منابع پایان نامه با موضوع افشای اختیاری، میزان افشای اختیاری، سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………….. 78
4-6 جدول جدول نتايج آزمون هاسمن براي مدل تحقيق …………………………………………………. 78
4-7 جدول جدول نتايج آزمون هاي مربوط به مفروضات آماري مدل تحقيق ………………………………. 80
4-8 جدول جدول نتايج آزمون مدل تحقيق با استفاده از روش اثرات ثابت ………………………………… 81
5-1 جدول جدول نتايج فرضيه اول ………………………………………………………………………. 87
5-2 جدول نتايج فرضيه دوم …………………………………………………………………………….. 87
5-3 جدول نتايج ساير يافته هاي تحقيق ………………………………………………………………….. 88

فهرست نمودارها
صفحه عنوان
4-1 نمودار روند امتياز افشاي اختياري شركت هاي نمونه طي سال هاي 1389- 1385 …………………. 72
4-2 نمودار ميزان پراكندگي مالكيت شركت هاي نمونه طي سال هاي 1389- 1385 …………………….. 73
4-3 نمودار روند سودآوري شركت هاي نمونه طي سال هاي 1389- 1385 ……………………………… 73

چکیده
در سال هاي اخير تقاضا براي ارائه اطلاعات و شفافيت در بازار سرمایه افزايش يافته است. در این راستا، شركت ها جهت تأمين تقاضاي بازار سرمايه، علاوه بر افشای اجباری، اقدام به افشاي اختياري اطلاعات اضافي مي نمايند. با اين حال ميزان و محتواي افشاي اختياري در ميان شركت هاي مختلف متفاوت از هم مي باشد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل تبیین کننده میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا ضمن کنترل اثر متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی، تأثیر سودآوری و میزان پراکندگی مالکیت بر محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها طی دوره زمانی 1389-1385 و با استفاده از داده های 70 شرکت و روش رگرسیون داده های پانلی مورد آزمون قرار گرفته است. شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است رابطه معکوس و معنی داری میان سودآوری و میزان افشای اختیاری وجود دارد بطوری که با افزایش سودآوری از میزان افشای اختیاری شرکت‏ها کاسته می شود. با این وجود میان میزان پراکندگی مالکیت و میزان افشای اختیاری شرکت ها رابطه معنی داری قابل مشاهده نمی باشد. همچنین با توجه به یافته های تحقیق اندازه شرکت رابطه مستقیمی با امتیار افشای اختیاری داشته و میزان افشای اختیار شرکت ها را بصورت مستقیم تحت تأثیر خود قرار می دهد.

