منابع پایان نامه با موضوع بخش کشاورزی، تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

بسیار حساس میباشند. بنابراین در عمل روشهای تک معادلهای بطور گستردهای بکار برده میشوند. بهترین روش برآورد تک معادلات زمانی که معادلات موجود در مدل بیش از حد مشخص باشند، روش 812SLS است. کارکرد آماری روش 2SLS در رابطه با نمونههایی با حجم بزرگ است. هنگامی که هیچ گونه متغیرهای درونزای با وقفه وجود نداشته باشد، تخمینزنهای ضرایب به روش 2SLS سازگار هستند. اگر متغیرهای برونزا در نمونهای تکراری ثابت باشند و اجزاء اخلال (ظاهر در معادلات رفتاری یا ساختاریهای مختلف) دارای توزیع مستقل و یکسانی با میانگین صفر و واریانس محدودی باشند با تأمین این دو شرط، توزیع نمونهای تخمینزنهای ضرایب به روش 2SLS برای نمونههای بزرگ، تقریباً نرمال میشود.82 از طرف دیگر در روشهای برآورد تک معادلهای، هدف برطرف کردن ارتباط بین متغیر تشریحی درونزای معادلات ساختاری با جمله خطای آن است. روشهای برآورد تک معادلهای امکان ارتباط جملات اختلال معادلات را نیز نادیده میگیرند. از اینرو برآوردهای حاصل اگرچه سازگارند، اما مجانباً کارا نیستند. در مقابل روشهای سیستمی، پارامترهای ساختاری یک الگو را به گونهای برآورد میکند که تمام معادلات مدل را بطور همزمان در نظر میگیرد. بر این اساس چون تمام اطلاعات موجود در معادلات، مثل ارتباط بین جملات خطای معادلات در نظر گرفته میشوند، کارایی برآورد کنندهها نسبت به روشهای تک معادلهای بیشتر است.83
قبل از انجام آزمون ها و ارائه نتایج که در فصل چهارم به آن پرداخته شده است توجه به نکات زیر ضروری میباشد:
1. جامعه آماری شامل آمارهای كلان مربوط به فقر نسبی روستایی، ضریب جینی روستایی، شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی، شاخص قیمت خرده فروشی، فراوانی منابع طبیعی، درجه باز بودن تجاری، درآمد سرانه، نرخ ارز واقعی، هزینههای آموزش و پرورش، امید به زندگی در بدو تولد، شاخص رفاه اجتماعی، سرمایه انسانی، نیروی كار شاغل و انباشت سرمایه فیزیکی بخش کشاورزی، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات نهادهها و کالاهای واسطهای – سرمایهای بخش کشاورزی اقتصاد ایران از کشورهای عضوG7 میباشد، اطلاعات مزبور نیز به صورت سری زمانی میباشند.
2. برای بررسی وضعیت توزیع درآمد و فقر نسبی روستایی كشور از اطلاعات حاصل از هزینه خانوار كه توسط اداره آمار اقتصادی بانك مركزی و مركز آمار ایران جمع‌آوری گردیده است، استفاده شده است. شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت خرده فروشی، و انباشت سرمایه بخش کشاورزی از آمار سری زمانی حسابهای ملی (به قیمتهای ثابت سال 1376) منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1393)، ماخذ آماری متغیر نیروی کار شاغل بخش کشاورزی و تعداد شاغلین دارای تحصیلات عالی در این بخش از آمارهای منتشره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مجله برنامه و بودجه، شماره 102 و مرکز آمار ایران و ماخذ آماری مربوط به هزینه های تحقیق و توسعه داخلی، قوانین بودجه سنواتی و واردات نهادهها و کالاهای واسطهای و سرمایهای بخش کشاورزی اقتصاد ایران از کشورهای عضو G7 از سالنامههای آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. همچنین آمارهای مربوط به هزینههای آموزش و پرورش، امید به زندگی، درجه باز بودن تجاری و نرخ ارز واقعی از WDI تهیه گردیده است.
3. انباشت سرمایه یک بخش در هر سال از مجموع سرمایهگذاریهای انجام شده در طول سالهای قبل پس از کسر استهلاک بدست میآید. آمار مربوط به انباشت سرمایه فیزیکی بخش کشاورزی، با استفاده از رابطه زیر و با فرض نرخ استهلاک (5%) محاسبه شده است:

که در آن به ترتیب ارزش انباشت سرمایه بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 1376، ارزش انباشت سرمایه بخش کشاورزی در دوره قبل، ارزش سرمایه‌گذاری ناخالص در دوره t و نرخ استهلاک در دوره t می باشد. حال جهت محاسبه ، از طریق فرمول زیر و با استفاده از آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش کشاورزی طی سالهای 90-1350 داریم:

که در آن بیانگر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش کشاورزی در اولین سالی که مورد بررسی است (1350)، می باشد.
نرخ استهلاک انباشت سرمایه تحقیق و توسعه برای شرکای تجاری G7 و بخش کشاورزی اقتصاد ایران به ترتیب 5 و 10 درصد در نظر گرفته شده است.
4. تعداد شاغلین دارای تحصیلات عالی بخش کشاورزی، به عنوان جانشین متغیر سرمایه انسانی در نظر گرفته شده است.
5. طبق فرمول گریلیچز84(1998) به محاسبه انباشت هزینه تحقیق و توسعه داخلی میپردازیم:

که در آن S0، R0، δ و g، به ترتیب بیانگر انباشت هزینه و تحقیق و توسعه سال اول، هزینه تحقیق و توسعه، نرخ استهلاک و لگاریتم متوسط رشد سالانه هزینه تحقیق و توسعه همچنین برای محاسبه انباشت تحقیق و توسعه هر سال از فرمول زیر استفاده میکنیم.

6. در مورد انباشت هزینه تحقیق و توسعه شرکای تجاری، با توجه به آنکه از طریق واردات نهادهها و کالاهای واسطهای و سرمایهای میتوان سرریز تحقیق و توسعه انجام شده توسط شرکای تجاری 85را به داخل کشور انتقال داد، بنابراین، انباشت هزینه تحقیق و توسعهی شرکای تجاری از طریق جمع وزنی واردات کشورهای G7 و با استفاده از رابطهی ارائه شده توسط کو و هلپمن (1995) از رابطه زیر محاسبه میشود.

که در آن، بیانگر جریان واردات کالای کشور i از شریک تجاری توسعه‌یافته j و mi کل واردات کشور i از شرکای تجاری توسعه‌یافته مورد مطالعه واست و در نهایت،انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی هریک از شرکای تجاری توسعه‌یافته گروه هفت است.
طبق مبانی نظری و مطالعات تجربی و همچنین واقعیات جامعه آماری، تصویر کلی از مدل مطرح شده در این فصل را میتوان بصورت زیر بیان کرد:

3-6 جمع بندی
مایکل تودارو اقتصاددان و نویسندهی کتاب «توسعه اقتصادی در حال گذر»، ابعاد و اهمیت توسعهی روستایی و نقش آن در توسعهی ملی را بدین صورت بیان میکند: توسعهی ملی، وابسته به توسعهی روستایی است، چرا که ریشهی تمامی مشکلات و مسائلی مانند فقر، نابرابری، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده در مناطق روستایی قرار دارد. در این فصل سعی شد تا با ارائه روند آماری و تحلیل متغیرهای اصلی مدل در دوره مورد مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر فقر و نابرابری روستایی بپردازیم. نتایج تحلیل دادهها نشان میدهد در دوره مورد مطالعه غالبا روند رشد در دادههای انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی همجهت با روند فقر نسبی روستایی میباشد، همچنین روند رشد انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی به ترتیب مخالف و همجهت با ضریب جینی روستایی تغییر کرده است. همچنین طی دوره مورد مطالعه سرمایه انسانی در بخش کشاورزی افزایش یافته است که خط فقر نسبی روستایی و نابرابری روستایی همجهت با آن کاهش پیدا نکرده و به نظر میرسد صرفا افزایش عرضه سرمایه انسانی در بخش کشاورزی نمیتواند به افزایش تولید و درآمد روستاییان منجر شود و صرف افزایش سرمایه انسانی در بخش کشاورزی تنها هزینه روستاییان را افزایش میدهد و دولت باید تمهیداتی جهت حمایت از قشر تحصیل کرده در بخش کشاورزی در نظر گیرد که این اقشار بتوانند آموزشهایی خود را در جهت به کارگیری فناوریهای نوین استفاده به کارگیرند در این صورت ترکیب سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه منجر به افزایش تولید و درآمد روستاییان میگردد. طی دوره مورد مطالعه بیشترین میزان نرخ رشد در انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی به ترتیب متعلق به برنامه دوم توسعه و پنجم عمرانی قبل از انقلاب اسلامی میباشد که بیشترین میزان نرخ رشد در خط فقر نسبی و ضریب جینی روستایی متعلق به برنامه پنجم عمرانی قبل از انقلاب اسلامی است. کمترین میزان نرخ رشد در خط فقر نسبی و ضریب جینی روستایی به ترتیب مربوط به سالهای بعد از انقلاب اسلامی (62-1358) و برنامه چهارم توسعه است. با وجود شروع جنگ تحمیلی در سال 1359 و شرایطی که کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و فقدان برنامه مشخص در این سالها، خط فقر نسبی کمترین مقدار رشد را داشت که میتوان علت را توجه ویژه جمهوری اسلامی ایران به اقشار کمدرآمد نسبت به دوران قبل از انقلاب اسلامی و همچنین افزایش قیمت نفت در سال 58 و در پی آن افزایش واردات و کنترل قیمت مواد غذایی دانست. در این فصل علاوه بر تحلیل آماری متغیرهای مورد بررسی با استفاده از مبانی نظری و مطالعات تجربی فصل دوم به ارائه الگوی مناسب به منظور بررسی عوامل مؤثر بر فقر نسبی و نابرابری روستایی پرداخته شده است که به منظور تحلیل دقیقتر در فصل بعد به تخمین معادلات ارائه شده در این فصل و تحلیل نتایج حاصل از آن میپردازیم.

