منابع پایان نامه با موضوع اندازه شرکت، نسبت بدهی، سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

(رابطه 3-1) حجم نمونه محاسبه و سپس تعداد شرکت های نمونه بصورت تصادفی از جامعه آماری غربالگری شده انتخاب شده است.
(3-1)
که در آن:
= حجم نمونه.
= حجم جامعه.
= اندازه متغير در توزيع نرمال در سطح اطمينان مورد نظر قابل استخراج از جدول توزیع نرمال.
= درصد توزیع افراد دارای صفت در جامعه.
= درصد توزیع افراد فاقد صفت در جامعه.
= مقدار خطا که برابر است با تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین محقق برای وجود آن در جامعه.
با توجه به فرمول فوق، حجم نمونه در فاصله اطمینان 95% و با مدنظر قراردادن پارامترهای نگاره 3-2 تعداد 65 شرکت تعیین شده که برای اطمینان بیشتر تعداد 70 شرکت بصورت تصادفی انتخاب شده اند. بنابراین مشاهدات ما به 350 سال – شركت رسيد که اين مشاهدات در قالب 19 صنعت مختلف مي باشد.
نگاره 3-2: پارامتر های محاسبه تعداد نمونه آماری تحقیق

حجم نمونه
203
96/1
5/0
5/0
1/0
65

3-6 روش جمعآوري دادهها
براي جمعآوري دادهها، از روش آرشیوی استفاده شد. دادههاي مربوط به فرضيات تحقيق از بانکهاي اطلاعاتي سازمان بورس اوراق و بهادار تهران و نرمافزار ره‏آورد نوین و بانک اطلاعاتی مدیریت و پژوهش اسلامی بورس اوراق بهادار تهران وسایتهای codal.ir و rdis.ir استخراج شده و در ستونهاي Excel تجميع شدند. پردازش اولیه داده های گردآوری شده جهت دستیابی به متغیر های مناسب در هر الگوی رگرسیونی در محیط Excel انجام گردید و برای تحلیل آماری داده‏ها از نرم افزارهای SPSS و EVIEWS بهره گرفته شد.

3-7 قلمرو زمانی تحقيق
محدوده زماني تحقيق شامل پنج سال متوالي از سال 1385 لغایت 1389 ميباشد که بررسي فرضيههاي تحقيق با استفاده از دادههاي واقعي اين سالها انجام پذيرفت. بر اساس هدف تحقيق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسي و شرکتهاي نمونه آماري مورد مطالعه در تجزيه و تحليلها وارد شده اند.

3-8 متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها
متغیرهای این تحقيق را 5 متغير شامل میزان افشای اختیاری، پراکندگی مالکیت، سودآوری، نسبت بدهی و اندازه شرکت تشکیل می دهد که متغیر میزان افشای اختیاری متغیر وابسته، متغیرهای پراکندگی مالکیت و سودآوری متغیرهای مستقل و متغیرهای نسبت بدهی و اندازه شرکت متغیرهای کنترلی تحقیق می باشند. در ادامه تعریف عملیاتی و نحوه اندازه گیری هر یک از متغیرهای تحقیق ارائه می شود:

متغیر وابسته تحقیق
3-8-1 میزان افشای اختیاری ()
متغیر وابسته اين تحقيق ميزان افشاي اختياري مي باشد كه مطابق با مطالعات پيشين صورت گرفته (كوك، 1989؛ گري و همكارانش، 1995؛ هانسون، 2001؛ بروبرگ، 2010) از طريق امتياز حاصل از چك ليست ارائه شده در پيوست اندازه گيري مي شود. اقلام تشكيل دهنده اين چك ليست تنها شامل موارد افشاي اختياري بوده و موارد افشاي اجباري را شامل نميشود. اين اقلام در پنج دسته 1)اطلاعات كلي درباره شركت 2) استراتژي هاي شركت 3) اطلاعات تحقيق و توسعه شركت 4) اطلاعات آتي شركت و 5) اطلاعات مرتبط با سهام شركت طبقه بندي شده است و امتياز هر مورد در صورت وجود برابر با 1 و در غير اين صورت برابر با صفر مي باشد.

متغیرهای مستقل تحقیق
3-8-2 میزان پراکندگی مالکیت ()
در تحقیقات آکادمیک مالکیت هایی که میزان آن ها کمتر از 2درصد باشد به عنوان مالکیت های پراکنده در نظر گرفته می شود (رافورنیر، 1995؛ آدریم، 1999؛ پرنسیپ، 2004؛ بروبرگ و همکاران، 2010). در ایران با توجه به این که در صورت های مالی اکثر شرکت ها میزان مالکیت های بالای 5 درصد به عنوان مالکیت عمده تلقی شده و افشا می شود لذا در این تحقیق پراكندگي مالكيت برابر خواهد بود با مجموع میزان مالکیت‏های کمتر از 5درصد که از اختلاف میان کل مالکیت و میزان مالکیت های بالای 5درصد محاسبه خواهد شد.
3-8-3 سودآوری ()
سودآوري به توانايي واحد تجاري در كسب سود اشاره دارد. سودآوري نتيجه نهايي همه برنامه‏ها و تصميمات مالي بنگاه تجاري می باشد. در این تحقیق متغیر سودآوری از طریق نسبت بازده سرمایه شرکت و به صورت زیر اندازه‏گیری می شود.

