منابع پایان نامه با موضوع انسجام اجتماعی، ترس از جرم، نظام اخلاقی، توزیع فضایی

دانلود پایان نامه ارشد

عامل اصلی پیدایش این مکتب در دانشگاه شیکاگو بوده است.
از تحقیقات صورت گرفته در اکولوژی اجتماعی شیکاگو، به طور خلاصه میتوان به یافتههای زیر اشاره کرد:
مناطق مختلف شهر شیکاگو داراي نوع و میزان متنوعی از قانون شکنی و جرم هستند. (به عبارتی برخی مناطق مجرمین بیشتر و برخی مجرمین کمتری دارد).
نرخ جرایم به نسبت فاصله از مرکز شهر، به طور گستردهاي تفاوت پیدا میکند.
بالاترین نرخهای جرم مربوط به این مناطق هستند.
نواحی که ساختار فیزیکی به هم ریختهای دارند.
نواحی که جمعیتشان را از دست میدهند.
نرخهای بالای جرم در طول زمانی ثابت باقی میماند، حتی اگر ترکیب جمعیت تغییر یابد.
جرائم برخاسته از بیسازمانی اجتماعی هستند.
جدایی گزینی اجتماعی سبب ترویج تفاوتهای فرهنگی شده که در نهایت باعث عدم کارایی اجتماعی میگردد. (کامران نیا، 1385: 16).
گفتنی است اکولوژی انسانی به طور سنتی ارتباط بین فرایندهای فضایی و اجتماعی را از علوم زیستی عاریت گرفته است. الگوهای شهری پراکندگی جمعیت و توسعه به عنوان فرایند انطباق با محیط نگریسته میشد که بیشتر فرآیندی طبیعی و انطباقی است تا آنکه محصول طبقه، نژاد، و روابط اجتماعی برآمده از پیچیدگی سازمان اجتماعی باشد. بنابراین اکولوژی انسانی به خاطر تمرکز بیش از حد بر تطابق، به ویژه در درك بحران شهری طول دهه 1960 و دوران طولانی از غیر صنعتی شدن که در آن زمان رخ داده بود و نتیجه تأثیر تغییرات در سیستم سرمایهداری جهان بود ناکافی مینمود. ساخت فضایی شهر از نظر پارك به وسیله نوعی نظام اخلاقی انسجام مییابد و همه افراد در چارچوب محدودیتهای این نظام اخلاقی برای احراز بهترین موقعیت با هم رقابت میکنند از این دیدگاه میتوان گفت در مکتب شیکاگو تأکید اصلی بر توصیف و تشریح وضع موجود است. دیوید هاروی نیز در کتاب عدالت اجتماعی و شهر این ضعف بنیادی در مکتب شیکاگو را مورد تعمل قرار داده است. پارك و برگس به چگونگی انسجام اجتماعی که منتج از نظام اقتصادی است و یا اساساً به خود روابط اقتصادی که میتوانند در تعیین شکل روابط اجتماعی موثر باشند توجه چندانی ندارند (کامران نیا، 1385: 20). از نظر طرفداران نظریه اقتصاد سیاسی فضا مانند انگلس، انسجام اجتماعی به هیچ وجه به وسیله چیزی به نام نظم اخلاقی شکل نمیگیرد. به عکس مصائب و فلاکتهایی که در شهر مشاهده میشود محصول اجتناب ناپذیر نظام سرمایهداری حریص است. لذا انسجام اجتماعی در واقع به وسیله ساز و کار بازار تأمین میگردد. تحلیل انگلس چه در سال 1844 و چه در زمان حاضر خیلی بیشتر از تحلیلهای پارك و برگس گویای اوضاع و احوال اقتصادی و واقعیتهای اجتماعی است. (هاروی، 1373: 131).

2-3-1-3- نظریه ارتباط جرم با تراکم جمعیت
مطابق این نظریه، افزایش جرم و جنایت رابطه مستقیمی با افزایش تراکم جمعیت دارد. در سال 1968 آنگلز در بررسی جرایم خیابانی کالیفرنیا ارتباط بین جرم و تراکم جمعیت را اثبات نمود. وی همچنین معتقد به وجود افزایش جرم و تراکم فعالیتها در خیابانهای شهر شد (کلانتری، 1380: 80).
تراکم جمعیت معمولا پیامدهای مختلفی به دنبال دارد.
احتمال تجاوز: نزدیک شدن بیش از حد دیگران به فرد یا گروه یا وارد شدن به قلمرو آنها بدون کسب اجازه از آنها.
احتمال مداخله اجتماعی: سد شدن راه دستیابی به منابع
سابقه مطالعات پیرامون تاثیر تراکم در رفتارهای ناهنجار اجتماعی به دهه 1930 میلادی باز می گردد که بیشر این مطالعات در دو حوزه جامعه شناسی و روان شناسی صورت گرفته است. برخی از تحقیقات فوق نشان داده است که میزان جنایت در محله های فقیر نشین و پر جمعیت نواحی مرکزی شهرها بیشتر است و به عکس در محله های مرفه نشین و حومه های کم جمعیت نرخ بزهکاری پایین تر است . همچنین بررسی ها نشان می دهد بین تراکم جمعیت و بزهکاری و نوجوانان و جنایات بزرگسالان همبستگی زیادی وجود دارد . از سوی دیگر بین بیماریهای روانی و تراکم جمعیت نیز رابطه مستقیم وجود دارد . تحقیقات نشان می دهد . که تراکم جمعیت در افزایش میزان خودکشی ها نیز تاثیر گذار است.(کلانتری،1387، 18)
شایان ذکر است علی رغم تحقیقات فوق نمی توان به طور قطعی گفت که در تمام موارد تراکم وازدحام باعث نابسامانی های اجتماعی است چرا که در تراکم تنها متغیری نیست که باعث تمایز حومه از مراکز شهر می شود عواملی چون میزان برخورداری از سلامت جسمی ساکنین ، وضع اقتصادی، میزان تحصیلات ، آموزش و پرورش آنها ، نوع کارکردها فعالیت ها و کاربری های یک محدوده جغرافیایی و میزان مراجعه غیر بومی به آنجا از این جمله است. اشکال دیگر برخورد ثابت و یکسان محققین با مبحث تراکم است چرا که در همه تحقیقات به طور معمول تعداد افراد به واحد سطح سنجیده شده است( تراکم در سطح کلان) و مهمتر اینکه در این تحقیقات تنها پیامدهای اجتماعی دیده شده است و فرآیندهای اجتماعی حاصل این تراکم رایج در تراکم کم یا زیاد بررسی نشده است . به همین جهت در تحقیقات جدید بر فرایندهای اجتماعی بیش از پیامدهای اجتماعی و ازدحام تاکید می شود.
مهمترین پیامدهای تراکم یا ازدحام جمعیت در واحد سطح زیاد عبارتند از :
احساس روانی منفی (ناراحتی ، اضطراب ، فشار روانی)
اختلالات جسمی (روان رنجوری، روان پریشی، خود کشی)
واکنش های اجتماعی چون پرخاشگری ، خشونت ، نزاع؛
رفتارهای سازشی (تطبیق وسازگاری با شرایط ) که کشور ژاپن نمونه مناسب ماهرانه برای زندگی در محیط های پرازدحام است؛
جرم و جنایت و سایر ناهنجاریهای اجتماعی(همان:19)
2-3-1-4- نظریه پنجرههای شکسته
تئوری پنجرههای شکسته به مقوله پیشگیری از جرم با تمرکز بر روی آگاهی ساکنین از رفتارهای مشکوک، حفاظت از محیط و پیامدهای آن میپردازد (1982Wilson&Kelling,) تز بسیار تاثیرگذار “پنجرههای شکسته شده “(1982) ویلسون و کلینگ بر اهمیت حیاتی حفاظت از محیط به عنوان شاخصی فیزیکی برای سطوح همبستگی و انسجام اجتماعی و کنترل اجتماعی غیر رسمی تاکید نموده است. پژوهش بعدی کلینگ و کولس درسال 1996 نیز از این یافتهها حمایت نموده است. پژوهشگران مختلفی موضوع نشانههای اجتماعی و فیزیکی مربوط به بی نزاکتیها و ترس از جرم را مورد پژوهش قراردادهاند
).Skogan and Maxfield,1980, Cozens etal, (2001
تئوری پنجرههای شکسته نشان میدهد که تصویر محلات با حضور نور پردازی، مراقبت و نگهداری صحیح و ایجاد نشانهها، تاثیر بسیاری بر کاهش میزان ترس از جرم دارد. تئوری پنجرههای شکسته بر این باور است که پیدایش جرم به این معنا است که هیچ کس به قلمرو خود اهمیتی نداده و یا مسئولیتی در مقابل محیط اطرافش قبول نکرده است. بر این اساس است که جرم و بزهکاری ادامه یافته و شهروندان منطقه و قلمرو خود را ناامن دانسته و آن را ترک میکنند. آنها معتقدند سیستم قضایی جرم شناسی به این خاطر موفق نشده که ارتباط بین بینظمی محیط، ترس از جرم، جرم واقعی و افت زندگی شهری را در نظر نگرفته و نقش ادراک شهروندان را در کاهش جرم موثر ندانسته است (رضازاده و خبیر،1389: 61).
2-3-1-5- نظریه سفر مجرمانه34
یکی از موضوعات مهم دانش جغرافیا مکانیابی سکونت و فعالیت انسانی در سطح فضا از طریق نظریههای مکانی است. به کمک این نظریات میتوان محل استقرار بهینه فعالیتها، افراد و رخدادهای اجتماعی را در یک محدوده جغرافیایی مشخص نمود. مبانی نظری تئوریهای مکانی را میتوان در بررسیهای جغرافیایی جرم مورد استفاده قرار داد. دیدگاه سفر مجرمانه بر پایه بررسی دو عامل مکان و فاصله سفرهایی که مجرمین برای ارتکاب جرم خود انجام میدهند استوار است. گرچه اصطلاح سفر مجرمانه براي اولین بار توسط هریس در سال 1980 به کار گرفته شد، لیکن سابقه این بررسیها به پژوهش وایت35 در سال 1932 بر میگردد. وی دریافت در سفرهای مجرمانه برای ارتکاب جرایم علیه اموال (مانند سرقت) مسافت دورتری به نسبت سفرهای مجرمانه علیه اشخاص(مثل قتل و ضرب و جرح) طی میشود. تیونر36 در مطالعه دیگري به این نتیجه رسید که سفرهای مجرمانه با فاصله گرفتن از محل سکونت مجرمین کاهش مییابد. به عبارت دیگر بین تعداد سفرهای مجرمانه و بعد مسافت از محل زندگی مجرمین رابطه معکوس مشاهده میشود. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه فاصله سفرهای مجرمانه به عواملی چون نوع جرم، شیوه ارتکاب، زمان انجام و حتی (ارزش اموال (در جرایم مالی بستگی دارد(کلانتری، 1380: 84).
2-3-1-6-پلیس بیشتر،جرم کمتر
نظریة اقتصادی بر این باوراست که پلیس و جرم مقولاتی هستند که رابطة منفی باهم دارند. با این وجود، اثبات این امر از نظرتجربی بسیار مشکل است، چرا که مناطق دارای جرم بسیار زیاد گرایش به اجیرکردن شمار بسیار زیادی از نیروهای پلیس دارند. پلیس‏ها در خط مقدم مبارزه علیه جرایم قرار دارند. در نگاه عموم مردم،آنها نماد بارز این مبارزه به شمارمی آیند. برهمین مبنا، یکی از رایج ترین راهبردهای موجود در جنگ و مبارزه علیه جرم افزایش شمار پلیس هاست. تاثیر بازدارندگی یکی از منطق های نهفته در پشت این قضیه است که پلیس می‏تواند جرایم را کاهش دهد. این ایده نخستین بار توسط بکاریاوبنثام مطرح گردید و پس از وی توسط بیکر(1968)به یک مدل اقتصادی تبدیل شد. اساساً، وجود پلیس از بروز جرایم جلوگیری به عمل می آورد. تالوک به بهترین وجه ممکن این ایده راخلاصه کرده است:”تنبیه یک عمل بازدارنده برای جرم و جنایت است. دلیل این امرساده است، چرا که شیب منحنی تقاضابه سمت پایین گرایش پیدامی کند.(Cameron,1998:302)با وجودی که نظریة اقتصادی به صراحت بین پلیس و جرم قائل به رابطه ای منفی است، اما تفاوت‏های گسترده‏ای در چارچوب پژوهش های تجربی وجود دارد. از22، 36، و27 مطالعه ای که بوسیلةکامرون(1988)،مارول و مودی(1996)،واک و ماگویر(2000) انجام پذیرفت 18، 26 و 18 مورد به این امرصحه گذارنده اند که یا بین پلیس و جرم رابطه ای مثبت وجود دارد یا اینکه اصلاً رابطه ای وجود ندارد، نتیجه‏گیری اک و ماگویر این بودکه: به طورکلی، شواهدکمی وجود دارد که تغییرات پلیس مسئول کاهش جرم است”.(Ming,2009:73-74)

2-3-1-7-نظریه الگوي جرم37
در سال 1993 این دیدگاه به وسیله “برانتینگهام “و ” برانتینگهام”38 براي کشف عمل متقابل مجرمین و محیط‏هاي کالبدي و اجتماعی که به عنوان هدف جرم آنها انتخاب می شود ارائه شد(کلانتری،1380: 89).
نظریه آنها این است که جرم نتیجه عمل متقابل مردم و حرکت در چشم انداز شهري در فضا و زمان می‏باشد.(بزهکاران و قربانیان)همچنین براي وقوع جرم در یک مکان بایستی 4 عنصر اصلی وجود داشته باشد:1)قانون،2) بزهکار،3) هدف، 4) مکان (چانگ، 2005 : : 10).
مجرمین همانند دیگر مردم به فعالیت روزمره می پردازند، کار می کنند، براي خود به فروشگاهها رفته و یا به دیدار دوستان می روند. اما آنها در خلال فعالیتهاي روزمره خود در جستجوي فرصتهایی هستند تا مرتکب جرم شوند، به عنوان مثال یک سارق در مسیر حرکت خود از منزل به محل کار به دنبال خانه هاي گرانقیمت و بدون سکنه است تا براي سرقت وارد آن شود. طبق این نظریه مجرمین در مسیر حرکت روزانه خود از محل سکونت به محل فعالیت (کار، تحصیل، تفریح و…) به تدریج سطح آگاهی خود را نسبت به محیط پیرامون افزایش می دهند. پس از شناسایی فرصتهاي مناسب یک هدف کم خطر را از بین اهداف مجرمانه انتخاب و سپس ارتکاب به جرم می نماید. از آنجا که این فرصتها به وسیله مجرمین دیگري هم قابل شناسایی بوده و می تواند هدف مشترك آنها تلقی شود.درنتیجه در این بخشها و نواحی درون شهر که داراي بیشترین فرصتها و امکانات و اهداف مجرمانه است، میزان جرایم بالاست. بنابراین می توان دریافت این دیدگاه ضمن تشریح توزیع فضایی و زمانی جرایم، می کوشد تا انگیزه هاي جرم و توزیع فضایی اهداف مجرمانه (شی یا شخص) را تحت یک الگو مورد بررسی قرار دهد(کلانتري،1380: 90).
2-3-1-8-نظریه فضای مقاوم در برابر جرم1
در سال 1970 و در راستای اندیشه های پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی اسکار نیومن2 دیدگاه فضای مقاوم در برابر جرم (فضای قابل دفاع) را مطرح نمود. وی مشخصات کالبدی و اجتماعی فضاهای شهری مؤثر در
کاهش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع پیشگیری از جرم، اعمال مجرمانه، ایالات متحده، تحلیل فضایی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع جرم شناسی، ارتکاب جرم، پیشگیری از جرم، ترس از جرم