منابع پایان نامه با موضوع افراد مبتلا، اختلال سلوک، مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

جنايت در بيان بزرگسالان بصورت وحشتناکي زياد است. شايد اين مسئله نسبت به مسائل ديگري که با آن مشغوليم هنوز اهميت چنداني نيافته باشد اما اگر روزي خواستيم در اين خصوص اقدامي کنيم نخستين قدم مطالعه و تحقيق علمي در اين باب است- با روشي که در کشورهاي ديگر تحقيق مي کنند.
محققان بايد با علم الاجتماع و روانشناسي و بخصوص با علم آمار و روش تحقيقات اجتماعي آشنا باشند تا آنچه مي يابند قابل اعتماد باشد و بتواند ملاک اقدام سياسي و اجتماعي گردد.

3-3- جرم و شخصيت ضد اجتماعي
ويژگي اصلي اختلال شخصيت ضد اجتماعي، يک الگوي فراگير از بي اعتنايي و تجاوز به حقوق ديگران است که از کودکي يا اوايل نوجواني آغاز شده و تا بزرگسالي ادامه مي يابد.
اين الگو تحت عنوان جامعه ستيزي، اجتماع ستيزي يا اختلال شخصيت غير اجتماعي نيز ناميده شده است. چون فريبکاري تقلب، ويژگيهاي محوري اختلال شخصيت ضداجتماعي است، بويژه ممکن است تلفيق اطلاعات به دست آمده از ارزيابي نظامدار باليني با اطلاعات به دست آمده از منابع موثق مفيد باشد.
براي اينکه بتوان اين تشخيص را مطرح کرد، فرد بايد دست کم 18 سال سن و سابقه اي از چند نشان? اختلال سلوک را قبل از سن 15 سالگي داشته باشد اختلال سلوک يک الگوي مکرر و با ثبات از رفتار را در بر مي گيرد که در آن به حقوق اساسي ديگران تجاوز مي شود يا هنجارهاي اجتماعي يا قواعد متناسب با سن زير پاگذاشته مي شود. رفتارهاي مشخص? اختلال سلوک در يکي از چهارطبق? زير قرار مي گيرند: پرخاشگري نسبت به افراد و حيوانات، تخريب اموال، فريبکاري و دزدي يا تخطي جدي از قوانين.
الگوي رفتار ضداجتماعي تا دوران بزرگسالي نيز تداوم مي يابد. افراد مبتلا به اختلال شخصيت ضد اجتماعي از هنجارهاي اجتماعي و رفتار قانوني پيروي نمي کنند آنها ممکن است به طور مکرر اعمالي را انجام دهند که زمين? بازداشت شدن را فراهم مي کنند (خواه بازداشت شوند يا بازداشت نشوند) مانند تخريب اموال، اذيت و آزار ديگران، سرقت، يا روي آوردن به مشاغل غيرقانوني. اشخاص مبتلا به اين اختلال براي آرزوها، حقوق يا عواطف ديگران احترامي قايل نيستند. آنها اغلب براي کسب منفعت شخصي يا لذت دست به فريبکاري يا تقلب مي زنند (براي مثال، براي به دست آوردن پول، برقراري روابط جنسي يا مستعار برگزينند، کلاهبرداري کرده و يا تمارض کنند. ممکن است الگويي از تکانشگري به صورت ناتواني در برنامه ريزي قبلي جلوه گر شود تصميمها به صورت آني و بدون برنامه ريزي، بدون انديشه، و بدون توجه به پيامدهاي آن براي خود و ديگران، گرفته مي شوند و اين امر ممکن است به تغيير ناگهاني شغل، محل اقامت يا روابط بينجامد. افراد مبتلا به اختلال شخصيت ضد اجتماعي بيشتر تحريک پذير و پرخاشگر بوده و ممکن است به طور مکرر درگير منازعات فيزيکي شده و مرتکب اعمال خشونت آميز جسماني (از جمله مضروب کردن همسر يا کتک زدن بچه) شوند اعمال پرخاشگرانه اي که براي حمايت از خود و ديگري صورت مي گيرند در زمر? اين موارد قرار نمي گيرند.
در پژوهشي که با عنوان رابطه ي بين اختلالات شخصيت در سال 2002 توسط “وارن و همکاران” در بين صد نفر از مجرمين انجام شد يافته هاي آنها رابطه قوي از بين اختلالات شخصيت را ، به اختلال شخصيت ضد اجتماعي اختصاص داده بود. و همچنين تحقيقي بر روي 260 نفر از افراد زنداني حدود 55 درصد دچار اختلال شخصيت ضد اجتماعي بوده اند (گروسي و همکاران ، 1386)
الگوي رفتار ضداجتماعي تا دوران بزرگسالي نيز تداوم مي يابد. افراد مبتلا به اختلال شخصيت ضد اجتماعي از هنجارهاي اجتماعي و رفتار قانوني پيروي نمي کنند آنها ممکن است به طور مکرر اعمالي را انجام دهند که زمين? بازداشت شدن را فراهم مي کنند (خواه بازداشت شوند يا بازداشت نشوند) مانند تخريب اموال، اذيت و آزار ديگران، سرقت، يا روي آوردن به مشاغل غيرقانوني. اشخاص مبتلا به اين اختلال براي آرزوها، حقوق يا عواطف ديگران احترامي قايل نيستند. آنها اغلب براي کسب منفعت شخصي يا لذت دست به فريبکاري يا تقلب مي زنند (براي مثال، براي به دست آوردن پول، برقراري روابط جنسي يا مستعار برگزينند، کلاهبرداري کرده و يا تمارض کنند. ممکن است الگويي از تکانشگري به صورت ناتواني در برنامه ريزي قبلي جلوه گر شود تصميمها به صورت آني و بدون برنامه ريزي، بدون انديشه، و بدون توجه به پيامدهاي آن براي خود و ديگران، گرفته مي شوند و اين امر ممکن است به تغيير ناگهاني شغل، محل اقامت يا روابط بينجامد. افراد مبتلا به اختلال شخصيت ضد اجتماعي بيشتر تحريک پذير و پرخاشگر بوده و ممکن است به طور مکرر درگير منازعات فيزيکي شده و مرتکب اعمال خشونت آميز جسماني (از جمله مضروب کردن همسر يا کتک زدن بچه) شوند اعمال پرخاشگرانه اي که براي حمايت از خود و ديگري صورت مي گيرند در زمر? اين موارد قرار نمي گيرند.

