منابع پایان نامه با موضوع تحقیق و توسعه، بخش کشاورزی، سرمایه انسانی، نیروی کار

دانلود پایان نامه ارشد

مراحل بعدی انسان و ابزار و سپس انسان و ماشین با همدیگر در تولید مشارکت نموده و در آخرین و پیشرفتهترین مراحل تکامل تولید، انسان بیشتر از فکر خود استفاده میکند و ماشین عهدهدار کار و فعالیت می باشد (تودارو، 1365 ). لذا اثر متقابل این متغیر با انباشت هزینه R&D داخلی و انباشت هزینه R&D خارجی در معادلات فقر و نابرابری بیان میشود.
3-4-3 عوامل مؤثر بر انباشت هزینه تحقیق و توسعه داخلی: به پیروی از مطالعات کای و همکاران (2013)، سی وان (2010)، پینگ و کیچان (2008)، چونگ و لین (2004)، دخلی و کلرک (2004)، شاهآبادی و حواج (1390) و صامتی و همکاران (1390) به بررسی تأثیر سرمایه انسانی، درجه باز بودن تجاری و درآمد سرانه بر انباشت تحقیق و توسعه داخلی میپردازیم. رشد ارزش‌افزوده پیوسته، عمدتاً توسط تحولات دانش و فناوری و سرمایه انسانی توضیح داده میشود و فعالیتهای تحقیق و توسعه نیز از منابع اصلی و عمده ایجاد تحولات دانش و فناوری است؛ از اینرو اغلب کشورها برای تداوم رشد ارزش‌افزوده بخشهای مختلف اقتصادی اقدام به گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه میکنند. طبق تعریف OECD، تحقیق و توسعه به معنای فعالیتهای سازنده برخواسته از یک بنیاد نظامیافته است که هدف آن افزایش دانش انسانی، فرهنگ اجتماعی و بهرهگیری از این دانش در کاربردهای جدید میباشد، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه یکی از اساسیترین عناصر در پیشرفت دانش و افزایش ارزش‌افزوده است، در هر بخش ازجمله بخش کشاورزی منابع کافی در اینگونه فعالیتها سرمایهگذاری نماید و به طور کارایی فعالیتهای تحقیق و توسعه را انجام دهد، قابلیت رسیدن به رشد مطلوب و افزایش درآمد در آن بخش را خواهد داشت. هر پروژه تحقیق و توسعه، تلاش موقتی سازمان‌یافته برای دستیابی به هدفی معین (ایجاد یا بهبود یک محصول- کالا یا خدمت- یا فرآیند منحصر بفرد) در قالب منابع (بودجه، زمان، نیروی انسانی، ابزار و تجهیزات پژوهش، دانش فنی در دسترس و جز آنها) است. بنابراین کشورهای درحال توسعه برای حرکت به سوی اقتصاد مبتنیبر دانش و رهایی از اقتصاد تک محصولی و منابعبنیان، لازم است توجه کافی به نوسازی و تکامل نظام ملی نوآوری کنند تا بر این اساس به توسعه فناوری و در نتیجه رشد فعالیتهای تحقیقاتی دست یابند (شاهآبادی، 1390).
