منابع پایان نامه با موضوع تحقیق و توسعه، بخش کشاورزی، هزینه تحقیق و توسعه، توزیع درآمد

دانلود پایان نامه ارشد

ع درآمد در مناطق روستایی ایران ندارد.
– انباشت هزینه تحقیق و توسعه داخلی بخش کشاورزی تأثیری بر فقر در مناطق روستایی ایران ندارد.
– انباشت هزینه تحقیق و توسعه خارجی بخش کشاورزی تأثیر مثبت بر فقر مناطق روستایی ایران دارد.
1-5 اهداف تحقیق
هدف اصلی بسیاری از کشورهای در حال توسعه رسیدن به رشد اقتصادی و توزیع متعادل درآمد است. برای رسیدن به این هدف با توجه به اینکه کشاورزی میتواند از طریق ایجاد مازاد اقتصادی، تأمین ارز خارجی برای واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای و عرضه مواد اولیه مورد نیاز بخشی از صنایع، جریان رشد و توسعه اقتصادی را تسهیل و تسریع کند از اولویت ویژهای برخوردار است. همچنین در روند رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی جامعه، توجه به عدالت اجتماعی اجتناب ناپذیر است و مسلماً برای رسیدن به توسعه پایدار چارهای جزء فقرزدایی و توزیع متعادل درآمد نیست، زیرا آسیبپذیری فرد در جامعه دارای پیامدهای اجتماعی و اقتصادی منفی است که کل جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. لذا هدف این مطالعه بررسی مکانیزم تأثیرگذاری انباشت هزینه تحقیق توسعه داخلی و انباشت هزینه تحقیق و توسعه خارجی بخش کشاورزی بر فقر و توزیع درآمد در مناطق روستایی به منظور ارائهی توصیههای سیاستی به سیاستگذاران اقتصادی در راستای کاهش فقر و نابرابری مناطق روستایی ایران در جهت محرومیت زدایی در این مناطق است.
1-6 روش انجام تحقیق
این تحقیق یک تحقیق تحلیلی– توصیفی است و به دنبال بررسی تأثیر انباشت هزینه تحقیق و توسعه داخلی بخش کشاورزی و انباشت هزینه تحقیق و توسعه خارجی(سریز از کانال واردات بخش کشاورزی) بر فقر و توزیع درآمد مناطق روستایی طی دوره زمانی 1390-1350 است. به منظور آزمون تأثیرگذاری انباشت هزینه تحقیق و توسعه داخلی و انباشت هزینه تحقیق و توسعه خارجی بخش کشاورزی بر فقر و توزیع درآمد مناطق روستایی ایران، از نرمافزارها و روشهای متداول اقتصادسنجی استفاده میگردد. همچنین به منظور تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از اطلاعات مستند پایگاههای آماری ازجمله WDI، مرکز آمار ایران، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران استفاده گردید.
1-7 محدودیت‌های تحقیق
از جمله محدودیتهای این تحقیق در دسترس نبودن آمار تحقیق و توسعه بخش خصوصی است که در صورت داشتن این آمار تبیین دقیقتری از موضوع داشتیم. همچنین، موجود نبودن داده‌های مخارج تحقیق و توسعه تحت یك عنوان مشخص طی سال‌های مختلف و همچنین تفاوت در آمار محاسبه شده شاخص‌های نابرابری در طرح‌های مختلف انجام شده، نداشتن اطلاعات صحیح از درآمد خانوار به علت امتناع پاسخ دهندگان از دادن پاسخهای صحیح به دلایل مختلف، را از جمله محدودیتهای این تحقیق میتوان برشمرد.