3-3-1- ويژگيها و اختلالهاي همراه
افراد مبتلا به اختلال شخصيت ضد اجتماعي غالباً فاقد همدلي بوده و نسبت به احساسها، حقوق و رنجهاي ديگران بي عاطفه و بدگمان هستند و برخورد تحقير آميز دارند. آنها ممکن است خود ارزيابي کاذب و مغرورانه داشته باشند (براي مثال، احساس کنند که کار معمولي در شأن آنها نيست و يا توجه واقع بينانه اي نسبت به مسايل جاري يا آيند? خود نداشته باشند) و امکان دارد به شدت خودرأي، متکي به خود و يا از خودراضي باشند. آنها ممکن است جاذب? دروغين و سطحي داشته و کاملاً حراف و داراي قدرت کلامي خوبي باشند (براي مثال، با استفاده از اصطلاحات فني يا اصطلاحات تازه، فردي را که با آن مطالب آشنايي ندارد تحت تأثير قرار مي دهند). فقدان همدلي، خود ارزيابي کاذب و جاذب? سطحي و ظاهري، ويژگيهايي هستند که به طور رايج در تعاريف سنتي جامعه ستيزي گنجانيده شده و ممکن است به ويژه در تشخيص اختلال شخصيت ضد اجتماعي در زندان و يا موقعيتهاي پزشکي قانوني که در آنها اعمال جنايي، بزهکارانه يا پرخاشگري احتمالاً غير اختصاصي هستند، به کار روند. اين افراد ممکن است همچنين در روابط جنسي خود غير مسئولانه و استثمارگر باشند. آنها ممکن است سابق? روابط جنسي با افراد بسياري را داشته باشند و امکان دارد هرگز يک رابط? تک همسري را ادامه ندهند. اين افراد ممکن است به عنوان والدين، غير مسئول باشند که اين امر با سوء تغذيه کودک، يک بيماري در کودک که از فقدان حداقل امکانات بهداشتي ناشي مي شود؛ وابستگي کودک به همسايه ها يا اقوام دور براي غذا يا حمايت؛ کوتاهي در پيدا کردن پرستار براي کودک هنگامي که فرد، بيرون از منزل است يا هدر دادن پول مورد نياز براي ضروريات منزل، مشخص مي شود (عابديني ، 1387).
افراد مبتلا به اختلال ممکن است همچنين دچار ملال شوند که شامل شکايتهاي مربوط به تنش، ناتواني در تحمل يکنواختي، و خلق افسرده است. آنها ممکن است به اختلالهاي اضطرابي، اختلالهاي افسردگي، اختلاهاي مرتبط با مواد، اختلا جسماني کردن، قمار بازي بيمارگون و ساير اختلالهاي کنترل تکانه نيز دچار باشند. همچنين افراد مبتلا به اختلال شخصيت ضد اجتماعي اغلب داراي آن دسته از ويژگيهاي شخصيتي هستند که با ملاکهاي ساير اختلالهاي شخصيت به ويژه اختلال شخصيت مرزي، نمايشي و خودشيفته مطابقت مي کنند. احتمال پديدار شدن اختلال شخصيت ضد اجتماعي در زندگي بزرگسالي هنگامي بيشتر مي شود که فرد شروع زودرس اختلال سلوک (قبل از سن 10 سالگي) و اختلال کاستي توجه- پيش فعالي را به طور توأم داشته باشد. بد رفتاري با کودک و يا غفلت از کودک، فرزند پروري بي ثبات يا متغير يا انضباط والديني متناقض، ممکن است احتمال تبديل شدن اختلال سلوک به اختلال شخصيت ضد اجتماعي را افزايش دهد.

