منابع پایان نامه با موضوع انحراف معیار، تحلیل شبکه، الگوی پراکنش، تحلیل شبکه ای

دانلود پایان نامه ارشد

تحليل نحوه توزيع فضايي جرايم(منظم، خوشه اى يا پراكنده بودن) و از آزمون تخمين تراكم كرنل براي شناسايي كانون ها و مكان هاى جرم خير استفاده گرديده است.

4-2-1- روش‌های آماری گرافیک مبنا
نقطه مرکز متوسط را میتوان به عنوان معیاری تقریبی برای مقایسه توزیع فضائی انواع گوناگون یا بررسی وقوع جرم یک نوع بزه خاص در دورههای زمانی مختلف به کار گرفت. بیضی انحراف معیار سطوح پراکندگی مکانهای وقوع جرایم را نشان می‌دهد. در این آزمون اندازه و شکل بیضی میزان پراکندگی و امتداد آن جهت حرکت رفتارهای مجرمانه را مشخص می‌کند (اک و همکاران، 1388).
آزمون خوشهبندی
از آزمونهای آماری مناسب برای تحلیل الگوهای بزهکاری به ویژه جهت شناسایی کانونهای جرمخیز شهری آزمون خوشهبندی است. در تحلیلهای بزهکاری اغلب فرض میشود که توزیع جرم شکل خوشهای دارد. چه این خوشهها وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد تعدادی از این خوشهها در توزیع تصادفی بزهکاری قابل مشاهده است. آزمون خوشهبندی نخستین گام برای شناسایی الگوهای بزه کاری و کانونهای جرمخیز شهری است در این پژوهش از بین روشهای خوشهبندی توزیع بزه کاری “شاخص نزدیک‌ترین همسایه117” مورد استفاده قرار گرفته است. شاخص نزدیک‌ترین همسایه، روشی ساده و سریع برای آزمون گردآمدگی بزه کاری در یک محدودهی جغرافیایی است. با نتايج اين آزمون به سرعت ميتوان دريافت كه آيا دادههاي مجرمانه تمركز خوشه اي دارند يا خير؟ اگر نتيجه آزمون داده هاي مجرمانه شكل خوشهاي نداشته باشد كانون جرمخيزي شكل نگرفته است و ديگر لازم نيست محقق وقت خود را براي شناسايي كانونهاي جرمخیز صرف نماید (جباری، 1388: 118). در جدول شماره1، میزان شاخص نزدیک‌ترین همسایه و نمره z آن برای جرایم آورده شده است.
نتایج عددی تحلیل متوسط نزدیک‌ترین فاصله همسایگی(  )
شناخت الگوی فضایی پدیده‌های شهری قبل از ارزیابی آن‌ها به‌خصوص زمانی که با داده‌ها و معیارهای زیادی روبرو هستیم می‌تواند به‌عنوان یک تحلیل اولیه بسیار مفید و مؤثر واقع گردد.

