منابع پایان نامه با موضوع اندازه اثر، اختلال شخصیت مرزی، اختلال شخصیت، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

درنتیجهیاینهمراهینامیمون،کودک،بسیاریازمهارتهایلازمدرزمینهیتنظیمهیجانهاوروابطبینفردیرایادنمیگیرد. محصولنهاییچنینوضعی،شکلگیریاختلالشخصیتمرزیاست.
لینهانرابطهمیانفردومحیطرادوطرفهمیداندومعتقداستهررفتاری،درهرمقطعزمانی،نتیجهتاثیرگذاریمتقابلدوعنصرشخصومحیطپیراموناوست،پدیدهایکهدرنظریهیادگیریاجتماعی، «جبرگراییمتقابل »1 نامیدهمیشود. بسیاریازافرادیکهبانوعیآسیبپذیریسرشتیاولیهنسبتبهتنظیمهیجانهامتولدمیشوند،به BPD مبتلانمیشوند،چراکهنظریهلینهانبخوبیبیانمیکندعلاوهبرآسیبپذیریهیجانی،یکمحیطخانوادگیویژهنیزبرایشکلگیریصفات BPD لازماست.
لینهانازواژهیدیالکتیکاستفادهمیکندتاوضعیتبهظاهرپارادوکسیکالخاصیراکهدرمانگرمیبایستدربرابربیمارمرزیاتخاذکند،توضیحدهد: پذیرشبیمارهمانگونهکههست،ودرعینحالکمکبهاوبرایتغییریافتن )دیویسونوهمکاران،2007). درواقع،دیالکتیکاصلیدراینرویکرد،یکپارچگییاوحدتپذیرشوتغییراست. بهاینمعناکهآرزویتغییرهرتجربهیدردناک،بایدباتلاشیمشابهبراییادگیریپذیرشدردهایغیرقابلاجتنابوناگزیرزندگیمتعادلشود. اگردرمانجونتواند -دستکمبهطورموقت- دردناشیازمشکلاتدیگرراتحملکند،کارکردنبررویمشکلاتاوناممکناست. ناتوانیبرایپذیرشرفتارخود،هرگونهتواناییبرایتغییررامنعمیکند،زیرابهکنارهگیریواجتناب،ویابهواکنشهایهیجانی )مثل،خشموشرمناکیشدید( منتهیمیشود. تصوربرآناستکهاگردرمانگر،دردرمانتنهابرراهبردهایتغییرمتمرکزشود،بیمارانمبتلابه BPD اغلباحساسخواهندکردکهسطحپریشانیوناراحتیآنهادرکنمیشودوحتیایناحساسدرآنهاایجادمیشودکهبهخاطرمشکلاتشانسرزنشمیشوندودرنتیجه،ممکناستباخشمنسبتبهدرمانگریاکنارهگیریازدرمانواکنشنشاندهند. ازسویدیگر،درمانیکهکاملابرپذیرشمتمرکزباشد،جدیبودنرنجبیمارونیازفوریبهایجادتغییررانادیدهمیگیرد. ازاینروستکه DBT راهبردهایتغییردرمانهایسنتی CBT راباراهبردهایپذیرشبرگرفتهازآموزههاواعمالذن،ترکیبمیکند. شواهد پژوهشی زیادی در سال های اخیر نشان دهنده کارآمدی این روش در درمان اختلال BPD می باشد (لینهان، 2000). تحقیقات گسترده ای در مورد اثر بخشی DBT انجام شده است (کونز40 وهمکاران.، 2001؛ لینهان و همکاران1999.، ؛ تورنر،2000). نتیجه اینمطالعات نشان داد که DBTاز شرایط گروههای کنترل در کاهش رفتارهای مشکل آفرین مانند تلاش برای خودکشی، خودتخریبی، سوء مصرف مواد و نیاز به بستری شدن بود.
5 راهبرد درمانی در DBT وجود دارد که عبارتند از 1-راهبردهای اعتباربخشی2-راهبردهایمسالهگشایی 3-راهبردهایدیالکتیکی 4-راهبردهایسبکشناختی و 5-راهبردهایمدیریتبیمار.
راهبردهای اعتباربخشی اصلی ترین راهبردهای پذیرش به حساب می آیند و راهبردهای مساله گشایی که راهبردهای اصلی تغییر می باشند. هدف اصلی پژوهش حاضر اجرا و انجام مهارت های تنظیم هیجانی است که جزو یکی از راهبردهای تغییر در DBT، یعنی راهبرد مهارت آموزی می باشد.

