منابع پایان نامه با موضوع انزال زودرس، درمان چندبعدی، غیرداروئی

دانلود پایان نامه ارشد

می‌آید. درکنار این عامل، از دو عامل معناداری بالینی (درصد بهبودی) و بهبود تشخیصی293 استفاده گردید. برای عینی‌سازی ملاک درصد بهبودی طبق الگوی معناداری بالینی از فرمول A%=(A0-A1)/A0 برای تعیین درصد بهبودی بهره گرفته شد. A0 مشکل آماجی در مرحله‌ی پیش آزمون و A1 مشکل آماجی در پس از درمان یا مرحله‌ی پیگیری است. A% نیز درصد بهبودی به دست آمده را نشان می‌دهد. لازم است توضیح داده شود منظور از بهبودی تشخیصی نیز نداشتن معیارهای اختلال انزال زودرس در مرحله‌ی پس از درمان و پیگیری بر اساس ابزار تشخیصی انزال زودرس است. همچنین برای تعیین MPI, MPR و شاخص Cohens از فورمولهای زیر استفاده شده است:
MPI = [(Baseline Mean – Treatment Phase Mean) / Treatment phase Mean] ×100
MPR = [(Baseline Mean – Treatment Phase Mean) / Baseline Mean] ×100

Cohen’s d = M١ – M٢ / σ pooled

فصل
چهارم
1- توصیف آماری متغیرهای پژوهش
این فصل علاوه بر ارائه خصوصیات جمعیّت‌شناختی بیماران، تغییر نمرات آن‌ها را در هر یک از مقیاس‌های اضطراب جنسی، خودکارآمدی جنسی، هوشیاری جنسی، اشتغال ذهنی با سکس، جراتمندی جنسی، مدیریت مشکل جنسی، اعتماد جنسی، رضایت جنسی، افسردگی جنسی، نمره تشخیصی انزال زودرس و صمیمیت جنسی را به‌وسیله‌ی جداول و نمودار نشان داده و فراز و فرود آن‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد.

جدول 4-1:خصوصیات جمعیتشناختی بیماران
گروه
اختلال همبود
مدت ابتلا
مدت تاهل
تحصیلات
شغل
سن
ویژگی

بیمار
درمان چندبعدی غیرداروئی
ناباروری
6
6
دیپلم عمران
ساختمانساز
31
اول
درمان چندبعدی غیر داروئی
ندارد
4
12
فوق لیسانس حسابداری
حسابدار
37
دوم
درمان چندبعدی غیر داروئی
هراس از مکانهای باز
4
4
لیسانس ریاضی
متصدی بایگانی
28
سوم
درمان داروئی
لکنت زبان
13
13
فوق دیپلم زنبورداری
نگهبان پژوهشسرا
44
چهارم
درمان داروئی
ندارد
10
10
فوق لیسانس فیزیک
معلم
36
پنجم
درمان داروئی
ندارد
4
4
دیپلم تاسیسات
مکانیک
26
ششم
جدول 4-1 شامل خصوصیات جمعیتشناختی بیماران میباشد. طبق آن چه که در این جدول مشاهده میگردد، به نظر میرسد هیچ یک از دو گروه در متغییرهای جمعیتشناختی دارای تفاوت معنیدار نباشند که این امر راه را برای انجام مقایسه بین آنها هموار میکند.

جدول4- 2: نمرات بیمار 1 گروه درمان چندبعدی غیرداروئی در پیش از درمان، میانگین مداخله، اثربخشی میانگین مداخله، پس از درمان، اثربخشی پس از درمان، پیگیری، میزان اثربخشی پیگیری
میزان اثربخشی پیگیری
پیگیری
اثربخشی پس از درمان
پس از درمان
اثربخشی میانگین مداخله
میانگین مداخله
پیش از درمان
متغییرها
59/0
9
54/0
10
35/0
25/14
22
اضطراب جنسی
9/0-
19
9/0-
19
4/0-
14
10
خودکارآمدی جنسی
53/0-
23
53/0-
23
28/0-
25/19
15
هوشیاری جنسی