فصل چهارم
برآورد مدل و تفسیر نتایج

4-1 مقدمه
بنابر آنچه گذشت، لزوم نگرش همزمان به عوامل مؤثر بر فقر و نابرابری روستایی، طرح مدلی به شکل معادلات همزمان به منظور بررسی اثر انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بخش کشاورزی بر فقر و نابرابری روستایی ایران را ایجاب میکند. مدل معادلات همزمان به دلیل ویژگیهای خاص خود، از روشهای خاصی نیز جهت برآورد برخوردار میباشد. انتخاب روش مناسب برای برآورد این نوع از مدلها در گرو شناسایی ابعاد مختلف آن است. تشخیص مدل، انتخاب متغیرهای برونزا و همزمانی، از مهمترین مسائلی هستند که قبل از برآورد مدل باید به آنها پرداخته شود. در این فصل به دنبال ارائه اطلاعاتی کلی راجع به مدل همزمان، به شناسایی دقیقتر مدل مطرح شده در فصل قبل با استفاده از تکنیکهای شناسایی دستگاه معادلات همزمان، پرداخته شده است. در ادامه پس از انتخاب روش برآورد، به برآورد مدل و تفسیر نتایج تخمین میپردازیم.
4-2 برآورد مدل
در این بخش به بیان آزمونهای مدل و نتایج حاصل از آنها و سپس برآورد مدل میپردازیم:
4-2-1 آزمون مانایی: مطابق با مباحث اقتصادسنجی برای جلوگیری از شکلگیری رگرسیون کاذب بین متغیرهای الگو ابتدا ایستایی متغیرها مورد بررسی قرار میگیرد، برای این منظور از آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته (گسترش یافته) استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده از این آزمون در جدول 4-1 خلاصه شده است.
جدول 4-1: نتایج آزمون ریشه واحد ADF86
مقادیر بحرانی مکینون
آماره ADF محاسبه شده
تعداد وقفه
روند
عرض از مبدأ
متغیر
10%
5%
1%

20/3-
53/3-
2/4-
29/3-
9
*
*
LPovertyr
20/3-
53/3-
2/4-
75/8-
9
*
*
LPGini
20/3-
54/3-
23/4-
88/3-
9
*
*
LH/L*R&Dd
20/3-
53/3-
2/4-
33/3-
9
*
*
LH/L*R&Df
20/3-
53/3-
2/4-
57/4-
9
*
*
ΔLK/L
20/3-
53/3-
2/4-
32/3-
9
*
*
LANR
20/3-
53/3-
2/4-
42/3-
9
*
*
L(Cpiagr/CpiT)
20/3-
53/3-
2/4-
8/6-
9
*
*
(ΔR&Dd)2
20/3-
53/3-
2/4-
82/5-
9
*
*
ΔLR&Df
20/3-
53/3-
2/4-
29/4-
9
*
*
ΔLOT
20/3-
53/3-
2/4-
58/4-
9
*
*
ΔLGDP
20/3-
53/3-
2/4-
06/6-
9
*
*
ΔLE
20/3-
53/3-
2/4-
61/4-
9
*
*
LLEB
20/3-
53/3-
2/4-
83/6-
9
*
*
LGEE
20/3-
53/3-
2/4-
07/7-
9
*
*
ΔLSWL
مأخذ: محاسبات محقق
نتایج جدول 4-1 بیانگر آن است که متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی به جزء LogR&Dd که با دوبار اختلافگیری مانا میشود، همه در سطح یا یک بار تفاضلگیری ایستا هستند. از آنجا که استفاده از تفاضل متغیرها برای ایستا کردن متغیرها در تحلیل روابط بلندمدت بین متغیرهای اقتصادی باعث از دست دادن اطلاعات درباره مقادیر اصلی متغیرها میشود، لذا از همانباشتگی متغیرها و تعیین رابطه تعادلی بلندمدت استفاده شده است. از طرفی با توجه به اینکه همه متغیرها در یک سطح یکسان مانا نیستند نمیتوان از آزمون علیت گرنجر و یوهانسون استفاده کرد به همین منظو از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع بخش کشاورزی، سرمایه انسانی، شاخص قیمت، خرده فروشی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع تحقیق و توسعه، نیروی کار، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی