منابع پایان نامه با موضوع تامین مالی، سود تقسیمی، دارایی ها، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

منافع مالی نیز بیشتر در دارایی های مولد سرمایه گذاری شده، شرکت از انعطاف پذیری بیشتری در شاخص های نقدینگی برخوردار است. نسبت سود تقسیمی در این طیف از این شرکت ها معمولا بین 10 درصد و 50 درصد در نوسان است. نرخ بازده داخلی نیز در اغلب موارد بر نرخ هزینه تامین مالی فزونی دارد؛ به عبارتی رابطه (IRR>K) برقرار است (کرمی و همکاران، 1389،ص 52). شرکت نیاز بیشتری به سرمایه در این مرحله دارد. استراتژی های تامین مالی مثبت بیشتری در مرحله است. توانایی تامین مالی شرکت افزایش یافته و بوسیله ی کانال های گوناگونی پول افزایش می یابد. تکنولوژی های جدید بلوغ به طور ثابت، و محصولات جدید بتدریج به وسیله ی افزایش فروش کاهش می یابد. (شی چن و هسیا لای،2010)
2-2-1-2-3- مشخصات مالی مرحله بلوغ:
در مرحله بلوغ شرکت ها فروش با ثبات و متعادلی را تجربه نموده، نیاز به وجوه نقد در اکثر موارد از طریق منابع داخلی تامین می شود. اندازه دارایی های این شرکت ها نیز به تناسب بیش از اندازه شرکت های در مرحله رشد بوده، نسبت سود تقسیمی نیز در این شرکت ها معمولا بین 50 تا 100 درصد در نوسان است. به دلیل وفور نقدینگی و کاهش اتکا به سیاست تامین منابع مالی از خارج، معمولا نرخ بازده داخلی در این شرکت ها معادل یا بیش از نرخ تامین مالی است؛ به عبارتی رابطه (IRR≥K) برقرار است.(کرمی و همکاران، 1389،ص 52).تحلیل کسب و کار در این مرحله بسیار محکم و دقیق است، اما انتظار زیادی از رشد یا عملکرد آینده نمی رود. ساز و کارهای مالی بیشتر پایدار هستند. شرکت ها در مرحله بلوغ، تکنولوژی تولید و مهارت های مدیریتی بالایی دارند. سهم بازار و سطح سودآوری پیوسته و یکنواخت است. جریان نقدی آرام بوده و ساختار سرمایه متعادل است. (شی چن و هسیا لای،2010)
2-2-1-2-4- مشخصات مالی مرحله افول:
در مرحله افول فرصت های رشد عموما بسیار ناچیز است. شاخص های سود آوری نقدینگی و ایفای تعهدات روند نزولی داشته و شرکت در شرایط رقابتی بسیار سخت محاط شده است؛ ضمن اینکه هزینه تامین مالی از منابع خارجی بالاست به گونه ای که در اغلب موارد نرخ بازده داخلی کمتر از تامین مالی است؛ به عبارتی رابطه (IRR در این تحقیق به علت غیر فعال بودن معامله (خرید و فروش) سهام یا غیر بورسی بودن شرکت های نوظهور، مراحل چرخه عمر به سه شکل رشد، بلوغ و افول تعریف شده و از مرحله تولد یا ظهور چشم پوشی شده است.
2-2-2- ساختار سرمایه
ساختار سرمایه به تامین مالی شرکت ها بوسیله ی دارایی های خود از طریق ترکیب منابع تامین مالی مختلف اشاره دارد.( جانگ لید و همکاران، 2009، ص 248) . ترکیب بدهی ها و حقوق صاحبان سهام را ساختار سرمایه می گویند (انورای رستمی، 1378،ص78) شرکت ها می توانند گزینه های تامین مالی مختلفی را جهت تامین دارایی های خود که منجر به افزایش ارزش کل شرکت می شود، انتخاب کنند و این به وسیله ساختار سرمایه شرکت قابل شناسایی است. (نهال حسین و همکاران،2011، ص 778)
ساختارهای سرمایه مختلف ناشی از ترکیب های متفاوت از منابع مختلف تامین مالی است که این امر بر هزینه سرمایه و ریسک مالی واحد انتفاعی تاثیر میگذارند. (نصرالهی، 1379، ص38-31). امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع منابع تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته است. ( سینائی، 1386، ص 64) در زمینه تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه و ارزش واحد انتفاعی نظریه های مختلفی وجود دارد (نصرالهی، 1379: 38-31). تصمیمات ساختار سرمایه متکی بر آرایه های پیچیده ای از یافته های نظری و مشاهدات عملی است در سطوح مدیریتی ، تصمیمات مبتنی بر تئوری محض ، غیر عملی است. در حالی که هر فردی می تواند ادراک خود را از ساختار سرمایه بهینه توسعه دهد، ولی محدودیت های عملی نسبت به تئوری های موجود، کار را دشوار می سازد. (استرتچر و جانسون، 2011، ص 788)
از طرفی، ساختار سرمایه هر شرکت هشدار اولیه ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم است در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها تعیین عوامل موثر بر کارایی تامین مالی آنان مورد توجه جدی باشد. شرکت ها عمدتاً وجوه مورد نیاز خود را از روش های مختلف تامین می نمایند لیکن عوامل مختلفی از جمله اندازه شرکت، وضعیت مدیریت، میزان تولید و فروش، منابع کسب درآمد اولیه، دسترسی به بازارهای تامین مالی و نیز محیط های اقتصادی و سیاسی آن ها را نسبت به اتخاذ تصمیمات بهینه در این زمینه محتاط نموده است. وام و سهام دو پروژه اصلی تامین مالی شرکت ها تعریف شده اند در این میان، استفاده از منابعی که از ایجاد بدهی حاصل شده تامین مالی شرکت ها تعریف شده اند که استفاده از منابعی که از ایجاد بدهی حاصل شده است ضمن ایجاد مقدار قابل توجهی هزینه ثابت، موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک بیشتر خواهد شد و لذا بررسی تامین مالی از روش های اهرمی، با در نظر گرفتن عوامل مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدین معنی که انتخاب هر گونه بدهی ارزان قیمت و یا گران قیمت از طرف شرکت، ضمن تغییر هزینه سرمایه، باعث بوجود امدن فرصت های سود آوری مناسب یا پیش آمدن وضعیت بحرانی خواهد شد. ( سینائی، 1386، ص 64)
2-2-2-1- هزینه سرمایه
هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ با

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع ساختار سرمایه، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، تامین مالی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع حمایت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده، اعتماد سازمانی، کارکنان دانشگاه