فصل سوم

روش پژوهش

3-1- طرح پژوهش
در این فصل، روش پژوهش ، شامل طرح کلی پژوهش، آزمودنی ها، روش نمونه گیری، روش اجرای ابزارهای اندازه گیری، فرایند درمان و روش تجزیه و تحلیل داده ها ارائه خواهد شد.
فرضیه های این پژوهش در چهارچوب یک مطالعه آزمایشی تک موردی، با استفاده از طرح خطوط پایه چندگانه میان آزمودنی ها، مورد بررسی قرار گرفته اند. در اینگونه از طرح ها شرایط آزمودنی بدقت کنترل می شود و متغیر مستقل نیز بطور منظم در مورد آزمودنی اعمال می گردد. ازین رو طرح های آزمایشی تک موردی نسبت به بررسی های موردی، از نظر کنترل شرایط ناخواسته مناسب ترند (هایمن، 1998). متغیر مستقل در این پژوهش، آموزش مهارت های تنظیم هیجانی، و متغیرهای وابسته، تغییرات درمانی حاصل از کاربرد این روش درمانی و جلسات درمانی بودند.
3-2- شرکت کنندگان پژوهش
شرکت کنندگان این پژوهش را دو فرد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در شهر تبریز تشکیل دادند که از وراجعه کنندگان به مطب روانپزشک، با تشخیص BPD انتخاب شدند و براساس ملاک های تشخیصی و احراز شرایط وارد طرح درمانی شدند. ملاک های تشخیصی عبارتند از:
1-اقدام های دیوانه وار و لجام گسیخته برای اجتناب از رها شدن خیالی یا واقعی 2-الگوی بی ثبات و پرتنش از روابط بین فردی که بین ارزنده سازی و ناارزنده سازی در نوسان است. 3-اختلال هویت و بی ثباتی بارز در تداوم حس خود 4-رفتارهای تکانشی که حداقل در 2 زمینه به فرد آسیب وارد کرده باشد مثل سوء مصرف مواد و رانندگی یا رابطه جنسی 5-رفتارهای خودزنی و تهدید به خودکشی بصورت مکرر 6-بی ثباتی هیجانی و خلق واکنش پذیر 7-احساس مزمن پوچی 8-خشم شدید و بی کفایتی در کنترل خشم 9-تفکرهای پارانوئیدی گذرا و وابسته به موقعیت توام با حالات تجزیه ای.

3-3- ابزارهای پژوهش
مصاحبه بالینی ساختاریافته برای تشخیص اختلالات محور II ( SCID-I)41
مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات محور II مصاحبه ای انعطاف پذیر است که توسط فرست، اسپیتزر، گیبون و ویلیلمز ( 1996؛ به نقل از سگال، 1997) تهیه شده است. تران و اسمیت (2004) ضریب کاپای 60 درصد را بعنوان ضریب پایایی بین ارزیابها برای SCID-I گزارش کرده اند. شریفی و همکاران (1384) این مصاحبه را پس از ترجمه به زبان فارسی، بر روی نمونه 299 نفری اجرا کردند. توافق تشخیصی برای اکثر تشخیص های خاص و کلی، متوسط یا خوب بود (کاپای بالاتر از 60 درصد). توافق کلی (کاپای مجموع )، برای کل تشخیص های فعلی 52/0 و برای کل تشخیص های طول عمر 55/0 بود.

