منابع پایان نامه با موضوع افزایش قیمت مسکن، استان کرمان، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

کشاورزی، اقتصاد محلی راتقویت کرده است .
گردشگری علاوه بر اینکه از عمده ترین عوامل عمران ناحیه ای است و باعث فعالیتهای درآمد زا وارز آور شده است، در تعدیل اقتصادی و اجتماعی مناطق و نواحی موثر بوده و عاملی برای توزیع عادلانه درآمد و ثروت می باشد. همچنین گردشگری در افزایش اشتغال و ایجاد منابع تکمیل کننده درآمد نقش موثری دارد و از سوی دیگر فعالیتهای اقتصادی را دگرگون می سازد، همچنین سوق دادن و تغییر مسیر درآمدها از مناطق شهری به روستاها که این خود مانع کوچ روستاییان خواهد شد را بیشتر می کند.
3-45-سرمایه گذاری در بخش صنعت گردشگری
در يک گستره کلی سرمايه، گردشگری را با ويژگی های خود در برگرفته است.گردشگری مهم ترين ابزار سرمايه در سيطره بر فضاهای جغرافيايی است( فضاهای ماقبل مدرن ، مدرن، پسامدرن ).
گردشگری به علت خاصيت بازدهی زود هنگام آن، بسترمناسبی برای سرمايه گذاری است.گردشگری می تواند هر دو سرمايه گذاری داخلی وخارجی را جذب نموده و اقتصاد رابه حرکت در‌آورد. سرمايه گذاری خارجی بخصوص برای کشورهای در حال توسعه مهم است، اما در ساير کشورها که سرمايه گذاران داخلی علاقه‌ای به سرمايه گذاری در گردشگری ندارند؛ سرمايه گذاری خارجی می توانند توسعه گردشگری را سرعت بخشيده و معيارهای اقتصادی را ارتقاء داده و ايده‌ها، فن آوری، تماس‌ها و بازارهای جديد رابه ارمغان آورد. برخلاف ديگر سرمايه گذاری ها، چنين سرمايه گذاری در کشورها باقی خواهد ماند. سرمايه‌ها در زمينه گردشگری از مرکز به پيرامون در حرکت است که تنها می تواند سودآوری خود را در زمينه گردشگری در مقاصد، همان کشورهای پيرامونی، حفظ نمايد.
آنچه امروز یک گردشگر می تواند از آن برای رفاه و امنیت خود استفاده نماید تأسیسات گردشگری می باشند که به قصد ارائه خدمات و انتفاع برای پذیرایی و اقامت مسافران و گردشگران طبق ضوابط و مقررات احداث گردیده و به شرح ذیل تقسیم بندی شده اند.
-هتل، متل و واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی
-مهمانپذیر
-مرکز اقامتی جوانان
-مراکز خود پذیرائی شامل هتل آپارتمان،
-پانسیون، زائر سرا و از این قبیل
-تفرجگاه، اردوگاه گردشگری، کمپینگ و کاروان ها
-مجتمع های سیاحتی و تفریحی، (به استثنای موارد مربوط به شهرداری ها) و سایر واحدهائیکه به قصد ارائه خدمات و انتفاع برای پذیرایی و اقامت مسافران و جهانگردان طبق مقررات و ضوابط میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس می گردند.
-مراکز سرگرمی و تفریحی (مراکز تعطیلات)
-دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی
-مناطق نمونه گردشگری
که در جداول زیر میزان اعتبارات بخش های تشویق گردشگری داخلی، توسعه زیر ساخت های مورد نیاز گردشگری و جذب گردشگران ورودی به کشور در سال های اخیر را نشان می دهد.
جدول شماره (3-20): هزینه و اعتبارات برنامه های گردشگری در بودجه سنواتی(میلیون ریال)

منبع : قوانین بودجه سنواتی
جدول شماره (3-21): اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش گردشگری کشور در قوانین بودجه سنواتی(میلیون ریال)