3-3-2- ويژگيهاي خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسيت
ظاهراً اختلال شخصيت ضد اجتماعي با وضعيتهاي اجتماعي- اقتصادي پايين و موقعيتهاي شهري ارتباط دارد. براساس ملاک هاي تشخيصي DSM-IV در مورد اين تشخيص، نگرانيهايي به وجود آمده مبني بر اينکهاين تشخصيص ممکن است به اشتباه در مورد افراد و موقعيتهايي به کار رود که در آنها رفتار ضداجتماعي ظاهراً ممکن است بخشي از يک راهبرد محافظتي براي ادام? زندگي باشد. در ارزيابي صفات ضد اجتماعي، در نظر گرفتن زمين? اجتماعي و اقتصادي که رفتارها در آن رخ مي دهند، براي متخصص باليني سودمند است.
طبق تعريف، تشخيص شخصيت ضد اجتماعي را نمي توان تا قبل از سن 18 سالگي عنوان کرد. اختلال شخصيت ضد اجتماعي در مردان شايعتر از زنان است. اين احتمال وجود دارد که تشخيص اختلال شخصيت ضد اجتماعي در زنان کمتر مطرح شود که علت آن بويژه تأکيد بر جنبه هاي پرخاشگرانه در تعريف اختلال سلوک است.

3-3-3- شيوع اختلالات شخصيت ضد اجتماعي
براساس ملاک هاي تشخيصي DSM-IV شيوع کلي اختلال شخصيت ضد اجتماعي در نمونه هاي جامعه تقريباً 3% در مردان و حدود 1% در زنان است. برآوردهاي مربوط به شيوع در موقعيتهاي باليني، بسته به خصوصيات بارز جامعه هايي که از آنها نمونه گيري به عمل آمده، از 3%تا 30% متغير است. ميزانهاي بالاتر شيوع با موقعيتهاي درماني سوء مصرف مواد و زندان و يا موقعيتهاي قانوني ارتباط دارند.

