منابع پایان نامه با موضوع انزال زودرس، درمان چندبعدی، بیماران مبتلا

دانلود پایان نامه ارشد

ضمن این که نتوانسته روند افزایش در نمره خودکارآمدی جنسی را ادامه دهد، یک روند کاهشی را آغاز کرده است. در کل نتایج بیانگر این است که درمان داروئی با سیتالوپرام توانسته میزان خودکارآمدی جنسی را در بیماران مبتلا به انزال زودرس با اندازهی اثر 79 درصدی کاهش دهد.

نمودار4- 14: نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان داروئی در هوشیاری جنسی
نمایش تغییر نمرات میزان هوشیاری جنسی در 3 بیمار نشان میدهد که هر 3 بیمار به موازات هم با روند تقریباً یکسانی به پیشرفت خود در افزایش میزان هوشیاری جنسی ادامه داده و پس از درمان دارویی و همچنین در مرحلهی پیگیری نیز این روند ادامه پیدا کرده است. بیمار اول و دوم در مرحلهی پیگیری پس از درمان نسبت به بیمار سوم پیشرفت بیشتری داشتهاند. درکل با توجه به روند تغییر نمرات در میزان هوشیاری جنسی و اندازه اثر 91 درصدی پس از درمان میتوان بیان کرد که درمان داروئی با سیتالوپرام میزان هوشیاری جنسی را در بیماران مبتلا به انزال زودرسافزایش میدهد.

نمودار4- 15: نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان داروئی دراشتغال ذهنی با سکس
با مشاهدهی نمودار تغییر نمرات بیماران در طول درمان از آغاز تا پیگیری میتوان این گونه تفسیر کرد که تغییر آن چنانی در افزایش یا کاهش میزان اشتغال ذهنی با سکس در بیماران صورت نگرفته است. در بیمار اول و سوم میزان اشتغال ذهنی با سکس در طول درمان و پس از درمان تا مرحلهی پیگیری اندکی افزایش یافته است و بیمار دوم در مرحلهی پیگیری پس از درمان اندکی با کاهش میزان اشتغال ذهنی مواجهه شده است.

نمودار4- 16: نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان داروئی در جراتورزی جنسی
با نگاهی به روند تغییر نمرات جراتورزی جنسی در نمودار 4-16 میتوان تفسیر کرد که در هر 3 بیمار روند تغییر به سمت افزایش طی شده است. این افزایش نمره در بیمار دوم با شده یشتری آغاز شده و ادامه یافته است. . درکل با توجه به روند تغییر نمرات در میزان جراتورزی جنسی و اندازه اثر 93 درصدی پس از درمان میتوان بیان کرد که درمان داروئی با سیتالوپرام میزان جراتورزی جنسی را در بیماران مبتلا به انزال زودرسافزایش میدهد.

نمودار4- 17: نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان داروئی درمدیریت مشکل جنسی
روند تغییر نمرات در نمودار 4-17 نشان میدهد که نمره بیمار اول قبل از درمان داروئی با بعد از درمان و پیگیری تغییر چندانی نداشته است. و در بیمار دوم و سوم روند تغییر نمرات تا مرحلهی پس از درمان روند صعودی و پیشرفت را طی کرده اما در مرحلهی پیگیری پس از درمان به سمت نزول گام برداشته و سیر نزولی را شروع کرده است. درکل با توجه به روند تغییر نمرات در میزان مدیریت مشکل جنسی و اندازه اثر 63 درصدی در پیگیری پس از درمان میتوان بیان کرد که درمان داروئی با سیتالوپرام میزان مدیریت مشکل جنسی را در بیماران مبتلا به انزال زودرسافزایش میدهد.

نمودار4- 18: نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان داروئی در اعتماد جنسی
با مشاهدهی نمودار و در نظر گرفتن روند تغییر نمرات در مربوط به میزان اعتماد جنسی میتوان بیان کرد که هر 3 بیمار روند صعودی را در میزان اعتماد جنسی از آغاز تا مرحلهی پیگیری طی کردهاند. بیمار اول روند تغییر و صعود با ثباتی را طی کرده و همراه بیمار دوم این روند افزایشی و پیشرفت در میزان اعتماد جنسی را در مرحلهی پیگیری پس از درمان نیز ادامه دادهاند.بیمار سوم نیز اندکی این پیشرفت را در مرحلهی پیگیری حفظ کرده اما موفق به ادامهی روند صعودی و پیشرفت در میزان اعتماد جنسی نشده است. درکل با توجه به روند تغییر نمرات در میزان اعتماد جنسی و اندازه اثر 73 درصدی در پیگیری پس از درمان میتوان بیان کرد که درمان داروئی با سیتالوپرام میزان اعتماد جنسی را در بیماران مبتلا به انزال زودرس افزایش میدهد.

