منابع پایان نامه با موضوع انزال زودرس، صمیمیت جنسی، خودکارآمدی

دانلود پایان نامه ارشد

مرحله پیگیری حفظ و حتی در مقیاس افسردگی جنسی به پیشرفت بیشتری برسد. و در نهایت میزان اثربخشی در مرحله پیگیری برای اضطراب و افسردگی به ترتیب به 23 و 40 درصد رسیده است. در این بیمار نیز مشاهده میشود که نمرات در مقیاسهای خودکارآمدی، هوشیاری، جراتورزی، مدیریت مشکل، اعتماد، رضایت و صمیمیت جنسی از مرحله پیش از درمان به سمت مرحله درمان و پیگیری پیشرفت داشته و به همین دلیل نرخ اثربخشی درمان منفی شده است. نکته قابل توجه این که نمره بیمار در مقیاس اشتغال ذهنی با سکس پیش از درمان 21 بوده که این نمرهدر مرحله پیگیری علاوه بر این که تغییری نکرده حتی افزایش یافته و بیمار و بیمار اشتغال بیشتری با سکس (مقاربت) پیدا کرده که میتواند ناشی از تمرکز درمان داروئی روی عملکرد جنسی و مقاربت باشد. نمره تشخیصی انزال زودرس از 16 در مرحله پیش از درمان به 5 در مرحله پس از درمان رسیده و بیمار این پیشرفت در کنترل نمره انزالی را تا مرحله پیگیری نیز حفظ کرده و درنهایت پس از پیگیری 45 روزه میزان اثربخشی به 68 درصد رسید که میزان قابل توجهی میباشد و همراه آن اثربخشی در رضایت جنسی به 75 درصد رسیده است.

جدول4- 6: نمرات بیمار 2 گروه درمان داروئی در پیش از درمان، میانگین مداخله، اثربخشی میانگین مداخله، پس از درمان، اثربخشی پس از درمان، پیگیری، میزان اثربخشی پیگیری
میزان اثربخشی پیگیری
پیگیری
اثربخشی پس از درمان
پس از درمان
اثربخشی میانگین مداخله
میانگین مداخله
پیش از درمان
متغییرها
27/ 0
16
27/ 0
16
15/ 0
19
22
اضطراب جنسی
66/ 0-
15
55/ 0-
14
25/ 0-
33/ 11
9
خودکارآمدی جنسی
57/ 0-
22
21/ 0-
17
14/ 0-
16
14
هوشیاری جنسی

04/ 0
21
04/ 0-
23
01/ 0-
23/ 22
22
اشتغال ذهنی با سکس (مقاربت)
88/ 0-
17
66/ 0-
15
28/ 0-
6/ 11
9
جراتمندی جنسی
4/ 0-
14
5/ 0-
15
2/ 0-
12
10
مدیریت مشکل جنسی
1-
14
57/ 0-
11
33/ 0-
33/ 9
7
اعتماد جنسی

5/ 1-
15
33/ 1-
14
66/ 0-
10
6
رضایت جنسی

57/ 0
8
47/ 0
10
14/ 0
33/ 16
19
افسردگی جنسی

57/ 0
8
57/ 0
8
35/ 0
33/ 12
19
نمره تشخیصی انزال زودرس
56/ 0-
78
46/ 0-
73
26/ 0-
63
50
صمیمیت جنسی

نمرات به دست آمده توسط بیمار 2گروه درمان دارویی، در تک‌تکمقیاس‌ها و طیچهار مرحله (پیش از درمان، میانگین مداخله، پس از درمان و پیگیری) در جدول 4-6 نشان داده شده‌اند. همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌گردد در این بیمار درمان داروئی به کاهش میزان اضطراب و افسردگی جنسی باعث شده که این روند کاهشی در افسردگی جنسی بیشتر به بارز است و در کل و در کل میزان اثربخشی درمان داروئی در کاهش اضطراب و افسردگی جنسی به ترتیب به 27 و 57 درصد رسیده است. نمرات در مقیاسهای خودکارآمدی، جراتورزی، اعتماد، مدیریت مشکل، رضایت و صمیمیت جنسی با با افزایش خود روند پیشرفت را طی کرده و با نرخ منفی اثربخشی قابل مشاهد است. در نهایت نمره تشخیصی انزال زودرس از 19 پیش از درمان به 8 پس از درمان رسیده و بیمار توانسته این روند پیشرفت را در مرحله پیگیری با میزان اثربخشی 57 درصدی درمان حفظ کند. این پیشرفت همراه با میزان اثربخشی قابل توجهی در رضایت، اعتماد و صمیمیت جنسی به چشم میآید. نکته قابل توجه این که در این بیمار نیز نمره اشتغال ذهنی با سکس از 22 پپش از درمان به 23 پس از درمان و 21 در مرحله پیگیری رسیده که با روند پیشرفت در مقیاسهای دیگر به هیچ عنوان قابل قیاس نمیباشد و میتواند ناشی از تمرکز درمان داروئی روی عملکرد جنسی به خصوص مقاربت باشد.

