منابع پایان نامه با موضوع اوقات فراغت، فعالیت جسمانی، توانمندسازی

دانلود پایان نامه ارشد

فعالیت جسمانی استفاده می‌شود که برابر است با نسبت میزان متابولیک کار به میزان متابولیک استراحت. يك MET را 1 Kcal /kg/ hour تعريف كردهاند و معادل هزينه انرژي ساكن نشستن است. همچنين، MET را جذب اكسيژن در ml/kg/min تعريف كردهاند و يك MET معادل هزينه اكسيژن ساكن نشستن، يعني حدود ml/kg/min 5/3 است.
جدول 3- 2 ارزش‌ها برای محاسبه وضعیت فعالیت جسمانی
حوزه کار
ارزشهاي MET
فعالیت های ورزشی و تفریحی
• ارزش MET با شدت متوسط=4
• ارزش MET با شدت زياد=8

در این پرسش‌نامه برای محاسبه مجموع فعالیت جسمانی یک فرد در طول یک هفته از روش زیر استفاده می‌شود (س= سؤال):
مجموع فعالیت جسمانی در هفته= (س1 (س2 ( 8) + (س3 ( س4( 4)

علاوه براین، در این پرسش‌نامه وضعیت کلی فعالیت جسمانی هر فرد در سه سطح فعال، نیمه فعال و غیر فعال مشخص می‌شود که در جدول زیر نشان داده شده است(سازمان بهداشت جهانی).

جدول3 – 3 نحوه تعیین سطح فعالیت جسمانی
سطح كلي فعاليت جسماني
محدوده ارزش فعاليت جسماني
زیاد(فعال)
بیش از MET 3000 در هفته
متوسط(نیمه فعال)
بین MET 600 تا 3000 در هفته
کم تحرک(غیر فعال)
کمتر از MET 600 در هفته

3) پرسش‌نامه سرمایه اجتماعی
این پرسش‌نامه که با عنوان پرسش‌نامه یکپارچه گروترت و همکاران53 و با علامت اختصاری (SC-IQ) نشان داده می‌شود؛ از بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه، بانک جهانی واشینگتن دی.سی استخراج شده است. از این پرسش‌نامه در کشورهای آلبانی( اروپای شرقی) و نیجریه ( غرب آفریقا) استفاده شده است.این پرسش‌نامه از شش بعد تشکیل شده که شامل: 1- گروه ها و شبکه ها، 2- اعتماد و اتحاد، 3- فعالیت‌های اشتراکی و همکاری، 4- اطلاعات و ارتباطات، 5- وابستگی و شمول اجتماعی، 6- توانمندسازی و فعالیت های سیاسی است و در مجموع با 34 سوال این ابعاد را مورد سنجش قرار می‌دهد. هر یک از ابعاد به ترتیب دارای 10، 6، 2، 2، 10 و 4 سوال می باشد. سوالات از طیف های 5 ارزشی برخوردار هستند که نمره‌گذاری به صورت یک تا پنج بوده که در آخر امتیاز کمتر معادل 27 و بیشترین امتیاز 135 می‌باشد.(گروترت، 2004).

جدول 3-4 ترتیب و شماره گویه ها
گویه ها
شماره گویه ها
عضویت در گروه‌ها و شبکه‌ها
10 – 1
اعتماد واتحاد
16 – 11
فعالیت‌های اشتراکی و همکاری
18 -17
اطلاعات و ارتباطات
20 – 19
وابستگی و شمول اجتماعی
30 – 21
توانمندسازی و شرکت در فعالیت‌های سیاسی
34 – 31

3-5 روایی و پایایی پرسش‌نامه‌ها
3-5-1 مشارکت در ورزش‌های تفریحی
روایی و پایایی پرسشنامه جامع فعالیت جسمانی(GPAQ) سازمان بهداشت جهانی بارها توسط مطالعات این سازمان و پژوهش‌گران دیگر سنجیده و مشخص شده است که این ابزار بهترین دادهها را برای بررسی الگوهای فعالیت جسمانی معمولی هم در بخش کار و هم در بخش ورزش و استراحت فراهم میآورد (مارشال واسپینوزا ،2008 . آرمسترانگ،2009 ). در مطالعه حاضر نیز برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسش‌نامه از ده نفر از متخصصین مدیریت ورزش کمک گرفته شد و پس از اعمال نظرات آنان در پرسش‌نامه و اصلاح آن و در نتیجه تأیید نهایی پرسش‌نامه توسط این افراد، قابلیت اعتبار پرسش‌نامه تأمین شد.
3-5-2 سرمایه اجتماعی
پرسش‌نامه یک پارچه گروترت که برای سنجش سرمایه‌ اجتماعی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت در بسیاری از کشورها (آلبانی، نیجریه …) و در جوامع متفاوت مورد استفاده قرار گرفت. این پرسش‌نامه توسط محقق به صورت سه مرحله‌ای ترجمه گردید و به دلیل تغییر در موقعیت و وارد شدن این پرسش‌نامه به جامعه ایرانی و برای از بین بردن بد فهمی‌های احتمالی از طرف پاسخ دهنده‌گان، مجبور به تغییر در بعضی از گویه‌های آن شدیم که همگی زیر نظر جامعه‌شناسانی انجام گرفت که در حوزه سرمایه اجتماعی به طور خاص فعالیت داشتند و در انتها برای اطمینان از روایی پرسش‌نامه برای دیگر متخصصین جامعه‌شناسی ارسال و نظراتشان اعمال شد.
3-5-3 تعیین پایایی پرسش‌نامه‌ها
جهت محاسبه ضریب پایایی پرسش‌نامه‌ها، تعدادی از جوانان شهر تهران(50 نفر28دخترو22 پسر) به طور تصادفی برای مطالعه مقدماتی و محاسبه ضریب پایایی انتخاب شدند و پرسش‌نامهها در بین آنها توزیع و جمعآوری شد و نهایتاً از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه ضریب پایایی استفاده گردید که نتایج در جداول3-5 گزارش شده است.
جدول 3- 5 ضریب آلفای کرونباخ مشارکت در ورزش‌های تفریحی
مؤلفه
تعداد گویهها
آلفای کرونباخ
مشارکت در ورزشهای تفریحی
6
782/0
جدول 3-6 ضریب آلفای کرونباخ ابعاد سرمایه اجتماعی
ابعاد
تعداد گویهها
آلفای کرونباخ
عضویت در گروه ها و شبکه ها
10
92/0
اتحاد و اعتماد
6
72/0
فعالیت های اشتراکی و همکاری
2
82/0
اطلاعات و ارتباطات
2
71/0
وابستگی و پیوستگی اجتماعی
10
92/0
توانمندسازی و مشارکت سیاسی
4
94/0
کل
34
84/0

همانطور که از جدول فوق مشخص میباشد ضریب پایایی کل طیف به دست آمده برای هر یک از مفاهیم در حد مورد قبول میباشند و این موضوع نشان دهندۀ همبستگی درونی بین متغیرها برای سنجش مفاهیم مورد نظر میباشد و بدین ترتیب میتوان گفت که تحقیق از قابلیت پایایی لازم برخوردار میباشد.
3-6 متغیرهای پژوهش
متغیرملاک (متغیر مستقل) در این تحقیق مشارکت در ورزش‌های تفریحی جوانان شهر تهران می‌باشد و متغیر پیش بین سرمایه‌اجتماعی جوانان شهر تهران است که دارای شش بعد: عضویت در گروه ها وشبکه، اعتماد اتحاد، فعالیتهای اشتراکی و همکاری، اطلاعات و ارتباطات، پیوستگی و شمول اجتماعی، توانمندسازی و مشارکت سیاسی است.
3-7 روشهای آماری
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش از روشهای آماری زیر استفاده شده است:
1- روش آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی
2- از روشهای آمار توصيفي براي محاسبه فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار جهت نشان دادن مشخصات فردی شرکت کنندگان و توصیف میزان مشارکت در ورزشهای تفریحی و ابعاد سرمایه‌اجتماعی نمونه‌های مورد نظر استفاده شد.
3- طبقهبندي و تنظيم دادهها و تعيين شاخص مركزي (ميانگين) و شاخص پراكندگي انحراف معيار استفاده گرديد. نرمال بودن توزيع داده‌ها با استفاده از آزمون كلموگروف – اسميرنوف ( K- S ) تعيين شد.
4- به منظور آزمون فرضهای آماری پژوهش، در تعیین همبستگی بین مشارکت در ورزشهای تفریحی و سرمایه‌اجتماعی و همچنین شش بعد آن (عضویت در گروه ها وشبکه، اعتماد اتحاد، فعالیتهای اشتراکی و همکاری، اطلاعات و ارتباطات، پیوستگی و شمول‌اجتماعی، توانمندسازی و مشارکت سیاسی) از آزمون همبستگی اسپیرمن و همبستگی پیرسون استفاده شده است. همچنین به منظور پیشبینی سرمایه‌اجتماعی از روی مشارکت در ورزشهای تفریحی، از رگرسیون خطی ساده استفاده شد.

فصل چهارم:
یافته های پژوهش

این فصل شامل دو بخش می‌باشد. در بخش اول توصیف آماری جامعه مورد بررسی (ویژگی‌های دموگرافیک) که در برگیرنده متغیرهایی مانند جنسیت، سن، میزان درآمد، ساعات اوقات فراغت در طول روز، وضعیت تحصیلی، شغل و همچنین اولویت‌های ترجیحی جوانان در زمان اوقات فراغت ، آمده است و سپس سؤالات پرسش‌نامه مشارکت در ورزش‌های تفریحی و سرمایه‌اجتماعی جوانان شهر تهران توصیف شده است. در بخش دوم به دلیل اینکه نتایج آزمون کولموگروف-‌ اسمیرنف، نرمال بودن توزیع متغیرها را نشان نداد، از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی، جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده شد.
4-1 توصیف ویژگی های فردی آزمودنی های پژوهش
در این بخش ویژگی‌های فردی آزمودنی‌های پژوهش به صورت توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد)، ارائه می شود.
4-1-1 جنسیت
جدول 4-1 وضعیت جنسیت آزمودنی‌ها را نشان می‌دهد. از بین384 نفر شرکت کننده در پژوهش حاضر، 8/62 درصد زنان و 2/37 درصد مردان بودند.
جدول 4-1 جنسیت آزمودنی ها
متغیر جنسیت
فراوانی
درصد
زن
241
8/62
مرد
143
2/37
کل
384
100

نمودار4-1 فراوانی زن ومرد

4-1-2 سن
با توجه به جدول شماره 4-2 مشاهده می‌شود که میانگین سن شرکت کنندگان 15/22 می‌باشد با انحراف استاندارد 19/4، کمترین سن شرکت کننده 15 و بیشترین سن 29 است.
جدول 4-2 سن آزمودنی‌ها
متغیر
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف استاندارد
سن
15
29
15/22
19/4

4-1-3 شغل
جدول 4-3 شغل آزمودنی‌ها را بیان می‌کند. بیشترین افراد شرکت کننده با 96/67 درصد، در حال تحصیل بودند،93/10 درصد کارمند، 37/9 درصد آزاد، 07/8 درصد بیکار و 64/3 درصد از جوانان که کمترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند، مربوط به جوانان کارگر بود.

جدول4-3 فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک وضعیت شغلی
متغیر
فراوانی
درصد
در حال تحصیل
261
96/67
بیکار
31
07/8
آزاد
36
37/9
کارمند
42
93/10
کارگر
14
64/3
کل
384
97/99

4-1-4 وضعیت تحصیلی
همان‌طور که در جدول 4-4 آمده است بیشترین تعداد مربوط به افراد درحال تحصیل است، 5/68 درصد و کمترین آن 9/2 درصد جوانان دیپلمه هستند که در دوسر این طیف فوق دیپلم 0/8 درصد، لیسانس 9/9 درصد و فوق لیسانس و بالاتر 7/10 درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
جدول 4-4 وضعیت تحصیل نمونه ها
متغیر
فراوانی
درصد
دیپلم
11
9/2
فوق دیپلم
31
0/8
لیسانس
38
9/9
فوق لیسانس و بالاتر
41
7/10
در حال تحصیل
263
5/68
کل
384
100

4-1-5 میزان درآمد
جدول 4-5 میزان درآمد آزمودنی‌ها را نشان می‌دهد. براساس آن بیشترین فراوانی مربوط به درآمد کمتر از 200,000 تومان و کمترین فراوانی مربوط به درآمد1,000,000 تا 1,500,000 تومان می‌باشد و در بین آزمودنی‌ها هیچ یک درآمد بالای 1,500,000 تومان نداشتند. و 62/15 درصد درآمدشان بین 200،000 تا 600،000 تومان می‌باشد. 9/3 درصد هم مربوط به درآمد 1،000،000تا 1,500,000 تومان را شامل می‌شوند.
جدول 4-5 میزان درآمد آزمودنی ها
میزان درآمد
فراوانی
درصد
کمتر از 200,000
207
90/53
بین 200,000 تا 600,000
60
62/15
بین 600,000 تا 1,000,000
102
56/26
بین 1,000,000 تا 1,500,000
15
90/3
بالای 1,500,000
0
0
کل
384
98/99

نمودار 4-4 میزان درآمد جوانان مورد پژوهش

4-1-6 زمان فراغت در طول روز
بر اساس جدول4-6 به ترتیب 140 نفر اوقات فراغتشان بین 2 تا 4 ساعت، 72 نفر کمتر از 2 ساعت، 71 نفر بالای 6 ساعت، 60 نفر بین 4 تا 6 ساعت و 41 نفر از آزمودنی ها هیچ اوقات فراغتی نداشتند. نتایج حاصل در جدول نشان می‌دهد که جوانانی که اوقات فراغتشان کمتر از دوساعت است و آنانی که اوقات فراغتشان بالای 6 ساعت است به هم نزدیک بوده هرکدام به ترتیب 8/18 درصد و 5/18 درصد را به خود اختصاص داده اند.
جدول4-6 زمان اوقات فراغت
متغیر
فراوانی
درصد
اوقات فراغت ندارم
41
7/10
کمتر از 2 ساعت
72
8/18
2 الی 4 ساعت
140
5/36
4 الی 6 ساعت
60
5/15
بالای 6 ساعت
71
5/18
کل
384
100

نمودار4-5 میزان اوقات فراغت جوانان مورد پژوهش

4-1-7 اولویت بندی هایی که برای اوقات فراغت در نظر دارند
جدول4-7 ترتیب اولویت‌هایی که آزمودنی‌ها ترجیح می دهند تا اوقات فراغت خود را این‌گونه پر کنند، نشان می دهد. البته هدف اصلی این پژوهش دستیابی به سه اولویت اول نمونه‌های مورد پژوهش بود؛ که اولویت اول استفاده از کامپیوتر، تبلت، گوشی‌های هوشمند 04/26 درصد، اولویت دوم استراحت 77/19درصد و اولویت آخر وقت گذراندن با

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع فعالیت جسمانی، اوقات فراغت، سرمایه اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع ورزش‌های تفریحی، ورزش های تفریحی، ضریب همبستگی