پرسشنامه افسردگی بک- نسخه 2 (BDI-II)
این پرسشنامه شکل بازنگری شده پرسشنامه افسردگی بک است که جهت سنجش شدت افسردگی تدوین شده است ( بک، اپستین، براون و استیر، 1998). ویرایش اول بیشتر با DSM-IV همخوان است و تمام عناصر افسردگی براساس نظریه شناختی را پوشش می دهد.
برریس بک، استیر و گاربین (1998، به نقل از غرایی، 1382) نشان داد که نسخه دوم نیز همانند نسخه اول، وجود و شدت علائم افسردگی را در بیماران و جمعیت بهنجار نشان می دهد. آنها ضریب همسانی درونی این نسخه (BDI-II) را 73/0 تا 92/0 و ضریب آلفا را برای بیماران، 86/0 و برای افراد غیر بیمار، 81/0 گزارش کرده اند. فتی (1382) با اجرای این پرسشنامه بر روی یک نمونه 94 نفری ایرانی، ضریب آلفا را 91/0 گزارش کرده است.

پرسشنامه اضطراب بک
پرسشنامه اضطراب بک از 21 ماده تشکیل شده است. این مقیاس توسط بک، براون، اپستین و استیر ( 1998) جهت بررسی و ارزیابی شدت علائم شایع اضطراب تهیه شده است و هریک از ماده های این مقیاس، یکی از علائم شایع ( علائم ذهنی، بدنی و هراس) را می سنجد. بک و همکاران (1998) همسانی درونی مقیاس را 92 و پایایی به روش بازآزمایی با فاصله یک هفته را برابر با 75 گزارش کرده اند. پایایی این مقیاس در ایران نیز از طریق بازآزمایی توسط بخشانی ( 1372) برابر با 70 گزارش شده است.
مقیاس تکانشوری بارات42
افراد براساس شیوه عمل و تفکر در موقعیت های مختلف تفاوت دارند. مقیاس تکانشوری بارات شامل 30 ماده است و برای اندازه گیری برخی از شیوه هایی که افراد براساس آنها می اندیشند و رفتار می کنند، استفاده می شود (لوئیس، 1388). این مقیاس توسط پاتون، استنفورد و بارات (1995) طراحی شد. این پرسشنامه (ویرایش یازدهم)، که توسط پروفسور بارات ساخته شده است
مقیاس تکانشوری بارات شامل 30 ماده است و برای اندازه گیری برخی از شیوه هاییکه افراد براساس آنها می اندیشند و رفتار می کنند، استفاده می شود ( لوئیس، 1388). این مقیاس توسط پاتون، استانفورد و بارات(1995) طراحی شد. این پرسشنامه که توسط پروفسور بارات ساخته شده است ( بارات، 2004) و بر پایه ی نظریه شخصیتی بارات قرار دارد حاوی 30 سوال است و 3 عامل تکانشگری شناختی، تکانشگری حرکتی و بی برنامه گی را مورد ارزیابی قرار می دهد.
این مقیاس یک ابزار خودگزارشی است و به بررسی مولفه های شخصیتی و رفتاری تکانشوری میپردازد. ساختار پرسش های گردآوری شده ، نشاندهنده ی ابعادی از تصمیم گیری شتابزده و فقدان دوراندیشی است. بر مبنای درجه بندی لیکرت، نمره 1 (هرگز) تا 4 (همیشه) رده بندی می شود. امتیاز و نمره سوالات 30، 29، 20،15،13،12،10،9،8،7،1 معکوس می شوند. نمره خام تکانشگری مجموع نمرات پاسخ های داده شده است (هرچه نمره بالاتر باشد، تکانشگری بیشتر است). پایین ترین نمره 30 و بالاترین 120 است.
پاتون و همکاران (1995) در پزوهشی به تعیین اعتبار و پایایی مقیاس تکانشگری بارات پرداختند و میزان اعتبار و پایایی آن طبق گزارش یافته ها، به ترتیب 0.87 و 0.79 که حاکی از اعتبار و پایاییی قابل قبول این پرسشنامه است. در ایران نیز برای نخستین بار اختیاری و همکاران (1387)، با ترجمه نسخه اصلی بارات و بکارگیری در افراد سالم و مصرف کنندگان مواد افیونی به هنجاریابی این پرسشنامه پرداختند که در پژوهش مذکور به ترتیب 0.75 و 0.83 بدست آمد که نشان می دهد ترجمه فارسی نکانشگری بارات از نظر اعتبار و پایایی در حد مطلوبی است (حافظی، خاجوئی، 1390).

