منابع پایان نامه با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، بازده سهام، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

(2005) در طی تحقیقی نشان داد که ارتباط کم اهمیت بین نوسانات سود و نوسانات جریان نقدی با ارزش بازار وجود دارد.
– کومار و کریشنان76 (2008) نقش فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به عنوان یک عامل تعیین کننده در رابطه با مربوط بودن اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی در ارزشیابی شرکت مطالعه نمودند. آنان دریافتند در مواقعی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و هنگامی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سطح بالایی است، همگام با افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مربوط بودن اقلام تعهدی کاهش می‌یابد. متعاقباً مربوط بودن سود ابتدا بطور مستقیم و سپس در جهت عکس فرصت‌های سرمایه‌گذاری تغییر می‌نماید.
– هانگ77 (2009) در بررسي نوسانات مقطعي جريان هاي نقدي و بازده مورد انتظار سهام نشان داد كه نوسانات جريان نقدي تاثير منفي و معناداري بر بازده آتي سهام دارد. همچنين نوسانات جريان نقدي ارتباط نزديكي با نوسانات غيرمتعارف بازده سهام دارد.
– ناكاسوس78 (2011) در تحقيقي با عنوان تاثير نوسانات جريان نقدي بر مديريت سود به اين نتيجه رسيد كه نوسانات جريان نقدي از جمله عوامل تاثيرگذار در رفتارهاي فرصت طلبانه مديريت است كه مي تواند در ميزان مديريت سود تاثيرگذار باشد . ميزان نوسانات جريان نقدي، منجر به نوسانات سود شده لذا مديران تلاش مي كنند با استفاده از شيوه هاي مديريت سود آن را هموار نمايند. در صورتي كه كنترل نوسانات جريان نقدي، كاهش نوسانات سود در نتيجه كاهش مديريت سود را در پي خواهد داشت.
– داگلاس و ديگران79 (2012) در بررسي نوسانات جريان نقدي و بازدهي اوراق قرضه شركت به اين نتيجه رسيدند كه نوسانات جريان نقدي براي قيمت گذاري اوراق قرضه مهمتر از عواملي نظير نرخ پوشش بهره و نسبت اهرمي مي باشد. همچنين ميزان نوسانات جريان نقدي منجر به پيش بيني بازده اوراق قرضه شركت در دوره زماني كوتاه مدت مي شود.