3-3-4- سير اختلالات شخصيت ضد اجتماعي
اختلال شخصيت ضد اجتماعي ، سيري مزمن دارد ولي ممکن است با بزرگتر شدن فرد، بويژه در ده? چهارم زندگي خفيفتر شده و يا بهبود يابد. اگر چه اين بهبودي به ويژه در مورد گرايش به ارتکاب رفتار جنايي ظاهر مي شود ولي احتمالاً در کل طيف رفتارهاي ضد اجتماعي و مصرف مواد، کاهش رخ مي دهد.

3-3-5-الگوي خانوادگي
اختلال شخصيت ضداجتماعي، در ميان خويشاوندان بيولوژيک درج? اول افراد مبتلا به اين اختلال بيشتر از جمعيت کلي شايع است. اين خطر براي خويشاوندان بيولوژيک زنان مبتلا به اين اختلال بيشتر از خطر مربوط براي خويشاوندان بيولوژيک مردان مبتلا به اين اختلال است. خويشاوندان بيولوژيک اشخاص مبتلا به اين اختلال همچنين در معرض خطر زياد ابتلاء به اختلال جسماني کردن و اختلالهاي مرتبط به مواد هستند. در يک خانواده که عضوي از آن مبتلا به اختلال شخصيت ضد اجتماعي است، غالباً مردان به ا ختلال شخصيت ضد اجتماعي و اختلالهاي مرتبط با مواد مبتلا مي شوند در حاليکه زنان، بيشتر اختلال جسماني کردن دارند.در يک مطالعه گزارش شده ، که مردان مبتلا به شخصيت ضد اجتماعي ده برابر و زنان مبتلا پنج برابر بيشتر از جمعيت عادي مرتکب جرم مي شوند (فريد حسيني و همکاران ،1386).
با وجود اين، در چنين خانواده هايي در مقايسه با کل جمعيت، شيوع تمام اين اختلاها در ميان زنان و مردان، افزايش دارد. مطالعات فرزند خوانده ها نشان مي دهند که هم عوامل ژنتيکي و هم عوامل محيطي در خطر ابتلا به اين گروه از اختلالها، نقش دارند. کودکاني که به فرزندي پذيرفته شده اند و کحودکان واقعي والديني که به اختلال شخصيت ضد اجتماعي مبتلا هستند، در معرض خطر زياد ابتلا به اختلال شخصيت ضد اجتماعي، اختلال جسماني کردن و اختلالهاي مرتبط با مواد قرار دارند. کودکان فرزندخوانده بيشتر به والدين واقعي خود شباهت دارند تا والديني که آنها را به فرزندي پذيرفته اند ولي محيط خانوادگي ناپدري و نامادري آنها برخطر ابتلا به اختلال شخصيت و آسيب شناسي رواني مربوط به آن تأثير مي گذارد.

3-4- جرم و شخصيت در نظريه هاي انسان شناسي جنايي
به دنبال تحقيقاتي که در زمينه انسان شناسي و افراد تباه به عمل آمد وجود ارتباط بين نارسائيهاي مختلف بدن و جرم مورد توجه قرار گرفت که هر چند محدود? اين تحقيقات منجزاً در قلمرو نظريه هاي انسان شناسي قرار نمي گيرد اما از آن جهت در ارتباط با اين عقايد مطالعه مي شود که همچنان که قبلاً يادآوري شد بيشتر جنبه طبي دارند و احتمالاً بيماري مجرم را مورد بررسي قرار مي دهند. براي روشن شدن مطلب و تعيين ارتباط جسم و روان يادآوري مي کنيم که از دوران قديم، اين مساله که بين بدن و خصوصيات اخلاقي رابطه اي عميق وجود دارد مورد توجه فراوان بوده است، احساس آمرانه وجود اين ارتباط را ما نزد ارسطو مي بينيم. شايد اين مطلب چندان جدي نباشد اما در ارزش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع قانون مجازات، ارتکاب جرم، طبقه حاکم Next Entries منابع پایان نامه با موضوع اراده آزاد، افراد بزهکار، فلسفه حقوق