جدول4- 7: نمرات بیمار 3 گروه درمان داروئی در پیش از درمان، میانگین مداخله، اثربخشی میانگین مداخله، پس از درمان، اثربخشی پس از درمان، پیگیری، میزان اثربخشی پیگیری
میزان اثربخشی پیگیری
پیگیری
اثربخشی پس از درمان
پس از درمان
اثربخشی میانگین مداخله
میانگین مداخله
پیش از درمان
متغییرها
31/ 0
11
31./ 0
11
16/ 0
33/ 13
16
اضطراب جنسی
54/ 0-
17
27/ 0-
14
18/ 0-
13
11
خودکارآمدی جنسی
33/ 0-
20
2/ 0-
18
11/ 0-
66/ 16
15
هوشیاری جنسی

17/ 0-
20
05/ 0-
18
03/ 0-
6/ 17
17
اشتغال ذهنی با سکس (مقاربت)
54/ 0-
17
45/ 0-
16
21/ 0-
33/ 13
11
جراتمندی جنسی
41/ 0-
17
5/ 0-
18
25/ 0-
15
12
مدیریت مشکل جنسی
54/ 0-
17
54/ 0-
17
27/ 0-
14
11
اعتماد جنسی

8/ 0-
18
9/ 0-
19
43/ 0-
33/ 14
10
رضایت جنسی

42/ 0
8
42/ 0
8
23/ 0
66/ 10
14
افسردگی جنسی

66/ 0
5
66/ 0
5
37/ 0
33/ 9
15
نمره تشخیصی انزال زودرس
29/ 0-
102
24/ 0
98
10/ 0
66/ 87
79
صمیمیت جنسی

نمرات کسب‌شده توسط بیمار 3 گروه درمان دارویی، در تک‌تکمقیاس‌ها و طی 4 مرحله (پیش از درمان، میانگین مداخله، پس از درمان و پیگیری) در جدول 4-7 نشان داده شده‌اند. مطابق با مندرجات مورد مشاهده در جدول در این بیمار روند پیشرفت نمرات در مقیاسهای خودکارآمدی، هوشیاری، جراتورزی، مدیریت مشکل، رضایت، صمیمیت و اعتماد جنسی از مرحله پیش از درمان به سمت مرحله پس از درمان و پیگیری مشاهده میشود و باز به خاطر این پیشرفت نرخ اثربخشی در مرحله پس از درمان و پیگیری منفی شده است. در نهایت نمره تشخیصی انزال زودرس از 15 قبل از درمان به 5 در مرحله پس از درمان و پیگیری رسیده و میزان اثربخشی درمان دارویی در مدیریت نمره انزالی به 66 درصد رسیده است. نمره بیمار در رضایت جنسی به همراه اعتماد و جراتورزی جنسی پیشرفت قابل ملاحضهای داشته و میزان اثربخشی در این مقیاسها در مرحله پیگیری به ترتیب به 80، 54 و 54 درصد رسیده است. اما باز در مقیاس اشتغال ذهنی با سکس علاوه بر این که روند پیشرفت به سمت کاهش نمره رخ نداده بلکه بر عکس میزان اشتغال ذهنی بیمار به سمت عملکرد جنسی و مقاربت بیشتر شده است.

جدول4- 8: میانگین (انحراف استاندارد) نمرات 3 بیمارگروه درمان چندبعدیغیرداروئی در پیش از درمان، پس از درمان، اثربخشی پس از درمان، پیگیری، میزان اثربخشی پیگیری و شاخص کوهن در متغییرهای مورد بررسی
کوهن پیگیری
اندازه اثر
پیگیری
میانگین(انحراف استاندارد) پیگیری
کوهن پس از درمان
اندازه اثر
پس از درمان
میانگین(انحراف استاندارد)پس از درمان
میانگین(انحراف استاندارد)پیش از درمان
متغییرها
(72/11)
98/ 0
33/ 8 (15/ 1)
(15/7)
96/ 0
33/ 9 (08/ 2)
21 (1)
اضطراب جنسی
(23/ 7-)
96/ 0-

18 (1)
(74/4-)
92/ 0-
33/ 17 (08/ 2)
66/ 8 (52/ 1)
خودکارآمدی جنسی
(13/ 0)
06/ 0

21 (64/ 2)
(24/4-)
90/ 0-

21 (73/ 1)
33/ 12(30/ 2)
هوشیاری جنسی
(81/ 9)
97/ 0

33/ 10 (57/ 0)
(66/ 5)
94/ 0

33/ 11 (57/ 0)
66/ 21 (52/ 1)
اشتغال ذهنی با سکس (مقاربت)
(52/ 4-)
91/ 0-

19 (64/ 2)
(94/0)
06/ 6-
33/ 17 (52/ 1)
33/ 10 (57/ 0)
جراتمندی جنسی
(68/ 6-)
95/ 0-

66/ 19 (08/ 2)
(89/0-)
06/ 4-

17 (64/ 2)
9 (86/ 0)
مدیریت مشکل جنسی
(30/ 5-)
93/ 0-

66/ 16 (08/ 2)
(09/5-)
93/ 0-

33/ 16 (08/ 2)
33/ 8 (76/ 0)
اعتماد جنسی
(42/ 6-)
95/ 0-

33/ 16 (08/ 2)
(42/6-)
95/0 –

33/ 16 (08/ 2)
33/ 6 (71/ 0)
رضایت جنسی
(95/ 10)
98/ 0

33/ 8 (15/ 1)
(19/10)
98/ 0

10 (1)
66/ 18 (66/ 0)
افسردگی جنسی
(08/ 8)
97/ 0

33/ 6 (57/ 0)
(66/ 8)
97/ 0

66/ 5 (57/ 0)
66/ 15 (52/ 1)
نمره تشخیصی انزال زودرس
(49/ 16)
99/ 0-

33./ 100 (05/ 3)
(57/8-)
97/ 0-

66/ 98 (68/ 5)
64 (60/ 0)
صمیمیت جنسی
نمرات در جدول 4-8 حاکی از آن است که میانگین نمرات بیماران در گروه درمان چندبعدی غیرداروئی پس از درمان و در مرحلهی پیگیری در متغییرهای اضطراب جنسی و اشتغال ذهنی با سکس به میزان قابل توجهی کاهش یافته و این پیشرفت به صورت اندازهی اثر 96 درصدی پس از درمان برای اضطراب جنسی و 94 درصدی برای اشتغال ذهنی با سکس قابل مشاهده است. در متغییرهای خودکارآمدی جنسی، هوشیاری جنسی، جراتورزی جنسی، مدیریت مشکل جنسی، اعتماد، رضایت و صمیمیت جنسی میانگین نمرات پس از درمان و در مرحله پیگری پس از درمان روند پیشرفت را طی کردهاند و بیشترین میزان پیشرفت در اندازهی اثر پس از درمان مربوط به میزان افسردگی جنسی و بعد از آن مربوط به صمیمیت جنسی است. اندازهی اثر بعد از درمان برای افسردگی جنسی و صمیمیت جنسی به ترتیب 98 درصد و 97 درصد میباشد. با نگاهی به میانگین نمرهی تشخیصی انزال زودرس پس از درمان و اندازهی اثر 97 درصدی پس از درمان میتوان به تاثیر بالای درمان چندبعدی غیرداروئی در کاهش نمره تشخیصی انزال زودرس اشاره کرد.

جدول4- 9: میانگین (انحراف استاندارد) نمرات 3 بیمارگروه درمان داروئی در پیش از درمان، پس از درمان، اثربخشی پس از درمان، پیگیری، میزان اثربخشی پیگیری و شاخص کوهن در متغییرهای مورد بررسی
کوهن پیگیری
اندازه اثر
پیگیری
میانگین(انحراف استاندارد) پیگیری
اندازه اثر
پس از درمان
میانگین(انحراف استاندارد)پس از درمان
میانگین(انحراف استاندارد)پیش از درمان
متغییرها
74/ 1
65/ 0
33/ 14 (88/ 2)
65/ 0
33/ 14 (88/ 2)
66/ 19 (21/ 3)
اضطراب جنسی
71/ 1-
65/ 0-
14 (60/ 3)
79/ 0-
33/ 13 (15/ 1)
9 (2)
خودکارآمدی جنسی
66/ 7-
96/ 0-
33/ 21 (15/ 1)
91/ 0-
18 (1)
33/ 14 (57/ 0)
هوشیاری جنسی
5/ 0-
24/ 0-
21 (1)
06/ 0-
33/ 20 (51/ 2)
20 (64/ 2)
اشتغال ذهنی با سکس
93/ 6-
96/ 0-
66/ 16 (57/ 0)
93/ 0-
33/ 15 (57/ 0)
33/ 10 (15/ 1)
جراتمندی جنسی
62/ 1-
63/ 0-
14 (3)
64/ 0-
66/ 14 (51/ 3)
33/ 10 (06/ 1)
مدیریت مشکل جنسی
06/ 5-
93/ 0-
33/ 15 (52/ 1)
71/ 0-
66/ 13 (05/ 3)
9 (89/ 0)
اعتماد جنسی
86/ 4-
92/ 0-
66/ 15 (08/ 2)
84/ 0-
33/ 15 (21/ 3)
8 (80/ 0)
رضایت جنسی
85/ 4
92/ 0
33/ 9 (30/ 2)
78/ 0
11 (60/ 3)
66/ 17 (74/ 0)
افسردگی جنسی
57/ 5
94/ 0
6 (73/ 1)
94/ 0
6 (73/ 1)
66/ 16 (08/ 2)
نمره تشخیصی انزال زودرس
98/ 2-
83/ 0-
89 ( 12/ 12)
76/ 0-
66/ 84 (58/ 12)
33/ 63 (72/ 0)
صمیمیت جنسی
میانگین نمرات در مراحل مختلف درمان، پس از درمان و مرحله پیگیری به همراه اندازهی اثر پس از درمان و پیگیری برای تک تک متغییرها در جدول 4-9 نشان میدهد که میانگین اضطراب و افسردگی جنسی پس از درمان و مرحلهی پیگیری کاهش یافته و اندازهی اثر پس از درمان داروئی برای اضطراب و افسردگی جنسی به ترتیب به 65 و 78 درصد رسیده است. در متغییرهای خودکارآمدی جنسی، هوشیاری جنسی، جراتورزی جنسی، مدیریت مشکل جنسی، اعتماد، رضایت و صمیمیت جنسی میانگین نمرات پس از درمان و در مرحله پیگری پس از درمان روند پیشرفت را طی کردهاند و بیشترین میزان پیشرفت در اندازهی اثر پس از درمان مربوط به میزان جراتورزی جنسی و بعد از آن مربوط به هوشیاری جنسی است.همان طور که پیداست میزان اشتغال ذهنی با سکس قبل از درمان 20 بوده که تقریباً تا بعد از درمان و حتی مرحلهی پیگیری بعد از درمان تغییر آن چنانی نکرده است و میتوان بیان کرد که درمان داروئی تاثیر آن چنانی در این متغییر نداشته است. با نگاهی به میانگین نمرهی تشخیصی انزال زودرس پس از درمان و اندازه اثر 94 درصدی پس از درمان میتوان به تاثیر بالای درمان داروئی با سیتالوپرام در کاهش میزان نمره تشخیصی انزال زودرس اشاره کرد.
2- یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش:
به منظور بررسی فرضیهها و نیز برای درک بهتر تغییرات ایجاد شده در بیماران، سعی شده تا از جداول و رسم نمودارهای بیشتری استفاده شود. نمودارها به گونهای

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع انزال زودرس، درمان چندبعدی، غیرداروئی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع درمان چندبعدی، انزال زودرس، غیرداروئی