نمودار4- 19: نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان داروئی دررضایت جنسی
همان طور که از فراز و فرود دیداری نمرات در نمودار 4-19 پیداست میزان رضایت جنسی در هر 3 بیمار روند صعودی دارد. اما این روند و میزان افزایش به گونهای متفاوت در طول مراحل مختلف صورت گرفته است. بیمار دوم با ثباتترین رون پیشرفت را در میزان رضایت جنسی طی مراحل درمان، پس از درمان و حتی در مرحلهی پیگیری طی کرده است. بیمار سوم این روند پیشرفت را در مرحلهی پیگیری نتوانسته حفظ کند و تا حدی در مرحلهی پیگیری روند نزولی را شروع کرده است.بیمار اول از شروع تا اواسط درمان روند صعودی و پیشرفت را در میزان رضایت جنسی پیموده اما پس از درمان و حتی در مرحلهی پیگیری پس از درمان همان دستآورد قبلی را حفظ کرده است و افزایش نمره و روند صعودی در این بیمار متوقف شده است. درکل با توجه به روند تغییر نمرات در میزان رضایت جنسی و اندازه اثر 92 درصدی در پیگیری پس از درمان میتوان بیان کرد که درمان داروئی با سیتالوپرام میزان رضایت جنسی را در بیماران مبتلا به انزال زودرس افزایش میدهد.

نمودار4- 20: نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان داروئی در افسردگی جنسی
نمایش تغییر نمرات در میزان افسردگی جنسی در نمودار 4-20 نشان میدهد که روند کاهش میزان افسردگی جنسی در هر 3 بیمار در طول مراحل درمان، پس از درمان و حتی در مرحلهی پیگیری نیز به خوبی صورت گرفته است. این پیشرفت در کاهش میزان افسردگی جنسی در بیمار دوم با ثبات و روند بهتری صورت گرفته و در هر مرحله نسبت به مرحلهی قبل روند پیشرفت بهتر طی شده است. بیمار اول این روند کاهشی را در طول درمان طی کرده اما در مرحله پس از درمان نتوانسته این روند را ادامه دهد و در نهایت در مرحلهی پیگیری پس از درمان نیز توانسته به روند کاهش در میزان افسردگی جنسی ادامه دهد. بیمار سوم نیز در مرحلهی پیگیری پس از درمان دستآورد خود از مرحلهی قبل را حفظ کرده است. درکل با توجه به روند تغییر نمرات در میزان افسردگی جنسی و اندازه اثر 92 درصدی در پیگیری پس از درمان میتوان بیان کرد که درمان داروئی با سیتالوپرام میزان افسردگی جنسی را در بیماران مبتلا به انزال زودرس کاهش میدهد.

نمودار4- 21: نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان داروئی در میزان نمره تشخیصی انزال زودرس جنسی
با نگاهی دقیق به تغییر نمرات هر 3 بیمار میتوان تفسیر کرد که درمان داروئی در بیمار اول به کاهش در نمرهی تشخیصی انزال زودرس کمک کرده و این کاهش و پیشرفت پس از درمان کاملاً مشهود است. در بیمار دوم و سوم کاهش در نمرهی تشخیصی انزال زودرس با ثبات بیشتری صورت گرفته است و هر 2 بیمار دستآورد خود را در مرحلهی پیگیری پس از درمان کاملاً حفظ کردهاند. درکل با توجه به روند تغییر نمرات در نمرهی تشخیصی انزال زودرس و اندازه اثر 94 درصدی در پیگیری پس از درمان میتوان بیان کرد که درمان داروئی با سیتالوپرام نمرهی تشخیصی در انزال زودرس را در بیماران مبتلا به انزال زودرس کاهش میدهد.

نمودار4- 22: نمایش تغییر نمرات بیماران دریافتکننده درمان داروئی در صمیمیت جنسی
با توجه به نمودار 4-22 که روند تغییر را در میزان صمیمیت جنسی بر اساس پرسشنامه صمیمیت جنسی نشان میدهد، میتوان بیان کرد که هر 3 بیمار با روند تقریباً یکسان و با ثباتی به پیشرفت در افزایش میزان صمیمیت جنسی در مراحل مختلف و حتی در مرحلهی پیگیری گام برداشتهاند. درکل با توجه به روند تغییر نمرات در نمرهی تشخیصی انزال زودرس و اندازه اثر 83 درصدی در پیگیری پس از درمان میتوان بیان کرد که درمان داروئی با سیتالوپرام میزان صمیمیت جنسی را در بیماران مبتلا به انزال زودرس افزایش میدهد.

