منابع پایان نامه با موضوع تراکم نسبی، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

سجادیه
14.32
47800
8
محدوده استحفاظی کلانتری 19 طاق بستان
5.4
57300
9
محدوده استحفاظی کلانتری 20 حافظیه
3.55
91520
10
محدوده استحفاظی کلانتری 21 کشمیر
4.36
53280
11
محدوده استحفاظی کلانتری 22 مسکن
10.23
68700
12
محدوده استحفاظی کلانتری 23 تعاون
4.6
63500
13
محدوده استحفاظی کلانتری 24 الهیه
4.7
57900
14
محدوده استحفاظی کلانتری 25 دولت آباد
7.42
37000
15
محدوده استحفاظی کلانتری 26 آزادگان
3.1
41000

به طور کلی برای بررسی رابطۀ تراکم نسبی جمعیت و جرایم شهر کرمانشاه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتیجۀ آزمون پیرسون بین متغیر تراکم نسبی جمعیت و جرایم نشان داد، که با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون (748/0)، با اطمینان 95/0 و سطح خطای کوچکتر از 05/0 رابطه آماری معنیداری بین متغیر تراکم نسبی جمعیت و جرایم وجود دارد. در واقع بین متغیرهای تراکم نسبی جمعیت و جرایم مرتبط با مواد مخدر رابطه مثبت به نسبه قوی برقرار است، یعنی با افزایش تراکم نسبی جمعیت تعداد جرایم نیز افزایش مییابد. (جدول شماره 2).
جدول (2)، ضریب همبستگی پیرسون بین تراکم نسبی جمعیت و جرایم شهر کرمانشاه
Pearson ‘s rho
جرایم مواد مخدر
تراکم نسبی جمعیت
جرایم
Correlation Coefficient
000/1
748/0**

Sig. (2-tailed)
.
018/0

N
1897
1897
تراکم نسبی جمعیت
Correlation Coefficient
748/0**
000/1

Sig. (2-tailed)
018/0
.

N
1897
1897
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
متناسب با متغیرهای پژوهش برای بررسی رابطه تعداد مراکز انتظامی و میزان جرایم از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. طبق ضرایب همبستگی بین مراکز انتظامی و جرایم در شهر کرمانشاه رابطه معناداری مشاهده شده است. میزان شاخص پیرسون ضریب همبستگی 679/0 و سطح اطمینان 0.001 بوده است که در سطح 99/0 معنادار بوده است.

Pearson ‘s rho
جرایم مواد مخدر
تراکم نسبی جمعیت
جرایم
Correlation Coefficient
000/1
679/0**

Sig. (2-tailed)
.
018/0

N
1897
1897
مراکز انتظامی (کلانتری)
Correlation Coefficient
679/0**
000/1

Sig. (2-tailed)
018/0
.

N
1897
1897
4-2-2- معیارهای مکانیابی مراکز انتظامی (کلانتریها)
پیش از هر اقدامی در مدیریت و برنامه‏ریزی باید معیارهای عمل را به درستی مشخص کرد و ارائه داد. نکتهای که در خصوص خدمات شهری (مراکز انتظامی) از اهمیت بالایی برخوردار است، مکانیابی آن میباشد
تولید لایه های اطلاعاتی در محیط GIS
این مراحل فرایندی است که شامل اخذ داده، تغییر فرمت، زمین مرجع نمودن، تنظیم کردن و مستندسازی دادههاست (فرج زاده اصل، 1384: 8). در این پژوهش جهت تولید نقشه لایههای اطلاعات مورد نیاز، ابتدا اقدام به جمعآوری اطلاعات مکانی (نقشه) و سپس اطلاعات توصیفی (مساحت، نام کاربریها و …) در خصوص محدوده مورد مطالعه شده و در مرحله بعد با GIS Ready نمودن این اطلاعات و با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط نرم افزار ArcGis اقدام به تعیین وزن لایههای اطلاعاتی گردید.
طبقهبندی و ارزشگذارش متغیرها و لایههای اطلاعاتی
در این مرحله که یکی از مراحل اصلی مکانیابی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی است، مجموعة دادهها به صورت مجدد طبقهبندی و ارزشگذاری میشوند(علینژاد طیبی، 151:1389). در این تحقیق برای ارزشگذاری لایههای اطلاعاتی از مدل (AHP) استفاده شده است. روش مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بر پایة سه اصل قرار دارد: تجزیه، قضاوت مقایسهای و ترکیب اولویتها (مالچفسکی، 364:1385).
استانداردسازی نقشه‌های معیار (ارزش‌گذاری فضایی) به روش فازی (FUZZY)

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع استان کرمان، استان کرمانشاه، مناطق شهری، الگوی پراکنش Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت شهری، خدمات شهری، استان لرستان، مشارکت مردم