متغیرهای کنترلی تحقیق
3-8-4 اندازه شرکت ()
در مطالعه حاضر برای محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت استفاده خواهد شد.

در این رابطه:
= اندازه شرکت i در سال t
= ارزش بازار شرکت i در پایان سال t
3-8-5 نسبت بدهی ()
در تحقیقات مالی از نسبت بدهی به عنوان نماینده و معرف ساختار سرمایه استفاده می شود. در ساده ترین تعریف میزان بدهی که یک واحد تجاری به منظور تأمین دارایی های خود بکار می‏گیرد را نسبت اهرمی گویند (هامپتون74، 1990). در این تحقیق نسبت اهرمی به عنوان یکی از متغیرهای کنترلی از تقسیم بدهی های شرکت بر جمع کل حقوق صاحبان سهام آن اندازه گیری خواهد شد.

در این مدل داریم:
= نسبت بدهی شرکت i در سال t.
= جمع كل بدهي های شرکت i در سال t.
= جمع کل حقوق صاحبان سهام شرکت i در سال t.

3-9 مدل تحقیق
در مطالعه حاضر براي تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی زیر بصورت داده‌هاي پانل استفاده خواهد شد. .

در الگوی رگرسیونی فوق:
= میزان افشای اختیاری شرکت در سال،
= میزان پراکندگی مالکیت شرکت در سال،
= سودآوری شرکت در سال،
= نسبت بدهی شرکت در سال،
= اندازه شرکت در سال،
در مدل فوق در صورتی که ضرایب و در مدل تحقیق در سطح اطمینان 95درصد معنی دار باشند به ترتیب فرضیه های اول و دوم تحقیق مورد تأیید قرار خواهد گرفت.

3-10 نحوه آزمون فرضیههای تحقیق
فرضیه های آماری جملات یا عباراتی هستند که با استفاده از نمادهای آماری و به صورت پارامتر نوشته می شوند و نقش آنها هدایت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری است. آزمون آماری فرایندی است که طی آن مجموعه ای از مقادیر متغیر تصادفی که به ازای آنها باید H. رد شود تعیین می گردد. متغیر تصادفی که مقادیر آن برای انجام این عمل به کار می رود آماره آزمون نامیده می شود و مجموعه مقادیری از این متغیر تصادفی را که به ازای آنها H. باید رد شود را ناحیه رد آزمون می نامند. آزمون به وسیله آماره آزمون و ناحیه رد مشخص می شود (ابن شهرآشوب و میکائیلی، 1375). با توجه به موارد فوق فرضیه های آماری به دو بخش زیر بیان می شود:
الف) فرض صفر(H.): فرضیه ای که معمولا پژوهشگر را به ارزشیابی فرضیه تحقیق قادر می سازد و از آنجایی که بیانگر وجود هیچ رابطه مهم بین این دو متغیر است، با رد آن می توان فرضیه های مخالف(جایگزین) را تایید نمود.
ب) فرض مخالف(H_1): اغلب منطبق با فرضیه های تحقیق است و بیانگر انتظار پژوهشگر درباره نتایج تحقیق می‏باشد.
بنابراین اولین گام جهت آزمون فرضیه ها تبیین فرضیه های آماری به دو صورت فرض صفر و فرض خلاف است. سپس متناسب با نوع آزمون آماری و سطح خطا که با نماد(α)نشان داده می شود و مقایسه با حداقل احتمال محاسبه شده(P- value) نسبت به تایید یا رد فرض صفر که نقطه مقابل فرض مخالف(فرضیه تحقیق) است، تصمیم گیری شده است.

3-10-1 مدل رگرسیون
مدل رگرسيون خطي زير را در نظر مي‌گيريم:

در اين مدل مي‌خواهيم تغييرات Y را به کمک تغييرات X توضيح دهيم. به همين دليل به X متغير مستقل و به Y متغير وابسته مي‌گويند. زيرا مقاديري که X مي‌گيرد، به طور مستقل تعيين مي‌شود، در حالي که Y تابعي از مقادير X و کيفيت مدل رگرسيون مفروض است و به همين دليل Y يک متغير تابع يا وابسته محسوب مي‌شود. در مدل رگرسيون فوقα و β پارامترهاي مدل هستند. مقادير واقعي اين پارامترها نامشخص است، بنابراين سعي مي‌شود مقادير آنها تخمين زده شود β اصطلاحاً ضريب رگرسيون ناميده مي‌شود. β بدون هيچ اطلاع ديگر بيان مي‌کند که متغير Y به ازاي يک واحد تغيير در X چه مقدار تغيير خواهد کرد.
در تحليل رگرسيوني اولين فرض به صورت زير است.
مدل معنی داری وجود ندارد:H.
مدل معنی داری وجود دارد: H1
یا به عبارتی:

كه جدول تحليل واريانس ، پاسخ رد يا عدم رد فرض صفر بالا را خواهد داد .

نگاره 3-3) جدول تحلیل واریانس
منابع تغييرات
درجه آزادي
مجموعه مربعات
ميانگين مربعات
F نسبت
تغييرات ناشي از رگرسيوني
k-1
SSReg
MSRerg=SSReg/k-1
MSReg/MSE
تغييرات ناشي از خطا
n-k
SSE
MSE=SSE/n-k

تغييرات كل
n-1
SST

جهت معنی دار بودن مدل رگرسیون استفاده شده در هر فرضیه و آزمون تمامی ضرایب آن که دلالت بر معنی دار بودن روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته است، از آمارهF استفاده شده است. با مقایسه آماره F و F جدول که با درجات آزادی k-1 و n-k در سطح خطای 5% محاسبه شده، کل مدل فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که برای آزمون آماری، در این تحقیق فرضیه ها به عنوان فرض جایگزین(H_1) در نظر گرفته شده اند، فرضیه زمانی تأیید می شود که F محاسبه شده از F جدول بزرگتر باشد. برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. t محاسبه شده با t جدول مقایسه می شود، چنانچه قدر مطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد، ضریب مورد نظر معنی دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و متغیر وابسته است. ضریب تعیین مهم ترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین متغیر مستقل و وابسته را توضیح داد و معمولا با R^2 نشان داده می شود. مقدار برابر، مي باشد. هر چه اين مقدار به يك نزديك تر باشد نشان‌دهنده ارتباط قوي‌تر است.

3-10-2 آزمون خود همبستگی جملات خطا
در مدلهای رگرسیون فرض بر این است که جملات خطا از دورهای به دورهی دیگر مستقل میباشد، اما در بسیاری از کاربردها، جملات خطا در دورههای مختلف همبستهاند. در چنین مواردی جملات خطا، اصطلاحاً دارای خود همبستگی یا همبستگی متوالی میباشند. برای بررسی آنکه در یک مدل رگرسیون جملات خطا خود همبسته میباشند یا خیر، آزمونهایی طراحی گردیده است. در این میان آزمونی که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد آزمون دوربین- واتسون است. چنانچه رقم حاصل از آزمون دوربین- واتسون بین 1.5 تا 2.5 باشد فرض مستقل بودن جملات خطا تایید میگردد.
3-10-3 روش تجزیه و تحلیل دادهها
پس از جمعآوری دادهها محقق باید آنها را دستهبندی و تجزیه و تحلیل نماید، آنگاه به آزمون فرضیههایی بپردازد که تا این مرحله تحقیق او را یاری کردهاند، تا پاسخی برای پرسشهای تحقیق بیابد. تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن دادههای گردآوری شده به طرق مختلف خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباط بین دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در این فرآیند، دادهها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش میشوند و روشهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها به عهده دارند. در بررسی ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل با استفاده از سه نوع داده می توان پارامترهای متغیر وابسته را برآورد نموده و با ارائه مدل اقدام به پیش بینی نمود. به طور کلی برای تحلیل های تجربی سه نوع داده قابل دسترسی است:
داده های سری زمانی75: داده هایی هستند که در طی یک سری زمانی می شوند. مانند:بازده، تعداد روزهای معاملاتی، چنین داده هایی می توانند در فواصل منظم روزانه، هفتگی،ماهانه، فصلی و سالانه گردآوری شوند.
داده های مقطعی76 : این داده ها بر اساس یک یا چند متغیر در یک زمان مشخص جمع آوری می شوند. مانند: خانوارها،کشورها، شرکت ها.
داده های تلفیقی77 ) از داده های سری زمانی و مقطعی): از ترکیب دو دسته بالا حاصل می شوند (گجراتی، 1378، ص 28 ). در این پژوهش از داده های مرکب استفاده می شوند به همین دلیل از روش جدید اقتصاد سنجی یعنی پانل دیتا استفاده می کنیم. اغلب، مدل های سری زمانی و مقطعی با مشکلی به نام همخطی متغیرهای توضیحی روبه رو هستند، که باعث می شوند مقادیر درست β ها برآورد نشوند و استنتاج با مشکل مواجه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، کیفیت افشا Next Entries منابع پایان نامه با موضوع داده های ترکیبی، اثرات ثابت، افشای اختیاری