3-4-4 عوامل مؤثر بر انباشت هزینه تحقیق و توسعه شرکای تجاریG7: به پیروی از مطالعات داجیک و میسی (2013)، تارکان و آیسنکایا (2011)، پینگ و کیچان (2008)، چونگ و لین (2004)، دخلی و کلرک (2004) و شاهآبادی و حواج (1390) به بررسی تأثیر انباشت تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن تجاری، درآمد سرانه و نرخ ارز واقعی بر انباشت تحقیق و توسعه خارجی میپردازیم. ارتقاء بهرهوری بخش كشاورزی و افزایش درآمد روستاییان و کاهش فقر و نابرابری روستایی علاوهبر اینكه تحت تأثیر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه داخلی است، بلكه تحت تأثیر سرمایهگذاری تحقیق و توسعه در كشورهای شركای تجاری نیز قرار میگیرد. در مراحل اولیه توسعه، شکاف فناوری موجود بین این کشورها و رهبران فناوری، امکان موفقیت فعالیتهای R&D را کاهش میدهد، چرا که با توجه به شکاف موجود، کشورهای مزبور از پایه فناوری معقولی برای نوآوری برخوردار نمیباشند. لذا در مراحل اولیه توسعه علاوه بر فعالیتهای R&D داخلی، واردات فناوری نیز میتواند در افزایش ارزش‌افزوده و متعاقبا افزایش درآمد مؤثر باشد. در واقع در کشورهای درحال توسعه، اکتساب و واردات فناوری در مراحل اولیه توسعه اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد، در حالی که توسعه فناوری داخلی در مراحل بعدی توسعه افزایش مییابد (آذربایجانی، 1369؛ شاه میرزایی، 1383 و کاندو66، 2001). در مقایسه با كشورهایی كه دارای كشاورزی مدرن و توسعه‌یافتهای میباشند، در كشور ایران درصد كمی از ارزش‌افزوده بخش کشاورزی صرف امور تحقیق و توسعه كشاورزی میشود. لذا هر كشور میتواند از طریق دادوستد با شركای تجاری توسعه‌یافته فناوری و روشهای فنی را به داخل منتقل نماید كه در سالهای بعد آن را با سرمایهگذاری در تحقیقات داخلی بومی كند كه به سهولت مورد استفاده بخش كشاورزی واقع شود(باقرزاده و کمیجانی، 1390)، پس همانطور که نقش تحقیق و توسعه داخلی بخش کشاورزی در کاهش فقر روستایی تعیینکننده است در فضای اقتصاد باز، انتقال فناوری از طریق واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای تأثیر بسزایی در افزایش ارزش‌افزوده بخش کشاورزی و افزایش درآمد روستاییان و در نتیجه کاهش فقر و نابرابری روستایی دارد.
3-4-5 عوامل مؤثر بر سرمایه انسانی: فو و همکاران67(2004) متغیر نیروی کار را را به دو متغیر نیروی کار تحصیل کرده (دارای تحصیلات مقطع متوسطه و بالاتر) و نیروی کار عادی تقسیم میکنند. سپس نیروی کار دارای تحصیلات را به عنوان متغیر سرمایه انسانی و نیروی کار عادی را متغیر نیروی کار شاغل به حساب میآورند. سرمایه انسانی در فرآیند جذب و انتشار فناوری نقش مهمی دارد. در واقع این سرمایه انسانی است که توانایی خلق ایدههای جدید با استفاده از تحقیق و توسعه و به کارگیری این ایدهها در شکل فناوری به منظور افزایش تولید و کاهش فقر را دارد. سرمایه انسانی از یک سو بعنوان عامل موثر در پیشرفت فناوری و از سوی دیگر در گسترش و تعمیق فعالیتهای R&D داخلی و جذب R&D بینالمللی و پویایی آن نقش اساسی دارد. به پیروی از مطالعات دیاس (2015)، لی و فرانسیسکو (2012)، ملایک و همکاران (2005)،اوکچ (2005) و گیل و خانکر (1991) به بررسی اثر درآمد سرانه، متوسط امید به زندگی در بدو تولد، انباشت هزینههای آموزش و پرورش و شاخص رفاه اجتماعی بر سرمایه انسانی بخش کشاورزی میپردازیم.