2-5-2 تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور
– رعیت کاشانی (1372) به بررسی رابطه بین سود و انواع جریان‌های نقدی و سرمایه‌ در گردش پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سود تعهدی نمی‌تواند تفسیر روشنی در مورد جریان‌های نقدی و همچنین اطلاعاتی درباره آن ارائه دهد.
– عرب مازار یزدی (1374) به بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی جریان‌های نقدی و تعهدی شرکت‌ها پرداخته است. مجموعه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات پژوهش نشانگر آن است که داده‌های جریان‌ نقدی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به داده‌های جریان‌های تعهدی نیست.
– قاسمی (1377) در تحقیقی تحت عنوان بررسی ارتباط بین سود، سرمایه در گردش و جریان‌های نقدی به این نتیجه رسیدند که رابطه معنی‌داری بین سود عملیاتی و سرمایه در گردش و همچنین بین سود و جریان‌های نقدی وجود دارد.
– صادق بیان (1377) رابطه بین وجوه نقد عملیاتی و سود را بررسی نموده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که رابطه معنی‌داری بین جریان‌های نقدی عملیاتی و سود عملیاتی وجود ندارد.
– سعد محمدی (1377) به تحقیق در خصوص تعیین میزان ارتباط سود با جریان‌های نقدی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین سود نقدی و سود تعهدی رابطه خطی قوی وجود ندارد و سود تعهدی نمی‌تواند تفسیری روشن در مورد پیش‌بینی جریان‌های نقدی ارائه کند.
– حقیقت و همایون (1383) ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و سود را مورد مطالعه قرار داده‌اند. نتایج تحقیق نشان داده است که کیفیت اقلام تعهدی تنها تحت تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، سود و فروش قرار دارد و بین کیفیت اقلام تعهدی با فروش، استمرار سود، اندازه شرکت، جریان‌های نقد عملیاتی و سود رابطه معنی‌دار مثبت و بين كيفيت اقلام تعهدی و اقلام تعهدی رابطه معنی‌دار منفی وجود دارد.
– خواجوی و ناظمی (1384) نقش اقلام تعهدی در کیفیت سود را بررسی نمودند. نتایج تحقیق آنها نشان می‌دهد که میانگین بازده سهام شرکت‌ها تحت تأثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی‌گیرد.
– نوروش و همکاران (1385) در مطالعه‌ای کیفیت اقلام تعهدی و سود را با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدي مورد مطالعه قرار دادند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد سطح بالای اقلام تعهدی باعث کاهش کیفیت سود می‌شود. بنابراین اقلام تعهدی بیشتر به معنای کیفیت کمتر و پایداری کمتر سود می‌باشد.
– عرب مازار یزدی و صفرزاده (1385) در تحقیقی با عنوان تفکیک سود و پیش‌بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی به این نتیجه رسیدند که پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی با استفاده از جزء نقدی و تفکیک اجزای تشکیل دهنده جزء تعهدی سودهای تاریخی، به نحو معناداری امکان پذیر است.
– حقیقت و قربانی (1386) تحقیقی در مورد رابطه سود و جریان‌های نقدی با ارزش شرکت در چارچوب مدل چرخه عمر انجام دادند. نتایج تحقیق مؤید آن است که در دوره بلوغ محتوای اطلاعاتی سود به شکل معناداری بیشتر از محتوی اطلاعاتی جریان‌های نقدی است.
– ایزدی پناه (1388) در بررسی ارتباط کیفیت سود و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تحقیقی به عمل آورد که نتایج آن حاکی از وجود رابطه مثبت بین بازده سهام و کیفیت سود زیاد و متوسط است که علت آن را می‌توان ناشی از قضاوت آگاهانه سرمایه‌گذاران و توجه آنها به مفهوم کیفیت سود دانست لیکن کیفیت سود کم و بازده سهام ارتباط معکوس دارد.
– ولی‌پور (1388) به بررسی مربوط بودن نوسانات جریان‌های نقدی برای پیش‌بینی بازده سهام پرداخت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نوسانات جریان نقدی بر بازده سهام تأثیر داشته و اطلاعات مربوطه برای پیش‌بینی بازده سهام می‌باشد. ارتباط بین نوسانات جریان نقدی و بازده سهام به طور مثبت و مستقیم بوده است. یعنی با افزایش در نوسانات جریان نقدی، بازده سهام نیز افزایش یافته است.
– حيدر (1390) به بررسي رابطه بين ويژگي هاي كيفيت سود و عملكرد شركت پرداخت. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه كيفيت سود رابطه مثبت و معناداري با عملكرد شركت دارد. براساس نتايج بدست آمده از تحليل رگرسيون تاثير اندازه شركت بر عملكرد شركت منفي و معني دار مي باشد.

2-5-3 خلاصه فصل
فصل دوم در پنج بخش به بررسي مباني نظري تحقيق مي پردازد. در بخش اول اين فصل به معرفي جريانات نقدي و كاربرد اطلاعاتي آن در تصميم گيري، در بخش دوم به مباني نظري كيفيت سود، در بخش سوم به مباني نظري ارزش شركت، در بخش چهارم به ارتباط نظري بين نوسانات جريان نقدي، كيفيت سود و ارزش شركت و در نهايت در بخش پنجم اين فصل به بررسي تحقيقات انجام شده خارجي و داخلي مرتبط با موضوع اين تحقيق پرداخته شد.

فصل سوم

روش شناسي تحقيق

3-1 مقدمه
تحقيق كار منظم و پيگير در كشف و فهم روابط و مسائلي مي باشد كه منجر به ايجاد نظريه براي تصميم گيري مي شود. روش تحقيق، مجموعه اي از قواعد، ابزار و راههاي قابل اطمينان و نظام يافته براي بررسي واقعيت ها، كشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشكلات است و به عنوان يك فرآيند نظام مند براي يافتن پاسخ يك پرسش يا راه حل يك مساله مي باشد (خاكي، 1378، 184).
در اين فصل به روش شناسي تحقيق مي پردازيم كه در ابتدا در خصوص روش تحقیق توضیح داده می شود، سپس فرضيه هاي تحقيق، جامعه آماری تحقیق، قلمرو زماني تحقيق، روش هاي جمع آوري اطلاعات و متغيرهاي تحقيق معرفی می گردد و در انتها روش تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق توضيح داده خواهد شد.

3-2 روش تحقيق
این تحقیق بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین میشوند را برای حل مسایل اجرایی و واقعی به کار میگیرند. این تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تاکید دارند و علتها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. این تاکید به واسطه آن است که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شوند.
همچنين اين تحقيق بر اساس ماهیت انجام کار به دليل اينكه از طرح پس از واقعه استفاده مي كند از لحاظ روش علي80 يا پس از وقوع مي باشد.

3-3 فرضيه هاي تحقيق
فرضيه هاي اين پژوهش به شرح زير است:
نوسانات جريان نقدي بر كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير دارد.
كيفيت سود بر ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير دارد.
نوسانات جريان نقدي بر ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير دارد.

3-4 جامعه و نمونه آماري تحقيق
محدوده و فضاي مطلوب محقق، جامعه آماري را معين و مشخص مي كند. بنابراين، تعريف جامعه آماري عبارت است از تعدادي از عناصر مطلوب مورد نظر كه حداقل داراي يك صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه نيز صفتي است كه بين همه عناصر جامعه آماري مشترك بوده و متمايز كننده جامعه آماري از ساير جوامع باشد (دلاور، 1384، 120).
جامعه آماري اين تحقيق شامل شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد كه با توجه به شرايط زير و با استفاده از روش نمونه گيري حذف سيستماتيك انتخاب شده اند:
شركت هايي كه قبل ازسال 1386 مورد پذيرش بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته باشند.
شركت هايي كه پايان سال مالي آنها منتهي به پايان اسفند باشد.
جزو شركت هاي سرمايه گذاري، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري به سبب ماهيت خاص آنها نباشند.
اطلاعات شركت ها در دوره مورد بررسي در دسترس باشد.
به تاريخ پايان اسفند 86، 87، 88، 89 و90 صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده ارائه كرده باشند.
شركت هايي كه نماد آنها بيش از 6 ماه در بورس اوراق بهادار تهران متوقف نشده باشد.
با اعمال شرايط فوق، تعداد 75 شركت از 21 صنعت باقي ماند كه تمامي آنها به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده اند كه در كل 375 مشاهده از آنها استخراج مي شود.

3-5 قلمرو زماني تحقيق
دوره زماني مورد مطالعه در اين تحقيق دوره پنج ساله از ابتداي سال 1386 تا پايان سال 1390 مي باشد.

3-6 ابزار گردآوري داده ها
در تحقيق حاضر به منظور جمعآوری مبانی نظری تحقیق از فیش تحقیق استفاده شده است و به منظور جمعآوری دادههای مربوط به متغیرهاي مستقل، وابسته، واسطه اي و كنترلي تحقیق از نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی بورس اوراق بهادار، نظیر برنامه گزارش سهام و صحرا و پارس پرتفولیو و نیزگزارشها و صورتهای مالی منتشره در بورس اوراق بهادار، بانک اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نرم افزارهاي ره آورد نوين و تدبير پرداز استفاده شده است.

3-7 روش جمع آوري داده ها
روش مطالعات نظري و كتابخانه اي عمدتا براي مطالعه ادبيات موضوع و بررسي پيشينه تحقيق و همچنين مطالعات و ديدگاه هاي موجود راجع به موضوع مورد تحقيق و نيز به منظور ايجاد چارچوبي مناسب جهت بررسي موضوع انتخاب مي شود. لذا با مراجعه به منابع كتابخانه اي شامل كتب، مجلات، ماهنامه ها، فصلنامه ها، انتشارات مراكز تحقيقاتي و پژوهشي (نظير انتشارات سازمان حسابرسي)، پايان نامه هاي تحصيلي و رساله هاي تحقيقي مرتبط، جستجو در پايگاه هاي الكترونيكي اطلاعات از قبيل اينترنت و … بخش تئوريك و ادبيات موضوع، مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت.
همچنين اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي شركت ها از بانك اطلاعاتي تدبير پرداز، نرم افزار ره آورد نوين، بانك هاي اطلاعاتي بورس اوراق بهادار، سايت هاي اينترنتي www.codal.ir و www.tse.ir و www.rdis.ir به صورت دستي جمع آوري و براي اعمال محاسبات لازم به صفحه گسترده اكسل منتقل و در نهايت جهت تجزيه و تحليل آماري از نرم افزار SPSS و Eviwes استفاده شده است.

3-8 نحوه اندازه گيري متغيرهاي تحقيق
متغیرهای این تحقیق شامل نوسانات جریان نقدی (متغیر مستقل)، کیفیت سود (متغير واسطه اي)، ارزش شرکت (متغیر وابسته) و اندازه شرکت (متغیر کنترلی) می باشند که به شرح زیر اندازه گیری خواهند شد:

متغير وابسته تحقيق
ارزش شركت: در پژوهش حاضر براي اندازه گيري ارزش شركت از شاخص Q توبين استفاده مي شود كه از تقسيم ارزش بازار

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع ارزش شرکت، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، کیفیت سود Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع توزیع فراوانی، رفتار خرید، بازاریابی، رگرسیون