منابع پایان نامه با موضوع افشای اختیاری، سودآوری، پراکندگی مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

بهبود محیط اطلاعاتی شرکت ها و توجه بیشتر به موضوع افشای اختیاری در سال های اخیر می باشد.

نگاره 4-1) آمار توصيفي متغیرهای تحقیق
متغیر
تعداد
مشاهدات
میانگین
انحراف معیار
کمترین
مقدار
بیشترین
مقدار
چولگی
کشیدگی
میزان افشای اختیاری
()
346
034/29
806/11
5
58
194/0
171/2
میزان پراکندگی مالکیت
()
346
673/27
584/16
0
370/94
961/0
679/4
سودآوری
()
346
2426/0
2482/0
1426/0-
8321/1
648/2
136/13
اندازه شرکت
()
346
296/13
491/1
454/9
210/17
474/0
773/2
نسبت بدهی
()
346
1983/2
0829/5
152/24-
169/64
038/6
742/76

نمودار 4-1) روند امتیاز افشای اختیاری شرکت های نمونه طی سال های 1389-1385

همچنین بر اساس نگاره 4-1، متوسط میزان پراکندگی مالکیت در بین شرکت های نمونه که بر اساس مجموع میزان مالکیت‏های کمتر از 5 درصد اندازه گیری شده برابر با 6/27 درصد بوده و بیانگر این است که بطور میانگین 6/27 درصد از مالکیت شرکت ها در دست سهامداران خرد می باشد. کمترین و بیشترین میزان متمرکز مالکیت نیز به ترتیب برابر با صفر درصد و 37/94 درصد می باشد. در نمودار 4-2 روند سالانه میزان پراکندگی مالکیت میان شرکت های نمونه به تصویر کشیده شده است. همانطور که در این نمودار قابل ملاحظه می باشد پراکندگی مالکیت در میان شرکت های نمونه دارای سیر صعودی بوده و حاکی مورد توجه قرار گرفت بازار سرمایه توسط سهامداران خرد طی سال های اخیر می باشد.

نمودار 4-2) روند میزان پراکندگی مالکیت شرکت های نمونه طی سال های 1389-1385

در ارتباط با متغیر سودآوری نیز که از طریق نسبت بازده سرمایه شرکت ها اندازه گیری شده است، بر اساس آمار توصیفی توسط سودآوری شرکت های نمونه برابر با 26/24 درصد بوده و کمترین و بیشترین میزان آن به ترتیب برابر با 26/14- درصد و 73/17 درصد می‏باشد. نمودار 4-3 روند سالانه این متغیر را به تصویر کشیده است.

نمودار 4-3) روند سودآوری شرکت های نمونه طی سال های 1389-1385

همان طور که در این نمودار ملاحظه می شود سودآوری و نسبت بازده سرمایه شرکت ها طی سال های مورد مطالعه نزولی بوده و از 83/29 درصد در سال 1385 به 81/20 درصد در سال 89 تنزل پیدا کرده است.

4-3 آزمون نرمال بودن توزيع متغيرهای وابسته تحقیق
از آنجايي که در انجام اين تحقيق به منظور تخمين پارامترهاي مدل از روش حداقل مربعات معمولی استفاده مي گردد و این روش بر اين فرض استوار است که متغير وابسته تحقيق داراي توزيع نرمال باشند و توزيع غيرنرمال نمونه منجر به تخطي از مفروضات اين روش براي تخمين پارامترها مي شود، لذا لازم است نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق مورد آزمون قرار گیرد. در این مطالعه این موضوع از طریق آماره جارکیو- برا88 مورد بررسی قرار می گیرد. فرض صفر و فرض مقابل در اين آزمون به صورت زير می باشد:

اگر سطح اهمیت آماره اين آزمون بيشتر از 05/0 باشد (Prob>.05) فرضیه مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر پذيرفته می‏شود. نتایج آزمون جاركيو – برا برای متغیر وابسته تحقیق (میزان افشای اختیاری) در نگاره 4-2 ارائه شده است.
نگاره 4-2) نتايج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق
متغیر
آماره جارکیو -برا
سطح اهمیت
میزان افشای اختیاری
()
707/12
0017/0