مطابق با مطالعات تجربی و مبانی نظری و همچنین واقعیات آماری، سیستم معادلات همزمان زیر جهت تخمین تأثیر انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بخش کشاورزی بر فقر و نابرابری روستایی ایران ارئه میگردد:

که در این معادلات متغیرها به صورت زیر معرفی میشود:
R&Dd: انباشت تحقیق و توسعه داخلی بخش کشاورزی
R&Df: انباشت تحقیق و توسعه خارجی بخش کشاورزی
H/L: سرمایه انسانی بخش کشاورزی
K/L: شدت انباشت سرمایه فیزیکی بخش کشاورزی
PGini: شاخص جینی روستایی
ANR: فراوانی منابع طبیعی
Cpiagr/CpiT: نسبت شاخص تولید کننده بخش کشاورزی به شاخص قیمت خرده فروشی
OT: درجه باز بودن تجاری
GDP: درآمد سرانه
E: نرخ ارز واقعی
GEE: انباشت هزینههای آموزش و پرورش
LEB: متوسط امید به زندگی
SWL: شاخص رفاه اجتماعی
3-5 مروری بر معادلات همزمان
مدلهای معادلات همزمان68، مدلهایی هستند که در آنها بیش از یک متغیر وابسته و در نتیجه بیش از یک معادله وجود دارد. این مدلها متفاوت از مدلهای تک معادلهای هستند. در مدلهای تک معادلهای فرض بر این است که متغیرهای توضیحی غیر استوکاستیک هستند و یا حداقل در صورت استوکاستیک بودن، دارای توزیع مستقل از اجزاء اخلال استوکاستیک میباشند. یک مشخصه منحصر به فرد مدلهای معادلات همزمان آن است که متغیر وابسته در یک معادله، به عنوان متغیری توضیحی در معادله دیگر از سیستم فوق ملحوظ میباشد. بنابراین اینگونه متغیرهای توضیحی وابسته، استوکاستیک بوده و معمولاً با جزء اخلال معادلهای که در آن به عنوان متغیر توضیحی وارد شدهاند، دارای همبستگی میباشند. در چنین مواقعی روش حداقل مربعات کلاسیک به علت ناسازگار بودن تخمینهای حاصله، قابل کاربرد نیست. به عبارت دیگر برآوردهای فوق، صرفنظر از حجم نمونه به هر اندازه که بزرگ باشد هیچگاه به مقادیر حقیقی نخواهد گرایید.69 متغیرهای ملحوظ در معادلات همزمان دو قسمت است: متغیرهای درونزا (استوکاستیک) یا متغیرهایی که مقدار عددی آنها از داخل مدل تعیین میشود و متغیرهای از پیش تعیین شده70 (غیر استوکاستیک) یا متغیرهایی که مقادیر عددی آنها از خارج از مدل تعیین میشود. متغیرهای از پیش تعیینشده خود دو گروه است؛ یکی متغیرهای برونزای مربوط به دوره جاری یا تأخیری و دوم، متغیرهای درونزای تأخیری.
معادلات موجود در سیستم معادلات که بیانگر ساختار یک اقتصاد یا رفتار یک عامل اقتصادی (مثل مصرفکننده یا تولیدکننده) هستند، را معادلات ساختاری71 (رفتاری) مینامند. با ساده کردن معادلات ساختاری به معادلاتی دست مییابیم که در آن متغیرهای درونزا صرفاً بر حسب متغیرهای از پیش تعیین شده مدل و اجزاء اخلال بیان میشوند. به این معادلات اصطلاحاً معادلات شکل خلاصه شده گفته میشود. اینکه آیا میتوان از ضرایب تخمینی شکل خلاصه شده72، تخمینهای عددی برای پارامترهای یک معادله ساختاری پیدا کرد یا نه، لزوم بررسی مسئله تشخیص را بیان میکند. در حقیقت مسئله تشخیص از آنجا ناشی میشود که مجموعه یکسانی از دادهها با مجموعههای مختلفی از ضرایب ساختاری(مدلها) سازگار میباشد. در صورتی میتوان به هدف فوق نائل شد که معادله مربوطه، یک رابطه مشخص73 باشد. یک معادله مشخص ممکن است دقیقاً مشخص یا بیش از حد مشخص (فرا شناسایی) باشد. در صورتی میتوان گفت که با معادله دقیقاً مشخص74 مواجه هستیم که قادر باشیم مقادیر منحصر به فردی برای پارامترهای ساختاری مربوطه بدست آوریم و در صورتی که مقادیر عددی حاصله برای برخی از پارامترهای معادلات ساختاری بیش از یکی باشد، معادله فوق بیش از حد مشخص75 است. برای ارزیابی قابلیت تشخیص یک معادله ساختاری میتوان تکنیک مربوط به معادلات شکل خلاصه شده را بکار برد، اما با تمسک به شرطهای رتبهای و درجهای میتوان از این روش خستهکننده صرفنظر کرد (پوران، 1388). ابتدا برای درک بهتر مفهوم شرایط رتبهای و درجهای، نمادهای لازم را به قرار ذیل تعریف میکنیم:
=Mتعداد متغیرهای درونزای مدل.
