منابع پایان نامه با موضوع بودجه ریزی، سازمان های دولتی، انحراف معیار، تخصیص منابع

دانلود پایان نامه ارشد

و فرایندی(استانداردسازی)” کمترین مقدار میانگین معادل 3.9674 را به خود اختصاص داده است.
عامل ششم:
در این عامل نیز 4 متغیر بار شده اند. این عامل 5.688 درصد واریانس کل را تبیین می کند. با در نظر گرفتن متغیر هایی که روی این عامل سوار می شوند، آمارهای توصیفی این متغیر به شرح زیر قابل تشخیص است:

جدول 16:آمارهای توصیفی شاخص های عامل ششم
شاخص های عامل 6
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
پاسخگویی مدیران
ثبات رویه مدیران و رهبران
اختیارات مدیران
بهره وری
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.1209
4.0558
4.0465
3.9953
0.66577
0.73412
0.72194
0.64488
عامل ششم
1.00
5.00
4.054
0.69167

همانطور که در جدول بالا مشخص است در عامل ششم، شاخص ” پاسخگویی مدیران ” دارای بیشترین میانگین، معادل 4.1209 و شاخص ” بهره وری ” کمترین مقدار میانگین معادل 3.9953 را به خود اختصاص داده است.
عامل هفتم:
در این عامل نیز 4 متغیر بار شده اند. این عامل 4.711 درصد واریانس کل را تبیین می کند. با در نظر گرفتن متغیر هایی که روی این عامل سوار می شوند، آمارهای توصیفی این متغیر به شرح زیر قابل تشخیص است:
جدول 17:آمارهای توصیفی شاخص های عامل هفتم
شاخص های عامل 7
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
مدیریت اقتصادی صرفه جو
اطلاعات عملکردی
توانایی و تخصص مالی
2.00
2.00
2.00
5.00
5.00
5.00
4.0651
4.1256
4.1488
0.68730
0.55201
0.52613
عامل هفتم
2.00
5.00
4.113
0.58848

همانطور که در جدول بالا مشخص است در عامل هفتم، شاخص ” توانایی و تخصص مالی ” دارای بیشترین میانگین، معادل 4.1488 و شاخص ” مدیریت اقتصادی صرفه جو” کمترین مقدار میانگین معادل 4.0651 را به خود اختصاص داده است.
عامل هشتم:
در این عامل نیز 3 متغیر بار شده اند. این عامل 4.374 درصد واریانس کل را تبیین می کند. با در نظر گرفتن متغیر هایی که روی این عامل سوار می شوند، آمارهای توصیفی این متغیر به شرح زیر قابل تشخیص است:
جدول 18:آمارهای توصیفی شاخص های عامل هشتم
شاخص های عامل 8
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
پذیرش مقامات
ویژگی های محیطی
اثربخشی
2.00
2.00
1.00
5.00
5.00
5.00
4.1581
4.1349
4.0651
0.66495
0.55991
0.65242
عامل هشتم
1.066
5.00
4.119
0.62576

همانطور که در جدول بالا مشخص است در عامل هشتم، شاخص ” پذیرش مقامات” دارای بیشترین میانگین، معادل 4.1581 و شاخص ” اثربخشی ” کمترین مقدار میانگین معادل 4.0651 را به خود اختصاص داده است.
عامل نهم:
در این عامل نیز 3 متغیر بار شده اند. این عامل 4.310 درصد واریانس کل را تبیین می کند. با در نظر گرفتن متغیر هایی که روی این عامل سوار می شوند، آمارهای توصیفی این متغیر به شرح زیر قابل تشخیص است:

جدول 19:آمارهای توصیفی شاخص های عامل نهم
شاخص های عامل 9
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
تخصیص منابع
توانایی مدیران
شاخص های عملکرد
2.00
1.00
2.00
5.00
5.00
5.00
4.2372
3.9535
4.0186
0.79983
0.78400
0.69816
عامل نهم
1.66
5.00
4.070
0.76066

همانطور که در جدول بالا مشخص است در عامل نهم، شاخص ” تخصیص منابع” دارای بیشترین میانگین، معادل 4.1860 و شاخص ” توانایی مدیران” کمترین مقدار میانگین معادل 3.9535 را به خود اختصاص داده است.