منبع : قوانین بودجه سنواتی
عمده ترین عملیات های سرمایه گذاری برنامه گردشگری استان عبارتست از احداث، تکمیل و تجهیز مراکز اقامتی و احداث و تکمیل مراکز پذیرایی که توسط بخش خصوص انجام گرفته است و همچنین تجهیز امکانات و زیربناهای لازم برای دسترسی آسان به جاذبه های تاریخی و طبیعی که از محل اعتبارات استانی و ملی تحقق یافته است. تبلیغ و معرفی جاذبه های گردشگری استان که با ایجاد نمایشگاه های داخلی و خارجی صورت گرفته است.
کل سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای عملیاتهای برنامه چهارم در برنامه گردشگری استان کرمانشاه مبلغ 161243.23 میلیون ریال می باشد که مبلغ 126305.821 میلیون ریال آن از محل اعتبارات عمرانی استانی و مابقی از محل اعتبارات ملی تامین می شود. عمده ترین سرمایه گذاری از محل اعتبارات استانی طی سال های برنامه چهارم مبلغ 71326 میلیون ریال است که برای تجهیز امکانات و زیربناهای لازم در سایت های بیستون تاق بستان و قره سو هزینه گریده است. که در جدول زیر کل اعتبارات اختصاص یافته به شهرستان های استان کرمانشاه آورده شده است.
جدول شماره (3-22): اعتبارات گردشگری در شهرستان های استان کرمانشاه 1389-1384
اعتبارگردشگری در سال 1389
اعتبارگردشگری در سال 1388
اعتبارگردشگری در سال 1387
اعتبارگردشگری در سال 1386
اعتبارگردشگری در سال 1385
اعتبارگردشگری درسال1384
شهرستان
1151
115475
1858
5606
11848
.
اسلام آباد غرب
7815
1290
470
1680
182765
.
پاوه
197
702
845
618
532
.
جوانرود
495
0
833
720
4772
.
ثلاث باباجانی
226
1211787
2715799
1210
68562
.
دالاهو
26036
5166917
2247
2687306
22234
239161
کرمانشاه
777
783
1858
113006
839
.
کنگاور
0
275992
776
141
65
.
گیلانغرب
301
458
1616
0
300
.
سرپل ذهاب
1300
517763
1483
620
560
.
سنقرکلیایی
441
787
2045
1450
1093
.
صحنه
1314
1203
1994867
1020
134008
20657
روانسر
0
415
1125
850
0
3085
قصرشیرین
109565
1395746
1329605
1000
3574124
232932
هرسین
0
799324
0
390
773178
10500
سطح استان
43976
1616279
21196271
140760966
12621035
1827524
جمع کل
منبع : واحد عمران فرمانداري پاوه

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1 مقدمه:
چگونگی تحلیل یافته های تحقیق یکی از مراحل اصلی هر تحقیق می باشد.جهت این کار روش های مختلفی متناسب با موضوع و یافته های تحقیق می توان اتخاذ نمود.دراین تحقیق متناسب با موضوع و نوع اطلاعات گردآوری شده از روش های آماری تحلیلی – توصیفی و استنباطی و همچنین روش تکنیک سوات(swot) استفاده گردیده است بدین معنی که روش های آماری جهت آزمون فرضیه های تحقیق بکار گرفته شده، آن گاه به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف،فرصت ها،و تهدیدها و ارایه راهبردها از روش تکنیک سوات (swot) استفاده به عمل آمده است.
4-2 یافته های توصیفی تحقیق
به منظور آگاهی یافتن از نظرات و انگیزه های اصلی گردشگران از مسافرت به شهرستان پاوه و شناخت خواسته های آنها و قضاوتشان در مورد امکانات موجود و مورد نیاز، سوالات طرح شده بود که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرند. بررسی این سوالات که شامل دو دسته مشخصات عمومی پاسخگویان و سوالات مرتبط با فرضیه های آزمون می باشد، نتایج زیرا بدست می دهند.
4-3 مشخصات عمومی گردشگران
هدف از طرح سوالات در این پژوهش شناخت گردشگران پاوه از نظر جنس، سن، میزان تحصیلات، شغل و محل سکونت آنها بود
4-3-1- جنسیت: از کل پاسخ دهنده گان پرسشنامه بیانگر آن است که 77 درصد مرد و 23 درصد زن بوده اند.(جدول شماره4-1)

