منابع پایان نامه با موضوع اعتبار سازه، بهبود عملکرد، روش کوکران

دانلود پایان نامه ارشد

براي گردشگران نمايان مي سازد(دي هاوتيزر، 74، 2001). نام تجاري معرف تضمين مجدد يا ضمانت در خصوص عملکرد است. درک مفهوم شهرت هم براي سازمان مستقر در مکان گردشگري و هم مصرف کننده مهم است چرا که شهرت نه تنها اطلاعاتي در خصوص عملکرد گذشته ارائه مي کند بلکه ان را تضمين مي کند(ثابيت و پوئن، 56، 2003). شهرت، واکنش عاطفي را که شامل تمامي تخمين ها در خصوص ذينفان سازمان است، ارائه مي دهد. در حالي که ويجلت و کامرر تاکيد دارند بر اينکه شهرت منتج شده از عملکرد گذشته مي باشد(کاروآنا و چيرکاپ، 2000). شهرت به عنوان مجموعه اي از ويژگي هاي اقتصادي و غير اقتصادي که يک سازمان را توصيف مي کند، تعريف مي شود و از رفتار گذشته سازمان نتيجه مي شود. در واقع شهرت مي تواند به عنوان يک ادراک جهاني از ماهيتي که سازمان را در سطح توجه و احترام بالا انشعاب جدي براي انتخاب مکان گردشگري نگه مي دارد، نگريسته مي شود. شهرت به ندرت در صنعت گردشگري به کار برده مي شود ما نقش مهمي در تعادل ارتباط ميان گردشگران و مکان گردشگري ايفا مي کند. براي گردشگران شهرت مکان گردشگري، تضمين کننده کيفيتي است که انها از عملکرد گذشته مکان گردشگري اطمينان حاصل مي کنند. داشتن شهرت مناسب مي تواند به معناي افزايش ملاقات کننده و حضور و اسکان بيشتر گردشگران تلقي شود.شهرت مناسب يک منبع مطمئن رقابتي است و کمک مي کند به رقابت پذيري و مي تواند منجر به بهبود عملکرد مالي نيز شود. هزينه، تعيين کننده رقابت پذيري مکان گردشگري مي باشد. هزينه مسافرت و بازديدي که توسط گردشگران پرداخت مي شود، مي بايست به شکلي باشد که اين اعتقاد را در ان ها ايجاد نمايد که ارزشمند است. هزينه تجربه گردشگران جهت بازديد شامل هزينه خدمات حمل و نقل و مکان گردشگري و هزينه هاي اصلي مثل تسهيلات، غذا، نوشيدني و خدمات تور مسافرتي است. قابل پذيرش است که گردشگران نسبت به قيمت ها حساس هستند. قيمت رقابتي قيمتي است که باعث حرکت گردد. سطح بهره وري اجزاي متفاوت صنعت گردشگري و کيفيت عوامل، بر جذابيت يک مکان گردشگري اثرگذار است.

5-1-3-3- عملکرد گردشگري
عملکرد هر نوع سيستمي در خصوص گردشگري نيازمند اطلاعات و شاخص هاي عملکرد مقصد است که مي تواند به عنوان مقايسه در برابر مقاصد ديگر مورد استفاده قرار گيرد. کيفيت شاخص عملکردي است که اغلب مورد بحث مي باشد و ضروري است که برنامه هاي نظارت کافي در محل مديريت بخش با طيف وسيعي از دانش مورد نياز، براي اطلاع رساني در زمينه تصميم گيري و برنامه ريزي، ارزيابي عملکرد کلي براي مقايسه آسان با مقاصد ديگر فراهم آورده شود و همچنين اين نظارت بر عملکرد، باعث شده که تعدادي از مقامات محلي در حال حاضر با استفاده از تکنيک هاي برنامه ريزي کسب و کار به درک و بهبود اجزاء منحصر به فرد در فرايندهاي خود مديريتي برسند. مديريت کيفيت يکپارچه، مدل تعالي کسب و کار و سيستم استاندارد سازي از روش هاي اصلي در حال اجرا هستند که بسيار در ارتقاء عملکرد هر مکان توريستي مي توانند مثمر ثمر باشند.

6-1-3-3- رضايت گردشگران
پيزام71، نيومن72 و ريچل73 (1978) رضايت74 گردشگر را به عنوان نتيجه تعامل ميان تجربه گردشگر در مکان گردشگري و انتظاراتي که درباره مکان گردشگري دارد، تعريف مي کنند. رضايت گردشگر در مکان گردشگري به عنوان عامل تعيين کننده در هدف گردشگر نسبت به بازديد مجدد مکان گردشگري و پيشنهاد آن به ديگران در نظر گرفته مي شود. به نظر پيزام و اليس75(1978)، رضايت گردشگر مي تواند به عنوان معيار ضعف و قدرت رقابتي تلقي شود. جذابيت مکان گردشگري نيز با رضايت ادراکي گردشگر مرتبط است(Ferrario, 1979 and Pizam 1978) .