کلمات کلیدی: افشای اختیاری، سودآوری، پراکندگی مالکیت

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
بر اساس مباني نظري گزارشگري مالي، هدف اوليه گزارشگري مالي ياري نمودن سرمايه گذاران در اتخاذ تصميمات اقتصادي است. دليل اصلي نياز به گزارشگري مالي و افشا اطلاعات، عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع بين مديران و سرمايه گذاران مي باشد. در اين رابطه شركت ها افشاي اطلاعات را از طريق گزارش هاي مالي، يادداشت هاي پيوست و … انجام مي دهند. با اين وجود در عصري كه انتقال به موقع اطلاعات شركت به واسطه تحليل گران مالي، جرايد، گزارش هاي اينترنتي و … صورت مي پذيرد، گزارش هاي مالي سنتي به طور فزاينده به حاشيه رانده شده است و در يك ديدگاه افراطي اين گزارش ها صرفاً به منظور رفع نيازهاي قانوني مورد ملاحظه قرار مي گيرد (گييتزمن و ترومبتا1، 2003).
افشاء مجموعه اي از اطلاعات شامل صورت هاي مالي و يادداشت هاي همراه، بحث و تجزيه و تحليل مديريت، گزارش حسابرس و بازرس قانوني و ساير الزامات مقرر توسط مراجع قانوني و نظارتي نظير سازمان بورس اوراق بهادار را دربر مي گيرد. بسياري از شركت ها علاوه بر افشاء اجباري اقدام به افشاي اختیاری اطلاعاتي نظير پيش بيني مديريت و ارائه تفسير تحليل گران مالي مي نمايند. افشای اختیاری یک مکانیسم کنترلی خارجی می باشد که تلاش می کند مشکلات بین سهامداران آگاه (دارای اطلاعات نهانی) و سهامداران ناآگاه را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیر مالی کاهش دهد. تئوري افشاي اختياري چنين استدلال مي كند كه مديران چنين افشاهايي را زماني انجام مي دهند كه منافع حاصل از آن بيش از هزينه هاي آن باشد (هيتزمن، واسلي، زيمرمن2، 2010). به عنوان مثال تصميمات افشاي اختياري مديران بر اساس ميزان تأثيرگذاري چنين افشاهايي بر هزينه سرمايه، خطر اطلاعات و كاهش عدم اطمينان در خصوص دورنماي آتي شركت صورت مي پذيرد؛ چرا كه كيفيت افشاي اختياري به طور مستقيم يا غير مستقيم از طريق تأثير بر هزينه حقوق صاحبان سهام و جريان هاي نقدي، ارزش شركت را تحت تأثير قرار مي دهد (پلاملي و همكاران3، 2008). افزون بر اين از ديگر عوامل مؤثر بر تصميمات افشا مديران در خصوص بازار سرمايه عبارتند از: معاملات بازار سرمايه، پاسخگويي در خصوص كنترل شركت، سهام جايزه، دعاوي حقوقي، هزينه هاي خصوصي، آشكار كردن توانايي و استعداد مديران. همچنين واسطه هاي اطلاعاتي نظير موسسات اعتبارسنجي، كارشناسان صنعت و جرايد مالي، اطلاعاتي پيرامون شركت منتشر مي كنند. شفافيت اطلاعاتي از طريق گزارشگري و افشاء اجباري و اختیاری مي تواند شرايط عملكرد مطلوب بازار سرمايه و اداره اثربخش بنگاه هاي اقتصادي را فراهم آورد.
براساس فرضيات بازار كارا قيمت سهام شركت ها به طور كامل و آني بازتابي از كليه اطلاعات وجود در بازار است. با عنايت به اين واقعيت كه غالباً مديران در مقايسه با سرمايه گذاران داراي اطلاعات بيشتر و درك بهتري در خصوص عملكرد شركت هستند، از اين رو احتمال مي رود اين عدم تقارن اطلاعات زمينه اي براي ارزشگذاري اشتباه شركت فراهم سازد. در اين راستا مديران به منظور تصحيح ارزشگذاري اشتباه شركت علاوه بر افشاي حداقل اطلاعات براساس استانداردها و قوانين موضوعه، به افشاي اختياري اطلاعات از طريق پيش بيني عملكرد آتي، گزارش هاي اينترنتي، جرايد مالي و … مي پردازد (ايزدي نيا و سروش يار، 1388، ص 46). هدف از اين مطالعه بررسي عواملي است كه منجر به تفاوت در ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركت ها شود. به بيان ديگر اصلي ترين سوال در اين تحقيق اين است كه چه عواملي در بورس اوراق بهادار تهران تبيين كننده ميزان افشاي اختياري شركت ها مي باشد؟ در این راستا پژوهش حاضر تأثیر دو متغیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری شرکت ها را با مد نظر قرار دادن اثرات اندازه شرکت ها و نسبت بدهی ها مورد بررسی قرار می گیرد.

