منابع پایان نامه با موضوع اندازه شرکت، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، کیفیت سود

دانلود پایان نامه ارشد

به ارزش دفتري دارايي هاي شركت بدست مي آيد: (افسرده گلفزاني، 1384)

متغيرواسطه اي تحقيق
كيفيت سود: در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت سود از مدل ریچاردسون به شرح زیر استفاده گردیده است: (ريچاردسون و همكاران81، 2005، 439)
براساس این مدل، اقلام تعهدی به عنوان شاخص سنجش کیفیت سود مورد استفاده قرار می گیرد، به این صورت که هرچه اقلام تعهدی کمتر باشد، انتظار می رود تداوم یا پایداری سود بیشتر در نتیجه کیفیت سود بالاتر باشد.

(3-1) TACC_t=∆WC+∆NCO+∆FIN

ام t اقلام تعهدی سال 〖TACC〗_t
∆NCO تغییرات دارایی های عملیاتی غیر جاری
∆WC تغییرات سرمایه در گردش
∆FIN تغییرات دارایی های مالی

تغييرات بدهي هاي عملياتي جاري – تغييرات دارايي هاي جاري ∆WC=
∆NCO=جاري غير عملياتي هاي دارايي تغييرات-جاري غير عملياتي هاي بدهي تغييرات
∆FIN=مالي هاي دارايي تغييرات-مالي هاي بدهي تغييرات

3-8-3 متغيرمستقل تحقيق
نوسانات جريان نقدي: در اين تحقيق ريسك جريانات نقدي به عنوان نوسانات جريان نقدي اندازه گيري و تفسير شده است.
نوسان عبارت است از نوسان یک متغیر دراطراف میانگین که شامل معیارهایی نظیر واریانس و انحراف معیار می باشد. اولین بار مارکویتز82(1952) ازانحراف معیار بازدهی به عنوان معیاری برای محاسبه ریسک استفاده نمود.
برای اندازه گیری نوسانات جریان نقدی از انحراف معيار جريان نقدي عملياتي در طول پنج سال گذشته (شامل سال تي) تقسيم بر ميانگين جريانهاي نقدي عملياتي در طول همان دوره استفاده شده است (كردستاني و لطفي، 1390، 71).

3-8-4 متغيركنترلي تحقيق
برای محاسبه اندازه شرکت از روشهای متفاوتی استفاده می شود. مثلا برخی مجموع دارایی های شرکت را بکار می برند. فروش نیز در پاره ای از اوقات به عنوان اندازه شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق ارزش بازار سهام شرکت به عنوان اندازه شرکت مورد استفاده قرار گرفته و از حاصل ضرب آخرین قیمت بازار در سهام عادی منتشره به دست می آید (ولي پور، 1388، 50).

(3-5) CS=P_it×N_it

ام t ام در دوره / سال i قيمت سهام شرکتP_it
ام t ام در دوره / سال i تعداد سهام شرکتN_it

3-9 روش تجزيه و تحليل داده ها
از آنجا كه تحقيق حاضر درصدد بررسي تاثير نوسانات جريان نقدي بر كيفيت سود و ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد، براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از روش دادههاي تابلويي (ترکیبی) جهت تخمين مدل استفاده شده است. دليل استفاده از داده هاي تابلويي دو بعدي بودن جامعه آماري مورد استفاده در تحقيق مي باشد. به اين دليل كه داده هاي تركيبي دربر گيرنده هر دو جنبه داده هاي سري زماني و داده هاي مقطعي است، بكارگيري مدل هاي توضيح دهنده آماري مناسبي كه ويژگي هاي آن متغيرها را توصيف كند، پيچيده تر از مدل هاي استفاده شده در داده هاي مقطعي و سري زماني است.
در استفاده از روش دادههاي ترکیبی اولين كار يافتن مدل مورد نظر ميباشد كه ميتواند يكي از روشهاي تاثيرات مشترك، تاثيرات ثابت و یا تاثيرات تصادفی باشد و در نهايت با مشخص شدن مدل مورد نظر ميتوان به تخمين مدل جهت آزمون فرضيه‏های تحقیق پرداخت.
در مرحله اول، جهت تشخیص این مطلب، که مدل مورد نظر، مدل اثرات مشترك يا مدلی با اثر ثابت و یا مدلی با اثر تصادفی است از آزمونهای چاو و آزمون هاسمن، استفاده شده است.
پس از تخمين مدل از روش رگرسيون و تحليل همبستگي، توزيع فيشر و آزمون معني دار بودن همبستگي و ضريب تعيين به منظور بررسي وجود رابطه معني دار بين متغير وابسته و متغير مستقل و نيز تاثير متغير مستقل بر متغير وابسته استفاده شده است.

