منابع پایان نامه با موضوع اندازه شركت

دانلود پایان نامه ارشد

ف معیار
4/134518
1/197114
9/591347
1.02 E +12
تعداد مشاهده
375
375
375
375
جدول (4-1): آمارتوصيفي متغيرهاي مورد بررسي

منبع: محاسبات تحقيق

در محاسبات آماري لازم است كه ويژگي ها و موقعيت كلي داده ها تعيين شود. براي اين منظور شاخص هاي مركزي و پراكندگي محاسبه مي شوند. در تحقيقاتي كه مقياس اندازه گيري داده ها حداقل فاصله اي است، ميانگين بهترين شاخص مركزي محسوب مي شود كه نشان دهنده مركزيت توزيع داده ها مي باشد. در جدول فوق مركزيت داده ها حول متغير كنترلي تحقيق يعني اندازه شركت مي باشد. شاخص هاي پراكندگي برخلاف شاخص هاي مركزي هستند. آنها ميزان پراكندگي يا تغييراتي را كه در بين داده هاي يك توزيع وجود دارد، نشان مي دهند. مهمترين شاخص پراكندگي، انحراف معيار است كه در جدول فوق متغير واسطه اي تحقيق يعني كيفيت سود كمترين ميزان پراكندگي و متغير كنترلي تحقيق يعني اندازه شركت بيشترين ميزان پراكندگي را دارا مي باشد.

4-3 آمار استنباطي
4-3-1 بررسي نرمال بودن توزيع متغير وابسته
نرمال بودن باقيماندههاي مدل رگرسيوني يکي از فرض‏هاي رگرسيوني است که نشان دهنده اعتبار آزمون‏هاي رگرسيوني است. در ادامه با استفاده از آزمون كولموگروف- اسميرنوف83 نرمال بودن توزيع دو متغیر وابسته بررسي شده است. زيرا نرمال بودن متغيرهاي وابسته به نرمال بودن باقيمانده هاي الگو مي انجامد. پس لازم است نرمال بودن متغير وابسته قبل از برآورد پارامترها كنترل شود و در صورت برقرار نبودن اين شرط راه حل مناسبي براي نرمال نمودن آنها (از جمله تبديل نمودن آن) اتخاذ نمود. فرض صفر و فرض مقابل در اين آزمون به صورت زير نوشته مي‌شود:

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع ارزش شرکت، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، کیفیت سود Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع توزیع فراوانی، رفتار خرید، بازاریابی، رگرسیون