شکل شماره 4-1: نمایش گرافیکی الگوی پراکنش مراکز انتظامی (کلانتریها) در شهر کرمانشاه
جدول (4-1)، شاخص نزدیک‌ترین همسایه و نمره z جرایم شهری کرمانشاه
53.5871 متر
میانگین فاصله مشاهده‌شده
118.2184 متر
میانگین فاصله مورد انتظار
0.453289
ضریب میانگین نزدیک‌ترین فاصله همسایگی (R)
52.242528-
امتیاز استانداردشده (Z)
0.0000
p-value
بر اساس نتایج عددی، میانگین فاصله مشاهده‌شده بین جرایم شهری 53.5 متر و مقدار میانگین فاصله مورد انتظار برابر با 118 متر میباشد؛ بنابراین نسبت نزدیک‌ترین همسایه برابر با 0.45 اندازهگیری شده است که بیانگر توزیع “خوشه ای” جرایم در شهر کرمانشاه میباشد. برای بررسی اختلاف مشاهده‌شده با توزیع تصادفی از امتیاز استانداردشده (آزمون (z-score استفاده‌شده است. مقدار این آماره برابر با 52.24528- بهدست آمده که بر این اساس فرض خوشه‏ای بودن الگوی پراکنش فضایی با سطح اطمینان 95 درصد موردپذیرش واقع می‌گردد که بیانگر عدم وجود اختلاف معنیداری بین توزیع مشاهده‌شده و توزیع تصادفی است. p-value نیز با ضریبی برابر 0.000 میزان اعتبار شواهد را نشان میدهد.
نتایج تحلیل متوسط نزدیک‌ترین همسایگی حاکی از توزیع نامناسب و غیراصولی در نحوه توزیع کلانتریها در منطقه مورد مطالعه می‌باشد و این مسئله لزوم توجه به امر ساماندهی و تحلیل فضایی کلانتریها را نشان می‌دهد که در ادامه فرایند تحلیل به آن پرداخته خواهد شد.
مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار جرایم شهر کرمانشاه
نقطه مرکز متوسط را می توان به عنوان معیاری تقریبی برای مقایسه توزیع فضائی انواع گوناگون یا بررسی وقوع جرم یک نوع بزه خاص در دوره های زمانی مختلف به کار گرفت. به عبارت دیگر مرکز متوسط، مکان مرکزی را بصورت میانگین مبنائی تمام مکانهای بزهکاری وقوع یافته درمحدوده مورد مطالعه مشخص می کند. بیضی انحراف معیار سطوح پراکندگی مکانهای وقوع جرایم را نشان می دهد. در این آزمون اندازه و شکل بیضی میزان پراکندگی و امتداد آن جهت حرکت رفتارهای مجرمانه را مشخص می کند.

شکل (4-3)، مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار جرایم شهر کرمانشاه
مرکز متوسط جرایم در قسمت شرقی و متمایل به مرکز شهر کرمانشاه در محدوده‏های محله رشیدی منطبق است. بيضي انحراف معيار اين جرایم با زاويه كمي در جهت شرقی- غربی امتداد يافته در قسمت غربی متمایل به مرکز شهر کرمانشاه در محدوده‏های محله آریاشهر، جعفرآباد، رشیدی، وزیری و میدان آزادی منطبق است. زيرا تمركز نقاط در قسمت شرقی شهر در محلات جعفرآباد، رشیدی، آریاشهر، وزیری و میدان آزادی و بافت مرکزی شهر را در بر گرفته است.
در اینجا با توجه به مقادیر موران که به سمت 1 میل دارد می‏توان مشاهده کرد که جرایم شهر کرمانشاه دارای توزیع خوشه‏ای با تمرکز بالا هستند به علاوه نمودار موران هم شیب مثبتی دارد. همچنین میزان سطح اطمینان که حاکی از معناداری رابطه دارد و ضریب 10.561829- در میانگین نزدیکترین همسایه هر کدام نشان‏دهنده الگوی خوشه‏ای توزیع جرایم شهر کرمانشاه می‏باشد. مقدار بالای Z-score و مقدار پایین P_value در شاخص high/low cluster هم نشاندهنده خوشه بندی در مقادیر بالاست. در تابع k منحنی نتایج هم بالاتر از منحنی نتایج مورد انتظار و خوشه‏ای بودن را نشان می‏دهد. پراکنش خوشه ای (c-3) است.