4-3- معيارها و شاخص هاي تحقيق
معيارهاي منتج از مباني نظري پژوهش و گويه هاي عملياتي مدلTDCA به شش بخش تقسيم شده است که در زير به آنها مي پردازيم.
جدول شماره 8: معيارها و شاخص هاي تحقيق
معيارها
شاخص ها

تنوع جذابيت ها و ترکيب فعاليتها
* فرهنگي
* طبيعي
* رويدادها
* بازآفريني
* تبليغات
* تنوع در فضاهاي شهري
* تنوع در کاربري هاي شهري
* فرهنگسراها و خانه هاي فرهنگ در سطوح مختلف شهري، منطقه اي و محلي
* تسهيلات آموزش رسانه و هنر
* توجه به محيط‌زيست و ارج نهادن به سرمايه‌هاي طبيعي
* فستيوالها، نمايشگاه ها و جشنواره هاي بين المللي در موضوعات سينما، نشر و صنايع دستي

تسهيلات حمايتي
* حمل و نقل
* خدمات جانبي
* تسهيلات تشويقي جهت حمايت صنايع فرهنگي
* تسهيلات فيزيکي (سالن هاي همايش، پارک هاي شهري، نمايشگاه ها و …)
* بسترهاي زير ساختي (زيرساخت هاي مخابراتي، اينترنتي، دستگاه هاي ATMو …) ارائه خدمات هوشمند توسط سازمان ها و ادارات مختلف
* اعتبارات بخش دولتي و حمايت در زمينه توليد، حمايت، پخش و تبليغ
* شرکت هاي فراملي سرمايه گذار در بخش نشر، سينما و صنايع دستي
* شرکت هاي خصوصي سرمايه گذار در زمينه توليد، حمايت، پخش و تبليغ

تجربه محيطي
* موقعيت مکاني در شهر
* محيط (اجتماعي و فيزيکي)
* پذيريش گروه هاي مختلف قومي، نژادي و مذهبي از سوي شهروندان
* موقعيت مکاني و ارتباطي نسبت به فضاهاي سکونت و فعاليت
ارتباطات
* نام گذاري تجاري بر مکان گردشگري

عملکرد گردشگري
* کيفيت تسهيلات فيزيکي و خدمات جانبي
* دسترسي همه گروه هاي ديني، نژادي، قومي، سني و جنسي به فضاهاي باز
* فضاهاي مناسب وبا کيفيت براي تعاملات اجتماعي
* دسترسي مناسب همه به تسهيلات زيرساختي
* کيفيت ايمني محيط براي فعاليت ها
رضايت گردشگر
* بازديد مجدد از مکان گردشگري
* پيشنهاد مکان گردشگري به ديگران
ماخذ: نگارنده، 1392

5-3- روشهاي گرد اوري داده ها
داده هاي مورد استفاده در اين پژوهش داده هاي کيفي هستند که به روش پيمايشي از ميان روشهاي گرداوري داده ها، روش پرسشنامه برگزيده مي شود و نمونه گيري به دو صورت تصادفي ساده از استفاده کنندگان از فضا و غير احتمالي از ميان خبرگان و صاحبان کسب و کار در رشته هاي فعاليتي مرتبط، انجام مي شود. ذکر اين نکته ضروري است که ترتيب دادن ميز گرد خبرگان، عليرغم اين که داده هاي خروجي ان ضريب صحت بالاتري دارند، در وسع يک پايان نامه دانشجويي نيست و اين روش عموماً در پروژه هاي مطالعاتي واقعي، که اعتبار و بودجه کافي بر ان تمهيد مي شود، قابليت کاربرد دارد.

1-5-3- پرسشنامه
با توجه به هدف پژوهش، سنجش جذابيت و رقابت پذيري محور فرهنگي – گردشگري عباس آباد، تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي بوده و از نظر جمع آوري اطلاعات، داده ها و تجزيه و تحليل آن ها، تحقيقي پيمايشي محسوب مي گردد.
جامعه آماري تحقيق را مراجعان به فضاهاي فرهنگي – گردشگري اراضي عباس آباد در محدوده زماني اجراي تحقيق (آذر ماه 1392) تشکيل مي دهند. با توجه به کثرت مراجعان سعي گرديد از روش نمونه گيري تصادفي ساده بهره گرفته شود. به علت عدم دسترسي به واريانس جامعه و در نظر داشتن حداقل خطاي نوع اول 5 درصد، تعداد حداقل نمونه يعني 250 در نظر گرفته شد. به منظور گردآوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گرديد که سوالات پرسشنامه مطابق معيارها و گويه هاي عملياتي منتج از آنها بر مبناي اندازه گيري ميزان رقابت پذيري و جذابيت در دو گروه طراحي شدند.