1-2 بیان مسئله
بر اساس تئوري اثباتي و تئوري نمايندگي عواملي مانند ساختار مالكيتي (تمركز مالكيت، مالكيت مديريتي و مالكيت خارجي)، اهرم مالي، سودآوري و اندازه شركت مي توانند تفاوت در ميزان افشاي اختياري شركت ها را تشريح نمايند. طبق اظهارت فاما و جنسن (1983)، جدايي مالكيت و كنترل از يكديگر و ايجاد تضاد منافع ميان مالكيت و مديريت هزينه هايي را در پي دارد كه تحت عنوان هزينه هاي نمايندگي ناميده مي شوند. در اين ميان افشا مي تواند به عنوان علامتي از سوي مديران مبني بر حركت آن ها در راستاي منافع مالكان باشد. با توجه به اينكه سطح تضاد منافع ميان مالكيت و مديريت و همچنين رفتارهاي فرصت طلبانه مديريت در شركت هايي كه تعداد سهامداران آن ها زياد است، بالا مي باشد، از اين رو انتظار مي رود اين شركت ها نسبت به شركت هايي كه از مالكيت متمركزتر برخوردار هستند افشاي بيشتري داشته باشند. بنابراين ما انتظار داريم ميزان پراكندگي مالكيت اثر قابل ملاحظه اي بر ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركتها داشته باشد.
تئوري نمايندگي و تئوري علامت دهي رابطه معني داري را ميان رويه هاي افشا و سودآوري متصور مي باشد (واتسون و همكاران4، 2002؛ ايسميل و كندلر5، 2005). در شركت هايي كه از سودآوري بالايي برخوردار مي باشند مديران در راستاي تثبيت موقعيت شغلي خود و افزايش ميزان پرداخت ها به ويژه تلاش مي كنند تا اطلاعات را با جزئيات بيشتري ارائه نمايند. همچنين از آنجايي كه شركتهاي سودآور بيشتر در معرض فشار سياسي و رسيدگي عمومي قرار دارند لذا از مكانيسم هايي همچون افشاي اختياري بيشتر بهره مي گيرند. بر اساس مطالعات هولند (2005) شركت ها در موقعيت هاي خوب افشاي اختياري بيشتري را نسبت به موقعيت هاي بد ارائه مي نمايند. بنابراين ما انتظار داريم رابطه معني داري ميان سودآوري و ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركت ها وجود داشته باشد.
همچنین شواهد تجربي ارائه شده حاكي از اين است كه شركت هايي كه از نسبت بدهي بالايي برخوردار مي باشند تمايل به افشا اطلاعات بيشتري دارند. مطابق با اظهارات جنسن و مكلينگ (1976) از آنجايي كه اعتباردهندگان اين توانايي را دارند تا با استفاده از ابزارهاي قراردادي از منافع خود محافظت كنند لذا نسبت بدهي بالا هزينه هاي نمايندگي ميان سهامداران و مديران را افزايش مي دهد. در اين راستا شركت ها با ارائه اطلاعات بيشتر تلاش مي كنند تا ميزان عدم اطمينان سهامداران را كاهش داده و از اين طريق هزينه هاي نمايندگي شركت را تقليل دهند (واتسون و همكاران، 2002). از سوي ديگر برخي از تحقيقات اعتقاد دارند رابطه ميان نسبت بدهي و ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري معكوس مي باشد. يافته هاي ميك و همكارانش6 (1995) حاكي از اين است كه شركت هايي كه از نسبت بدهي پاييني برخوردار مي باشند در گزارشگري سالانه خود اطلاعات اختياري بيشتري را افشا مي نمايند. با توجه به مطالب فوق انتظار مي رود نسبت بدهي با ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركت ها رابطه معني داري داشته باشد كه اين رابطه ممكن است مستقيم يا معكوس باشد.
در ارتباط با اندازه شرکت نیز مطالعات تجربي رابطه مستقيمي را بين اندازه شركت و ميزان افشاي اطلاعات متصور مي باشد. (جاگي و لاو7، 2000). بر اساس تئوري نمايندگي، ميزان هزينه هاي نمايندگي با افزايش سهم سرمايه هاي برون شركتي افزايش مي يابد. ميزان سرمايه هاي برون شركتي در شركت هاي بزرگ در سطوح بالاتري قرار داد. مديران شركت ها مي توانند با افشاي اطلاعات بيشتر، عدم تقارن اطلاعاتي و به تبع آن هزينه هاي نمايندگي را كاهش دهند. از طرفی دیگر، عموم سرمایه گذاران و رسانه ها تقاضای افشای اطلاعات بیشتری از سوی شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک دارند (آدرم، 1999). مطابق با اظهارات واتز و زیمبرمن (1986) شرکت های بزرگ با هزینه های سیاسی مواجه هستند که افشای اختیاری می تواند تلاشی در راستای کاهش این هزینه ها باشد (اسکات، 2003). با توجه به موارد فوق ما انتظار داریم اندازه شركت رابطه معني داري با ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري داشته باشد.
با توجه به مطالب فوق ما در اين تحقيق جهت روشن شدن ميزان تأثير هر يك از اين عوامل ياد شده بر ميزان افشاي اختياري، رابطه ميان ميزان افشاي اختياري با تمرکز مالكيت و سودآوري را با مد نظر قرار دادن اثرات متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی بررسي خواهيم كرد. بنابراين اصلی ترین سوالات پژوهش به شرح زير قابل بيان مي باشد:
آيا ميان ميزان پراكندگي مالكيت و ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري رابطه وجود دارد؟
آيا ميان سود آوري و ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركت ها رابطه وجود دارد؟

1-3 اهداف تحقيق
هدف اصلی از این مطالعه بررسی عوامل تبیین کننده میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا ابتدا اثر ساختار مالکیت بر میزان افشای اختیاری مورد توجه قرار گرفته و رابطه میان پراکندگی مالکیت و میزان افشای اختیاری بررسی می شود. در ادامه نیز اث

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع انواع ارتباطات، بهبود عملکرد، عملکرد شرکت Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع فرهنگ و ارتباطات، آداب و رسوم، کتابداران