقاید حرفه ای که از دانش شخصی فراتر می رود، و محافظت از امور محرمانه اشخاص، از متخصصان دیگر غیراخلاقی تر نبودند.
– می یر و آلن(1997 )؛ به نقل از آندلسیک و استیب،2004 ) نشان دادند که ارزشها پیش بینی کننده بهتری برای تعهد عاطفی در مقایسه با تعهد مستمر هستند. از آنجا که تعهد مستمر یک محاسبه عقلانی از سرمایه گذاریهایی است که یک شخص در سازمان کرده است و همچنین یک محاسبه از مشاغل موجود و امکان دسترسی به آنها در بازار کار می باشد، تصور بر این
است که ارزشها( انگیزش ذاتی نسبت به کار ) نمی توانند باعث بالا رفت تعهد مستمر شوند یا حتی ممکن است که آن را کاهش دهند( می یر و آلن 1997؛ به نقل از آندلسیک و استیب،2004 ).
– در یک تحقیق که بوسیله فریتز147 و همکانرانش(1999) صورت گرفت، به بررسی رابطه بین استانداردهای اخلاقی سازمان و تعهد سازمانی پرداختند. نتایج نشان داد، که اجرای استانداردهای اخلاقی بوسیله سازمان، طرفداری مدیران از این استانداردها و ارزشهای اخلاقی در سازمان و گفتگوی همکاران با یکدیگر در مورد این استانداردها، جزء پیش بینی کنندگان مهم تعهد سازمانی هستند. یعنی سازمانهایی که کارکنانشان را آگاه می سازند از آنچه که آنها برای اجرای استانداردهای اخلاقی انجام می دهند، و از آنچه که آنها بخاطر طرفداری مدیران از استانداردها به آنها پاداش می دهند، هویت سازمانی را تقویت می کنند و همچنین تعهد کارکنان را به آن هویت بیشتر می کنند.
– در تحقیق دیگری که بوسیله هانت148 و همکارانش(1989) صورت گرفت، به بررسی رابطه بین ارزشهای اخلاقی متحدالشکل و تعهد سازمانی در بازار پرداختند. نتایج نشان داد که تعهد سازمانی تا حد زیادی بوسیله ادراک ارزشهای اخلاقی تحت تأثیر است. سطوح ادراک شده ارزشهای اخلاقی در بین سه گروه از آزمودنیها بعنی مدیران فروش، پژوهشگران بازار و مدیران نمایندگی تبلیغاتی بصورت معناداری با هم تفاوت داشتند.مدیران نمایندگی تبلیغاتی ادراکشان این بود که شرکتهایشان، بالاترین ارزشهای اخلاقی دارند و بعد از آنها مدیران فروش و سپس پژوهشگران بازاریابی این تصور را داشتند. به همین ترتیب، میزان تعهد مدیران نمایندگی تبلیغاتی، بصورت معناداری بالاتر از مدیران فروش و پژوهشگران بازاری بود. بنابراین بین ارزشهای اخلاقی و تعهد سازمانی ارتباط مثبتی وجود داشت.

– پوسنر149(1993) طی مطالعات خود نشان داد که یک ارتباط مثبتی بین تطابق ارزشهای شرکت و کارکنان و تعهد سازمانی وجود دارد. یعنی اگر ارزشهای شرکت و ارزشهای کارکنان با یکدیگر مطابقت داشته باشند، تعهد سازمانی نیز بیشتر خواهد بود. و یک ارتباط معکوسی بین چنین تطابقی و نرخ ترک شغل وجود دارد.ولی پوسنر دریافت که ارزشهای آشکار شخصی در رابطه با نگرشهای مربوط به کار و رویه های اخلاقی از ارزشهای سازمانی مهمتر هستند. زیرا در نهایت این خود افراد هستند که مسئولیت تصمیمات را بر عهده می گیرند.
– در یک تحقیق که بوسیله درویش یوسف(2000) صورت گرفت، رابطه بین اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی و نگرش نسبت به تغییر سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه 474 نفری از کارکنان 30 سازمان در 5 ناحیه امارات متحده عربی در این تحقیق به کار گرفته شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که رابطه ای متعادل بین اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی وجود دارد. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل مسیر نشان داد که اخلاق کار اسلامی در ابعاد مختلف تعهد سازمانی( عاطفی، مستمر و هنجاری ) تأثیری مثبت و مستقیم دارد.
– در تحقیق دیگری که باز هم توسط درویش یوسف150(2001) در بین 425 کارمند مسلمان از چند سازمان در امارات متحده عربی صورت گرفت، رابطه بین اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بین اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین رضایت شغلی با اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی رابطه ای معنادار داشت.
– آندلسک و استیب151( 2004 ) در یک مطالعه تطبیقی و بین المللی که در بین کشورهای آلمان غربی، آلمان شرقی،ژاپن، ایالات متحده و مجارستان صورت گرفت، به بررسی عوامل متفاوتی که بر روی تعهد سازمانی تأثیرگذار است، پرداختند. یافته ها نشان داد عواملی که پیش بینی کننده تعهد سازمانی هستند، در کشورهای مختلف متفاوت است. اما در این میان سه تا از عوامل در همه کشورهای مورد مطالعه عمومیت داشتند : جهت گیری ارزشی ذاتی نسبت به کار، کیفیت کاری خوب و رضایت نسبت به سازمان.

2-6- چهارچوب نظری تحقیق
در پژوهش حاضر از نظریه تبادل اجتماعی152 استفاده گردیده است. این نظریه یکی از ایده آل ترین چارچوب هارا جهت بررسی سازه های موجود ایجاد می نماید. این نظریه هر نوع تعامل اجتماعی انسان با سازمان و سایر کارکنان را به مثابه یک مبادله اقتصادی می پندارد که در اجتماع شکل می گیرد. همانطور که در مبادلات اقتصادی انسان به ازای دادن پول با ارزش چیز با ارزشی را دریافت می نماید، در تعامل خود با سازمان نیز انسان در ازای بروز ایده آل های مطلوب رفتاری و نگرشی، انتظار دریافت چیز با ارزشی از طرف سازمان دارد که آن چیز با ارزش می تواند جو حمایتی و اخلاقی سازمانی باشد.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- مقدمه:
در این فصل ابتدا با روش تحقیق در مطالعه حاضر آشنا شده و به معرفی جامعه آماری و علل انتخاب آن و شیوه نمونه گیری از آن پرداخته، سپس توضیحاتی در رابطه با نحوه جمع آوری داده ها و تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ارائه می گردد. از آنجایی که روش تحقیق به ویژه فنون تحلیل
داده ها اساسی ترین تاثیر را در یک پژوهش علمی دارد، فنون تحلیل داده ها به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

3-2- روش تحقیق
تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی همبستگی است. در این تحقیق، از روش منطقی که اغلب محققان و صاحب نظران در پژوهش بکار می برند، استفاده شده است تا ویژگی یک تحقیق علمی را دارا باشد. و هدف از آن شناسایی مجموعه عوامل مرتبط در بروز تعهد کارکنان سازمان ها می باشد. بدین منظور عوامل مرتبط در تعهد سازمانی، مورد مطالعه قرار گرفت، تا موثرترین فاکتور یا فاکتورها شناسایی شوند.

3-3- جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان و مدیران دانشگاه پیام نور شیراز به تعداد 140 نفر می باشد.

3-4- شیوه نمونه گیری
در پژوهش حاضر بدلیل تعداد کم افراد جامعه از روش سرشماری استفاده شده است.