4-5 اهمیت رتبه ای عوامل
برای پاسخ به سوال سوم پژوهش حاضر به تعیین اهمیت رتبه ای عوامل تاثیرگذار بر استقرار بودجه ریزی برمبنای عملکرد در سازمان های دولتی در این قسمت با استفاده از آزمون فریدمن می پردازیم.
جدول 20: آزمون فریدمن
ردیف
عوامل تاثیرگذار
رتبه میانگین
1
ساختار نیروی انسانی
4.47
2
الگوی قانونی و سازمانی
5.10
3
سیستم حسابداری و مالی
4.91
4
الگوی برنامه ریزی شفاف
6.28
5
عوامل فرایندی و فردی
4.79
6
عوامل مدیریتی
4.69
7
مدیریت مالی و اقتصادی
4.95
8
ویژگی های محیطی
5.00
9
شاخص های تخصیص منابع
4.81
تعداد
215
درجه آزادی
8
خی دو
64.673
سطح معناداری
0.000

4-6 مدل نهایی پژوهش:
با توجه به نتايج آزمون، مدل مفهومی زير بدست مي آيد كه نشان مي دهد، نه عامل اصلی در استقرار بودجه ریزی برمبنای عملکرد در سازمان های دولتی شهر تهران دخیل هستند.

نمودار 4: مدل نهایی پژوهش

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل پنجم
5-1- مقدمه
هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر در استقرار بودجه ریزی برمبنای عملکرد در سازمان های دولتی شهر تهران می باشد. پس از توزیع پرسشنامه در این سازمان های دولتی، 9 عامل اصلی شناسایی شد. در این فصل ضمن جمع بندي نتايج حاصل از تحليل دادهها، پیشنهادات و محدودیت هایی که محقق در انجام تحقیق با آن مواجه بوده مطرح خواهد شد.

1) اهداف آرمانی: تعیین عوامل موثر در استقرار موققیت آمیز بودجه ریزی برمبنای عملکرد مناسب و کمک به دانش بومی در زمینه اجرای آن.
2) اهداف کاربردی:
الف- تعيين میزان استقرار بودجه ریزی برمبنای عملکرد دردستگاه های اجرایی شهر تهران
ب- شناخت عوامل موثر بر استقرارموفقیت آمیز بودجه ریزی برمبنای عملکرد در سازمان های دولتی.
پ- اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز بودجه ریزی برمبنای عملکرد.

برای تحقق اهداف فوق نیازمند پاسخگویی به سوالات زیر بوده ایم:
الف- میزان استقرار بودجه ریزی برمبنای عملکرد در سازمان های دولتی در چه سطحی است؟
ب- عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی برمبنای عملکرد در سازمان های دولتی کدامند؟
ج- اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز بودجه ریزی برمبنای عملکرد در بخش دولتی چگونه است؟

برای تجزیه وتحلیل یافته های پژوهشی و پاسخگویی به سوالات پژوهش از تکنیک های آزمون t تک نمونه ای، تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن استفاده شده است.

بر اساس انجام آزمون t تک نمونه ای میزان استقرار بودجه ریزی برمبنای عملکرد سازمان های دولتی به شرح زیر می باشند:
میزان استقرار با میانگین1.8884
همانطور که در بالا مشخص است مقدار میانگین سنجش استقرار بودجه ریزی برمبنای عملکرد در سازمان های دولتی مورد مطالعه در این پژوهش زیر حد متوسط (3) است. یعنی سازمان های مورد مطالعه ما در استقرار بودجه ریزی برمبنای عملکرد با مشکل مواجه هستند و در وضع مناسبی به سر نمی برند. پس

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع بودجه ریزی، انحراف معیار، سازمان های دولتی، ویژگی های محیطی Next Entries پایان نامه با موضوع بازاریابی، جامعه آماری، بازارهای مالی، بازاریابی ارتباطی