فصل دوم
مبانی نظری و مطالعات تجربی

2-1 مقدمه
یکی از موضوعات مطرح اجتماعی و اقتصادی در طول قرنها تاریخ بشریت نابرابری شرایط افراد بوده است. توزیع عادلانه درآمد به عنوان یکی از مؤلفههای توسعه اقتصادی توجه بسیاری از اقتصاددانان، سیاست گذاران و کارگزاران دولتی را به خود اختصاص داده است؛ به طوری که تاکنون مطالعات بسیاری پیرامون نحوه اندازهگیری و برآورد توزیع درآمد و بررسی اثرات عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر آن انجام شده است. از مهم ترین دلایل گرایش و توجه محققان به موضوع توزیع درآمد، می توان به پیامدهای توزیع عادلانه درآمد بر افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر اشاره نمود. از بعد اجتماعی افزایش رفاه موجب کاهش جرائم، افزایش اعتماد به نفس و همبستگی اجتماعی شده و از بعد اقتصادی کاهش فقر با تأثیری که بر بهبود سلامت، بهداشت، تغذیه و آموزش دارد، باعث افزایش بهرهوری اقتصادی و توسعه میشود (رحیمیبدر، 1392). مسئله فقر به ویژه فقر فاحش روستایی از جمله موضوعاتی است که در دو دهه أخیر در سطح بینالمللی به شدت مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس گزارش بانک جهانی در آغاز هزاره سوم بیش از یک میلیارد نفر یعنی حدود یک پنجم جمعیت دنیا10 درآمد کمتر از یک دلار در روز و حدود 3 میلیارد نفر یعنی تقریباً نیمی از جمعیت جهان درآمد کمتر از 2 دلار در روز داشته و در فقر بسر میبردند (بختیاری، 1389). صندوق بیناللمللی توسعه کشاورزی (IFAD)11 تلاش دارد فقر روستایی و سوء تغذیه را کاهش دهد. این صندوق بر خلاف دیگر مؤسسات مالی بینالمللی که دامنه وسیعی از اهداف را دنبال میکنند، روی هدف مبارزه با گرسنگی و فقر روستایی در کشورهای در‌حال توسعه متمرکز گردیده است که این هدف را با راهبرد توانمند کردن فقرای روستایی و مبارزه با فقر از طریق توسعه اجتماعی، برابری جنسی، درآمدزایی، بهبود تغذیه، توسعه پایدار و حکومت مناسب دنبال مینماید. جمعیت هدف این صندوق؛ کشاورزان خردهپا، بیزمینهای روستایی، کوجنشینان و عشایر، ماهیگیران سنتی و مردمان بومی با تأکید بر زنان فقیر روستایی هستند(زاهدیعقبری، 1375). با توجه به شاغل بودن 34 درصد از سرپرستان خانوارهای نمونه روستایی در بخش «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، 8/14 درصد در بخش «ساختمان»، 3/7 درصد در بخش «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، 7/5 درصد در بخش «صنعت»، 3/5 درصد در بخش «عمده‌فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیلکت‌ها و کالاهای شخصی و خانگی»، 4/1 درصد در بخش «اداره امور عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی اجباری» و 6/5 درصد در سایر بخش‌ها )مرکز آمار ایران، 1393)، بخش کشاورزی یکی از مهمترین منابع درآمدی در روستاهاست و میتوان با سیاستهای در جهت بهبود وضعیت کشاورزی و افزایش تولید در این بخش درآمد روستاییان را افزایش داد. در این فصل به بیان مبانی نظری و مطالعات تجربی در خصوص تأثیر انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر فقر و توزیع درآمد روستایی مطالعاتی در خارج و همچنین پژوهشهایی نیز پیرامون توضیح عوامل مؤثر بر فقر و نابرابری روستایی در داخل انجام شده است که در ادامه این فصل پس از بیان مبانی نظری با عنوان پیشینه تحقیق به آنها پرداخته شده است. همچنین در این فصل به بیان مبانی نظری و مطالعات تجربی عوامل مؤثر بر انباشت تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی در بخش کشاورزی نیز پرداخته شده است.
2-2 مبانی نظری
2-2-1 معادله فقر
فقر از دیرباز یکی از مسائل و مشکلات مهم برای دولتها به ویژه برنامهریزان بوده است، پدیده فقر خود نمودی از توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و ثبات سیاسی، همبستگی اجتماعی و سلامت جسمی و روحی ملتها را تهدید کرده، موجب افزایش مرگ و میر به خصوص در نوزادان و مادران و کاهش متوسط طول عمر، افت کارایی انسانها و در نهایت تنزل بهرهوری اقتصادی میگردد در این میان فقر در جوامع روستایی یکی از چالشهای مهم به شمار میرود. تعاریف مختلفی از فقر از اقتصاددانانی مانند تاونزند12(1979: 81)، دوهان13(1993: 22)، تورنز14( 2002: 153)، راونتری (1901)، سن15(1382: 23) صورت گرفته است، که این تفاوتها به نوع تفکر در مورد فلسفه وجودی انسان، نقش انسان در اجتماع، برداشت از مفهوم عدالت اجتماعی، باور به اصالت فرد یا اصالت جمع و شرایط زیست و امثال آن بر میگردد. از طرف دیگر بسته به نیازهای متنوع انسانی و فقدان هر یک از آنها، فقر تعاریف متنوع و گستردهای پیدا میکند. پس در مجموع میتوان گفت: فقر پدیدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که از فقدان تأمین حداقل نیازهای اساسی جهت زیستن و سیر به