منابع پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، وجوه نقد، کیفیت سود

دانلود پایان نامه ارشد

و سهامداران می باشد، بلکه می توان گفت که کل افراد جامعه را که چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در بازار سرمایه گذاری کرده و یا خواستار سرمایه گذاری هستند، تحت تاثیر خود قرار داده و با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات اشخاص می باشد می توان نتیجه گرفت که نه تنها کمیت سود بلکه از آن مهمتر کیفیت سود است که مخصوصا در درازمدت می تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار داده و موجب تخصیص بهینه منابع گردد (کنان2، 2001 ، 106 ).

1-2 بيان مساله
وجوه نقد از منابع مهم و حياتي هر واحد اقتصادي است و ايجاد توازن بين وجوه نقد موجود و نيازهاي نقدي يكي از مهمترين عوامل سياست اقتصادي و تداوم فعاليت آنها است و در بسياري از تصميمات مالي و مدلهاي ارزيابي اوراق بهادار، روشهاي ارزيابي طرح هاي سرمايه اي و برخي تجزيه و تحليل هاي سنتي و جديد مديريت مالي جريان هاي نقدي نقش محوري دارند. به اين ترتيب از ديد درون سازماني، توانايي پيش بيني نتايج فعاليت هاي آتي، خصوصا جريانهاي نقدي، اداره امور را در كاراترين شكل خود ممكن مي سازد و به اتخاذ تصميمات بهينه عملياتي، سرمايه گذاري و تامين مالي منجر مي شود ( عرب مازار يزدي، صفرزاده، 1386، 112 ).
به عبارتي وجوه نقد، اصلي ترين عنصر از گروه دارايي هاي جاري و مهمترين مولفه سرمايه در گردش واحدهاي انتفاعي است به نحوي كه تداوم فعاليت و تحقق اهداف واحدها را تسهيل نموده و امكان پذير مي سازد ( نيكومرام و همكاران، 1386، 277 ).
تاثير وجوه نقد در اداره واحدهاي انتفاعي بدان اندازه است كه، آگاهي روزانه از وضعيت نقد در تصميم گيري مالي و اساسي واحد انتفاعي امري ضروري است. اغلب تصميمات مديران به گونه اي با وجوه نقد ارتباط دارد. بنابراين ضروري است كه به عنوان يكي از سه ركن برنامه ريزي مالي همواره مد نظر مديران مالي قرار گيرد و به صورت كارا و اثربخش در خصوص وجوه نقد، اعمال مديريت شود (نيكومرام و همكاران، 1386، 278 ).
طبق تحقيقات انجام گرفته، جريان هاي نقدي عملياتي همواره يكي از مهمترين بخش صورت جريان وجوه نقد بوده است. سود حسابداري به تنهايي نمي‌تواند اطلاعات مناسبي را در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد. زيرا سود حسابداري مبتني بر روش تعهدي بوده و از اصول و مفروضات حسابداري پيروي مي كند، بنابراين به سادگي مي تواند تحت تاثير اعمال و انتخاب هاي مديران قرار گيرد. در مقابل جريان هاي نقدي از عينيت بالاتري برخوردار بوده و كمتر تحت تاثير اعمال نظر مديران قرار مي گيرد. نتايج تحقيقات مختلف حاكي از آن است كه جريان هاي نقدي داراي محتواي اطلاعاتي مي باشد بنابراين توانايي اثرگذاري بر تصميمات سرمايه گذاران را دارد. از اين رو، هرچه سود به جريان هاي نقدي نزديك باشد، اقلام تعهدي آن كمتر و كيفيت سود بالاتر است. صورت جريان وجوه نقد به دليل عدم اتكا به اصول و روشهاي حسابداري تعهدي، عاري از نارسايي هاي مذكور است و به همين دليل اطلاعات جريان هاي نقدي مورد توجه خاص استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري مي باشد.
در تحقيقات اخير، تحليلگران دريافته اند كه در تعيين ارزش شركت نه تنها به كميت سود بلكه بايد به كيفيت آن نيز توجه شود. محققان براين باورند كه كيفيت سود هنگامي بالا است كه كيفيت اقلام تعهدي بالا باشد يكي از مهمترين شاخص هاي كيفيت سود، سطح جريان نقدي تعيين شده توسط شركت مي باشد. به عبارتي با اينكه مي توان سود را دستكاري نمود اما غير ممكن است كه بتوان جريان نقدي را مورد دستكاري قرار داد. لذا تجزيه سود خالص به جريان نقدي عملياتي و اقلام تعهدي نشانگر اهميت جريان نقدي مي باشد.
مقايسه نوسانات جريان نقدي با سود حسابداري، مي تواند به سرمايه گذار اطلاعاتي راجع به كيفيت سود ارائه دهد. از سوي ديگر نوسانات جريان نقدي مي تواند اطلاعات مناسبي در مورد ميزان تحقق اقلام تعهدي، جريان سود و جريان هاي نقدي عملياتي در اختيار سرمايه گذار قرار دهد. نتايج تحقيقات هوگن و بيكر3 (1996)، هانت و ديگران4 (2000)، ويجه5 (2004) و هانگ6 (2009) مؤيد اين امر مي باشد.
نوسانات بالاي جريان نقدي منجر به كمبود وجه نقد براي سرمايه گذاري در پروژه هاي سودآور مي شود. به عبارتي نوسانات زياد جريان نقدي منجر به يك الگوي سرمايه گذاري كمتر مي شود كه ارزش شركت را كاهش مي دهد (نيكوس و ديگران7، 2008 ، 3).
با توجه به موارد بيان شده، آيا مي توان نوسانات جريان نقدي را به عنوان معياري در نظر گرفت كه بر كيفيت سود و ارزش شركت تاثيرگذار باشد؟ به عبارت ديگر آيا نوسانات جريان نقدي مي تواند به عنوان شاخصي براي تغيير كيفيت سود و ارزش شركت در نظر گرفته شود؟ براي دستيابي به پاسخ سوالات فوق اين تحقيق درصدد است تاثير نوسانات جريان نقدي بر كيفيت سود و ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار دهد.

