منابع پایان نامه با موضوع تحقیق و توسعه، نیروی کار، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی

دانلود پایان نامه ارشد

آزمون دوربین واتسون رگرسیون همانباشتگی استفاده میکنیم.
آزمون دوربین واتسون رگرسیون همانباشتگی: فرضیههای آزمون به صورت زیر است:
H0: عدم همانباشتگی
H1: همانباشتگی
اگر آمارهی دوربین واتسون (DW)از مقادیر بحرانی ارائه شده توسط سارگان و بارگاوا بیشتر باشد فرضیه عدم هم انباشتگی را رد میکنیم.87
جدول 4-2: مقادیر بحرانی آزمون CRDW88
سطح معنی دار بودن
کمیت بحرانی
1%
511/0
5%
386/0
10%
323/0

مأخذ: محاسبات محقق
با توّجه به نتایج بدست آمده، مقدار آمارههای دوربین واتسون از تمام معادلات همزمان از کمیّتهای بحرانی حتی در سطح 10% بزرگتر است، پس احتمال وجود رگرسیون کاذب رد میشود، در نتیجه میتوان چنین استنباط کرد یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگوی مورد نظر بهگونهای که در این الگو تصریح شده است وجود دارد. حال میتوان به برآورد معادله پرداخت: اما قبل از برآورد معادلۀ رگرسیون برای رفع مشکلات احتمالی رگرسیون، آزمونهای تشخیص خودهمبستگی، فرض نرمال بودن توزیع باقیماندهها، ناهمسانی واریانس انجام شده است.
4-2-2 تشخیص
تمام متغیرهای موجود در مدل را میتوان به دو دسته برونزا و درونزا طبقهبندی نمود. نتایج طبقهبندی متغیرهای موجود در مدل فوق در جدول 4-3 آمده است.
همانطور که ملاحظه میشود 11 متغیر برونزا و 5 متغیر درونزا در الگوی فقر نسبی روستایی و همچنین 9 متغیر برونزا و 4 متغیر درونزا در الگوی توزیع درآمد روستایی موجود است. طبق شرایط رتبهای و درجهای تشخیص، معادلات همزمان مربوط به فقر و نابرابری روستایی از نوع بیش از حد مشخص (فراشناسایی) میباشند.
ردیف
نام متغیر
توضیحات
طبقه
1
LPovertyr
لگاریتم فقر نسبی روستایی
درونزا
2
LPGini
لگاریتم شاخص جینی روستایی
درونزا
3
LH/L*R&Dd
لگاریتم اثر متقابل شدت سرمایه انسانی و انباشت هزینه تحقیق و توسعه داخلی
برونزا
4
LH/L*R&Df
لگاریتم اثر متقابل شدت سرمایه انسانی و انباشت هزینه تحقیق و توسعه خارجی
برونزا
5
LK/L
لگاریتم شدت موجودی سرمایه فیزیکی
برونزا
6
LANR
لگاریتم فراوانی منابع طبیعی
برونزا
7
L(Cpiagr/CpiT)
لگاریتم نسبت شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی به شاخص قیمت خرده فروشی
برونزا
8
LR&Dd
لگاریتم انباشت تحقیق و توسعه داخلی
درونزا
9
LR&Df
لگاریتم انباشت تحقیق و توسعه خارجی
درونزا
10
LH/L
لگاریتم شدت سرمایه انسانی
درونزا
11
LOT
لگاریتم درجه بازبودن تجاری
برونزا
12
LGDP
لگاریتم درآمد ملی سرانه
برونزا
13
LE
لگاریتم نرخ ارز واقعی
برونزا
14
LLEB
لگاریتم امید به زندگی در بدو تولد
برونزا
15
LGEE
لگاریتم انباشت هزینه آموزش و پرورش
برونزا
16
LSWL
لگاریتم شاخص رفاه اجتماعی
برونزا
جدول 4-3: طبقهبندی متغیرهای موجود در الگوی فقر و نابرابری روستایی

