منابع پایان نامه با موضوع انزال زودرس، عملکرد جنسی، مشکلات جنسی

دانلود پایان نامه ارشد

منجر به کاهش آستانه انزالی154 شود. عناصر اضطرابآور میتوانند به وسیلهی یک ترس حل نشده از واژن155، خصومت نسبت به زن و اضطراب اختگی156که همگی جزء علل درونروانی157هستند، بازنمایی شوند در حالی که عناصر دیگر در تفسیر روانی جنسی به وجود آورندهی اضطراب مرتبط با تعارضهای بین فردی با شریک جنسی، ترس از افسرده کردن او158، ترس از طرد شدن از طرف او و ترس از مردانه نبودن به اندازهی کافی159علل رابطهای را بازنمایی میکنند. اضطراب عملکردی به خودی خود باعث دورهی اولیه انزال زودرس نمیشود، اما در وخامت، حفظ و نگهداری این اختلال عملکردی نقش دارد. زمانی که بیمار برای مداخلهی روانشناختی مراجعه میکند، واقعهی تسریع کنندهی اولیه به خاطر شدت اضطراب عملکردی اغلب پنهان است. عارضهی شدیدتر اضطراب عملکردی این است که حواس مرد را از تمرکز روی سطح برپاییاش پرت میکند و باعث درماندگی در رابطه با تلاش جهت کنترل ارادی روی برپایی جنسی و انزال میشود. نظریهپردازان روانپویشی اضطراب را به عنوان عامل علتشناختی اولیه در تسریع علامت انزال زودرس در نظر میگیرند (آلتوف، 2005؛ به نقل از لیبلوم، 2007). میتوان گفت که اضطراب سطح هوشیاری مرد را در مراحل پاسخ چرخه جنسی تا مرحله ارگاسم پرت میکند و فرد بدون هوشیاری و بدون کنترل به طور ناگهانی و بدون هوشیاری و کنترل روی سطح برانگیختگیاش به مرحله ارگاسم میرسد و انزال را تجربه میکند.

1-11 مدلهای رفتاری
این مدلها بر مبنای سوابق فردی است که در اولین تجربههای مقاربت، شتاب و عجله داشته است. به هر دلیل بازنمایی این اضطراب در تجربیات مقاربتی بعدی باعث انزال زودرس میشود. زمانی که این شرطیسازی بیشتر میشود، اعتقاد بر این است که بازنمایی یک عنصر اضطرابآور، بیشتر منجر به انزال زودرس میشود. همچنین نقش سوابق اجتماعی، فرهنگی و مذهبی در شروع انزال زودرس اولیه توسط این مدلها مطرح شده است. مسترز و جانسون فرض کردند که مردان بر مبنای تجارب اولیهشان به انزال سریعاً شرطی میشوند. یعنی در مردانی که در اولین تجارب جنسیشان به دلیل شرایط نامساعد فردی و محیطی انزال زودرس داشتند، به نحوی بازنمایی این تجارب اضطرابآمیز در آینده میتواند باعث بروز انزال زودرس در آنها شود و به گونهای باقی بماند (به اصطلاح شرطی شود). این که این تجارب شرطی اولیه160برای مردان مبتلا به انزال زودرس منحصر به فرد هستند یا نه، ناشناخته است (پرلمان، مک ماهون و بارادا، 2004).

12- نظریه‌ی درک ناکافی احساسات پیش ارگاسمی161
مطابق با این نظریه، بیمارانی که از انزال زودرس اولیه رنج میبرند، از تشخیص نشانههای هشدار دهندهی ارگاسم ناتوان بوده و بنابراین مکانیزم کنترل انزالی را فعال میکنند. این نظریه توسط کاپلان (1980) گسترش یافت و این کنترل انزالی را با آن چه در فرایند یادگیری کنترل ادرار رخ میدهد، مقایسه میکند. در این نظریه تعریف انزال زودرس به عنوان یک” سندرم بیاختیاری انزالی162″ و در کل به عنوان یک ” سندرم ناتوانی انزالی163″ مطرح میشود. در حال حاظر اضطراب میتواند به عنوان منشاء این حادثه باشد و باعث تداخل در تنظیم عصبی مرکزی پیامهای حسی با تغییری در ادراکات لحظهی خروج منی میشود. به عقیدهی کاپلان فقدان آگاهی حسی جنسی164به صورت فوری، این جا و اکنون165علت انزال زودرس است. همچنین معتقد بود که مردان برای گسترش بازخورد کافی با در نظر گرفتن سطح برپاییشان با شکست مواجه میشوند. این قبیل مردان بدون هیچ آگاهی انزال را در سطوح پایین برپایی تجربه میکنند (آلتوف، 2005؛ به نقل از لیبلوم، 2007). در کل این نظریه اعتقاد دارد که نقص در پیمایش مراحل قبل از مرحله ارگاسم در بیماری که انزال زودرس دارد و عدم توجه کافی همراه با پایین بودن سطح هوشیاری میتواند منجر به وضعیتی به نام انزال زودرس شود.
13- نظریه‌ی سیستمی
متخصصین درمان سیستمی166خواه این که به طور غالب شناختی- رفتاری یا روانپویشی باشند، اعتقاد دارند که انزال زودرس میتواند علامت موضوعات رابطهای باشد. بحث و جدلهای قدرت یا کنترل167، ترس از تعهد168، ترس از ارتباط صمیمی و انتظارات غیر واقعبینانه169دربارهی عملکرد جنسی که با درخواستهای شریک جنسی به وجود میآید، به عنوان عوامل علی انزال زودرس که هر دو شریک در آن سهیم هستند، در نظر گرفته میشوند (بیکن، 2001؛ متز و مک کارتی، 2003). مطابق نظریهی گاتمن170 (1994) ارتباط ضعیف زوجها میتواند باعث مشکل جنسی شود و علاوه بر این به عنوان پیشبینی کنندهی خوب طلاق است. سکس یک بافت171معمول برای جدلهای قدرت و کنترل در زوجهاست (بیکن، 2006). مشکلات روانی گاهی اوقات نسبت به رنج روانی زوج ثانویه هستند. زمانی که رنج روانی زوج شدید است، درمان اختلال عملکردی زوج میبایستی به تاخیر بیافتد. زمانی که مشکلات رابطهای حل شدند، مشکلات جنسی مستقیماً مورد هدف قرار میگیرند. ارتباط ضعیف ممکن است به صورت منفی روی رابطه جنسی تاثیر بگذارد. بیمارانی که نمیتوانند ارتباط موثری با شریک جنسیشان برقرار کنند، ممکن است دچار خشم، رنجش و سایر احساسات منفی شوند که در تداخل با عملکرد جنسی سالم میباشد. توانایی توجه به مخالفتها به روش صلحآمیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. مک کابی172و کوبین173(1998) دریافتند مردان دارای اختلال عملکرد جنسی بیشتر از مردان بدون این اختلال با شریک جنسیشان مشاجره دارند. همچنین در امتداد مشکلات برقراری ارتباط عمومی، ممکن است ناتوانی جهت برقراری ارتباط دربارهی مسائل جنسی نیز در مشکلات جنسی سهیم باشد. شریکهای جنسی که جهت برقراری ارتباط پیرامون روابط جنسیشان با شکست مواجه میشوند، بدون چالش اجازه میدهند که فرضهای اشتباهی در ذهنشان شکل گیرد (ریچاردسون، گلدمیر، گرین، لامبا و هریس، 2006). بنابراین نظریه سیستمی اختلال انزال زودرس را به موضوعات رابطهای و شناختهای معیوب بین زوجها، همچنین بافت ارتباطی ضعیف بین زوجها همراه با مشکلات روانشناختی ناشی از این ارتباط ضعیف نسبت میدهد.
14- نظریه‌ی زیست شناختی
نظریهی زیست شناختی یا مدلهای ذاتی174بر مبنای مکانیزمهای زیستشناختی هستند که با احتمال بیشتری انزال زودرس اولیه را مشخص میکنند. این نظریهها عبارتند از اختلالات عملکرد کف لگن175(با اعتقاد به این که ناتوانی در کنترل عضلات ممکن است آغازگر176یک نقص177 جهت یادگیری تکنیکهای کنترل انزالی باشد)، حساسیت آلتی فوقالعاده زیاد، بازتاب انزالی فوقالعاده سریع، حساسیت خیلی بالا به تحریک تناسلی یا کاهش آستانه حساسیت تناسلی. اختلالات عملکرد میان دوراهی ممکن است ناشی از کاهش انقباض عضلات بالابرنده یا ناشی از اختلال عصب حرکتی عملکردی اسفینکتر- پرینال باشد (گویدوف، کولپی و فابریسیو، 2004؛ به نقل ازنیکولاس، گاردینی و لاسیوف 2004). بنابراین تمامی فرضیههایی که برای انزال زودرس علل زیستشناختی قائلند به نوعی به بیماریها و مشکلات جسمانی اشاره دارند و اعتقاد دارند که بیماریها و مشکلات جسمانی و فیزیولوژیک در مردان علت انزال زودرس است. در پایان میتوان گفت که هیچ یک از این نظریهها نمیتوانند به تنهایی علت کامل و قطعی انزال زودرس را بیان کند تا درمان بر مبنای آن صورت گیرد. اگر بخواهیم تمامی این نظریهها را به گونهای با هم ادغام کنیم که به کلیه ابعاد و علل ایجادکننده اختلال واقف باشیم و در ابعاد متعدد همه علل به وجود آورنده و تداوم بخش را کنترل کنیم و این قدرت کنترل را در ابعاد جسمانی، روانی، محیطی و بین فردی همراه با فنونی به زوج مبتلا به مشکل جنسی انتقال دهیم، بیشک میتوانیم به درمان و مدیریت این اختلال بپردازیم. پایاننامه حاضر به تمامی این نظریهها پرداخته و از ابعاد متعدد تاثیرگذار در ایجاد انزال زودرس بر مبنای این نظریهها استفاده شده و با تدوین طرحی جامع و یکپارچه با استفاده از کلیه نظریههای مطرح شده و ادغام آنها با یکدیگر تحت عنوان طرح چندبُعدی غیردارویی به درمان انزال زودرس و مقایسه اثربخشی این طرح با درمان دارویی پرداختهایم.
15- رویکردهای درمانی
هدف نهایی درمان انزال زودرس افزایش رضایت جنسی کلی178و رضایت از رابطه179است. هدف، افزایش مدت زمان نهان انزالی است. همچنین میبایستی روی این موضوع تاکید شود که انزال زودرس یک وضعیت تهدیدکنندهی زندگی180نیست و نتیجهی درمان انزال زودرس رضایت بیمار و شریکش181است. در کل گزینههای درمانی عبارتند از درمانهای روانشناختی، رفتاری و تلاشهایی جهت تغییر ورودی حسی182یا تاخیر بازتاب انزال از طریق روشهای دارویی183. مهم است که همهی گزینههای درمانی با بیمار و ترجیحاً با شریکش بررسی شود. احتمالات خطر، مزایا و موفقیت هر راهبردی میبایستی به طور روشن توصیف شود (شی جی، 2005).
16- درمان دارویی
سگراوس184و بالون185(2003) ذکر کردندکه درمان انزال زودرس با مواد دارویی” آسان، عملی و بهتر عمل میکند”. پاکسیل به عنوان قویترین تأخیردهندهی انزالی شناخته شده است. همچنین ثابت شده که استفاده از سایر ضدافسردگیها از قبیل مهارکنندههای منوآمیناکسیداز186و ضد افسردگیهای سهحلقهای187مخصوصاً کلومیپرامین188میتواند موثر باشد (وادینگر، 2004). به هر حال کلومیپرامین میتواند کاملاً با ارگاسم در طول فعالیت جنسی تداخل داشته باشد و عوارض جانبی از قبیل سردردهای خفیف، خواب آلودگی، تهوع و خشکی دهان در آن دیده شده است (استراسبرگ189، دیگوریابرازاو190، رولاند، تان و اسلوب، 1999 ). نورولپتیکها191، آلفابلوکرها192، بتا بلوکرها193، انگزایولایتیکها194، شلکنندههای عضلات صاف195، بیحس کنندههای موضعی و مواد مهارکنندههای فسفودیاستراز-5 از قبیل سیلدنافیل سیترات196نیز برای درمان انزال زودرس مورد استفاده قرار گرفتهاند (سیموند، 2003). بعضی افراد بر این عقیده هستند که موفقیت مهارکنندههای فسفودی استراز- 5 بیشتر به خاطر کاهش اضطراب عملکردی است تا صرفاً درمان انزال زودرس. داروهای سروتونرژیک برای درمان انزال زودرس بیشترین استفاده را دارند اما مشخصه آنها گاهی اوقات برگشت ناشی از قطع درمان (دارو) و همچنین عوارض جانبی جنسی میباشد. بیحسکنندههای موضعی نیز نتایج رضایت بخشی را در انزال زودرسی که ناشی از حساسیت زیاد سر آلت بوده فراهم کردهاند و فیزیوتراپی عضلات کف لگن نیز در مواردی که اختلال عملکرد کف لگن وجود داشته موفقیتآمیز است. بازتوانی کف لگن با تمرینات کگل197(تمرینهایی برای تقویت عضلاتی در کف لگن که در فعالیت جنسی نقش دارند) با وجود اینکه به صورت جهانی با توجه به علت شناختیاش به عنوان یک درمان موثر تشخیص داده نشده، اثبات کرده به عنوان یک رویکردی که به بیمار اجازهی آشنایی بیشتر با بدنش را میدهد و به عنوان یک تکنیک تنشزدایی در درمان مفید است. مطالعات مقایسهای بین مهارکنندههای مختلف بازجذب سروتونین یا ترکیب درمانیشان با تکنیکهای رفتاری و تمرینات کف لگن (پیدیفرو، کولپی، کاستیگلیونی، ژیانفرانکو، 2004): کلومیپرامین صدبار قویتر از فلوکستین198، سرترالین199، پاروکستین200 در مهار انقباض ماهیچههای مجرای سمینال (منی) پشتی ناشی از نوراپینفرین میباشد. اثربخشی بالینی درمان انزال زودرس با سرترالین و فلوکستین قابل مقایسه است: محو شدن 38.7 درصد در مقابل 30.8 درصد، بهبود 32.3 درصد در مقابل42.3 درصد و شکست 29 درصد در مقابل 26.9 درصد. نتایج بالینی حاصل از کار با فلوکستین (54درصد)، پاروکستین (50درصد)، سرترالین (51درصد)، فلووکسامین201 (60درصد)، مشابه هستند و کاربرد مشابهی برای افزایش زمان نهان انزالی همراه با عوارض جانبی دارند. به نظر می رسد پاروکستین اثربخشی بالاتری نسبت به سیتالوپرام (نتایج مثبت در 33.24 درصد در مقابل 32.19 درصد با عوارض جانبی مشابه) دارد. همراهی مصرف خوراکی فلوکستین+ لیدوکائین1 موضعی موثرتر از درمان با فلوکستین تنها میباشد: محو شدن در52.9 درصد نمونهها در مقابل 30.8 درصد، بهبود 33 درصد در مقابل 42.2 درصد و شکست 17.6 درصد در مقابل 26.9 درصد. همراهی اصول درمانی مختلف باعث بهبود نتایج میشود: متوکلوپرامید202 + تکنیک توقف- شروع و فشاردادن 61.11 درصد در مقابل متوکلوپرامید 54.35 درصد فلوکستین + توقف – شروع و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع انزال زودرس، عوامل روانشناختی، مشکلات جنسی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع عملکرد جنسی، انزال زودرس، عوامل روانشناختی