سوی سعادت ناشی میشود و فقیر کسی است که فاقد قابلیت و توانایی کافی برای تأمین حداقل نیازهای مادی و معنوی خویش باشد16. نکتهای که پیرامون موضوع فقر مهم و قابل توجه است تشخیص فقیر از غیر فقیر است. به این منظور معیاری تحت عنوان خط فقر مطرح است. با توجه به ضوابط معین حدی تعیین میشود که خط و مرز بین فقیران و سایر افراد جامعه را ترسیم میکند که این حد همان خط فقر است. به عبارت دیگر «حداقل امکانات معیشتی یا سطح زندگی قابل قبول برای هر جامعه که افراد فاقد آن فقیر تلقی میگردند، در اصطلاح فنی خط فقر نامیده میشود»(صامتی و کرمی، 1383). برنامههای ضد فقری که به روستا و مسائل روستاییان توجهی نداشته باشد با موفقیت روبرو نخواهد بود؛ زیرا فقر به طور عمده در روستاها متمرکز است و با توجه به سطح درآمد روستاییان و آسیبپذیری آنان در مقابل نوسانات درآمدی و قیمتی، سیاستهای اصلی کاهش فقر باید مبتنی بر توانمند کردن فقیران روستایی برای درآمدهای بالاتر باشد. 17FAO بیان میدارد اكثریت فقرای روستایی، كشاورز بوده یا درآمد آنها مرتبط با فعالیتهای كشاورزی است. این افراد توانایی تولید یا كسب درآمد لازم برای تأمین نیازهای اساسی خود را ندارند. از این‌رو، كشاورزی در مركز برنامههای كاهش فقر قرار گرفته است. کشاورزی دارای نقش عمدهای بخصوص در اقتصاد کشورهای در‌حال توسعه می باشد. توسعه کشاورزی سهم مهمی در غلبه بر فقر دارد (آدینت و هاراموس، 2005)18. نقش سرمایه‌گذاری کشاورزی به عنوان یک متغیر سیاستی در رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی کشاورزی و درنتیجه فقر روستایی انکارناپذیر بوده و آگاهی از میزان و جهت اثر سرمایه‌گذاری کشاورزی در برنامه‌های فقرزدایی روستایی بسیار بااهمیت است. ازجمله عوامل مؤثر بر فقر روستایی؛ شامل تحقیق و توسعه داخلی، تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی، توزیع درآمد، فراوانی منابع طبیعی و قیمت مواد غذایی بخش کشاورزی است. در این تحقیق به بررسی تأثیر تحقیق و توسعه داخلی و تحقیق و توسعه خارجی بخش کشاورزی بر فقر و توزیع درآمد روستایی میپردازیم.
با توجه به محدودیت منابع و افزایش جمعیت شاهد افزایش تقاضای روزافزون مواد غذایی هستیم، از طرفی به عنوان تنها راه پاسخ به این تقاضا از یک سو و افزایش درآمد روستاییان از سوی دیگر میتوان به گسترش هزینه تحقیق و توسعه در بخش کشاورزی اشاره نمود. ارزش‌افزوده، ضرورت اساسی کاهش فقر قلمداد میشود که از طریق سرمایهگذاری به ویژه سرمایهگذاری در فعالیتهای R&D بخش کشاورزی حاصل خواهد شد. اقتصاددانان کشاورزی بیان میدارند در اکثر کشورهای درحال توسعه به رغم رشد سریع جمعیت، تولیدات کشاورزی در هکتار به ازای هر کارگر افزایش یافته است این نشانه افزایش ارزش‌افزوده و نتیجه فناوریهای نوین و اختراعات است که با انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه در بخش کشاورزی قابل تحقق است. فعالیتهای تحقیق و توسعه در بخش کشاورزی از طریق افزایش درآمد و مصرف خانگی کشاورزان فقیری که فناوری را اتخاذ کردهاند میتواند به طور مستقیم فقر روستایی را کاهش دهد، همچنین برای کشاورزان فقیر و غیر فقیر میتواند از طریق، افزایش اشتغال و دستمزد از طریق افزایش بهرهوری عوامل تولید و همچنین افزایش توان رقابت محصولات با بازارهای بینالمللی، افزایش تولید و مصرف و همچنین کاهش هزینههای تولید متناسب با تولید نهایی در بخش کشاورزی به طور غیر مستقیم فقر روستایی را کاهش دهد (هاگبلاد و همکاران، 1991)19. آلستون20(2007) عقیده دارد تحقیق و توسعه بخش کشاورزی باعث ایجاد روشهای نوین برای تولید محصولات کشاورزی و غذایی میشود و پتانسیلهایی جهت افزایش تولیدات کشاورزی و کاهش فشار روی منابع طبیعی ایجاد میکند.
با توجه پایین بودن هزینه تحقیق و توسعه داخلی در کشورهای در‌حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته و همچنین وجود شکاف فناوری بین کشورهای در‌حال توسعه و توسعه‌یافته واردات نهادهها و کالاهای سرمایهای و واسطهای(انباشت تحقیق و توسعه خارجی) میتواند کمک قابل توجهی به کاهش شکاف فناوری بین این کشورها و همچنین افزایش ارزش‌افزوده در بخشهای مختلف ازجمله بخش کشاورزی نماید و از این طریق فقر و نابرابری روستایی را تحت تأثیر قرار دهد. به عبارتی در صورت هدفمند بودن واردات و ایجاد زمینه برای جذب آن انباشت تحقیق و توسعه خارجی میتواند در مسیر و زمان کوتاهتری کشورهای در‌حال توسعه را به اهداف خود برساند. مزویا21(2007) بیان میدارد واردات نهادهها کالاهای واسطهای و سرمایهای بر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع تحقیق و توسعه، بخش کشاورزی، ضریب جینی، سرمایه انسانی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع بخش کشاورزی، توزیع درآمد، تحقیق و توسعه، منابع طبیعی