منابع پایان نامه با موضوع بزرگراه رسالت، طرح جامع تهران، استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

بر رقابت پذيري
* اثر تجربه محيط فيزيکي بر جذابيت
* اثر ارتباطات بر رقابت پذيري
* اثر ارتباطات بر جذابيت
* اثر عملکرد گردشگري بر رقابت پذيري
* اثر عملکرد گردشگري بر جذابيت
* اثر رضايت گردشگران بر رقابت پذيري
* اثر رضايت گردشگران بر جذابيت

7-3- جمع بندي
هدف از اين فصل تبيين مدل و روش شناسي تحقيق مي باشد تا بر مبناي آن بتوان بر اساس يک چارچوب نظري متناسب با شرايط و ويژگي هاي محيط مورد مطالعه به بررسي و تحليل پرداخت. روش تحقيق براي مطالعه مباني نظري روش اسنادي بوده و براي مطالعه نمونه موردي از روش پيمايش و پر کردن پرسشنامه استفاده شده است. در اين فصل بعد از بررسي ادبيات جهاني و اصول مطرح شده در مدل مورد استفاده، با توجه به نمونه مورد مطالعه، به تدوين پرسشنامه پرداخته شده است.

فصل چهارم: شناخت و تحليل محيط مورد مطالعه

مقدمه
تدقيق مساله در قالب معرفي نمونه موردي آخرين گام در راستاي شناخت موضوع است. براي رسيدن به مقصود طرح، قدم اساسي در دستيابي به درک صحيح و کامل و شناخت ساختار حوزه است. با توجه به صورت مساله مطروحه در فصل دو، در اين فصل به شناخت محور مورد ارزيابي مي پردازيم و سعي داريم آن را از زواياي مختلف مورد موشکافي قرار داده تا بتوانيم به هدف يعني ارزيابي عملکردي محور مورد نظر در افزايش رقابت پذيري شهر تهران بپردازيم. لذا ابتدا به قدر کفايت و در قالب بررسي اجمالي و مختصر به جمع بندي تاريخ شهر تهران پرداخته شده است، سپس در مطالعه اي نسبتاً کامل سعي در شناخت ساختار اصلي شهر تهران و اجزا ان بر مبناي تئوري هاي مطروحه در فصل دو داشته ايم تا اولاً جايگاه و نقش محدوده مورد مطالعه را در ساختار اصلي شهر دريابيم.
دوماً با توجه به اين شناخت به ارزيابي عملکردي محدوده مورد مطالعه براي تعيين ميزان رقابت پذير بودن آن بپردازيم.

1-4- معرفي اجمالي محور فرهنگي – تفرجگاهي اراضي عباس آباد و موقعيت آن در شهر تهران
اراضي عباس آباد با 68 هکتار وسعت در بين مسيرهاي بزرگراه‌هاي مدرس، همت و رسالت قرار دارد.
اين اراضي که قبلا جزو معدود اراضي دست نخورده و بکر تهران محسوب مي‌شد، امروزه تبديل به مجموعه عظيم تفريحي بي نظيري شده است. طراحي و احداث فضاهايي چون باغ کتاب، باغ هنر، باغ موسيقي، باغ موزه دفاع مقدس، باغ فلسفه و هر باغي که بتوان به عرضه فرهنگ و هنر در آن پرداخت، از جمله طراحي‌هاي اراضي عباس آباد تهران است.

حد و مرز محله
محله عباس آباد تهران منطقه بسيار وسيعي از شهرداري منطقه 7 و 6 تهران بزرگ را در بر ميگيرد كه از طرف غرب به خيابان وليعصر ، از شرق به خيابان شريعتي ، از جنوب به خيابان استاد شهيد مرتضي مطهري و از شمال به محدوده بزرگراه رسالت منتهي مي شود .