3-5- شیوه و ابزارهای گردآوری داده ها و ارتباط آن با مدل تحقیق
گردآوری اطلاعات به روش میدانی و با ترکیب 2 پرسش نامه از نوع بسته صورت گرفته است. مقیاس اندازه گیری همه بخش های مدل بر اساس مقیاس پنج سطحی لیکرت می باشد. در زیر توضیح مختصری در رابطه با هر یک از بخش های پرسش نامه، جهت آشنایی با روش تحقیق در مطالعه حاضر ارائه می گردد.
1- پرسشنامه تعهد سازمانی، از آلن و می یر(1997) می باشد. فرم خلاصه شده این پرسشنامه به منظور سنجش میزان تعهد سازمانی کارکنان به کار گرفته شد و شامل 17 جمله توصیفی است می باشد که در بر گیرنده سه مولفه تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر می باشد.
2- پرسشنامه اخلاق کار، توسط علی(1988) ساخته شد و بعداً توسط یوسف(2008) اصلاح گردید. اخلاق کار اسلامی دارای دو مولفه، نگرش اخلاقی به کار با 10 سوال و روابط بین فردی با 7 سوال می باشد. در مجموع این پرسشنامه شامل 17 سوال است.

3-6- ویژگی های فنی پرسش نامه
برای تعیین روایی ابزار اندازه گیری و این که ابزار مورد استفاده تا چه حد خصیصه های مورد نظر در تحقیق حاضر را می سنجد، به نوع روایی صوری محتوایی استناد می نماییم.
از آنجایی که هر یک از پرسش نامه های مورد استفاده در این تحقیق توسط محققان مختلف به کرات مورد استفاده قرار گرفته است و طبق قضاوت اساتید محترم راهنما و مشاور، سوالات تشکیل دهنده ابزار دقیقاً متغیر های مورد نظر در تحقیق را اندازه گیری می کنند، پس می توان روایی ابزار اندازه گیری را مورد تائید قرار داد.
برای اطمینان از روایی ، با توجه به استاندارد بودن پرسش نامه ها و همبستگی نسبتاً بالای بین متغیر ها، می توان گفت که ابزار اندازه گیری از روایی صوری محتوایی خوبی برخوردار است.
برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری که ویژگی های فنی ابزار محسوب می شود، و این که ابزار مورد استفاده در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که نتایج حاصل از آن در جدول زیر آورده شده است.

جدول(3-1) مقادیر آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری
فاکتور
آلفای کرونباخ
روابط بین فردی
73/0
تعهد عاطفی
72/0
تعهد هنجاری
74/0
تعهد مستمر
79/0
نگرش به اخلاق کار
70/0
تعهد سازمانی
81/0

همان طور که از نتایج جدول فوق بر می آید و در مقایسه با میزان پایایی ارائه شده توسط دیگر محققان که در تحقیق نیز ذکر گردیده است، می توان گفت که ابزار اندازه گیری این تحقیق از پایایی نسبتاً خوبی برخوردار است.

3-7- فنون تحلیل داده ها
علاوه بر آمار توصیفی با توجه به ماهیت متغیرها و مدل مفهومی ارائه شده در تحقیق حاضر، برای تعیین همبستگی بین متغیرهای تحقیق از جدول ماتریس همبستگی استفاده می شود. سپس برای بررسی فرضیه های تحقیق از روش تحلیل مسیر، مدل را به اجزای تشکیل دهنده آن شکسته، و تک تک مسیرها را بررسی می نمائیم. کلیت مدل ارائه شده در تحقیق در غالب شاخص های نکویی برازش مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

فصل چهارم
یافته های تحقیق(شامل یافته های توصیفی و آزمون فرضیات)

4-1-مقدمه
تجزيه و تحليل دادهها فرآيندي چند مرحلهاي است که طي آن دادههايي که از طريق به کارگيري ابزارهاي جمعآوري در نمونه آماري فراهم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع اخلاق کار، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رضایت شغل Next Entries منابع پایان نامه با موضوع تعهد عاطفی، تعهد هنجاری، روابط بین فردی، اخلاق کار