منابع پایان نامه با موضوع بودجه ریزی، انحراف معیار، سازمان های دولتی، ویژگی های محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

است كه طي آن دادههايي كه از طريق بكارگيري ابزارهاي جمع آوري در نمونه (جامعه) آماري فراهم آمدهاند، خلاصه، كدبندي و دسته بندي و در نهايت پردازش ميشوند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباطها بين اين دادهها به منظور آزمون فرضيهها فراهم آيد. در واقع تحليل اطلاعات شامل سه عمليات اصلي مي باشد: ابتدا شرح و آماده سازي دادههاي لازم براي آزمون فرضيه ها، سپس تحليل روابط ميان متغيرها و در نهايت مقايسه نتايج مشاهده شده با نتايجي كه فرضيه ها انتظار داشتند (نيك گهر، 1387). در اين فرايند دادهها هم از لحاظ مفهومي و هم از لحاظ تجربي پالايش مي شوند و تكنيك هاي گوناگون آماري نقش بسزايي در استنتاج ها و تعميم ها به عهده دارند.
تجزيه و تحليل داده ها براي بررسي صحت و سقم فرضيات براي هر نوع تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است. امروزه در بيشتر تحقيقاتي كه متكي بر اطلاعات جمع آوري شده از موضوع مورد تحقيق است، تجزيه و تحليل اطلاعات از اصلي ترين و مهم ترين بخش هاي تحقيق محسوب مي شود. داده هاي خام با استفاده از نرم افزار آماري مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و پس از پردازش به شكل اطلاعات در اختيار استفاده كنندگان قرار مي گيرند. براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده در اين پژوهش از آمار توصيفي استفاده مي شود.
در تحقيق حاضر، پاسخهاي بدست آمده از پرسشنامه هاي طراحي شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و براساس تجزيه و تحليل هاي آماري فرضيه هاي پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرند.
4-2- آمار های استنباطی:
سوال اول پژوهش: سنجش میزان استقرار بودجه برمبنای عملکرد در سازمان های دولتی در چه سطحی است؟
برای پاسخ به این سوال، فرضیه های آماری زیر قابل طرح هست:

{█(H_0 : μ=3 است متوسط حد مساوی یا کوچکتر استقرار میانگین@H_(1 ) : μ≠3 است متوسط حد از بزرگتر میانگین استقرار)┤

جدول 8: سنجش استقرار با آزمون t تک نمونه ای

مقدار آزمون

میانگین
سطح معناداری
درجه آزادی
مقدار t
میزان استقرار بودجه ریزی

1.8884

0.000

214

18.773-
با توجه به منفی بودن t، سطح معنا داری یک دامنه (0.000) برای متغیر میزان استقرار بودجه ریزی که کوچکتر از 0.05 است، بنابراین در فاصله اطمینان 95% H0 رد می شود. به عبارت دیگر، استقرار بودجه در دستگاه های اجرایی شهر تهران کوچکتر از حد متوسط است.
4-2-1- شناسایی عوامل موثر
در این بخش از طریق تحلیل داده ها به پرسشهای پژوهش پاسخ داده می شود.
سوال اصلی: عوامل موثر در استقرار موفقیت آمیز بودجه ریزی برمبنای عملکرد از نظر کارشناسان بودجه ریزی در سازمان های دولتی شهر تهران كدامند؟
برای پاسخ به سوال فوق ابتدا باید از کفایت نمونه برداری اطمینان حاصل کرد. برای تعیین کفایت نمونه گیری از آماره KMO استفاده شد. همان طور که در جدول نشان داده شده است، مقدار این آماره برابر با 0.774 است که نشان می دهد کفایت نمونه برداری خوب و مناسب بوده است(بیشتر از 7/0). آزمون کرویت بارتلت نشان دهنده این است که آیا تحلیل عاملی برای تحلیل داده ها تکنیک مناسبی است یا خیر. چون سطح معناداری برابر با 0.000 است تحلیل عاملی، تکنیک مناسبی برای تحلیل داده ها می باشد.

0.774
کفایت نمونه (KMO)
1566.164
آزمون خی دو
آزمون بارتلت
561
درجه آزادي

000.
سطح معناداري

جدول 9: نتایج آزمون کرویت بارتلت و KMO

4-2-2- استخراج عوامل موثر در استقرار موفقیت آمیز بودجه ریزی برمبنای عملکرد در دستگاه های اجرایی
همان طور که در جدول 10 دیده می شود، با استفاده از چرخش اکومکس، متغیرهای 37 گانه روی 9 عامل سوار شدند که به شرح زیر تشریح میشود.
جدول 10:عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز بودجه ریزی برمبنای عملکرد در سازمان های دولتی