پرسشنامه ارزیابی شخصیت – مقیاس ویژگی های مرزی43(PAI- BFS)
برای ارزیابی رفتار خودزنی برای بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، از خرده مقیاس رفتار خودزنی پرسشنامه ارزیابی شخصیت- مقیاس ویژگی های مرزی استفاده شد. این پرسشنامه یک مقیاس 24 سوالی برای ارزیابی الگوی اختلال شخصیت مرزی شامل بی ثباتی عاطفی، مشکلات در روابط بین فردی، آشفتگی هویت و رفتار خودزنی است که توسط موری ( 1991؛ به نقل از آیدوک و همکاران، 2008) تدوین گردیده است و در یک مقیاس چهار درجه ای شامل غلط، تاحدی درست، درست و کاملا درست پاسخ داده می شود. ضریب همسانی کلی پرسشنامه 87/0 گزارش شده است ( موری و همکاران، 2009).

روش اجرا
پس از ارجاع بیماران از طرف روانپزشک یا روانشناس بالینی به درمانگر و احراز شرایطپژوهش، نمونه موردنظر انتخاب شد و قبل از شروع مداخله برای تعیین خط پایه پیش آزمون بعمل آمد و وضعیت بیمار از لحاظ متغیرهای موردنظر مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس مراجع ا ول با تکمیل پرسشنامه وارد طرح درمان شد. در جلسه دوم درمان مراجع اول، مراجع دوم وارد درمان شد. مراحل مداخله در 8 جلسه و بصورت انفرادی برویآزمودنی ها اجرا شد. در طی جلسات ارزیابی های متعددی بعمل آمد و در پایان درمان نیز آزمودنی های مرحله خط پایه تکمیل شد. در نهایت حداقل یک ماه پس از پایان درمان پیگیری وضعیت مراجع بعمل آمد.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای بررسی اثربخشی مداخلات بعمل آمده از روشهای تحلیل بعمل آمده از روش های تحلیل نموداری طرح های A-B در مراحل مختلف طرح استفاده خواهد شد.همچنین برای بررسی معناداری بالینی تغییرات از فرمول درصد بهبودی نیز استفاده خواهد شد که اولین بار توسط بلانچارد و اسکارز ( 1998 به نقل از اوگلز، لونن و بونستیل، 2001) برایتجزیه و تحلیل داده های طرح های تجربی تک موردی مطرح شده است ( به نقل از هاشمی، 1389).
فرمول درصد بهبودی به قرار زیر میباشد:
= (A0-A1)/A0 درصد بهبودی
اندازه اثر در این پژوهش با استفاده از روشی که مبتنی بر میانگین و انحراف استاندارد داده هاست (d کوهن)، محاسبه شد. اندازه اثر کمتر از 0.41 نشاندهنده حداقل اندازه اثر، اندازه مابین 0.41 و 1.15، نشان دهنده اندازه اثر متوسط، اندازه اثر مابین 1.15 و 2.7 نشان دهنده اثر بالا و همچنین اندازه اثر بالاتر از 2.7 نیز اندازه اثر بزرگ محسوب می شود (فرگوسن، 2009؛ به نقل از فرشباف، 1391).
فرمول اندازه اثر به شرح زیر است:
میانگین گروه درمان- میانگین گروه کنترل
= اندازه اثر
انحراف استاندارد کل

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع افراد مبتلا، اختلال شخصیت، سوء مصرف مواد، مصرف مواد Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازگاری اجتماعی، مهارت های زندگی، کم توان ذهنی، آموزش مهارت