شکل شماره 4-2: نمایش گرافیکی الگوی پراکنش مراکز انتظامی (کلانتریها) در شهر کرمانشاه
آزمون تخمین تراکم کرنل
آزمون تخمين تراكم كرنل يكي از مناسبترين روشها براي به تصوير كشيدن دادههاي بزه کاری به صورت سطح پيوسته است. روش تخمين تراكم كرنل سطح همواري از تغييرات در تراكم نقاط جرم درروي محدوده ايجاد مينمايد.(Eck et al., 2009: 26) آزمون تخمین تراکم کرنل سطح همواری از تغییرات در تراکم نقاط جرم در روی محدوده ایجاد می نماید. براساس روش یاد شده و به منظور تشخیص کانون های جرایم مرتبط با مواد مخدر در محدوده شهر کرمانشاه این محاسبات در محیط ArcGIS انجام گرفت. با بررسي توزیع فضایی کل جرایم مورد بررسی در شهر کرمانشاه با استفاده از روش تخمين تراكم كرنل نتايج آزمون‌های قبلي به نحوي ديگر تأييد گرديد و نشان داده شده كه توزيع جرائم مورد بررسي در محدوده منطقه به صورت خوشهاي گرد آمده است. در نتيجه برای برنامه گشت زنی در نظر داشتن نکات فوق موٍثر و مفيد خواهد بود، زیرا نیروهای انتظامی شهر هميشه با مسئله كمبود وقت، امکانات و نیرو مواجه بوده است و براي حل اين معضل، دانستن مکانهای وقوع جرم باعث صرفهجويي در وقت، هزینه و نیرو ميشود.
با بررسی توزیع فضائی کل جرائم در محدوده شهر کرمانشاه و براساس روش تراکم کرنل، نتایج آزمون قبلی در این آزمون نیز تأئید شد و نشان داد که توزیع جرایم مورد بررسی در محدوده شهر به صورت خوشه ای ، گرد آمده است. به عبارت دیگر بخش هایی از شهر کرمانشاه با میزان بسیار بالای بزهکاری مواجه است و به عکس در دیگر مناطق شهر جرایم مورد بررسی رخ نداده است.
طبق نقشه تهیه شده به روش تخمین تراکم کرنل کل جرایم مورد بررسی، می توان دریافت در شهر کرمانشاه یک کانون جرم خیز در محدوده شرقی بلوار سید جمال الدین اسدآبادی و به موازات آن در خیابان بعثت و خیابان شهید عبدالحسین واحدی شکل گرفته است که چهارراه رشیدی مرکز ثقل این کانون جرم خیز می باشد. هرچه از مرکز این کانون به سمت حاشیه های شهر حرکت کنیم از میزان جرم خیز بودن کانون کاسته می شود. در کنار این کانون جرم خیز کانون مهم دیگری به نام کانون جعفرآباد وجود دارد که در آن خیابانهای حافظ – شریعتی – ابوذر – ملت – 40 متری کاشانی و غیره را در بر گرفته است. از ویژگی های قابل توجه این محدوده ها می توان به کاربری تجاری و مسکونی اشاره نمود. هرچند که کانون جرم خیز اصلی شهر کرمانشاه در قسمت جنوب شرقی شهر قرار دارد ، لیکن کانونهای دیگری البته با اهمیت کمتر در سطح شهر کرمانشاه وجود دارد که در محدوده های مسکن – باغ ابریشم – مسیر نفت – میدان آزادی قرار گرفته اند.

شکل شماره 4-23:توزیع فضایی کانونهای جرایم در شهر کرمانشاه با استفاده از تخمین تراکم کرنل
شناسایی کانون های جرم خیز به روش تحلیل شبکه ای
روش تحلیل شبکه ای، شیوه ای دیگر برای تحلیل فضائی کانونهای جرم خیز در محدوده شهرهاست. در این روش نسبت جرایم به واحدهای جغرافیائی با ابعاد مشخص سنجیده می شود. واحدی که به صورت موضوعی روی نقشه آورده می شود، می‏تواند تعداد جرم در هر سلول شبکه باشد یا محاسبه تراکم بزهکاری برای هر سلول شبکه محاسبه می‏شود. طبق شکل (4-33) تعداد کانونهای جرم خیز که در آزمون تخمین تراکم کرنل و آزمون توزیعی- نقطه ای شناسائی شده با تحلیل شبکه کاملاً هماهنگی دارد. در این الگو اندازه و مساحت هر پیکسل یا خانه شبکه دو هکتار در نظر گرفته شده است. با توجه به فراوانی وقوع جرایم مرتبط با مواد مخدر در هر واحد از رنگ سبز پررنگ از 12 تا 18 فقره جرایم مورد بررسی بیشترین فراوانی وقوع تا نارنجی با یک تا دو فقره بزه کمترین فراوانی وقوع نمایش داده شده است.