1-3 ضرورت تحقیق
از مهمترين معيارهاي تصميم گيري و قضاوت سرمايه گذاران در ارتباط با شركت جريان نقد عملياتي، كيفيت سود و ارزش آن شركت مي باشد. اطلاعات وجوه نقد بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. مسلماً هر چقدر همبستگی بین سود و جریان وجوه نقد مرتبط با آن بیشتر باشد کیفیت سودآوری بالاتر خواهد بود. از طرفي میزان افزایش ارزش بازار شرکت از دید سرمایه‌گذاران نشانه توانایی سودآوری آتی شرکت بوده و به عنوان یک خبر خوب مبنی بر روشن بودن افق آینده شرکت از دید مدیریت است.
بازار سرمایه در سالهای اخیر مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته است. بازار سهام نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع اقتصادی جامعه دارد. گزارشگری مالی با کیفیت بالا اتخاذ تصمیمات آگاهانه سرمایه گذاران را تسهیل می کند و در هدایت این سرمایه ها به فرآیند تخصیص بهینه منابع کمک می کند. جریان وجه نقد و کیفیت سود به عنوان اقلام اطلاعاتی مهم و مورد توجه سرمایه گذاران بخشی از کیفیت گزارشگری مالی است که در تحلیل ارتباط ارزش شرکت، قیمت سهام و سود باید مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد.

1-4 اهداف تحقيق
هر تحقيقي براي دستيابي به اهداف خاصي صورت مي گيرد، اين هدف خود را در قالب مساله تحقيق نمودار مي‌سازد و از طريق بيان آن آشكار مي شود ( خاكي، 1388، 29 ).
اهداف اين تحقيق ، شامل اهداف علمي و كاربردي به شرح زير مي باشد:
اهداف علمي:
اهداف علمي پژوهش كه از سوال اصلي پژوهش منتج گرديده و فرضيه هاي پژوهش نيز در آن راستا تدوين مي‌گردند، به شرح زير است:

تبيين تاثير نوسانات جريان نقدي بر كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
تبيين تاثير كيفيت سود بر ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
تبيين تاثير نوسانات جريان نقدي بر ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

اهداف كاربردي:
تحليلگران دريافته اند كه در تعيين ارزش شركت نه تنها به كميت سود بلكه بايد به كيفيت آن نيز توجه شود. محققان براين باورند كه كيفيت سود هنگامي بالا است كه كيفيت اقلام تعهدي بالا باشد و از آنجا كه كيفيت اقلام تعهدي ميزان ارتباط اقلام تعهدي با تحقق جريان هاي نقدي مي باشد، لذا اين تحقيق سعي دارد تاثير نوسانات جريان نقدي بر كيفيت سود و ارزش شركت را بررسي نمايد. نتيجه حاصل از اين تحقيق مي تواند مورد استفاده كليه ذينفعان از قبيل اعتباردهندگان، سرمايه گذاران بالقوه و بالفعل و مديران شركتها از جمله شركتهاي سرمايه گذاري قرار بگيرد و آنها را در اتخاذ تصميمات مناسب ياري نمايد. همچنين اساتيد و دانشجويان دانشگاهها مي توانند از نتايج حاصل از اين تحقيق در پژوهشهاي آتي خود بهره گيرند.

