منابع پایان نامه با موضوع انحراف معیار، سرمایه اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

%
257
جمع

نمودار 4-3. تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب مقطع تحصیلی
جدول و نمودار (4-3) نشان میدهد بیشترین فراوانی به تعداد 149 نفر مربوط به مقطع تحصیلی کارشناسی به میزان 58 % است.

جدول 4-4. تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب دانشکده
درصد
فراوانی
متغیر
21
54
انسانی
2/22
57
علوم پایه
1/31
80
مهندسی
5/10
27
هنر
2/15
39
زبان
100 %
257
جمع

نمودار 4-4. تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب دانشکده
جدول و نمودار (4-4) نشان میدهد بیشترین فراوانی به تعداد 80 نفر مربوط به دانشکده مهندسی به میزان 1/31 % است.

4-1-2 تحلیل توصیفی پرسشنامهها
در اين قسمت آمار توصيفي در سطح فراواني، درصد و ميانگين مربوط به سوالات پرسشنامه ها در جداول (4-5) تا ( 4-16) آورده شده است.
جدول 4-5: تحليل توصيفي پرسشنامه هوشاخلاقی (مؤلفه راستگویی)
سؤالات
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
واریانس
انحراف معیار
1-من میتوانم به طور شفاف اصول، ارزشها و باورهایم که راهنمای اعمالم هستند را بیان کنم.
257
1
5
57/3
88/0
78/0
2-من حقیقت را میگویم مگر اینکه دلایل اخلاقی مهمی مانع شود.
257
1
5
95/3
82/0
68/0
3-وقتی تصمیم میگیرم و نتیجه آن اشتباه از آب در میآید به اشتباهم اعتراف میکنم.
257
1
5
75/3
86/0
74/0
4-همکلاسیهایم معتقدند من در کنار انجام کارهایم به دیگران کمک میکنم.
257
1
5
57/3
91/0
84/0
7-دوستانم در صداقت و درستکاری به من اعتماد میکنند.
257
1
5
01/4
80/0
65/0
8-رویکرد غالب من در برقراری روابط، بر اساس خدمت رسانیدن به دیگران است.
257
1
5
59/3
86/0
75/0
10-همکلاسیهایم من را به عنوان انسان درستکاری میشناسند.
257
1
5
94/3
80/0
65/0
12-همکلاسیهایم معتقدند که من نگرشی واقعبینانه نسبت به اشتباهات و شکستهایم دارم.
257
1
5
41/3
81/0
66/0
13-من قادرم بازخوردهای منفی را به درستی منتقل کنم.
257
1
5
10/3
86/0
74/0
14-همکلاسیهایم اذعان دارند که من فردی هستم که روی عقایدم محکم میایستم.
257
1
5
70/3
84/0
70/0
15-وقتی کارهایم خوب پیش نمیرود من دیگران یا شرایط محیط را مقصر نمیدانم.
257
1
5
39/3
91/0
84/0
20-من معمولا با کسی که ببینم کار نادرستی انجام میدهد مخالفت میکنم.
257
1
5
56/3
1
01/1

جدول (4-5) نشان داد میانگین هر یک از سئوالات مؤلفه راستگویی بین 10/3 تا 01/4 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه راستگویی مربوط به سوال 7 به میزان 01/4 با انحراف معیار 80/0 بود.
جدول 4-6: تحليل توصيفي پرسشنامه هوشاخلاقی (مؤلفه بخشش)
سؤالات
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
واریانس
انحراف معیار
5-من از جنبههای مثبت اشتباهات گذشتهام و اینکه این اشتباهات درسهای ارزشمندی برای رسیدن به موفقیت هستند، احساس خوبی دارم.
257
1
5
43/3
05/1
10/1
6-من قادر به بخشیدن و فراموش کردن هستم، حتی زمانیکه فرد خطایی انجام داده باشد.
257
1
5
42/3
02/1
04/1
9-وقتی که من فردی را میبخشم، در مییایم که این کار به نفع همه بوده است.
257
1
5
51/3
91/0
82/0
18-با وجود اینکه در زندگی اشتباهات زیادی داشتهام، اما میتوانم خودم را ببخشم.
257
1
5
54/3
99/0
99/0
جدول (4-6) نشان داد میانگین سئوالات در مؤلفه بخشش بین 42/3 تا 54/3 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه بخشش مربوط به سوال 18 به میزان 54/3 با انحراف معیار 99/0 بود.
جدول 4-7: تحليل توصيفي پرسشنامه هوشاخلاقی (مؤلفه دلسوزی)
سؤالات
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
واریانس
انحراف معیار
11-همکلاسیهایم معتقدند که من فردی دلسوز و مهربان هستم.
257
1
5
89/3
87/0
77/0
16-مقدار قابل توجهی از وقتم را برای کمک به همکلاسیهایم صرف میکنم.
257
1
5
96/2
85/0
73/0
17-چون من همکلاسیهایم را دوست دارم، از تلاشهایشان برای دستیابی به اهدافشان حمایت میکنم.
257
1
5
45/3
92/0
85/0
19-حتی زمانی که مردم اشتباه میکنند باز هم من به آنها اعتماد میکنم.
257
1
5
82/2
92/0
85/0