3-9-1 تحليل همبستگي
تحليل همبستگي ابزاري آماري است كه به وسيله آن مي توان درجه اي كه يك متغير به متغير ديگر مرتبط است را اندازه گيري نمود. همبستگي را معمولا با تحليل رگرسيون به كار مي برند. همبستگي معياري براي تعيين ميزان ارتباط دو متغير مي باشد. در همبستگي درباره معيارهاي ضريب همبستگي، ضريب تعيين، آزمون معني دار بودن همبستگي بحث مي شود كه در زير به آنها اشاره شده است.

3-9-1-1 ضريب همبستگي
بهترين معيار تشخيص وجود يا عدم وجود همبستگي و حتي تعيين نوع، جهت و ميزان همبستگي، ضريب همبستگي مي باشد. اگر همبستگي فقط بين دو متغير باشد، آن را همبستگي ساده و اگر بين بيش از دو متغير باشد به آن همبستگي چندگانه مي گويند. براي محاسبه قدرت ارتباط بين متغيرها به معيار عددي نيازمند مي باشيم كه آن را ضريب همبستگي مي نامند. معيار عددي اين پيوند، هنگامي كه رابطه بين دو متغير خطي فرض شود، ضريب همبستگي پيرسون نام دارد. اين ضريب زماني معتبر است كه داده ها كمي و با توزيع نرمال باشند و از رابطه زير بدست مي آيد:

(3-6) ρ= (Cov(x,y))/(σ_x σ_y )

(3-7) rρ= 〖sp〗_xy/√(〖ss〗_x.〖ss〗_y )
ρ ضريب همبستگي جامعه
rρ ضريب همبستگي پيرسون نمونه

مقدار rρ همواره بين 1+ و 1- و يا خود اين اعداد مي باشد. در صورتي كه rρ برابر با 1+ باشد، همبستگي خطي مثبت و صددرصد و اگر rρ برابر 1- باشد، همبستگي خطي منفي و صددرصد وجود دارد. همچنين زماني كه rρ نزديك به صفر باشد، همبستگي بين دو متغير x و y وجود ندارد.

3-9-1-2 ضريب تعيين
يك ملاك براي قدرتمند بودن رابطه خطي استفاده از مقدار مربع ضريب همبستگي يا اصطلاحا ضريب تعيين مي باشد. اين مقدار برابر با نسبت تغييرات توجيه شده توسط مدل به تغييرات كل مي باشد و هرچه مقدار آن به 1 نزديكتر باشد رابطه قويتري بين دو متغير وجود دارد.

3-9-1-3 آزمون معني دار بودن ضريب همبستگي
ضريب همبستگي با توجه به نمونه اي مشخص محاسبه مي شود. بديهي است كه اين ضريب از نمونه اي به نمونه ديگر تغيير مي يابد. حال سوال اين است كه آيا بين دو متغير مستقل و وابسته كه ضريب همبستگي آن را تعيين نموده ايم، همبستگي معني داري وجود دارد يا نه؟ براي اين منظور از آزمون t استيودنت استفاده مي كنيم. آماره t با استفاده از فرمول زير محاسبه مي شود:

(3-8) t= (r-p)/√((1-r2)/(n-2))

آماره محاسبه شده داراي توزيع t استيودنت با درجه آزادي n-2 مي باشد ( آذر و مومني، 1377، 186).

با توجه به نتايج استخراجي از نرم افزار SPSS:
اگر 05/0 P_Value باشد، بيان مي شود كه نتايج معني دار نيست.
اگر 05/0 P_Value باشد، بيان مي شود كه نتايج معني دار است.

3-9-2 مدل رگرسيون خطي دو متغيره
در رگرسيون دو متغيره مدل عبارت است از:

(3-10) Y_i=α_0+α_1 x_i+α_2 x_j+ε_i

كه در آن Y_i متغير وابسته، x_i متغير مستقل اول، x_j متغير مستقل دوم، α_1 اثر متغير مستقل اول، α_2 اثر متغير مستقل دوم و ε_i خطا مي باشد.

3-9-3 بررسي نرمال بودن داده ها
يكي از مفروضات مدل رگرسيون، نرمال بودن توزيع داده ها مي باشد. لذا براي اين منظور از آزمون كولموگروف – اسميرنوف كه در نرم افزار SPSS وجود دارد، استفاده شده است. فرض آماري به اين صورت بيان مي شود:
توزيع داده ها نرمال مي باشد : H_0
توزيع داده ها نرمال نمي باشد : H_1
در صورتي كه sig به دست آمده بيشتر از 5 درصد باشد، نرمال بودن داده ها پذيرفته مي شود.
3-10 مدل تحقيق
مدل مورد استفاده در تحقيق حاضر براساس مدل مفهومي پژوهش كه در فصل اول ارائه گرديد، به صورت زير مي باشد :

(3-11) 〖TACC〗_it=α_0+α_1 〖CFOV〗_it+α_2 〖CS〗_it+ε_it

(3-12) 〖Q-TOBIN〗_it=α_0+α_1 〖TACC〗_it+α_2 〖CS〗_it+ε_it
(3-13) 〖Q-TOBIN〗_it=α_0+α_1 〖CFOV〗_it+α_2 〖CS〗_it+ε_it

در اين مدل، TACC اقلام تعهدي و به عنوان شاخص سنجش کیفیت سود مورد استفاده قرار مي گیرد، CFOV نوسانات جریان نقدی و CS اندازه شرکت می‏باشد.