جدول شماره(4-1) توزیع جنسی پاسخ دهنده گان
شرح
مرد
زن
کل پاسخ داده ها
تعداد
60
40
100
درصد
77
23
100
4-3-2سن:
از نظر سنی بیشتر پاسخ دهنده ها در گروه سنی 41-34 سال و 25- 18 سال به ترتیب با 5/27 و 3/25 قرار داشتند و پس از آن گروه سنی 33-26 با 1/19 درصد و کمترین پاسخگویان از گروه سنی 65-58 با 8/2 درصد بوده اند(جدول شماره4 -2).
جدول شماره(4-2): توزیع پاسخگویان از نظر گروهای سنی

شرح

گروه سنی

25 – 18
33 -26
41 -34
49-42
57-50
65-58
65+
جمع
تعداد
45
34
49
30
9
5
6
178

درصد
3/25
1/19
5/27
9/16
06/5
8/2
4/3
100
4-3-3 تحصیلات:
بررسی میزان تحصیلات پاسخگویان بیانگر آن است که 5 نفر بیسواد، 39 نفر دیپلم، 17 نفر لیسانس و 13 نفر فوق و بالاتر بوده اند.
4-3-4 تاهل:
بررسی این گویه بیانگر آن است که 40 نفر مجرد و 59 نفر متاهل و یک گزینه نیز بی جواب بوده است