شکل شماره4-8:محدوده کانون های تمرکز کل جرایم در شهر کرمانشاه با استفاده از تحلیل شبکه ای

نکته حائز اهمیت اینکه واحدهای مجاور هر کانون جرم خیز تنها با جرایم مورد بررسی با اهمیت و درصد وقوع جرم بالا شناسائی شده است و از این لحاظ می تواند برای برنامه ریزی گشت زنی کانون های جرم خیز در چهار راه رشیدی و جعفرآباد، خیابان ابوذر و خیابان آریاشهر و مسکن که واحدهای بسیار آلوده ای می باشند مفید واقع شود. واحدهای اطراف کانونهای فوق در مراتب بعدی قرار می گیرند و از اهمیت کمتری برخوردار می باشند. در نتیجه برای برنامه گشت زنی توجه به این نکات اساسی، بسیار مفید و کارساز است. چراکه نیروهای پلیس همیشه با مساله کمبود زمان، نیرو و امکانات مواجه هستند و برای حل این معضل، آگاهی از موقعیت دقیق محل های جرم خیز باعث صرفه جوئی در زمان منابع و انرژی می شود. به نظر می رسد شناسائی کانونهای جرم خیز به روش شبکه ای شیوه دقیق تری برای شناسائی کانون های جرم خیز است، به خصوص هنگامی که از نقشه با هدف برنامه های پیشگیری از جرم استفاده می شود.
– تحلیل رابطه وقوع بزهکاری و تراکم جمعیت در شهر کرمانشاه
برای بررسی رابطه بین بزهکاری و تراکم جمعیت در شهر کرمانشاه از روش طبقه بندی تراکم جمعیت در بلوک های آماری استفاده شد. بدین صورت که دامنة هر یک از طبقات تراکم درصدی از مساحت و جمعیت شهر و نیز میزانی از وقوع جرایم را به خود اختصاص داده است. از مقایسه بین آمار طبقات مختلف تراکم جمعیت می توان به رابطه بین وقوع بزهکاری و جمعیت پی برد. طبق آخرین سرشماری در سال 1390 جمعیت شهر کرمانشاه حدود 851405 نفر می‏باشد، از سوی دیگر مساحت شهر در حدود 10900 هکتار است. میزان تراکم نسبی جمعیت در شهر کرمانشاه 78 نفر در هکتار است همچنین طبق آخرین تقسیمات به 8 منطقه و 97 محله تقسیم شده است. در این بخش با توجه به موانع و محدودیتهای پژوهش در خصوص گرفتن آمار جرایم شهر کرمانشاه و سری بودن آمار و نبودن آمار تنها موفق به دریافت درصد جرایم در هر حوزه استحفاظی شده‏ایم. همانگونه که در جدول () نشان داده شده، کلانتری 12، 22 بهمن با بیشترین جمعیت (157000) را داشته و 6.4 درصد از جرایم شهر در این حوزه اتفاق افتاده و کلانتری 17 بعثت با جمعیت (87427) بیشترین فراوانی جرایم (17.3درصد) داشته است.

ردیف
محدوده
درصد کل جرم
جمعیت حوزه استحفاظی
1
محدوده استحفاظی کلانتری 12 22 بهمن
6.4
157000
2
محدوده استحفاظی کلانتری 13 فردوسی
3.7
64720
3
محدوده استحفاظی کلانتری 14 مطهری
4.9
93652
4
محدوده استحفاظی کلانتری 15 شریعتی
4.8
66700
5
محدوده استحفاظی کلانتری 16 سعدی
5.22
92725
6
محدوده استحفاظی کلانتری 17 بعثت
17.3
87427
7
محدوده استحفاظی کلانتری 18

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع استان کرمان، استان کرمانشاه، مناطق شهری، الگوی پراکنش Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت شهری، خدمات شهری، استان لرستان، مشارکت مردم