4-2-3 آزمون نرمالیتی: یکی از آزمونهای که در سریهای زمانی انجام میشود آزمون نرمال بودن باقیماندههاست. برای این منظور از آزمون نرمالیتی استفاده گردیده است براساس نتایج این آزمون نمیتوان فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن باقیماندهها در 3 معادله اول معادلات همزمان فقر نسبی روستایی رد کرد (نتایج در پیوست آمده است).
4-2-4 آزمون درونزایی: گرچه طبقهبندی متغیرها در معادلات الگوی همزمان به متغیرهایی درونزا و برونزا در چارچوب نظریه مربوطه انجام میشود، اما هازمن89(1967) آزمون همزمانی را جهت بررسی این موضوع که آیا متغیرهای تشریحی درونزا، واقعاً درونزا هستند را نیز بکار برده است. هنگامی که متغیرهای درونزای یک الگوی همزمان با جملات خطای معادلات مرتبط باشند، بکارگیری روش OLS در معادلهای که متغیر تشریحی آن با جمله خطای آن مرتبط باشد، سبب خواهد شد برآوردهای حاصل با تورش و ناسازگار باشند. اما زمانی که متغیر تشریحی معادله با جمله خطای معادله مرتبط نباشد، استفاده از روش OLS برآوردهایی سازگار اما غیرکارا را نتیجه میدهد. آزمون هازمن به منظور بررسی وجود همزمانی بین متغیرهای درونزا و نیز تحقق شرط درجهای و رتبهای برای شناسایی الگو انجام شده است. ایده اساسی آزمون درونزایی هاسمن، مقایسه دو دسته از برآوردها است كه یكی تحت هر دو فرضیه صفر و جایگزین و دیگری تنها تحت فرضیه جایگزین سازگار است. نتایج آزمون نشان میدهد که فرضیه صفر مبنی بر برونزا بودن متغیرهای درونزای مدل در سطح 95 درصد رد میگردد.
4-2-5 آزمون خود همبستگی: بر اساس این آزمون که وودریچ90 در سال 1991 پیشنهاد کرده است، میتوان به مرتبه خود همبستگی جملات خطای موجود در معادلات ساختاری پی برد.91 نتایج آزمون خودهمبستگی نشان میدهد که نمیتوان فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی بین جملات اخلال را رد کرد (نتایج در پیوست آمده است).
4-2-6 آزمون ناهمسانی: یکی از مهمترین فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی این است که اجزای اخلال که در تابع رگرسیون جامعه ظاهر میشوند، دارای واریانس همسان هستند، یعنی همهی آنها واریانس یکسانی دارند. برای آزمون این فرض از آزمون گلچسر92 استفاده گردیده است. این آزمون از لحاظ ماهیت، مشابه آزمون پارک است. به این شکل که بعد از بدست آوردن باقیماندهها قدرمطلق آنها را بر متغیرهای توضیحی رگرس میکنیم. نتایج آزمون ناهمسانی واریانس نشان میدهد نمیتوان فرضیه صفر را مبنی بر همسانی واریانس رد کرد (نتایج در پیوست آمده است).
4-3 برآورد معادلات فقر و توزیع درآمد روستایی
نتایج معادلات همزمان فقر نسبی و شاخص جینی روستایی به در ذیل آمده است:
معادلات همزمان فقر نسبی روستایی:

معادلات همزمان شاخص جینی روستایی:

4-4 تحلیل نتایج
4-4-1 نتایج تحلیل معادلات همزمان فقر روستایی:
4-4-1-1 معادله فقر نسبی روستایی:
نابرابری روستایی دارای تأثیر مثبت و در سطح 90 درصد معناداری بر فقر نسبی روستایی است. یک درصد افزایش در شاخص جینی روستایی منجر به افزایش خط فقر نسبی روستایی به اندازه 54/0 درصد میگردد. براساس نتایج تخمین توزیع درآمد روستایی در ایران طی دوره مورد مطالعه نقش بسزایی روی فقر نسبی روستایی دارد که ضریب و علامت آن با تئوریهای اقتصادی سازگار است. افزایش در شاخص جینی روستایی منجر به افزایش میانگین مخارج خانوار و افزایش میانگین مخارج نهایی خانوار منجر به افزایش خط فقر نسبی روستایی میگردد، به عنوان مثال زمانی که فرد پردرآمد در یک سطح درآمدی نزدیک به فرد کمدرآمد است مخارج مصرفی مشابه دارند و فرد کمدرآمد هم تقریبا(هرچه فاصله درآمدی کمتر باشد این نسبت بیشتر میشود) همه آنچه که فرد پردرآمد استفاده میکند را میتواند تهیه کند اما زمانی که فاصله درآمد بیشتر باشد مخارج افراد پردرآمد میانگین مخارج نهایی خانوار را افزایش میدهد و همین امر منجر به افزایش خط فقر نسبی میشود که نتایج تخمین هم بیانکننده همین موضوع است.
تأثیر متقابل نسبت سرمایه انسانی به نیروی کار با انباشت هزینه تحقیق و توسعه داخلی بخش کشاورزی دارای تأثیر مثبت و در سطح 95 درصد معناداری بر فقر نسبی روستایی است. یک درصد افزایش در تأثیر متقابل نسبت سرمایه انسانی به نیروی کار با انباشت هزینه تحقیق و توسعه داخلی منجر به افزایش خط فقر نسبی روستایی به اندازه 04/0 درصد میگردد.
تأثیر متقابل نسبت سرمایه انسانی به نیروی کار با انباشت هزینه تحقیق و توسعه خارجی بخش کشاورزی دارای تأثیر مثبت و در سطح 95 درصد معناداری بر فقر نسبی روستایی است. یک درصد افزایش در تأثیر متقابل نسبت سرمایه انسانی به نیروی کار با انباشت هزینه تحقیق و توسعه خارجی منجر به افزایش فقر نسبی روستایی به اندازه 15/0 درصد میگردد.
با توجه به اینکه بخش اعظم درآمد روستاییان از فعالیتهای کشاورزی است اغلب روستاییانی که درآمد بیشتری دارند؛ صاحب زمین، سرمایه فیزیکی و نیروی کار بیشتری هستند به همین علت بکارگیری فناوریهای نوین توسط روستاییان پردرآمد نسبت به روستاییان کمدرآمد دارای بهره بیشتری است به این معنی که درآمد اقشار پردرآمد بیش از اقشار کمدرآمد تحت تأثیر بکارگیری فناوریهای نوین قرار میگیرد. علاوه بر آن بکارگیری فناوریهای نوین داخلی اغلب توسط روستاییان پردرآمد انجام میگیرد، حتی اگر فناوریهای نوین داخلی به شکل یکسان (توسط دولت) نیز در اختیار همه روستاییان قرار گیرد با توجه به شرایط اولیه(سرمایه فیزیکی، نیروی کار، زمین و…) روستاییان توزیع منافع حاصل از اتخاذ فناوریهای نوین داخلی برای اقشار پردرآمد بیش از اقشار کمدرآمد روستایی است. همچنین با توجه به نتایج پژوهش اتخاذ فناوریهای خارجی که به شکل واردات نهادهها و کالاهای واسطهای و سرمایهای صورت میگیرد منجر به افزایش خط فقر نسبی روستایی میشود که سازوکار اثرگذاری به سازوکار اثرگذاری انباشت تحقیق و توسعه داخلی شباهت دارد.
بزرگی ضریب تأثیر متقابل نسبت سرمایه انسانی به نیروی کار با انباشت هزینه تحقیق و توسعه خارجی نسبت به تأثیر متقابل نسبت سرمایه انسانی به نیروی کار با انباشت هزینه تحقیق و توسعه داخلی نشاندهنده تأثیر بیشتر فناوریهای نوین وارداتی نسبت به فناوریهای داخلی است و ازجمله علل این امر میتوان بیان کرد که وزن اصلی تحقیق و توسعه داخلی به پیشرفت فناوری منجر نمیشود.
شدت سرمایه فیزیکی (نسبت انباشت سرمایه فیزیکی به نیروی کار) بخش کشاورزی دارای تأثیر مثبت و در سطح 95 درصد معناداری بر فقر نسبی روستایی است. یک درصد افزایش در این متغیر منجر به افزایش خط فقر نسبی روستایی به اندازه 28/0 درصد میشود. نیروی کار در بخش کشاورزی اغلب همان اعضای خانوارهای روستایی است و دارای هزینه فرصت پایین هستند اما اتخاذ ماشینآلات و ادوات کشاورزی توسط روستاییانی انجام میگیرد که درآمدی بیش از مخارج خانوارشان دارند به همین علت نسبت سرمایه فیزیکی به نیروی کار در خانوارهای روستایی پردرآمد بیش از روستاییان کمدرآمد است، از طرفی افزایش در نسبت انباشت سرمایه فیزیکی به نیروی کار بخش کشاورزی منجر به افزایش ارزش‌افزوده و درآمد روستاییان میگردد به همین علت افزایش در شدت انباشت سرمایه فیزیکی منجر به افزایش خط فقر نسبی روستایی میگردد.
فراوانی منابع طبیعی در سطح 95 درصد تأثیر معناداری بر فقر نسبی روستایی ندارد که با نتایج مقاله جرجرزاده(1390) موافق است. که با توجه به سهم ناچیز محصولات صادراتی كشاورزی در كل تولید این محصولات و سهم اندك آن در صادرات كالاها و خدمات قابل درك است.
به طور کلی میتوان گفت؛ هرچند که مطالعات انجام شده در زمینه فقر، بیشتر بر فقر مطلق متمرکز شدهاند و محور پژوهش حاضر فقر نسبی است، با اینحال میتوان بیان نمود نتایج تخمین فقر نسبی روستایی با نتایج مطالعات، اسچیدر و کییوجرتی (2011)، ملینامالی و همکاران (2010)، آلن کولیبالی (2009)، فن (2007)، متاکناوات و همکاران و همکاران (2003)، زانگ و همکاران (2003)، فن و همکاران (2003) مبنی بر تأثیر انباشت تحقیق و توسعه بخش کشاورزی بر فقر روستایی موافق است.
4-4-1-2 معادله ضریب جینی روستایی:
عرض از مبدأ معادله معنادار و برابر با 28/4 به این معنی که در صورت عدم تغییر در متغیرهای توضیحی معادله، لگاریتم شاخص جینی برابر با 28/4 است و ضریب جینی برابر 80/0 است، توضیح بیشتر اینکه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع بخش کشاورزی، تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، انقلاب اسلامی Next Entries منبع پایان نامه درباره آزمون فرضیه، بازده سهام، نقدشوندگی، ارزش بازار