منابع پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک، بازارهای الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، شرکتهای کوچک

دانلود پایان نامه ارشد

بنگاههای کوچک مطالعه شده ارتباط تلفني، کامپيوترهاي شخصي و ارتباطات اينترنتي دارند. سازمانهای کوچک با بيش از 10 کارمند، به اينترنت متصل بوده، حداقل 5 کامپيوتر دارند و اغلب از طریق شمارهگيري خط تلفن 5 به اينترنت متصلند. بنگاههای کوچک کمترين درصد از مالکيت نرم افزار را دارا هستند.
– در مطالعهاي ديگر، بانک جهاني31 (2004) با توجه به توسعه فناوريهای اطلاعات وارتباطات در سالهاي اخير و توسعه استفاده از فناوريهای نوين ارتباطي، ارزيابي آمادگي الکترونيکي در شرکتهای متوسط و کوچک در کره جنوبي را با شاخصهای زير انجام داده است:
•اطلاعات پايه شرکت
•وضعيت سيستمهای فناوري اطلاعات
•نرم افزارهاي کاربردي فناوري اطلاعات
•توانمندسازیهاي شبکهای فرایندهاي تجاري (دسترسي، وب سايت و يكپارچه سازي)
•درصد فروش از طريق تجارت الکترونيکي
•بهکارگيري فناوري اطلاعات (هزينه ها و برون سپاري)
•موانع بهکارگيري فناوري اطلاعات و سرويسهای توانمندسازی شبکه
– داماسكوپولوس و اوگنيو32(2003) در مطالعه خود روي «آمادگی پذيرش عمليات مرتبط با اقتصاد نوين در بنگاههاي كوچك و متوسط كشورهاي شرق اروپا و قبرس»، مدلي سه سطحي به كار برده اند:
1. سطح سازمان كه شامل ادراكات مديريتي، آمادگي فناورانه، وضعيت و اهداف استراتژيهاي كسبوكار الكترونيكي و قابليت دستيابي به مهارتهاي پذيرش كسب وكار الكترونيكي است.
2. سطح بازار و صنعت كه شامل زيرساختهاي فني و نفوذ اينترنت، وضعيت پرداخت الكترونيكي و اعتماد و امنيت، محيط مالي براي سرمايهگذاري و نگرشهاي اجتماعي به تجارت الكترونيكي است.
3. سطح نهادي و تنظيمي كه شامل پشتيبانيهاي قانوني از تبادلات كسب وكار الكترونيكي و مالكيت معنوي، اصلاحات تنظيمي و آزادسازي مخابرات راه دور و حمايت از كارآفريني و خوشههاي نوآوري است.
– به اعتقاد رائو و همكاران33 (2003) راه اندازي و استقرار تجارت الكترونيكي در بنگاههاي كوچك و متوسط، در چهار مرحله پياپي اتفاق ميافتد: حضور كه در آن، بنگاه محصولات و خدمات خود را در اينترنت معرفي ميكند، بهکارگيري درگاه (پورتال) توسط بنگاه كه ارتباط دوطرفه بين ذينفعان و بنگاه ايجاد ميكند، يكپارچهسازي تراكنشها كه امكان تراكنشهاي مالي بين شركاي درونبنگاهي توسط آن فراهم ميشود و يكپارچهسازي بنگاهها كه در آن يكپارچگي كامل فرایندهاي تجاري به گونهاي اتفاق ميافتد كه كسب وكار به سادگي و بیمسأله به صورت برخط قابل انجام میشود.
– بك و همكاران34(2003) در مطالعهای که بر بنگاههاي توزيع کننده كوچك و متوسط چهار كشور آلمان، آمريكا، دانمارك و فرانسه انجام دادهاند، ميزان كاربرد مؤلفههاي تجارت الكترونيكي را در يك نمونه 151 سازماني بررسي کردهاند. مؤلفههای بهکارگرفتهشده در این مطالعه عبارت بودند از: استفاده از پست الكترونيكي، راه اندازی وب سايت عمومي، استفاده از اينترانت، استفاده از اكسترانت، استفاده از ای دی آی ، استفاده از انتقال وجه الكترونيكي، و استفاده از مركز پيام. تحليل اطلاعات در اين مطالعه بر مبناي دادههاي جمع آوري شده گروه بينالمللي داده صورت گرفته است. نتايج اين بررسي نشان ميدهد كه خريد الكترونيكي (خريد بر خط) بيش از فروش الكترويكي (فروش بر خط) در همه اين كشورها مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين، در اين مطالعه براي تعيين وضعيت استفاده تجارت الكترونيكي در اين بنگاهها، از مؤلفههاي تبليغات برخط، فروش برخط، خدمات پس از فروش، تداركات برخط، مبادله الكترونيكي دادهها با تأمينکنندگان، مبادله الكترونيكي دادهها با مشتريان، و مديريت زنجيره تأمين بر پايه اينترنت استفاده شده است.