3-11 خلاصه فصل
در اين فصل ابتدا كلياتي از روش تحقيق بيان گرديد. سپس فرضيه هاي تحقيق مطرح شد. تعداد شركت هاي مورد مطالعه در اين تحقيق 75 شركت مي باشد كه با شرايط مطرح در اين فصل انتخاب شده اند. در ادامه چگونگي محاسبه متغيرهاي تحقيق و در نهايت روش هاي آماري مورد استفاده در اين تحقيق تشريح شد.

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده ها

4-1 مقدمه
تجزيه و تحليل به عنوان مرحله اي از روش علمي از پايه هاي اساسي هر تحقيق به شمار مي رود كه به وسيله آن كليه فعاليت هاي تحقيقي تا رسيدن به يك نتيجه، كنترل و هدايت مي شوند. به عبارت ديگر، تجزيه و تحليل نتايج تحقيق روشي است كه به كمك آن كل فرآيند تحقيق از انتخاب مساله تا رسيدن به نتيجه مورد كنترل قرار مي گيرد. لذا یکی از فرآیندهای هر پژوهش علمی، تجزیه و تحلیل دادهها است. تجزیه و تحلیل اطلاعات و دادهها به نتایجی میانجامند که در رد و یا تائید فرضیههای تحقیق به پژوهشگر کمک مینمایند. در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده و آزمون فرضيه ها از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. همچنين در اين فصل يافته هاي پژوهش براساس هدف تحقيق و در قالب فرمول ها و جدول ها بيان شده و به تخمين مدل ها و تجزيه و تحليل يافته هاي آماري پرداخته شده است. همچنين در اين فصل به آزمون فرضيه هاي اول، دوم و سوم با استفاده از روش داده هاي تركيبي پرداخته مي شود:
فرضيه اول: نوسانات جريان نقدي بر كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير دارد.
فرضيه دوم: كيفيت سود بر ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير دارد.
فرضيه سوم: نوسانات جريان نقدي بر ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير دارد.

در اين فصل، داده هاي جمع آوري شده با استفاده از روش تئوريك مطرح شده و به كمك نرم افزار Excel و نرم افزار آماري SPSS و Eviwes مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند.
روش تخمین بدین صورت است که پس از گردآوري داده ها ابتدا داده ها را به صورت داده هاي تابلويي قرار داده سپس از آزمون چاو جهت تعيين مدل اثرات مشترك يا مدل اثرات ثابت استفاده شده است. بدين صورت اگر احتمال اين آزمون كوچكتر از 05/0 باشد، مدل اثرات ثابت خواهد بود. همچنين از آزمون هاسمن جهت تعيين مدل اثرات ثابت يا اثرات تصادفي استفاده شده است، يعني اگر احتمال آزمون هاسمن كوچكتر از 05/0 باشد، مدل بايد با استفاده از اثرات ثابت برآورد شود. در نهايت با هدف بررسی تائید و یا رد فرضیات از طریق مدل‏های مطرح شده و نیز تحلیل اثر متغیر مستقل اصلی تحقیق، تجزیه و تحلیل‏های صورت گرفته ارائه شده است.

4-2 آمار توصيفي
پس از گردآوري داده‌ها به وسيله نمونه گيري از جامعه، بايد مفاهيم و نکات کلي درباره آن جامعه را از طريق اطلاعات موجود در نمونه استخراج نمود. در روشهاي توصيفي، تلاش بر آن است تا با ارائه جداول و استفاده از ابزارهاي آمار توصيفي نظير شاخص هاي مركزي و پراكندگي، به توصيف متغيرهاي تحقيق پرداخته شود تا اين امر به شفافيت موضوع كمك كند.
در تحقيق حاضر تعداد شركتهاي انتخاب شده 75 شركت مي باشد كه در دوره زماني پنج ساله از ابتداي سال 1386 تا پايان سال 1390 مورد بررسي قرار گرفته اند. با توجه به استفاده از روش داده هاي تابلويي تعداد مشاهدات 375 مورد بوده است. جدول شماره (4-1) ميانگين، ميانه، حداكثر، حداقل و انحراف معيار محاسبه شده هر يك از متغيرها را نشان مي دهد:

متغیر
TACC
CFOV
Q
CS
میانگین
53/30289
9/113260
8/675043
6.32E+11
میانه
000/8956
000/46957
000/490656
2.52 E +11
حداکثر
000/838320
000/1584809
000/5072638
7.79 E +12
حداقل
000/848669-
000/323851-
000/37604
8.60 E +09
انحراف

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع ارزش شرکت، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، کیفیت سود Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع توزیع فراوانی، رفتار خرید، بازاریابی، رگرسیون