جدول (4-7) نشان داد میانگین سئوالات در مؤلفه دلسوزی بین 82/2 تا 89/3 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه دلسوزی مربوط به سوال 11 به میزان 89/3 با انحراف معیار 87/0 بود.
جدول(4-8) تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه مشارکت اجتماعی)
سؤالات
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
واریانس
انحراف معیار
1- میزان مشارکت شما در فعالیتهای صنفی دانشجویان
257
1
5
24/2
14/1
30/1
2- میزان مشارکت شما در تیمهای ورزشی
257
1
5
31/2
14/1
30/1
3- میزان مشارکت در فعالیتهای گروهی(انجمن علمی)
257
1
5
37/2
15/1
34/1
4- میزان مشارکت در فعالیتهای گروهی(بسیج دانشجویی)
257
1
5
94/1
07/1
15/1
5- میزان شرکت شما در همایشها و برنامههای دانشگاه
257
1
5
94/2
14/1
32/1
6- همکاری و مشارکت داوطلبانه در رفع مشکلات دیگران
257
1
5
09/3
92/0
86/0
7- شرکت در فعالیتهای جمعی دیگران
257
1
5
05/3
98/0
97/0
جدول (4-8) نشان داد میانگین سئوالات در مؤلفه مشارکت اجتماعی بین 94/1 تا 09/3 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه مشارکت اجتماعی مربوط به سوال 6 به میزان 09/3 با انحراف معیار 92/0 بود.
جدول(4-9) تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه اعتماد اجتماعی )
سؤالات
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
واریانس
انحراف معیار
8- میزان اعتماد شما به دوستان
257
1
5
43/2
85/0
74/0
9- میزان اعتماد شما به اساتید
257
1
5
52/3
91/0
83/0
10- میزان اعتماد شما به سایر دانشجویان
257
1
5
84/0
89/0
80/0
11- میزان توجه و اهمیت شما به نظرات دانشجویان
257
1
5
26/3
85/0
73/0
12- میزان اعتماد شما به بستگان
257
1
5
55/3
01/1
02/1
جدول (4-9) نشان داد میانگین سئوالات در مؤلفه اعتماد اجتماعی بین 84/2 تا 55/3 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه اعتماد اجتماعی مربوط به سوال 12 به میزان 55/3 با انحراف معیار 01/1 بود.
جدول(4-10) تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه تعلق اجتماعی )
سؤالات
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
واریانس
انحراف معیار
13- میزان تعلق به پدر و مادرتان
257
1
5
36/4
89/0
79/0
14- میزان تعلق به دوستان خود
257
1
5
34/3
91/0
82/0
15- میزان تعلق به بستگان
257
1
5
14/3
02/1
05/1
16- میزان تعلق به دانشگاه و درس
257
1
5
48/3
01/1
03/1
17- میزان تعلق به همشهریهایتان
257
1
5
02/3
05/1
10/1
18- میزان تعلق به همکلاسیهایتان
257
1
5
04/3
91/0
83/0

جدول (4-10) نشان داد میانگین سئوالات در مؤلفه تعلق اجتماعی بین 02/3 تا 36/4 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه تعلق اجتماعی مربوط به سوال 13 به میزان 36/4 با انحراف معیار 89/0 بود.

جدول(4-11) تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه انسجام اجتماعی )
سؤالات
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
واریانس
انحراف معیار
19- رعایت اخلاق شهروندی
257
1
5
13/4
74/0
54/0
20- رعایت ارزشهای اخلاقی در دانشگاه
257
1
5
21/4
77/0
60/0
21- رعایت مسائل قومی در دانشگاه
257
1
5
82/3
1
1
22- رعایت مسائل مذهبی در دانشگاه
257
1
5
10/4
88/0
78/0
23- رعایت نظم و انضباط در دانشگاه
257
1
5
22/4
85/0
73/0
24- تشویق دیگران به رعایت قانون در جامعه
257
1
5
75/3
01/1
02/1
25- رعایت تقدم منافع عمومی بر منافع شخصی
257
1
5
72/3
89/0
80/0
جدول (4-11) نشان داد میانگین سئوالات در مؤلفه انسجام اجتماعی بین 72/3 تا 22/4 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه انسجام اجتماعی مربوط به سوال23 به میزان 22/4 با انحراف معیار 85/0 بود.