56/0
10
52/0
11
25/0
25/17
23
اشتغال ذهنی با سکس (مقاربت)
9/0-
21
42/0-
19
34/0-
75/14
11
جراتمندی جنسی
2/ 1-
22
1-
20
5/0-
15
10
مدیریت مشکل جنسی
1/1-
19
1-
18
4/0-
13
9
اعتماد جنسی

8/1-
17
8./1-
17
95/0
75/11
6
رضایت جنسی

55/0
9
45/0
11
25/0
15
20
افسردگی جنسی

62/0
6
62/0
6
25/0
12
16
نمره تشخیصی انزال زودرس
83/0
101
76/0-
97
38/0-
76
55
صمیمیت جنسی

جدول 4-2، نمرات بیمار 1 گروه درمان چند بعدی غیر داروئی را در تک‌تک مقیاس‌ها و در چهار مرحله (پیش از درمان، میانگین مداخله، پس از درمان و پیگیری) نشان می‌دهد. همان‌طور که از شواهد پیداست در بیمار اوّل درمان چند بعدی غیر داروئی نمره تشخیصی انزال زودرس از 16 پیش از درمان به 6 پس از درمان رسیده و بیمار توانسته این پیشرفت در کنترل انزال را در مرحله پیگیری نیز حفظ کند. اضطراب و افسردگی جنسی نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته و درصد بهبودی پس از درمان در 2 مقیاس ااضطراب و افسردگی جنسی به ترتیب به 54 و 45 درصد رسیده و بیمار توانسته این میزان اثربخشی را درمرحله پیگیری افزایش دهد و به ترتیب به 59 و 55 درصد برساند. این پیشرفت میتواند نشاندهندهی درصد بالایی از میزان اثربخشی درمان چند بعدی غیر دارویی در 2 مقیاس مذکور باشد. همچنین نمرات خودکارآمدی و جراتورزی جنسی با درمان چندبعدی غیر داروئی در این بیمار به ترتیب از 10 و 11 در این بیمار به 19 و 19 رسیده و بیمار توانسته این نمرات را در مرحله پیگیری حفظ و حتی افزایش دهد. نکته قابل توجه این که مدیریت مشکل جنسی در بیمار از نمره 10 پیش از درمان به نمره 22 بعد از درمان رسیده و میزان اثربخشی پس از درمان در این مقیاس به 1- رسیده که باز این درصد میتواند نشانهی اثربخشی بالای این درمان باشد. به طور کلی نمره بیمار در مقیاسهای خودکارآمدی، هوشیاری، جراتورزی، مدیریت مشکل، اعتماد، رضایت و صمیمیت جنسی از مرحله پیش از درمان به سمت درمان و پس از درمان و حتی در مرحله پیگیری نیز روند افزایشی داشته و همین روند در پیشرفت باعث منفی شدن نرخ اثربخشی شده است. نمره اشتغال ذهنی به سکس (مقاربت) از 23 قبل از درمان به 11 پس از درمان و 10 در مرحله پیگیری رسیده که میتوان بیان کرد این پیشرفت و کاهش قابل توجه نمره در این مقیاس با هدف اصلی درمان چندبعدی غیرداروئی یعنی تغییر تمرکز از درگیری ذهنی در عملکرد و مقاربت به سوی لذت و رضایت اثربخش بوده و میزان اثربخشی درمان در مرحله پیگیری به 56 درصد رسیده است.

جدول4- 3: نمرات بیمار 2 گروه درمان چندبعدی غیرداروئی در پیش از درمان، میانگین مداخله، اثربخشی میانگین مداخله، پس از درمان، اثربخشی پس از درمان، پیگیری، میزان اثربخشی پیگیری
میزان اثربخشی پیگیری
پیگیری
اثربخشی پس از درمان
پس از درمان
اثربخشی میانگین مداخله
میانگین مداخله
پیش از درمان
متغییرها
55/0
9
45/0
11
23/0
25/15
20
اضطراب جنسی
1-
18
1-
18
80/ 0-
25/ 16
9
خودکارآمدی جنسی
1-
22
81/ 0-
20
45/ 0-
16
11
هوشیاری جنسی

5/ 0
11
45/ 0
12
23/ 0
75/ 16
22
اشتغال ذهنی با سکس (مقاربت)
1-
20
7/ 0-
17
37/ 0-
75/ 13
10
جراتمندی جنسی
25/ 1-
18
87/ 0-
15
62/ 0-
13
8
مدیریت مشکل جنسی
1-
16
12/ 1-
17
59/ 0-
75/ 12
8
اعتماد جنسی

8/ 1-
14
8/ 1-
14
1/ 1-
5/ 10
5
رضایت جنسی

5/ 0
9
44/ 0
10
22/ 0
14
18
افسردگی جنسی

57/ 0
6
64/ 0
5
26/ 0
25/ 10
14
نمره تشخیصی انزال زودرس
46/ 0
97
42/ 0
94
20/ 0-
75/ 79
66
صمیمیت جنسی

جدول 4-3 نیز دربردارنده نمرات بیمار 2 گروه درمان چند بعدی غیرداروئی در مقیاس‌های مورد استفاده در پژوهش می‌باشد. همان‌گونه که در این جدول مشاهده می‌شود نمرات بیمار 2 درمان چند بعدی غیر داروئی نیز در مقیاس‌های اضطراب و افسردگی جنسی به ترتیب از 20 و 18 پیش از درمان به 11 و 10 رسیده که میزان اثربخشی پس از درمان به ترتیب در این 2 مقیاس به 55 و 50 درصد رسیده و این پیشرفت در کاهش نمره اضطراب و افسردگی جنسی در مرحله پیگیری نیز ادامه داشته است. با نگاهی به نمرات خودکارآمدی، هوشیاری، جراتورزی، اعتماد و رضایت جنسی میتوان دریافت که پیشرفت در مراحل مختلف درمان و حته حفظ این پیشرفت در مرحله پیگیری بعث نرخ منفی اثربخشی شده است. نمره تشخیصی انزال زودرس از 14 پیش از درمان به نمره 5 پس از درمان کاهش یافته و این پیشرفت تا مرحله پیگیری توسط بیمار تقریباً مدیریت شده و میزان اثربخشی در مدیریت نمره انزالی توسط بیمار در نهایت در مرحله پیگیری به 57 درصد رسیده که این میزان پیشرفت همراه اثربخشی خوب ناشی از درمان چند بعدی در رضایت و صمیمیت جنسی نیز اثرگذار بوده و به ترتیب نمراتشان از 5 و 66 پیش از درمان به 14 و 94 پس از درمان پیشرفت داشته است.

جدول4- 4: نمرات بیمار 3 گروه درمان چندبعدی غیرداروئی در پیش از درمان، میانگین مداخله، اثربخشی میانگین مداخله، پس از درمان، اثربخشی پس از درمان، پیگیری، میزان اثربخشی پیگیری
میزان اثربخشی پیگیری
پیگیری
اثربخشی پس از درمان
پس از درمان
اثربخشی میانگین مداخله
میانگین مداخله
پیش از درمان
متغییرها
66/ 0
7
66/ 0
7
30/ 0
5/ 14
21
اضطراب جنسی
42/ 1-
17
14/ 1-
15
64/ 0-
5/ 11
7
خودکارآمدی جنسی
63/ 0-
18
81/ 0-
20
43/ 0-
75/ 15
11
هوشیاری جنسی

5/ 0
10
45/ 0
11
22/ 0
5/ 15
20
اشتغال ذهنی با سکس (مقاربت)
6/ 0-
16
6/ 0-
16
65/ 0-
5/ 16
10
جراتمندی جنسی
1/ 1-
19
7/ 0-
16
7/ 0-
16
9
مدیریت مشکل جنسی
87/ 0-
15
75/ 0-
14
5/ 0-
12
8
اعتماد جنسی

25/ 1-
18
25/ 1-
18
59/ 0-
75/ 12
8
رضایت جنسی

61/ 0
7
5/ 0
9
23/ 0
75/ 13
18
افسردگی جنسی

58/ 0
7
64/ 0
6
29/ 0
12
17
نمره تشخیصی انزال زودرس
45/ 0-
103
47/ 0-
105
20/ 0-
5/ 85
71
صمیمیت جنسی
ووو
جدول 4-4 نمرات به دست آمده توسط بیمار 3 گروه درمان چند بعدی غیرداروئی را در تک‌تک و در چهار مرحله (پیش از درمان، میانگین مداخله، پس از درمان و پیگیری) مقیاس‌ها نشان می‌دهد. با نگاهی به مندرجات جدول میتوان دریافت که اضطراب و افسردگی جنسی به همراه اشتغال ذهنی با سکس (مقاربت) با درمان چندبعدی غیرداروئی به میزان قابل توجهی کاهش یافته و نمراتشان به ترتیب از 21، 18 و 20 قبل از درمان به نمرات 7، 9 و 11 پس از درمان رسیده که حتی در مقیاسهای افسردگی جنسی و اشتغال ذهنی با سکس (مقاربت) به پیشرفت بیشتری در مرحله پیگیری رسیده است. میزان اثربخشی این درمان در مرحله پیگیری برای مقیاسهای اضطراب، افسردگی و اشتغال ذهنی با سکس (مقاربت) به ترتیب به 66، 61 و 50 درصد رسیده است. در این بیمار نیز با توجه به نمرات مشاهده شده در مقیاسهای خودکارآمدی، هوشیاری، جراتورزی، مدیریت مشکل، اعتماد جنسی همراه با رضایت و صمیمیت جنسی پس از درمان و پیگیری و مقایسه آنها با نمرات پیش از درمان میتوان دریافت که روند درمان با پیشرفت قابل توجهی روبرو بوده و میزان اثربخشی در این مقیاسها منفی شده است. نکته قابل ذکر دیگر این که نمره تشخیصی انزال زودرس بیمار از 17 پیش از درمان به 6 پس از درمان رسیده و این پیشرفت را تقریباً در مرحله پیگیری نیز حفظ کرده و در نهایت میزان اثربخشی درمان چندبعدی غیرداروئی در مدیریت نمره انزالی به 58 درصد رسیده است.

جدول4- 5: نمرات بیمار 1 گروه درمان داروئی در پیش از درمان، میانگین مداخله، اثربخشی میانگین مداخله، پس از درمان، اثربخشی پس از درمان، پیگیری، میزان اثربخشی پیگیری
میزان اثربخشی پیگیری
پیگیری
اثربخشی پس از درمان
پس از درمان
اثربخشی میانگین مداخله
میانگین مداخله
پیش از درمان
متغییرها
23/ 0
16
23/ 0
16
11/ 0
6/ 18
21
اضطراب جنسی
42/ 0-
10
71/ 0-
12
37/ 0-
6/ 9
7
خودکارآمدی جنسی
57/ 0-
22
35/ 0-
19
14/ 0-
16
14
هوشیاری جنسی

04/ 0-
22
04/ 0
20
03/ 0
3/ 20
21
اشتغال ذهنی با سکس (مقاربت)
45/ 0-
16
36/ 0-
15
18/ 0-
13
11
جراتمندی جنسی
22/ 0-
11
22/ 0-
11
14/ 0
33/ 10
9
مدیریت مشکل جنسی
66/ 0-
15
44/ 0-
13
22/ 0-
11
9
اعتماد جنسی

75/ 0-
14
6/ 0-
13
41/ 0-
33/ 11
8
رضایت جنسی

4/ 0
12
25/ 0
15
13/ 0
33/ 17
20
افسردگی جنسی

68/ 0
5
68/ 0
5
4/ 0
6/ 9
16
نمره تشخیصی انزال زودرس
42/ 0-
87
36/ 0-
83
18/ 0-
3/ 72
61
صمیمیت جنسی

جدول 4-5 نمرات به دست آمده توسط بیمار 1 گروه درمان داروئی را در تک‌تک مقیاس‌ها و طی 4 مرحله (پیش از درمان، میانگین مداخله، پس از درمان و پیگیری) نشان می‌دهد. همانطور که در جدول مشاهده میشود نمرات اضطراب و افسردگی جنسی به ترتیب از 21 و 20 پیش از درمان به 16 و 15 پس از درمان رسیده و بیمار توانسته ای پیشرفت در کاهش نمره اضطراب و افسردگی را در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع عملکرد جنسی، رضایت جنسی، انزال زودرس Next Entries منابع پایان نامه با موضوع انزال زودرس، صمیمیت جنسی، خودکارآمدی