منابع پایان نامه با موضوع انزال زودرس، درمان چندبعدی، بیماران مبتلا

دانلود پایان نامه ارشد

روی بیمار برداشته میشود و شریک بیمار نیز وارد درمان و تعامل میشود. در پی موفقیتهای پی در پی توسط بیمار و شریکش در مراحل مختلف انجام تکالیف درجهبندی شده، احساس خودکارآمدی و توانایی درگیر شدن در یک رابطه تعاملی و جنسی به بیمار باز میگردد و همزمان با لذت بردن از رابطه صمیمانه و جنسی احساس افسردگی بیمار نیز در رابطه با مسائل صمیمانه و جنسی به میزان قابل ملاحظهای کاهش مییابد.

فرضیهی دهم: درمان چندبعدی غیرداروئی باعث کاهش میزان نمره تشخیصی انزال زودرس در بیماران مبتلا به انزال زودرس میشود.
در بررسی فرضیهی دهم که به تاثیر درمان چندبعدی غیرداروئی در کاهش میزان نمره تشخیصی انزال زودرس در بیماران مبتلا به انزال زودرس اشاره دارد، میانگین نمرات بیماران از 66/15 قبل از درمان به 66/5 بعد از درمان و سپس درمرحلهی پیگیری پس از درمان نیز حفظ شده است. و این پیشرفت با اندازه اثر 97 درصدی پس از درمان حاکی از تاثیر درمان چندبعدی غیر داروئی در کاهش میزان نمره تشخیصی انزال زودرس در بیماران مبتلا است. تاثیر درمان چندبعدی غیرداروئی با استفاده از فنونی که همهی آنها هماهنگ باهم در ایجاد بستری غنی که زوج فراهم کردهاند باعث درمان از طریق کاهش نمره تشخیصی انزال زودرس شده است. این توانایی و استقلال زوجها در درمان و مدیریت نمره تشخیصی انزال زودرس با فنون و مهارتهایی که خودشان یاد گرفته و با تعامل در بافت صمیمانه و مناسب و نظارت درمانگر در مراحل مختلف اجرا کردهاند، ضمن پیشرفت در درمان و رسیدن به این هدف به نوبه خود توانسته روی اعتماد جنسی، خودکارآمدی جنسی، جراتورزی جنسی، افسردگی جنسی، میزان مدیریت مشکل جنسی و در نهایت رضایت و صمیمیت جنسی اثرگذار باشد. به گونهای که میتوان عنوان کرد درمان چند بعدی غیر داروئی از طریق پرداختن به تمامی این ابعاد و متمرکز شدن روی آنها توانسته به تغییر در کمیت و کیفیت رابطهی بین زوجها جهت درمان مشکل عملکردی جنسی باعث شود.

فرضیهی یازدهم: درمان چندبعدی غیرداروئی باعث افزایش میزان صمیمیت جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس میشود.
در بررسی فرضیهی یازدهم که به تاثیر درمان چندبعدی غیرداروئی در افزایش میزان صمیمیت جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس اشاره دارد، میانگین نمرات بیماران از 64 قبل از درمان به 66/98 بعد از درمان و سپس به 100درمرحلهی پیگیری پس از درمان رسیده است و این پیشرفت با اندازه اثر 99 درصدی پس از درمان حاکی از تاثیر درمان چندبعدی غیر داروئی در افزایش میزان صمیمیت جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس است. درمان اختلال عملکردی جنسی نیاز به غنی کردن رابطه بین زوج و فراهم کردن زمینهای صمیمانه برای همکاری، تعامل و پذیرش و به دنبال آن اجرای فنون میباشد و بدیهی است که در این بافت صمیمانه و قدرتمند فنون به راحتی مورد پذیرش و اجرا میشود و زوج از مدت زمان باهم بودن بیشترین استفاده را جهت لذت بردن از همدیگر و حذف محرکهای منفی میبرند در نتیجه اثرگذاری فنون تخصصی مثل توقف-شروع چلاندن برای درمان زیادتر است و همان طور که از نتایج پیداست میزان صمیمیت جنسی هم به عنوان اهرمی برای درمان اختلال به کار گرفته میشود و هم خود میتواند در نتیجه درمان، فوقالعاده تقویت شود.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع انزال زودرس، درمان چندبعدی، غیرداروئی Next Entries منابع و ماخذ مقاله پولشویی، تامین مالی، اقتصاد کشور