– در مطالعهاي ديگر، جولتا و همكاران35(2002) براي «بررسي پذيرش ملي کسب وکار الکترونيکي در شرکتهای کوچک و متوسط کشور کانادا» از يک مدل مفهومي استفاده كردند كه شش بعد دانش و نوآوري تکنيکي/ تجاري/ اجتماعي، زيرساخت ودسترسي ارتباطات و اطلاعات، زيرساخت مالي، مهارتهاي انسانی و شبکهای، رهبري دولت الکترونيک، و دسترسي به محتوي در آن استفاده شده بود.
– از ديد وانگ وتیساي36(2002) عوامل موثر بر بهکارگیری تجارت الکترونیک شامل منافع و هزینهها، سازمان و محیط است. آمادگي سازماني شامل آمادگي سازمان و تنوع محصول بوده و منعكس كننده قابليتهاي فناورانه شركت و یا سطح دانش موجود در شركت مي باشد .
– ژو و ديگران37(2002) براي بهكارگيري كسب و كار الكترونيكي مدلی را طراحی نمودند که شامل زیرساخت فناوری اطلاعات، تخصص فناوری اطلاعات، دانش کسب و کار الکترونیکی، حوزه سازمان، اندازه سازمان و آمادگی مصرفکننده است.
– لينگ38 در سال(2001) آمادگي سازماني را با متغيرهايي مانند: اندازه سازمان ، حمايت مديريت عالي ، آمادگي سازماني ، ساختار سازماني و فرهنگ سازمان به عنوان عوامل مؤثر در تصميمگيري بهكارگيري تجارت الكترونيكي معرفي نمود.
– در تحقيق رشيد و كريم39(2001) عوامل موثر بر بهکارگیری تجارت الکترونیک به عوامل سازمانی، عوامل فناوری، عوامل فردی و عوامل محیطی تقسیم می شوند.
– آكرن و كاوائي40(2000) عوامل موثر بر بهکارگیری تجارت الکترونیک را در شرکتهای کوچک بررسی نموده و این عوامل را به ویژگیهای مدیر، نرخ بازگشت سرمایه، و ویژگیهای سازمان تقسیمبندی نمودند.
جدول 2-3. خلاصه ای از پژوهش های مرتبط و یافته های آن ها
ردیف
سال
نویسنده
عنوان
نتایج
1
1390
موحدی، مسعود
تعیین وضعیت استقرار تجارت الکترونیکی در بنگاههای صنعتی کوچک و متوسط
درحاليکه زمينههاي بالقوه براي به کارگيري تجارت الكترونيكي در صنايع كوچك و متوسط ايران وجود دارد، اما در حال حاضر تمايل اين بنگاه ها به استفاده از تجارت الكترونيكي كمتر از متوسط، كاربرد امكانات عادي ارتباطات در آ نها بيش از متوسط، كاربرد رايانه و ارتباطات شبكه اي در حد كم، و استقرار اطلاعاتي، عملياتي و راهبردي تجارت الكترونيكي در آ نها خيلي كم است.
2
1389
یزدانی، پویا
ارزیابی آمادگی الکترونیکی معرفی مدل متناسب با صنایع تولیدی و خدماتی کشور
در زمینه صنعت مورد مطالعه(بانکداری)،به نظر میرسد بجز تفاوت ناچیزي که بین زیر ساختهاي فنی، منابع انسانی و اقتصادي وجود دارد،آمادگی زیر ساخت مدیریتی این صنعت بیش از بقیه میباشد، اما در عین حال کسب امتیاز 2.19 از مجموع 5 امتیاز قابل کسب در این مدل، نشانگر وضعیت متوسط صنعت بانکداري از نظر آمادگی الکترونیکی یا همان دسترسی به زیرساخت هاي مورد نیازجهت گسترش بکارگیري و بهره گیري از مزایاي فناوری ارتباطات و اطلاعات می باشد و بایستی جهت توسعه متوازن فناوری اطلاعات و ارتباطات در این صنعت به سایر زیر ساخت ها نیز توجه بیشتري کرد.
3
1387
حاج کریمی، عباسعلی عزیزی، شهریار

مدل عوامل موثر بهکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک

نتايج اين تحقيق نشان داد كه بر اساس انتظارمحققين، سطح به كارگيري تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك ايراني پايين است و سطوح بالاي تجارت الكترونيكي يعني سطح مبادله اي كه منشاء مزاياي متعدد تجارت الكترونيكي است تنها در دو شركت مشاهده ميشود. اين موضوع براي سياست گذاران متذكر اين نكته است كه بايد كمكها وحمايتهاي لازم براي سوق دادن شركتهاي كوچك به سمت سطوح بالاي تجارت الكترونيكي مد نظر قرار گيرد. تقريباً حدود ۲۰ ٪ از شركتهاي مورد بررسي نه تنها از تجارت الكترونيكي استفاده نميكنند، بلكه تمايلي نيز به به كارگيري تجارت الكترونيكي در آينده نزديك ندارند . از سوي ديگرآزمون تي استيودنت نشان داد كه شركتهاي كوچك در كل معتقدند كه تجار ت الكترونيكي براي آنها مزاياي متعددي به ارمغان مي آورد. بنابر اين مي توان گفت كه اين شركتها به اهميت و مزاياي تجارت الكترونيكي واقفند اما نيازمند كمكهاي سخت افزاري و نرم افزاري براي استقرار تجارت الكترونيكي هستند.
4
1387
آقازاده، هاشم
مهرنوش، مینا
استیری، مهرداد

شناسایی بسترهای به‌كارگيري بازاريابي الکترونیکی در بنگاههاي ايران از دیدگاه خبرگان

از نظرخبرگان بازاريابي كليه‌ی بسترهای دروني(مربوط به بنگاه) و بيروني(مربوط به دولت) به‌كارگيري بازاريابي الكترونيكي در فضاي كسب‌و كار ايران از وضعيت نا مساعد و اهميت زيادي برخوردار هستند.
5
2009
Elahi,Shaaban Hassanzadeh, Alireza

ارائه چهارچوبی جهت ارزیابی پذیرش تجارت الکترونیکی در شرکتهای ایرانی

سازمانها باید برای ارزیابی بعد فنی تجارت الکترونیکی، به میزان سازگاری، امنیت اینترنت، میزان کافی از کامپیوتر، سرعت شبکه اینترنت، توانایی تبادل اطلاعات و کنترل خدمات ارتباطی توجه کنند. مهمترین شاخصهای سازمانی برای پذیرفتن تجارت الکترونیکی، درک مثبت اجرایی درباره تجارت الکترونیک، حمایت اجرایی برای برنامههای تجارت الکترونیکی، توانایی مالی برای هزینههای ایجاد تجارت الکترونیکی، توانایی مالی برای آموزش کارکنان، توانایی برای اتصال به اینترنت، باور ایجاد فرصتهای جدید توسط تجارت الکترونیک و…و مهمترین شاخصهای بین سازمانی برای بکارگیری تجارت الکترونیک، نرخ بالای دسترسی مشتری به اینترنت، درجه بالای ارتباط مشتری با شرکت به منظور ردیابی، استفاده از نرم افراز مدیریت ارتباط با مشتری، اهمیت مراکز رسیدگی 24ساعته به مشتری و…
6
2009
Fu,Hsin-pin Ho,Yung-ching Chen,Roger Chein,PeiHsinang

فاکتورهای تاثیر گذار در پذیرفتن بازار الکترونیکی

نتایج این مطالعه مسیری را برای مشاغل در جهت افزایش پذیرش موفق بازار الکترونیکی و راهنمایی طراحان بازارهای الکترونیکی در ایجاد مدلهای خدماتی مناسب که با نیازهای متفاوت صنایع گوناگون و شرکتها مناسب هستند، ایجاد کرده است.
7
2006
Rui,Guo
Yunjie,Xu
مزایای پذیرفتن بازارهای الکترونیکی مبتنی بر وب در بازاریابی بین المللی توسط SMEها

نتایج این مطالعه این بود که:به نظر می رسد استفاده از بازارهای الکترونیکی بیشتر بوسیله شرکتهای کوچکتر و جدیدتر خوشایند است یا شرکتهایی که تنها فعالیتهای بین المللی دارند، زیرا این شرکتها کمتر در بازار هدف شناخته شده اند و یا منابع کافی برای فعالیتهای بازاریابی ندارند یا اینکه نمی خواهند منابع زیادی مصرف کنند. بنابراین بازارسازان باید بیشتر به این شرکتها تمرکز کنند. بازارسازان باید سهولت استفاده از وب سایتها را افزایش دهند، خدمات آموزشی برای مشتریان ایجاد کنند و منابع مورد نیاز برای پذیرفتن بازار الکترونیکی و به کارگیری آن را کاهش دهند.

8
2004
Stockdale,Rosemary Standing, Craig
مزایا و موانع مشارکت SMEها در بازارهای الکترونیکی
تعیین موانع مشارکت در بازارهای الکترونیکی مانند کمبود استانداردها،یکپارچگی زنجیره تامین و تجارت جهانی، به فهمیدن اینکه چگونهSMEها میتوانند استراتژی مناسبی را به کارگیرند تا از مزایای بازارهای الکترونیکی بهره مند شوند،کمک میکند. شرکتهایی که به دنبال استفاده از بازار های الکترونیکی هستند، اگر محیطی که در آن فعالیت می کنند را درک کنند و شایستگیهای خود را برای شرکت در فعالیتهایی که بازار الکترونیکی به آنها پیشنهاد می کند،به کار گیرند، میتوانند مزایای زیادی کسب کنند.
9
2002
Stockdale,Rosemary
Standing, Craig
ارائه چهارچوبی جهت انتخاب بازارهای الکترونیکی
محیط به سرعت در حال رشد بازارهای الکترونیکی مسائلی را ایجاد میکند که روی توانایی شرکتها برای کسب مزایا اثر می گذارد.چندین فاکتور باید توسط شرکتها قبل از انتخاب بازار برای شرکت در آن مورد ملاحظه قرار گیرد. این فاکتورها بستگی به شرایط داخلی،محیط بازار و قابلیت تطبیق بازار فردی با نیازهای شرکای آینده است.

در اکثر تحقیقات انجام شده به بررسی تمامی شاخصها و مولفههای لازم برای سنجش آمادگی سازمان در استفاده از تجارت الکترونیک پرداخته نشده است. مثلا در تحقیق «ارائه الگويي براي سنجش آمادگي الكترونيكي در کسب و کار کوچک و متوسط صنایع دفاعی کشور» که توسط موحدی و یاقوتی انجام شده، عوامل بینسازمانی به عنوان مورد نیاز برای سنجش آمادگی الکترونیکی سازمان، در نظر گرفته نشده است. .همچنین در مقالهای تحت عنوان «مدلی برای

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع بازار الکترونیک، بازارهای الکترونیکی، تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک، متغیر مستقل، تجارت الکترونیکی، بازار الکترونیک