متغیرهای پژوهش
عوامل موثر

عامل 1
عامل 2
عامل 3
عامل 4
عامل 5
عامل 6
عامل 7

عامل8
عامل 9
عامل 1:
ساختار نیروی انسانی
نظام حقوق و مزایای مناسب
بهره وری و توانمندی کارکنان
شرایط احراز شغل
نظام تشویق و تنبیه
تفکیک مناسب وظایف
حمایت دولت
0.691
0.653
0.638
0.621
0.556
0.517

عامل 2
الگوی قانونی و سازمانی
انگیزه کارکنان
ساختار سازمانی
الزامات قانونی سازمان
اطلاعات عملکردی
قوانین و مقررات

0.612
0.581
0.564
0.424
0.398

عامل 3:
سیستم حسابداری و مالی
سیستم حسابداری مناسب
سیستم اطلاعات حسابداری
نظام جامع حسابرسی
سیستم اطلاعات مالی

0.714
0.565
0.502
0.491

عامل 4:
الگوی برنامه ریزی شفاف
برنامه ریزی راهبردی سازمان
شفاف سازی اطلاعات
آشنایی مدیران با نظام های مالی جهانی

0.711
0.647
0.586

عامل 5: عوامل فرایندی و فردی
عوامل فنی و فرایندی(استانداردسازی)
نظام برنامه ریزی استراتژیک
عوامل فردی (متخصص)

0.642
0.569
0.533

عامل 6:
عوامل مدیریتی
پاسخگویی مدیران
ثبات رویه مدیران و رهبران
اختیارات مدیران
بهره وری

0.686
0.608
0.498
0.456

عامل 7:
مدیریت مالی و اقتصادی
مدیریت اقتصادی صرفه جو
اطلاعات عملکردی
توانایی و تخصص مالی

0.643
0.505
0.459

عامل8:
ویژگی های محیطی
پذیرش مقامات
ویژگی های محیطی
اثربخشی

0.530
0.497
0.385

عامل 9: شاخص های تخصیص منابع
تخصیص منابع
توانایی مدیران
شاخص های عملکرد

0.623
0.451
0.443
ارزش ویژه
3.078
2.128
2.080
2.070
2.018
1.934
1.602
1.487
1.465
واریانس
9.051
6.258
6.117
6.087
5.935
5.688
4.711
4.374
4.310
واریانس تجمعی
9.051
15.310
21.427
27.514
33.449
39.137
43.848
48.222
52.532

نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی نشان می دهد که 37 سئوال مربوط به پرسشنامه شناسايي عوامل موثر استقرار بودجه ریزی برمبنای عملکرد، 9 عامل كليدي در استقرار بودجه ریزی برمبنای عملکرد در سازمان های دولتی شهر تهران دخیل هستند که فاکتورهای اول تا نهم به ترتیب 9.051% ، 6.258% ، 6.117% ، 6.087% ، 5.935% ، 5.688% ، 4.711% ، 4.374% و 4.310% از واریانس کل متغیرها را تبیین می کنند بطوری که مجموعاً 52.532% از واریانس کل متغیرها با 9 فاکتور قابل تبیین است. به سخن دیگر، هنوز عوامل دیگری در کار هستند که در این پژوهش شناسایی نشده اند. و در اثر چرخش سه عامل سیستم مدیریت مالی، ارزیابی عملکرد مالی، برنامه ریزی کارشناسان، حذف شد.
نمودار3: نمودار تار عنکبوتی عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز بودجه ریزی برمبنای عملکرد

باتوجه به مقیاس 5 طیفی عوامل استخراجی به ترتیب « الگوی برنامه ریزی شفاف، الگوی قانونی و سازمانی، ویژگی های محیطی مناسب ، مدیریت مالی و اقتصادی ، سیستم حسابداری و مالی، شاخص های تخصیص منابع، عوامل فرایندی و فردی، عوامل مدیریتی، ساختار نیروی انسانی » که شناسایی شده اند. با توجه به نمودار تار عنکبوتی الگوی برنامه استراتژیک بیشترین تاثیر و الگوی قانونی و سازمانی، ویژگی های محیطی مناسب ، مدیریت مالی و اقتصادی به طور متوسط و بقیه عوامل تاثیر کمتری در استقرار بودجه ریزی داشته اند.

4-4- استخراج مجموعه عوامل نهایی از طریق دوران
همان طور که در جدول 11 دیده می شود، با استفاده از چرخش اکومکس 9 عامل به شرح زیر احصاء شده اند:
عامل اول: در این عامل، 6 متغیر بار شده اند که بیشترین درصد واریانس(9.051) مربوط به این عامل است. با در نظر گرفتن متغیر هایی که روی این عامل سوار می شوند، آمارهای توصیفی این متغیر به شرح زیر قابل تشخیص است:

جدول 11: آمارهای توصیفی شاخص های عامل اول
شاخص های عامل 1
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
نظام حقوق و مزایای مناسب
بهره وری و توانمندی کارکنان
شرایط احراز شغل
نظام تشویق و تنبیه
تفکیک مناسب وظایف
حمایت دولت
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.1023
4.0930
3.9814
4.0744
3.8977
4.0297
0.66890
0.61954
0.68333
0.72605
0.70958
0.64065
عامل اول
1.66
5
4.0297
0.67467

همانطور که در جدول بالا مشخص است در عامل اول، شاخص ” نظام حقوق و مزایای مناسب ” دارای بیشترین میانگین، معادل 4.1023 و شاخص ” تفکیک مناسب وظایف ” کمترین مقدار میانگین معادل 3.8977 را به خود اختصاص داده است.
عامل دوم:
در این عامل نیز 5 متغیر بار شده است. این عامل 6.258درصد واریانس کل را تبیین می کند، با در نظر گرفتن متغیر هایی که روی این عامل سوار می شوند آمارهای توصیفی این متغیر به شرح زیر قابل تشخیص است.

جدول 12: آمارهای توصیفی شاخص های عامل دوم
شاخص های عامل 2
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
انگیزه کارکنان
ساختار سازمانی
الزامات قانونی سازمان
اطلاعات عملکردی
قوانین و مقررات
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.1116
4.0605
4.2186
4.0698
4.1767
0.63878
0.63472
0.57489
0.55515
0.59312
عامل دوم
1.8
5.00
4.1274
0.59933

همانطور که در جدول بالا مشخص است در عامل دوم، شاخص ” الزامات قانونی سازمان ” دارای بیشترین میانگین، معادل 4.2047 و شاخص ” ساختار سازمانی ” کمترین مقدار میانگین معادل 4.0605 را به خود اختصاص داده است.
عامل سوم:
6.117درصد کل واریانس توسط این عامل تبیین می شود. 4 متغیر در این عامل بار شده است. با در نظر گرفتن متغیر هایی که روی این عامل سوار می شوند، آمارهای توصیفی این متغیر به شرح زیر قابل تشخیص است:
جدول 13: آمارهای توصیفی شاخص های عامل سوم
شاخص های عامل 3
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
سیستم حسابداری مناسب
سیستم اطلاعات حسابداری
نظام جامع حسابرسی
سیستم اطلاعات مالی
1.00
1.00
1.00
2.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.7721
4.2047
4.1535
4.2279
0.78027
0.74569
0.57978
0.63331
عامل سوم
1.25
5.00
4.0895
0.68746

همانطور که در جدول بالا مشخص است در عامل سوم، شاخص ” سیستم اطلاعات مالی ” دارای بیشترین میانگین، معادل 4.2279 و شاخص ” سیستم حسابداری” کمترین مقدار میانگین معادل 3.7721را به خود اختصاص داده است.
عامل چهارم:
3 متغیر در این عامل بار شده اند. این عامل 6.087 درصد واریانس کل را تبیین می کند. با در نظر گرفتن متغیر هایی که روی این عامل سوار می شوند، آمارهای توصیفی این متغیر به شرح زیر قابل تشخیص است:
جدول 14: آمارهای توصیفی شاخص های عامل چهارم
شاخص های عامل 4
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
برنامه ریزی راهبردی سازمان
شفاف سازی اطلاعات
آشنایی مدیران با نظام های مالی جهانی
2.00
1.00
1.00
5.00
5.00
5.00
4.2558
4.2884
4.3581
0.66603
0.76769
0.70188
عامل چهارم
1.33
5.00
4.300
0.7118
همانطور که در جدول بالا مشخص است در عامل چهارم، شاخص ” آشنایی مدیران مدیران مالی با نظام های مالی ” دارای بیشترین میانگین، معادل 4.3581 و شاخص ” برنامه ریزی راهبردی سازمان ” کمترین مقدار میانگین معادل 4.2558 را به خود اختصاص داده است.
عامل پنجم:
درصد واریانس 5.935 مربوط به این عامل است. 3 متغیر در این عامل بار شده است. با در نظر گرفتن متغیر هایی که روی این عامل سوار می شوند، آمارهای توصیفی این متغیر به شرح زیر قابل تشخیص است:
جدول 15 :آمارهای توصیفی شاخص های عامل پنجم
شاخص های عامل 5
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
عوامل فنی و فرایندی(استانداردسازی)
نظام برنامه ریزی استراتژیک
عوامل فردی (متخصص)
1.00
3.00
2.00
5.00
5.00
5.00
3.9674
4.2140
4.0744
0.71294
0.58867
0.71958
عامل پنجم
2.00
5.00
4.085
0.6737

همانطور که در جدول بالا مشخص است در عامل پنجم، شاخص ” نظام برنامه ریزی استراتژیک ” دارای بیشترین میانگین، معادل 4.2140 و شاخص ” عوامل فنی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع مدیریت مالی، ارزیابی عملکرد، عملکرد مالی، عوامل فردی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع بودجه ریزی، سازمان های دولتی، انحراف معیار، تخصیص منابع