4-3-5 درآمد:
بررسی این شاخص بیانگر آن است که 21 نفر از پاسخگویان کمتر از 500 هزار تومان، 39 نفر یک تا یک و نیم میلیون، 27 نفر 1.5 تا 2 میلیون، 4 نفر نیز 2 میلیون و بیشتر درامد داشته اند.
4-3-6 بهبود وضعیت اقتصادی :
در بررسی انجام گرفته به میزان 27 درصد از مردم که اکثر از لحاظ تحصیلات دیپلم بوده اند تاثیر گردشگری را بر وضعیت اقتصادی خیلی کم می دانند اما به میزان 8درصد که در رابطه با گردشگری دارای مدارک مرتبط بوده اند این تاثیر را بسیار زیاد می دانند.
4-3-7 افزایش فاصله طبقاتی:
با توجه به بررسی انجام گرفته 39درصد(13درصد خیلیکم و 26 در شد کم) گفته اند که تاثیر گردشگری در فاصله طبقاتی کم و خیلی کم میباشد و 21 درصد( 17درصد زیاد و 4 درصدخیلی زیاد) گفته اند که گردشگری در فاصله طبقاتی تاثیرزیاد و خیلی زیاد میباشد و 33 درصد نیز این تاثیر را در حد متوسط دانستهاند.
4-3-8 افزایش سرمایه گذاری خارجی و داخلی:
در بررسی انجام گرفته در زیاد گفته اند که گردشگری بر سرمایه گذاری خارجی و داخلی تاثیر زیادی دارد تقریبا40 درصد و 37 درصد(20درصد خیلیکم و 17درصدکم) تاثیر آن را کم و خیلی کم دانسته اند و با توجه به آمار به دست آمده درصد موافق به این تاثیر تحصیل کرده بودهاند.
4-3-9 امکانات گذران اوقات فراغت:
با توجه به بررسی انجام گرفته 45درصد(22درصد خیلیکم و 23 در صد کم) گفته اند که تاثیرگردشگری در گذران اوقات فراغت کم و خیلی کم میباشد و 21 درصد( 17درصد زیاد و 7 درصدخیلی زیاد) گفته اند که گردشگری می تواند در گذراندن اوقات فراغت مناسب تاثیرداشته باشد.
4-3-10 افزایش ترافیک:
با توجه به بررسی انجام گرفته 34 درصد (16درصد خیلی کم و 18 درصد کم) گفته اند که تاثیر گردشگری در افزابش ترافیک کم وخیلی کم می باشد و 38 درصد (30 درصد زیاد و 8 درصد خیلی زیاد) گفته اند که گردشگری می تواند در افزایش ترافیک سهم بسزایی داشته باشد.
4-3-11 بهبود امکانات زیرساختی:
بر اساس نتایج حاصله از پرسشنامه 56 درصد (24 درصد خیلی کم و 32 درصد کم) می باشد گفته اند که تاثیر گردشگری بر بهبود امکانات زیرساختی کم و خیلی کم می باشد و 24 درصد (17 درصد زیاد و 7 درصد خیلی زیاد) می باشد گفته اند که گردشگری می تواند سهم اندکی در بهبود امکانات زیر ساختی را داشته باشد.
4-3-12 افزایش کیفیت کالا:
با توجه به نتایج حاصله از پرسشنامه 45 درصد (19 درصد خیلی کم و 26 درصد کم) بوده است گفته شده که تاثیر گردشگری در افزایش کالا کم و خیلی کم است. و 26 درصد (23 درصد زیاد و 3 درصد خیلی زیاد) بوده است.گفته اند که گردشگری سهم اندکی در افزایش کیفیت کالا داشته است.
4-3-13 افزایش قیمت مسکن و اجاره بها:
با توجه به بررسی انجام گرفته 35 درصد (10 درصد خیلی کم و 25 درصد کم) می باشد که گفته اند نقش گردشگری در افزایش قیمت مسکن و اجاره بها خیلی کم و کم بوده است. و 36 درصد( که 26 درصد زیاد و 10 درصد خیلی زیاد) بوده گفته اند که گردشگری سهم متوسطی در افزایش قیمت مسکن و اجاره بها داشته است.
4-3-14 شناساندن جاذبه های گردشگری:
با توجه بررسی انجام شده 55 درصد (27 درصد خیلی کم و 28 درصد کم) می باشد گفته شده تاثیر گردشگری کم و خیلی کم می باشد و 40 درصد( 20درصد زیاد و 20 درصد خیلی زیاد) بوده گفته شده که گردشگری نقش بسزایی در شناساندن جاذبه های گردشگری دارد
4-3-15 تنوع مشاغل خدماتی:
با توجه به نتایج حاصله 58 درصد (27 درصد خیلی کم و 31 درصد کم) بوده است گفته اند که تاثیر گردشگری کم وخیلی کم بوده و 22 درصد (21 درصدزیاد و 1 درصد خیلی زیاد) بوده گفته اند که گردشگری نقش اندکی در تنوع مشاغل خدماتی داشته است.
4-3-16 تغییر کاربری:
بر اساس نتایج حاصله 48 درصد (16 درصد خیلی کم و 32 کم) بوده است گفته اند که تاثیر گردشگری کم و خیلی کم بوده است. و 37 درصد(18 درصد زیاد و 19 درصد خیلی زیاد) بوده گفته اند که گردشگری نقش خوبی در تغییر کاربری داشته است.
4-3-17 بهبود کیفیت راههای دسترسی:
با توجه به نتایج بدست آمده 42 درصد( 18 درصد خیلی کم و 24 درصد کم) بوده است. گفته اند که تاثیر گردشگری کم و خیلی کم بوده است. و 28 درصد (19 درصد زیاد و 9 درصد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع شهرستان پاوه، استان کرمانشاه، استان کرمان Next Entries منابع پایان نامه با موضوع شهرستان پاوه، سطح معنادار، افزایش فروش