1-5 سوالات تحقيق
در پژوهش حاضر در پي يافتن پاسخي منطقي به اين سوالات هستيم كه:

آيا نوسانات جريان نقدي بر كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير دارد؟
آيا كيفيت سود بر ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير دارد؟
آيا نوسانات جريان نقدي بر ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير دارد؟

1-6 فرضيه هاي تحقيق
فرضيه هاي اين پژوهش به شرح زير است:
نوسانات جريان نقدي بر كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير دارد.
كيفيت سود بر ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير دارد.
نوسانات جريان نقدي بر ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير دارد.
براي درك بهتر روابط بين متغيرهاي پژوهش، مدل مفهومي پژوهش به صورت زير است:

منبع مدل: تحليل محقق
شكل (1-1): مدل مفهومي پژوهش

1-7 روش تحقيق
از لحاظ هدف تحقيقات به دو نوع كاربردي و بنيادي و از لحاظ ماهيت و روش به تحقيقات تاريخي، توصيفي، همبستگي يا همخواني، علي يا پس از وقوع يا آزمايشي تقسيم مي شوند (تقي زاده، 1386، 54).
اين تحقيق به دليل اينكه نتايج حاصل از آن به حل يك مشكل يا موضوع خاص مي پردازد، از نوع تحقيقات كاربردي8 و به دليل اينكه از طرح پس از واقعه استفاده مي كند از لحاظ روش علي9 يا پس از وقوع مي باشد.
در تحقيق حاضر، نوسانات جريان نقدي به عنوان متغير مستقل، كيفيت سود به عنوان متغير واسطه اي، ارزش شركت به عنوان متغير وابسته و همچنين اندازه شركت به عنوان متغير كنترلي مي باشند.

1-7-1 روش و ابزار جمع آوري داده ها
داده هاي مورد نياز اين تحقيق در دو بخش جمع آوري گرديده است:
تئوري و مباني نظري تحقيق كه اين بخش از روش كتابخانه اي و مطالعه كتابها، مجلات، مقالات، پايان نامه ها و مراجعه به سايتها و پايگاههاي اطلاع رساني بدست مي آيد.
ضمنا جهت آزمون فرضيات داده هاي لازم در اين بخش از طريق گزارشهاي بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزارهاي موجود و مراجعه به صورتهاي مالي شركتهاي نمونه بدست مي آيد.

1-7-2 روش تجزيه و تحليل داده ها
در اين تحقيق بعد از ارائه شاخص هاي عمده آماري متغيرهاي مورد استفاده به صورت عددي و نموداري، جهت بررسي تاثير متغير مستقل (نوسانات جريان نقدي) و متغير كنترلي (اندازه شركت) بر روي متغير واسطه اي (كيفيت سود) و متغير وابسته (ارزش شركت) از روشهاي آمار استنباطي از جمله روش رگرسيون براساس اقتصاد سنجي داده هاي تابلويي10 (روش داده هاي تركيبي) و تحليل همبستگي استفاده شده است. دليل استفاده از داده هاي تابلويي دو بعدي بودن جامعه آماري مورد استفاده در تحقيق مي باشد.
داده هاي تابلويي (تركيبي) به يك مجموعه از داده هايي گفته مي شود كه بر اساس آن مشاهدات به وسيله تعداد زيادي از متغيرهاي مقطعي (N)، در طول يك دوره زماني مشخص (T) مورد بررسي قرار گرفته باشند. در اين صورتT N× داده آماري را داده هاي تركيبي يا داده هاي مقطعي _ سري زماني11 مي نامند. به اين دليل كه داده هاي تركيبي دربر گيرنده هر دو جنبه داده هاي سري زماني و داده هاي مقطعي است، بكارگيري مدل هاي توضيح دهنده آماري مناسبي كه ويژگي هاي آن متغيرها را توصيف كند، پيچيده تر از مدل هاي استفاده شده در داده هاي مقطعي و سري زماني است.
جامعه آماري اين تحقيق مشتمل بر يكسري از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در طول دوره زماني پنج ساله (90-86) مي باشد، لذا براي جامع تر شدن تحليل ها از اطلاعات در دو بعد (در قالب تحليل رگرسيوني داده هاي تابلويي) استفاده شده است.

1-8 جامعه آماري، روش نمونه گيري و حجم نمونه
جامعه آماري اين تحقيق شامل شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد كه با توجه به شرايط زير و با استفاده از روش نمونه گيري حذف سيستماتيك انتخاب شده اند:
شركت هايي كه قبل ازسال 1386 مورد پذيرش بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته باشند.
شركت هايي كه پايان سال مالي آنها منتهي به پايان اسفند ماه باشد.
جزو شركت هاي سرمايه گذاري، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري به سبب ماهيت خاص آنها نباشند.
اطلاعات شركت ها در دوره مور

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع کیفیت سود، بورس اوراق بهادار، جریان نقدی، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries منابع پایان نامه با موضوع وجوه نقد، استانداردهای حسابداری، جریان نقدی، واحدهای تجاری