منابع پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، کیفیت افشا

دانلود پایان نامه ارشد

شرکتهاي زیر مجموعه خود) باشند.
نوروش و حسيني (1388) در مطالعه اي به بررسي رابطه بين كيفيت افشا (قابليت اتكا و به موقع بودن) و مديريت سود پرداخته اند. فرض اصلي اين تحقيق آن است كه بهبود كيفيت افشاي شركتي با مديريت سود رابطه منفي دارد. در اين تحقيق براي اندازه گيري كيفيت افشا از دو معيار به موقع بودن و قابليت اتكا استفاده گرديده و مديريت سود شركت ها با استفاده از مدل تعديل شده جونز برآورد گرديده است. يافته هاي اين تحقيق براي داده هاي تاريخي سال هاي 1386-1381 مربوط به 51 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشان مي دهد كه بين كيفيت افشاي شركتي و مديريت سود رابطه منفي معني داري وجود دارد. همچنين يافته هاي تحقيق حاكي از وجود رابطه منفي معني دار بين به موقع بودن افشاي شركتي و مديريت سود مي باشد.
محمدي، قاليباف اصل و مشكي (1388) در تحقیقی به بررسي نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمركز و نوع مالكيت بر دو عامل بازدهي و ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. يافته هاي پژوهش حاكي از وجود يك رابطه مثبت خطي و معنادار بين دو عامل تمركز مالكيت و بازدهي شركتها و عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بين مالكيت متمركز و ارزش شركتها بوده است.
كاشاني پور، رحماني و پارچيني (1388) در مطالعه اي به بررسي رابطه بين افشاي اختياري و مديران غيرمؤظف پرداخته اند. نتايج تحقيق نشان داد كه مدل بكاررفته، 20 درصد از تغييرات افشاي اختياري را كه در حدود يافته هاي قبلي نيز مي باشد، بازگو مي كند. اين در حالي است كه رابطه معني داري بين افشاي اختياري و مديران غيرموظف يافت نشد.
ایزدی نیا و رسائیان (1389) در مطالعه ای به بررسي رابطه ي درصد سهام بلوكي در دست سهامداران (معياري از پراكندگي مالكيت) به عنوان متغير مستقل و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان متغير وابسته و معیاری از نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. آن ها در راستاي اين هدف، اطلاعات 7 ساله (87-81)) صد و پنجاه و شش شركت را مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقیق براي آزمون فرضيه‏ها از رگرسيون چند متغيره با استفاده از داده‏هاي تركيبي استفاده گرديده است. نتايج پژوهش بيانگر آنست كه بين پراكندگي مالكيت و نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه‏ي معنا داري وجود ندارد.
در تحقیق حساس یگانه و شهریاری (1389) رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاري بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق، فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود رابطه میان این دو متغیر و نیز جهت آن رابطه وجود دارد. فرضیه نظارت فعال، بیان می کند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت رأي دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت و تصمیم گیري استفاده می نمایند. در مقابل، فرضیه منافع شخصی بیان می کند که مالکان عمده شرکت، از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسیر دلخواهشان استفاده می نمایند. براي بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. آن ها بر اساس اطلاعات مالی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زمانی 1385-1381 (285 سال شرکت) به این نتیجه رسیدند که با در نظر گرفتن متغیرهاي کنترلی، از قبیل: اندازه، رشد، و … رابطه منفی معناداري میان تمرکز مالکیت و محافظه کاري وجود دارد. این نتیجه گیري مطابق با فرضیات منافع شخصی و اتحاد استراتژیک و ناهماهنگ با فرضیه نظارت فعال است.
اسماعیل زاده و شعربافی (1389) در مطالعه اي افشاي اطلاعات اختياري و ارتباط آن با نرخ بازده سهام در شركت هاي سرمايه گذاري را مورد بررسي قرار دادند. با توجه با يافته هاي آن ها، فرضيه پژوهش مبني بر وجود رابطه معني دار بين كيفيت افشا و بازده سهام در هيچ يك از سال هاي پژوهش پذيرفته نشده است. با اين حال جهت اين رابطه در بيشتر سال ها مثبت مي باشد بطوري كه با افزايش كيفيت افشا بازده سهام افزايش مي يابد.
منصوري، پورزماني و جهانشاد (1390) در مطالعه اي به بررسي تأثير متقابل كيفيت افشا و محافظه كاري بر روي هزينه سرمايه سهام عادي پرداختند. دوره زمانی تحقیق آن ها 7 ساله (از سال 1382 لغایت 1388) و جامعه آماری آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است. نمونه آماري اين تحقیق نیز که بر اساس روش غربالگری بدست آمده شامل 87 شرکت می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش داده های پانل حاکی از این است که کیفیت افشا و محافظه کاری اثر معکوسی بر هزینه سرمایه سهام عادی دارد بطوری که با افزایش میزان کیفیت افشا و یا محافظه کاری از هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها کاسته می شود. همچنین در بررسی اثر متقابل محافظه کاری و کیفیت افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی یافته‏های تحقیق مؤید این است که با افزايش كيفيت افشا از ميزان تأثير محافظه كاري بر هزينه سرمايه سهام عادي كاسته مي شود.

فصل سوم:

روش تحقیق

3-1 مقدمه
اين تحقيق سعي بر آن دارد تا تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد. در اين فصل بر مبنای استدلال های قیاسی حاصل ازتئوری‏ها و فرضیه های عنوان شده در فصل قبل، فرضیه ها و متغیرهای تحقیق و روش های آزمون فرضیه ها تشریح می‏شود. همچنین در این فصل در مورد روش تحقيق، انتخاب دوره زماني تحقيق و ‌قلمرو ‌آن، جامعه و نمونه آماری تحقیق و معیارهای انتخاب شركت‌هاي نمونه، روش‌هاي گرد آوري اطلاعات و سایر موضوعات مرتبط با روش شناسی تحقیق بحث خواهد شد.

3-2 روش تحقيق
در هر تحقيق ابتدا بايد ماهيت، اهداف و دامنه آن مشخص شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راههاي معتبر به واقعيتها دست يافت. فرآيند تحقيق، فرآيندي است که طي آن محقق ميکوشد با پردازش علمي و منظم دادهها، فرضيههاي خود را به بوته آزمايش بگذارد. روش تحقيق حاضرتوصيفي و از نوع همبستگي است. توصيفي بودن تحقیق به اين دليل است که هدف آن توصيف کردن شرايط يا پديدههاي مورد بررسي وبراي شناخت بيشتر شرايط موجود ميباشد ، همبستگي بودن تحقیق به این دليل استکه در اين تحقيق رابطه بين متغيرها مدنظر است. تحقيق حاضر به بررسي روابط بين متغيرها پرداخته و در پي تأیید یا عدم تأیید اين رابطه در شرايط کنوني بر اساس دادههاي تاريخي ميباشد. در این تحقیق از روش آرشیوی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. روش مورد نظر براي بررسي همبستگي بين متغيرها، رگرسيون ميباشد. در روش تحلیل رگرسیون رابطه ميان متغيرها براساس هدف تحقيق تحليل ميگردد. اين تحقيق داراي يک متغير وابسته و چند متغير مستقل می باشد که ميزان اثر متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته از طريق آزمونهاي رگرسيون برازش مي‏شود
3-3 فرضیه های تحقیق و مبانی نظری آن
بر اساس تئوري اثباتي و تئوري نمايندگي عواملي مانند ساختار مالكيتي (تمركز مالكيت، مالكيت مديريتي و مالكيت خارجي)، اهرم مالي، سودآوري و اندازه شركت مي توانند تفاوت در ميزان افشاي اختياري شركت ها را تشريح نمايند. طبق اظهارت فاما و جنسن (1983)، جدايي مالكيت و كنترل از يكديگر و ايجاد تضاد منافع ميان مالكيت و مديريت هزينه هايي را در پي دارد كه تحت عنوان هزينه هاي نمايندگي ناميده مي شوند. در اين ميان افشا مي تواند به عنوان علامتي از سوي مديران مبني بر حركت آن ها در راستاي منافع مالكان باشد. با توجه به اينكه سطح تضاد منافع ميان مالكيت و مديريت و همچنين رفتارهاي فرصت طلبانه مديريت در شركت هايي كه تعداد سهامداران آن ها زياد است، بالا مي باشد، از اين رو انتظار مي رود اين شركت ها نسبت به شركت هايي كه از مالكيت متمركزتر برخوردار هستند افشاي بيشتري داشته باشند. بنابراين ما انتظار داريم ميزان پراكندگي مالكيت اثر قابل ملاحظه اي بر ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركتها داشته باشد. از این رو، اولین فرضیه این تحقیق را می توان به صورت زیر تدوین کرد:
فرضيه اول: ميان ميزان پراكندگي مالكيت و ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركتها رابطه وجود دارد.
تئوري نمايندگي و تئوري علامت دهي رابطه معني داري را ميان رويه هاي افشا و سودآوري متصور مي باشد (واتسون و همكاران72، 2002؛ ايسميل و كندلر73، 2005). در شركت هايي كه از سودآوري بالايي برخوردار مي‏باشند مديران در راستاي تثبيت موقعيت شغلي خود و افزايش ميزان پرداخت ها به ويژه تلاش مي كنند تا اطلاعات را با جزئيات بيشتري ارائه نمايند. همچنين از آنجايي كه شركتهاي سودآور بيشتر در معرض فشار سياسي و رسيدگي عمومي قرار دارند لذا از مكانيسم هايي همچون افشاي اختياري بيشتر بهره مي گيرند. بر اساس مطالعات هولند (2005) شركت ها در موقعيت هاي خوب افشاي اختياري بيشتري را نسبت به موقعيت هاي بد ارائه مي نمايند. بنابراين ما انتظار داريم رابطه معني داري ميان سودآوري و ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركت ها وجود داشته باشد. لذا دومین فرضیه این مطالعه به صورت زیر قابل بیان خواهد بود:
با توجه به مطالب فوق ما در اين تحقيق جهت روشن شدن ميزان تأثير هر يك از اين عوامل ياد شده بر ميزان افشاي اختياري، رابطه ميان ميزان افشاي اختياري با تمرکز مالكيت و سودآوري را با مد نظر قرار دادن اثرات متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی بررسي خواهيم كرد. بنابراين اصلی ترین سوالات پژوهش به شرح زير قابل بيان مي باشد:
فرضيه دوم: ميان سود آوري و ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركت ها رابطه وجود دارد.