=mتعداد متغیرهای درونزا در معادله معین (تحت بررسی).
=K تعداد متغیرهای از پیش تعیین شدهی مدل.
=k تعداد متغیرهای از پیش تعیین شده در معادلهی معین (تحت بررسی).
بررسی شرط درجهای و رتبهای
الف) شرط درجهای معادله همزمان، در یك الگوی دارای تعداد M معادله همزمان، برای آنکه یک معادله شناسا76 باشد، نبایستی تعداد متغیرهای از قبل تعیینشدهای كه در معادله مدنظر وجود ندارد (K-k) كمتر از تعداد متغیرهای درونزای ملحوظ در معادله منهای یک (m-1) باشد. چنانچه K-k=m-1 باشد معادله تحت بررسی دقیقا شناسا است.77
ب) شرط رتبهای معادله همزمان، در یک الگوی دارای M معادله و M متغیر درونزا، یک معادله مشخص خواهد بود اگر و تنها اگر بتوان حداقل یک دترمینان غیر صفر از درجه (M-1)(M-1) از ضرایب متغیرهای درونزا و از پیش تعیینشده خارج از معادله مربوط، اما ملحوظ در مدل، بدست آورد.78 اگرچه شرط درجهای دارای سهولت کاربرد است، اما این بررسی تنها شرط لازم برای تشخیص معادلات میباشد. این در حالی است که شرط رتبهای هم بیانگر شرط لازم و هم شرط کافی برای قابلیت تشخیص یک معادله است. به عبارت دیگر چنانچه شرط رتبهای برآورده شود، شرط درجهای هم خود به خود تأمین شده است.
پس از تشخیص معادلات ساختاری، انتخاب روش تخمین معادلات حائز اهمیت است. به طور کلی دو روش برای تخمین معادلات ساختاری یک مدل وجود دارد: روشهای تک معادلهای 79 که روشهایی با اطلاعات محدود نیز نامیده میشوند و روشهای سیستمی80 که روشهایی با اطلاعات کامل هم گفته میشوند. در روشهای تک معادلهای، هر یک از معادلات سیستم (همزمان) بطور تکی، با توجه به تمامی قیدهای وضع شده بر آن معادله (از قبیل حذف برخی از متغیرها) و بدون توجه به قیدهایی که بر دیگر معادلات سیستم وضع شدهاند، تخمین زده میشوند. در روشهای سیستمی تمامی معادلات مدل بطور همزمان با توجه به قیدهای وضع شده بر تمامی معادلات مدل، از لحاظ نداشتن برخی متغیرها، تخمین زده میشوند. برای درك ماهیت دقیق مدلهای همزمان باید روشهای سیستمی را بکار برد. علاوه بر مزایای روشهای سیستمی، یکی از معایب این روشها این است که اگر در یک یا چند معادله مدل خطای تصریحی (مانند شکل تبعی نادرست یا حذف متغیرهای مهم) وجود داشته باشد، این خطا به بقیه سیستم منتقل میشود و در نتیجه روشهای سیستمی نسبت به خطاهای تصریح

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع بخش کشاورزی، سرمایه انسانی، شاخص قیمت، خرده فروشی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع تحقیق و توسعه، نیروی کار، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی