منابع پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، رگرسیون چندگانه، آمادگی الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

خواهد نمود.

2-10. پژوهش های پیشین
محقق در بررسیهای خود پژوهشی که بهطور کامل به بررسی پیشنیازها و وضعیت آمادگی سازمانهای کوچک و متوسط در بهکارگیری بازارهای الکترونیکی بپردازد، پیدا نکرد. اکثر تحقیقات به بررسی لزوم کاربرد و مزایای استفاده از تجارت الکترونیک پرداختهاند. در اینجا برخی از این پژوهشهای داخلی و خارجی که در آن به بخشهایی از موضوع و یا موضوعات مشابه پرداخته شده، را توضیح میدهیم و در ادامه خلاصهای از تحقیقات را در جدول 2-3 ارایه میکنیم.
2-10-1. تحقیقات داخلی
– مسعود موحدی (1390) در مقالهای با عنوان «تعيين وضعيت استقرار تجارت الكترونيكي در بنگاههاي صنعتي كوچك و متوسط ايران» با توجه به اهميت و نقش فزاينده صنايع كوچك و متوسط و نقشي كه گسترش تجارت الكترونيكي در كاهش هزينه و بسط فعاليت اين بنگاهها دارد، به بررسي وضعيت استقرار تجارت الكترونيكي در بنگاههاي صنعتي كوچك و متوسط ايران پرداخته است. در اين مقاله، نخست درباره مفهوم استقرار تجارت الكترونيكي از جنبههاي گوناگون و با رويكردهاي مختلف بحث میشود و شاخصهاي متنوعي كه در كشورها و مقالات مختلف براي اندازه گيري اين استقرار مورد استفاده واقع شده، بررسي میشود. سپس، با تأكيد بر استقرار نرم افزاري و با تكيه بر مطالعات و نظريههاي رفتاري، مدل استقرار تجارت الكترونيكي در صنايع كوچك و متوسط ایران معرفي شده و بر مبناي اين مدل، با طبقه بندي بنگاههاي صنعتي كوچك و متوسط ايران براساس پراكندگي جغرافيايي، نوع فعاليت بنگاه و تعداد كاركنان، نمونهگيري وضعيت استقرار در بنگاههاي صنعتی 10 تا 99 نفره در سرتاسر ايران با استفاده از پرسشنامه انجام شده و داده هاي حاصله با استفاده از روشهاي آماري تحليل شده است. سرانجام، نيمرخ وضعيت استقرار تجارت الكترونيكي در اين بنگاهها در مباحث قصد بهکارگيري تجارت الكترونيكي، كاربردهاي پايهاي، كاربرد رايانه و ارتباطات شبكهاي، استقرار اطلاعاتي، استقرار عملياتي و استقرار اطلاعاتي هم به طور كلي و هم به طورتفضيلي ارائه شده و مقايسهاي ميان بنگاههاي متعلق به حوزههاي صنعتي گوناگون و نيز مناطق جغرافيايي مختلف از اين بابت انجام پذيرفته است.
نتيجه بررسي نشان میدهد درحاليكه زمينههاي بالقوه براي بهكارگيري تجارت الكترونيكي در صنايع كوچك و متوسط ايران وجود دارد، اما در حال حاضر تمايل اين بنگاهها به استفاده از تجارت الكترونيكي كمتر از متوسط، كاربرد امكانات عادي ارتباطات در آنها بيش از متوسط، كاربرد رايانه و ارتباطات شبكهاي در حد كم، و استقرار اطلاعاتي، عملياتي و راهبردي تجارت الكترونيكي در آنها خيلي كم است.
– در پژوهش «عوامل موثر بر به كارگيري تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچک» که توسط حاج کریمی و عزیزی (1387) انجام شده است، آمادگي سازماني تركيبي از عوامل خودكارآمدي تجارت الكترونيكي سازماني، انعطاف پذيري سازماني، تمايل سازماني و سرعت تغيير سازمان در نظر گرفته شده است. حاج کریمی و عزیزی از مدل بلوغ شش مرحلهای برای تعیین آمادگی شرکتهای کوچک ایرانی برای استقرار تجارت الکترونیکی استفاده کردهاند. شش مرحله این مدل عبارتند از: سطح صفر(عدم استفاده)، سطح تمایل(عدم استفاده همراه با وجود تمایل)، سطح بکارگیری اولیه (استفاده از پست الکترونیکی و جستوجوی الکترونیکی)، سطح وب سایت اطلاعاتی ساده، سطح وب سایت اطلاعاتی پویا (مبادله اطاعات)، و سطح وب سایت مبادلاتی.
– در مقاله «ارائه مدلي به منظور ارزيابي عملكرد سازمانهاي كوچك و متوسط در اتخاذ تجارت الكترونيكي» که توسط سميعزاده و چهارسوقی (1387) انجام شد، عواملي مانند الزامات فني كه نماينده طبيعت تكنولوژي ميباشد شامل: فعال بودن بخش انفورماتيك سازمان، امكان تبادل اطلاعات صوتي و تصويري از طريق شبكه داخلي(اينترانت)، استفاده از ارتباطات بيسيم در سازمان، يكپارچگي واحدهاي مختلف سازمان از طريق شبكههاي موجود، بالا بودن سرعت سيستمهاي اطلاعاتي سازمان، پيچيدگي فني سيستم تجارت الکترونیکی (عوامل متنوع فني مورد نیاز)، وجود استاندارد و مستندات براي سيستمهاي اطلاعاتي سازمان، سهولت يكپارچه كردن سيستمهاي كامپيوتري فعلي با تجارت الکترونیک وجود تحليلگر سيستمها در سازمان، بالا بودن امنيت شبكه، وجود آدرس اينترنتي (وب سايت سازمان)، وجود تعداد كافي كامپيوتر، وجود امكان خدماترساني از طريق وبسايت، سرعت مناسب شبكه و عرض باند اينترنت، دسترسي به پست الكترونيكي در سازمان، قابليت اتصال زيرساختار فني موجود به سيستمهاي ديگر، اتصال به شبكه اينترنت، امكان اجراي آزمايشي تجارت الکترونیکی در سازمان، فعال بودن شبكه كامپيوتري، بالا بودن كيفيت خدمات ISPها، وجود سيستم برق اضطراري براي شبكه، وجود سيستم مديريت دانش در سازمان سيستمهاي اطلاعات بينسازماني كه نماينده عوامل بينسازماني است شامل: مشتريان، رقبا، تامينكنندگان و نيز عوامل سازماني شامل: رهبري و مديريت سازمان، زير ساختار مالي، فرهنگ سازماني، منابع انساني، اندازه سازمان، حوزه سازمان، ساختار سازمان، محصول/خدمات، به عنوان نماينده قابليتهاي سازماني در نظر گرفته شده و تعيين كننده در ميزان آمادگي سازمانهاي كوچك و متوسط براي ورود به تجارت الكترونيكي مي باشند.
– موحدی و یاقوتی (1387) در الگويي که براي «سنجش آمادگي الكترونيكي درکسب وکارهاي كوچك و متوسط دفاعي کشور» ارائه کردهاند، از مدلی نُه بخشی استفاده کردهاند که بخشهای آن به ترتیب اولویت به دست آمده در مطالعه مذكور عبارت اند از:
برنامهها و خدمات شبکهاي بنگاه، مهارتها و منابع انساني، وضعیت بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور و کارکردهاي آن، توانمندسازهاي جهان شبکهاي، فرهنگ و اخلاق در محيط الکترونيکي، خط مشي و راهبرد فناوري اطلاعات و ارتباطات بنگاه، رهبري الکترونيکي، زيرساختهاي الکترونيکي و امنيت اطلاعات و ارتباطات. اين مقاله منجر به دستيابي، دسته بندي و ارائه شاخصهاي ارزيابي سطح آمادگي بنگاههاي كوچك و متوسط در قالب يك الگوي سنجش براي صنايع دفاعي گرديد كه مي تواند با مطالعه و اصلاح، براي ساير صنايع نيز قابل استفاده باشد.
– نوری (1386) براي تعيين آمادگي شركتهاي صنعتي صادركننده ايراني براي تجارت الكترونيكي از يك مدل بلوغ شش مرحلهاي استفاده كرده است. مرحله اول، مرحله بسته است و در مرحله بعد دسترسي بنگاه به اينترنت آغاز مي شود. در مرحله سوم، حضور اوليه از طريق ارسال و دريافت محدود اطلاعات فراهم ميشود و در مرحله چهارم (تحقق يافته) مبادله اطلاعات به شكل قابل قبول انجام ميگیرد. در مرحله پنجم (نهادي شده) مبادله اطلاعات به صورت كامل و فعال صورت گرفته و مرحله ششم مرحله بهينه سازی است كه امكان مبادله فراهم مي شود.
– دهقاني فيروزآبادی (1377) در تحقيقي مشكلات صنعت فرش را از نظر بازاريابي جهاني مورد بررسي و مطالعه قرار داده است. نتايج مطالعه وي نشان ميدهد كه صادركنندگان به آميخته تشويق و ترفيع توجه كافي مبذول نميدارند. آنها به شيوههاي سنتي وارد بازار هدف ميشوند و قبل از ورود، توجه چنداني به محدوديتهاي بازرگاني، وضعيت اقتصادي بازارهاي هدف، وضعيت رقبا و غيره نداشتهاند و نيز توجهي هم به اختلافات بين كانالهاي توزيع در كشورهاي مختلف ندارند.
– فتحيان و همكاران (2008) در مطالعهاي كه روي ارزيابي آمادگي الكترونيكي بنگاههاي كوچك و متوسط فاواي غيرانتفاعي ايران داشته اند، به تحليل عاملی متغيرهاي مربوط به سطح كلان آمادگي الكترونيكي براي اين سطح پرداخته و در نهايت چهار عامل اصلي به ترتيب زير شناسايي كردهاند:
1. مشخصههاي سازماني
2. زيرساخت هاي فاوا
3. محيط قانوني و امنيتي
4. قابليت دسترسي به فاوا در بنگاه
2-10-2. تحقیقات خارجی
– گوناسكاران و نگاي23 (2008) در مطالعه خود روي پذيرش تداركات الكترونيكي كه خود آن را نوعي تجارت الكترونيكي ميانبنگاهي (B2B) معرفي كردهاند در بنگاههاي هنگكنگ از مدلي استفاده كردند كه شامل ارزيابي عوامل اساسي موفقيت براي پذيرش(حمايت مالي، قابليت عمل متقابل، استانداردهاي سيستم ارتباطات، حمايت و تعهد مديريت ارشد، درك اولويتهاي شركت و سيستمهاي امنيت مناسب)، اهميت تداركات الكترونيكي و موضوعهای مرتبط با پذيرش آن است.
– گوناسكاران24 و همكاران (2009) در ادامه همين مطالعه و در بررسي پذيرش تداركات الكترونيكي در بنگاههاي كوچك و متوسط منطقهاي در آمريكا از مدلي با پنج سازه استفاده كردهاند. اين پنج سازه عبارت اند از: ادراك از مزيتهاي تداركات الكترونيكي، عوامل اساسي موفقيت در آن، ادراك از عملكرد سازماني آينده با تداركات الكترونيكي، ادراك از موانع استقرار و وضعيت فعلي و ميزان آمادگي بنگاه براي تداركات الكترونيكي. درمورد سازه اخير، پژوهشگران بر عوامل فناورانه، رفتاري و سازماني تأكيد كردهاند و آمادگي بنگاه را در كاركنان آن، فرایند تداركاتش و فناورياش متبلور ديدهاند.
– الكريم25(2007) در مدلي كه براي «مطالعه آمادگی پذيرش و كاربرد فناوريهاي تجارت الكترونيكي در بنگاههاي كوچك زلاندنو» طراحي كرده است، به مطالعه چهار گروه عوامل فناورانه، سازماني، محيطي و كارآفريني پرداخته است. در مدل وي پذيرش تجارت الكترونيكي درنهايت با رويكرد به: پست الكترونيكي داخلي و اينترنت، پست الكترونيكي با خارج از سازمان، اينترنت، اكسترانت و وی پی ان، مبادله الكترونيكي داده ها از طريق اينترنت و وب سايت اندازه گيري مي شود.
– عالم و همکاران26(2007) با بررسی 194شرکت تولید لوازم الکترونیکی در مالزی به روش رگرسیون چندگانه دریافتند که مزیتنسبی و سازگاری بر بهکارگیری تجارت الکترونیکی اثر مثبت و پیچیدگی و امنیت، اثر منفی دارد.
– در مطالعهاي تحت عنوان «آمادگی الکترونیکی» كه رامايا27 و همکاران (2004) در شرکتهاي متوسط و کوچک بخش شمالي مالزي انجام دادند، تحليل عاملي اكتشافي دادههای به دست آمده نشان داد که آمادگي الکترونيکي در اين بنگاهها چندبعدي بوده و شامل سه بعد زیر است:
•آمادگي تکنولوژي که پاراسورامان28 (2000) به تفصیل به آن پرداخته است
•آمادگي کسب وکار الکترونيکي
•آمادگي تجارت الکترونيکي
موفقيت اينترنتي شرکت تنها به الکترونيکي کردن زنجيره ارزش شرکت بستگي ندارد و به عوامل ديگري مانند آمادگي مشتري، تأمينکنندگان و شرکاي تجاري در تعاملات و تبادلات الکترونيکي مرتبط است. آمادگي الکترونيکي موفق، مستلزم آمادگي همه اجزای زنجيره ارزش است و شرکتهایي که کسب وکار الکترونيکي و تجارت الکترونيکي را می پذيرند، میبايست برای افزايش آمادگي شرکاي تجاري سرمايهگذاري کنند. آمادگي تکنولوژي شامل آمادگي استفاده از تکنولوژي ديجيتالي براي مديريت برنامه توليد، کنترل موجودي، مشارکت، برنامهريزي و براي برونسپاري فعاليتهاست. آمادگي تجارت الکترونيکي، آمادگي دريافت سفارش، آمادگي فروش برخط و آمادگي پيشنهاد خدمات به مشتري از طريق اينترنت است و آمادگي کسب وکار الکترونيکي نيز به فراهم آوردن امكانات استفاده از فناوري اطلاعات در زنجيره كسب وکار اشاره میکند.
– ملا و ليكر29(2005) در مطالعه خود درمورد «پذيرش تجارت الكترونيكي در كشورهاي درحال توسعه» بر ادراك مديران از آمادگي سازماني و آمادگي محيط تمركز كردهاند. بعد اول به ادراك مديران از آگاهيها، منابع، تعهد و قابليت هدايت سازماني براي پذيرش تجارت الكترونيكي ميپردازد. بعد دوم به برداشت مديران از آمادگي نيروهاي بازار، دولت و صنايع پشتيبان براي حمايت از استقرار تجارت الكترونيكي در سازمان اختصاص دارد.
– نجلا رزق30 (2004) در مطالعهای كه بر روی 32 نمونه از بنگا ههاي کشور مصر 14شرکت کوچک، 17 سازمان متوسط و 5 کمپاني بزرگ با تعاريف خاص خود در سال 2003 انجام داده، متغيرهاي گوناگوني را در سه مؤلفه اتصال زيرساخت الکترونيکي، آگاهي از فاوا و استفاده از فاوا اندازهگيري کرده است. بنگاههای کوچک در مطالعه وي شامل 30 تا 199 کارمند دارند كه در آنها متغيرهایي همچون زيرساخت الکترونيکي، سرمايهگذاري نيروي انساني، استفاده واقعي و همراه با ملاحظات فاوا و موانع اجراي فاوا مطالعه شده است. به عنوان نمونه، همه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع بازار الکترونیک، بازارهای الکترونیکی، تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک، متغیر مستقل، تجارت الکترونیکی، بازار الکترونیک