3-4 جامعه آماري تحقیق
جامعه آماري عبارتست از کليه عناصر و افرادي که در يک مقياس جغرافيايي(جهاني يا منطقه اي) داراي يک يا چند صفت مشترک باشند (حافظ نيا و سرمد،1381). جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد، دلايل انتخاب اين جامعه آماري اين است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعي در خصوص وضعيت شرکتها و روند عملکردهاي مالي و اقتصادي آنها دارد و ميتوان گفت تنها منبع اطلاعاتي است که با استفاده از آن ميتوان به منابع اطلاعاتي مالي شرکتها دسترسي يافته و مدلهاي تحقيق را مورد آزمون قرار داد. در این تحقیق براي همگن سازی جامعه آماری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. براي اين منظور 5 معيار در نظر گرفته شده و در صورتي كه يك شركت كليه معيارها را احراز كرده باشد به عنوان يكي از شركت‏هاي جامعه انتخاب خواهد شد. معيارهاي مذكور به شرح زير مي باشد:
شركت بايد قبل از سال 1385 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده و تا پايان سال 1389 در بورس فعال باشد.
شركت طي سال هاي 1385 تا 1389 تغيير سال مالي نداده باشد و سال مالي آن به پايان اسفند ماه منتهي شود.
شرکت در گروه شرکت هاي سرمايه گذاري يا واسطه گري هاي مالي نباشد.
اطلاعات مورد نياز شركت در دسترس باشد.
بعد از مدنظر قرار دادن کليه معيارهاي بالا، تعداد 203 شركت به عنوان جامعه غربالگری شده باقیمانده است. روند انتخاب جامعه در نگاره 3-1 ارائه شده است

نگاره 3-1) روند غربالگری جامعه آماری

تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1389

458
معیارها:

تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی 89-85 در بورس فعال نبوده اند

(116)
تعداد شرکت هایی که بعد از سال 85 وارد بورس شده اند.

(25)
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی 89-85 تغيير سال مالي داده و یا سال مالي آن منتهی به پایان اسفند نمی باشد

(82)
تعداد شرکت هایی كه در گروه شرکت هاي هلدینگ، سرمايه گذاري يا واسطه گري هاي مالي بوده اند

(32)
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی 89-85 اطلاعات مورد آن ها در دسترس نمی باشد


تعداد شرکت های جامعه آماری غربالگری شده

203

3-5 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری
در این تحقیق براي انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی بهره گرفته شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از رابطه کوکران

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، ابزار پژوهش، سلسله مراتب Next Entries منابع پایان نامه با موضوع اندازه شرکت، نسبت بدهی، سودآوری