جدول(4-12) تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیتپذیری (مؤلفه خودمدیریتی)
سؤالات
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
واریانس
انحراف معیار
2- همیشه مسئولیت شکست هایم را می پذیرم.
257
1
5
05/4
71/0
50/0
3-هرکاری را به بهترین نحو انجام می دهم.
257
1
5
80/3
85/0
73/0
4-کارهایم همیشه به موقع تمام می شود.
257
1
5
26/3
99/0
98/0
6- همیشه به بزرگترها احترام می گذارم حتی اگر حرفی بزنند که خوشم نیاید.
257
1
5
85/3
90/0
82/0
8- هنگام عصبانیت خودم را کنترل می کنم.
257
1
5
44/3
02/1
05/1
12- قبل از پاسخ به هرسوال به دقت در مورد آن فکر می کنم.
257
1
5
13/4
73/0
54/0
13- همیشه به دنبال بهتر شدن هستم.
257
1
5
42/4
66/0
44/0
21-بعد از دروغ گفتن آرامش از من سلب می شود.
257
1
5
30/4
91/0
83/0
25- هرکاری به عهده بگیرم تا آن را انجام ندهم خیالم راحت نمی شود.
257
1
5
32/4
79/0
62/0

جدول (4-12) نشان داد میانگین سئوالات در مؤلفه خود مدیریتی بین 26/3 تا 42/4 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه خودمدیریتی مربوط به سوال13 به میزان42/4 با انحراف معیار 66/ 0بود.

جدول(4-13) تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیتپذیری (مؤلفه امانتداری )
سؤالات
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
واریانس
انحراف معیار
10- اگر شی گران قیمتی پیدا کنم سعی می کنم صاحبش را پیدا کنم.
257
1
5
34/4
89/0
80/0
19- در محیط دانشگاه به سایر دانشجویان در درس ها کمک می کنم.
257
1
5
62/3
83/0
68/0
20- وقتی از کسی امانتی می گیرم آن را صحیح و سالم و به موقع برمی گردانم.
257
1
5
42/4
67/0
44/0
21-بعد از دروغ گفتن آرامش از من سلب می شود.
257
1
5
30/4
91/0
83/0
جدول (4-13) نشان داد میانگین سئوالات در مؤلفه امانتداری بین 62/3 تا 42/4 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه امانتداری مربوط به سوال20 به میزان42/4 با انحراف معیار 67/0 بود.
جدول(4-14) تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیتپذیری (مؤلفه وظیفهشناسی)
سؤالات
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
واریانس
انحراف معیار
16- از اینکه نتوانم به موقع امانتی را برگردانم نگران و ناراحت میشوم.
257
1
5
40/4
72/0
53/0
18- اکثراوقات درکارهایم بدشانسی می آورم که موفق نمی شوم.
257
1
5
03/3
13/1
28/1
23- معمولا در تصمیم گیری با شک و تردید روبرو می شوم.
257
1
5
56/3
02/1
04/1
جدول (4-14) نشان داد میانگین سئوالات در مؤلفه وظیفهشناسی بین 03/3 تا 40/4 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه وظیفهشناسی مربوط به سوال16 به میزان40/4 با انحراف معیار 72/0 بود.

جدول(4-15) تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیتپذیری (مؤلفه سازمانیافتگی )
سؤالات
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
واریانس
انحراف معیار
5- به نظر من برنامه ریزی فقط وقت گذرانی است.
257
1
5
13/2
1
01/1
7- وقت مهمترین جنبه زندگی من است.
257
1
5
89/3
80/0
65/0
9-به آینده بیشتر از حال توجه دارم.
257
1
5
84/3
96/0
93/0
24- در قرار ملاقات ها همیشه زودتر از بقیه می رسم.
257
1
5
85/3
02/1
05/1

جدول (4-15) نشان داد میانگین سئوالات در مؤلفه سازمانیافتگی بین 13/2 تا 89/3 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه سازمانیافتگی مربوط به سوال7 به میزان89/3 با انحراف معیار 80/0 بود.

جدول(4-16) تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیتپذیری (مؤلفه پیشرفتگرایی )
سؤالات
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
واریانس
انحراف معیار
1-سعی می کنم از دنیای اطرافم با اطلاع باشم تا بتوانم تصمیم های موثر و دقیق بگیرم.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی، روایی محتوا، هوش اخلاقی، ارزش گذاری Next Entries منابع پایان نامه با موضوع هوش اخلاقی، مسئولیت پذیری، سرمایه اجتماعی، انسجام اجتماعی