بافت شهري محله
محور خيابان دكتر شريعتي (جاده قديم شميران) اين منطقه را به دو بخش شرقي و غربي تقسيم كرده است كه تفاوتهاي بارزي از نظر كالبد شهري و همچنين اجتماعي در بين آنها به چشم مي خورد . ساكنين غربي منطقه به لحاظ موقعيت اقتصادي و اجتماعي در طبقه بالاتري نسبت به شرق قرار دارند و كيفيت بناهاي مسكوني آنان تفاوتهاي قابل توجهي از نظر مساحت ، مصالح بكار رفته و امكانات رفاهي با بخش شرقي اين منطقه دارد . بخش غربي منطقه 7 كه همجوار منطقه 6 تهران است در واقع داراي خصوصيات شهري و اجتماعي مشابه منطقه مذكور است و همانند آن محل استقرار شركتهاي تجاري ، بورس ، واحدهاي بازرگاني و استقرار سفارتخانه ها است . بخش عمده اي از خيابان شهيد بهشتي (عباس آباد) و استاد مطهري در بخش غربي منطقه 7 بوده و خيابانهاي مذكور و خيابان سهروردي در اين بخش تفاوت بارزي با ساير خيابانهاي منطقه دارند . بافت شهري شرق اين منطقه به لحاظ قواعد شهرسازي و معماري داراي بافت شطرنجي و ناهمگوني است كه از واحدهاي تفكيكي بسيار كوچكي تشكيل شده و نشانه اي از وضعيت نابسامان دوران تشكيل خود يعني دهه 20 مي باشد.
بيمارستانهاي 504 ارتش ، امام حسين و جرجاني ، سازمان جغرافيايي ارتش ، ستاد مشترك نيروهاي مسلح ، فرماندهي نيروي زميني و دريايي ، پادگانهاي قصر ، عشرت آباد ، عباس آباد و حشمتيه و زندان قصر ، وزارت پست و تلگراف و تلفن ، سازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان تهران و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از كاربري هاي دولتي اين منطقه ميباشند .

2-4- تدقيق جايگاه و موقعيت عملكردي ـ كالبدي اراضي در سيستم شهري تهران
زمين‌هاي عباس‌آباد، كمتر از يك درصد از كل مساحت شهر تهران را تشكيل مي‌دهند؛ با وجود آن، در تمام بررسي‌هاي كلان، چه در نخستين طرح جامع و چه آخرين آن‌ها، نقطه مركزي شهر و نقش محوري را به خود اختصاص داده است. درنخستين طرح، اين زمين‌ها را به عنوان مركز سياسي و اداري كشور برگزيدند و در طرح دوم با كمي تعديل، برخي از اين عملكردها را پذيرفته و بقيه را به فضاهاي عمومي اختصاص دادند.
طرح جامع اراضي عباس‌آباد برخلاف آن طرح‌ها و شايد در تداوم روند تغييرات آن‌ها، با تأكيد بر نقش محوري اين زمين‌ها، كاربري فضاي سبز، با عملكرد فرهنگي و اجتماعي را برگزيد. اين انتخاب دوگانه، به دليل جاي‌گيري اين زمين‌ها در محور تاريخي ـ فرهنگيِ ري ـ تهران ـ شميران از يك‌سو و محور طبيعي لويزان ـ چيتگر از سوي ديگر صورت گرفته است. از اين رو، آن طرح چشم‌اندازي بدين شرح براي پهنه عباس‌آباد در نظر گرفته است:
” اراضي عباسآباد جزء و عنصري برجسته از پهنه مرکزي شهر تهران است که در چارچوب پايداري (اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي) شهر و مجموعه شهري تهران و در تکميل مرکز تاريخي تهران، نقش مرکزيت اجتماعي ـ فرهنگي را ايفا مينمايد”.
ابلاغيه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران تأكيد كرده است كه، طرح جامع اراضي عباس‌آباد همراه با راهبردها، طرح و ضوابط و مقررات مصوب آن به عنوان جزئي از طرح جامع جديد تهران تلقي و در سند يكپارچه طرح جامع تهران لحاظ خواهد شد.
از اين رو، طرح جامع شهر تهران، اراضي عباس‌آباد را به عنوان عنصر بسيار با اهميت در سيستم شهري تلقي كرده و طرح مصوب آن را در ساختار دروني اين شهر دخالت داده است. اين طرح، به دليل اساسي دانستن مشكلات زيست محيطي، سست شدن رابطه ميان طبيعت، شهروند وشهر، نبود سازمان فضايي كارا براي دستيابي اين شهر به زندگي سالم، پويا و با کيفيت براي شهروندان و نبود شرايط لازم براي پيشبرد فرايندهاي جهاني شدن، ساختاري را پيشنهاد كرده است كه مبناي آن استفاده از رود ـ درههاي پنج گانه شمالي ـ جنوبي شهر تهران، استفاده از دامنههاي البرز به عنوان حد شمالي سکونت و فعاليت و محور پيوسته تفرجگاهي، استفاده از تپههاي چهارگانه لويزان، عباس آباد، پرديسان و چيتگر به عنوان فضاهاي عمومي شهري در محور شرقي ـ غربي و استفاده از دشتهاي جنوب تهران به عنوان حد جنوبي سکونت و فعاليت و حفاظت از هاله سبز جنوبي، به منظور تمايز کالبدي شهر تهران از شهرهاي پيراموني، بود.
مركزي ترين محور سبز شمالي ـ جنوبي، محور دربند ـ ري است كه سه پهنه تاريخي شميران، تهران و ري را به يکديگر پيوند مي‌دهد. اين محور از اراضي عبا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع اعتبار سازه، بهبود عملکرد، روش کوکران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد پویایی سیستم، شبیه سازی، مدل سازی