12-2 بررسی فرضیه دوازدهم:
درمان چندبعدی غیرداروئی در مقایسه با درمان داروئی باعث پیشرفت بهتری درکاهش میزان نمرهی تشخیصی انزال زودرس در بیماران مبتلا به انزال زودرس میشود.
با مشاهدهی روند تغییر نمرات در نمودار 4-23 میتوان این گونه تفسیر کرد که هر دو درمان برای رسیدن به هدف خود در کاهش نمرهی تشخیصی انزال زودرس موفق شدند. میانگین نمرات گروه درمان چندبعدی غیرداروئی پس از مرحلهی درمان اندکی از میانگین نمرات گروه درمان داروئی در رابطه با کاهش نمرهی تشخیصی انزال زودرس پیشرفت بهتری داشته است. اندازهی اثر پس از درمان چند بعدی غیرداروئی 97 درصد و در گروه درمان داروئی با سیتالوپرام 94 درصد است. در مقایسهی این دو درمان در کاهش نمرهی تشخیصی انزال زودرس با استفاده از ابزار تشخیصی انزال زودرس با نقطهی برش 9 تقریباً میتوان از تاثیر موفق هر دو درمان درکاهش نمره تشخیصی انزال زودرس صحبت کرد به گونهای که سهم درمان چندبعدی غیرداروئی اندکی در این موفقیت بیشتر است.

نمودار4- 23: نمایش تغییر میانگین نمرات گروها در میزان نمره تشخیصی انزال زودرس
13-2 بررسی فرضیه سیزدهم:
درمان چندبعدی غیرداروئی در مقایسه با درمان داروئی باعث رضایت جنسی بیشتری در بیماران مبتلا به انزال زودرس میشود.
با مشاهدهی تغییر میانگین نمرات هر دو گروه در متغییر رضایت جنسی در نمودار 4-24 و مقایسهی آنها میتوان تفسیر کرد که روند تغییر میانگین نمرات گروه درمان چندبعدی غیر داروئی نسبت به درمان داروئی با شدت بیشتری پیشرفت داشته و این در حالی است که میانگین نمرات رضایت جنسی در پیش از درمان در گروه درمان چندبعدی غیرداروئی کمتر بوده اما با این حال پیشرفت بهتری دشته است. اندازه اثر در گروه درمان چندبعدی غیر داروئی پس از درمان 93 درصد و در گروه درمان داروئی با سیتالوپرام 84 درصد است. میتوان این گونه بیان کرد که هر دو درمان در افزایش رضایت جنسی موفق اند اما سهم درمان چندبعدی غیر داروئی در این موفقیت و پیشرفت بیشتر است.

نمودار4- 24: نمایش تغییر میانگین نمرات گروها در رضایت جنسی
14-2 بررسی فرضیه چهاردهم:
درمان چندبعدی غیرداروئی در مقایسه با درمان داروئی باعث صمیمیت جنسی بیشتری در بیماران مبتلا به انزال زودرس میشود.
با مشاهدهی تغییر در میانگین نمرات هر دو گروه در نمودار 4-25 میتوان این گونه تفسیر کرد که هر دو درمان در رسیدن به هدف خود یعنی افزایش در صمیمیت جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس موفق هستند و این روند موفقیت در گروه درمان چندبعدی غیرداروئی با شدت بیشتری آغاز شده و در تمامی مراحل درمان، پس از درمان و حتی در مرحلهی پیگیری پس از درمان میانگین تغییر نمرات به سمت پیشرفت در گروه درمان چندبعدی غیرداروئی نسبت به گروه درمان داروئی بیشتر است. این میانگین پس از درمان برای درمان غیرداروئی 98 و برای درمان داروئی 84 است. همچنین اندازهی اثر پس از درمان برای درمان چندبعدی 97 درصد و برای درمان داروئی با سیتالوپرام 76 درصد است. در کل میتوان سهم بیشتر درمان چندبعدی غیرداروئی نسبت به درمان داروئی در افزایش میزان صمیمیت جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس اشاره کرد.

نمودار4- 25: نمایش تغییر میانگین نمرات گروها درصمیمیت جنسی

فصل
پنجم
مقدمه
در فصل پنجم نتایج پژوهش در ارتباط با فرضیهها مورد بحث قرار میگیرد و تائید یا رد فرضیهها بر اساس نتایج پژوهش حاظر و مبانی نظری و پژوهشی انجام میشود. برای بررسی کلیهی فرضیهها به همراه نتایج آنها را باهم مورد بحث قرار میدهیم و از دلایل علمی و منطقی استفاده میکنیم. این فصل دربرگیرندهی مطالب زیر است:
بحث و نتیجهگیری در مورد فرضیهها و نتایج
پیشنهادها
محدودیتهای پژوهش
1- بحث و نتیجه گیری در مورد فرضیه ها و نتایج
فرضیه اول: درمان چندبعدی غیرداروئی باعث کاهش اضطراب جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس میشود.
در مورد فرضیهی اول که به تاثیر درمان چندبعدی غیرداروئی در کاهش اضطراب جنسی اشاره دارد، نتایج در طول درمان، پس از درمان و حتی در پیگیری پس از درمان حاکی از تاثیر آشکار درمان در کاهش اضطراب جنسی بیماران است. به طوری که میانگین نمرات بیماران قبل از ورود به درمان چندبعدی غیر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع درمان چندبعدی، انزال زودرس، غیرداروئی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع انزال زودرس، درمان چندبعدی، غیرداروئی