با توجه به این که سطح اهمیت آماره جارکیو – برا برای متغیر امتیاز افشای اختیاری کمتر از 05/0 می باشد بنابراین فرضیه مبنی بر نرمال نبودن توزیع متغیرها در سطح اطمینان 95% مورد تأیید قرار می‏گیرد و بیانگر این است که متغیر افشای اختیاری از توزیع نرمال برخوردار نمی‏باشند. بنابراین لازم است قبل از آزمون فرضیه ها متغیرهای تحقیق نرمال سازی شوند. در این مطالعه برای نرمال سازی داده ها از تابع انتقال جانسون89 بهره گرفته شده که فرآیند و نتایج آن در پیوست ارائه شده است. نتایج حاصل از آزمون جارکیو – برا بعد از فرآیند نرمال سازی داده ها به شرح نگاره 4-3 می باشد.
نگاره 4-3) نتايج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی
متغیر
آماره جارکیو -برا
سطح اهمیت
میزان افشای اختیاری
()
089/1
5799/0

با توجه به نگاره‏ 4-3، از آنجایی که بعد از نرمال سازی داده ها سطح اهمیت آماره جارکیو – برا بالاتر از 5 درصد می باشد بنابراین فرضیه در سطح اطمینان 95% تأیید شده و بیانگر این است که متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی، دارای توزیع نرمال می‏باشد.

4-4 بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق
در اين بخش با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون به بررسي ارتباط متغيرهاي تحقيق و همبستگي موجود بين آنها پرداخته مي‏شود. ماتريس ضرايب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق در نگاره 4-4 ارائه شده است.

نگاره 4-4) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقيق
اندازه
شرکت
نسبت
بدهی
سودآوری
پراکندگی
مالکیت
افشای
اختیاری

1
افشای اختیاری

1
069/0-
(200/0)
پراکندگی مالکیت

1
104/0-
(051/0)
020/0-
(708/0)
سودآوری

1
154/0-
(004/0)
025/0
(641/0)
158/0
(003/0)
نسبت بدهی

1
103/0
(055/0)
387/0
(000/0)
011/0-
(825/0)
238/0
(000/0)
اندازه شرکت

براساس نتایج حاصل از آماره پیرسون، افشای اختیاری همبستگی معنی داری با میزان پراکندگی مالکیت شرکت ها و سودآوری آن ها از خود نشان نمی دهد اما بین افشای اختیاری و نسبت بدهی و اندازه شرکت همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین پراکندگی مالکیت دارای همبستگی منفی با سودآوری می باشد که این همبستگی در سطح اطمینان 94 درصد معنی دار می باشد. متغیر سودآوری نیز دارای همبستگی منفی و معنی داری با نسبت بدهی بوده و همبستگی مثبت و معنی داری نیز با اندازه شرکت دارد.

4-5 بررسی همخطی بین متغیرهای تحقیق
همخطي به معناي وجود ارتباط خطي بين متغيرهاي توضيحي يا مستقل است. يكي از راههاي شناسايي رابطه همخطي يا عدم همخطي، بررسي رابطه همبستگي بين متغيرهاي مستقل است. در صورتيكه همبستگي بين متغيرهاي مستقل شديد نباشد، مشكل همخطي پيش نميآيد. در این مطالعه بررسي رابطه همخطي بين متغيرهاي مستقل با بهره گیری از ضريب همبستگي پيرسون انجام شده است. همان‏طور که در نگاره 4-4 مشخص می باشد، با توجه به ضعیف بودن (کمتر از 7/0) همبستگی میان متغیر های مستقل تحقیق می توان گفت مشکل همخطی میان آن ها وجود نداشته و ورود همزمان این متغیرها در مدل تحقیق موجب ايجاد مشكل همخطي نخواهد شد.

4-6 نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي تحقيق

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع وحدت جهان اسلام، تضاد و تقابل، دولت - ملت Next Entries منابع تحقیق با موضوع درآمد سرانه، آداب و رسوم