فرمول و روش کوکران براي تعيين حجم نمونه
براي تعيين حجم نمونه ساده ترين روش استفاده از فرمول كوكران مي باشد. اگر حجم جامعه مشخص نباشد (جامعه نامحدود باش ) خواهيم داشت

n = حجم نمونه
=Z مقدار متغير نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمينان 95 درصد برابر 1.96 مي باشد
P= مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختيار نباشد مي توان آن را 5/0 درنظر گرفت. در اين حالت نقدار واريانس به حداکثر مقدار خود مي رسد.
q = درصد افرادي كه فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)
d = مقدار اشتباه مجاز

1-1-5-3- پايايي پرسشنامه
جهت سنجش پايايي داده ها از روش آلفاي کرونباخ (افراخته 138: 1387) استفاده شده که روش عمده برآورد ضريب پايايي و سازگاري است که مبين سازگاري دروني مدل مي باشد. به عبارت ديگر آلفاي کرونباخ اندازه مي گيرد که به چه خوبي يک مجموعه از متغيرهاي مشاهده شده يک سازه مکنون را توضيح مي دهند. محاسبه اين شاخص با استفاده از رابطه زير امکان پذير خواهد بود:

در اين رابطه K تعداد پرسش ها و Si انحراف معيار امتياز کل پرسش ها است. هر چه اين شاخص به 1 نزديک تر شود به معني همبستگي دروني بالاتر و همگن تر بودن پرسش خواهد بود. بديهي است در صورت پايين بودن مقدار آلفا بايد بررسي نمود که با حذف کدام پرسش مقدار آنها افزايش خواهد يافت. در اين آزمون مقادير بالاي 0.7 مطلوب تلقي مي شود. در پژوهش حاضر ضريب آلفاي کرونباخ به دست امده برابر 793/0 به دست آمده و نشان دهنده پايايي دروني کلي سوالات پرسشنامه مي باشد.

2-1-5-3- روايي پرسشنامه
براي سنجش روايي تحقيق روش هاي مختلفي وجود دارد که بر اساس تقسيم بندي زير مي توان به اختصار اينگونه بيان کرد:
اعتبار محتوايي: معمولا براي بررسي اجزاي تشکيل دهنده يک ابزار اندازه گيري به کار مي رود و به سوال هايي بستگي دارد که معمولا توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين مي شود.
اعتبار ملاکي: عبارت است از کارآمدي يک ابزار اندازه گيري در پيش بيني رفتار يک فرد در موقعيت هاي خاص.
اعتبار سازه اي: نمايانگر آن است که ابزار اندازه گيري تا چه حد يک سازه يا خصيصه اي را که مبناي نظري دارد، مي سنجد (سرمد، 1387: 170 – 172).
روايي پرسشنامه، در دو طبقه روايي محتوايي و سازه اي بررسي مي شود که اعتبار سازه اي به سوال هاي تشکيل دهنده پرسشنامه بستگي دارد و به اين سوال پاسخ مي دهد که آيا ابزار سنجش به قدر کافي مفهوم را اندازه گيري مي کند؟ و روايي محتوايي، اين نکته را بيان مي کند که آيا به نظر صاحب نظران، ابزار، آنچه را که بايد اندازه گيري بکند را اندازه مي گيرد يا خير؟ (سرمد، 1387، 172).
پرسشنامه اين پژوهش در اختيار اساتيد مربوطه قرار مي گيرد تا روايي محتوايي آن بررسي و کاستي هاي آن برطرف شود.

6-3- روش تجزيه و تحليل
بطور کلي روشهاي تحليل تجربي را مي توان با معيار نوع گزاره هاي مشاهده اي به نوع روش هاي تحليل کيفي و روشهاي تحليل کمي تقسيم کرد. اين روشها با معيار علت کاوي و معناکاوي به روشهاي تعليل و تفسيري نيز تقسيم پذيرند. در يک معناي کلي تحليل را مي توان به تحليل توصيفي و تحليل تبييني طبقه بندي کرد. در اين طبقه بندي نوع تحليل تابع نوع تحقيق است. تحليل توصيفي با تحقيق توصيفي و تحليل تبييني با تحقيق تبييني سازگار است. با وجود اين در تحقيق تبييني، تحليل توصيفي نيز انجام مي شود(ساعي، 1387:139). ينابراين روش تحليل اين پژوهش از يک منظر – با توجه به سنخ داده هاي ورودي – مي تواند کيفي و از منظري ديگر – با توجه به نوع تحقيق – توصيفي قلمداد شود.در مرحله تجزيه و تحليل، محقق با استفاده از روشهاي مختلف و با تکيه بر معيار عقل سعي مي کند اطلاعات و داده ها را در جهت آزمون فرضيه و ارزيابي آن مورد بررسي قرار دهد (حافظ نيا، 1387). تجزيه و تحليل هاي کمي آماري به کار گرفته شده، با توجه به کيفي فرض شدن داده ها انتخاب مي گردد. در اين تحقيق، اطلاعات بدست آمده، بر اساس مدل TDCA و با استفاده از روابط دروني متغيرها از طريق تحليل همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون تک متغيره مورد تجزيه و تحليل و نتيجه گيري قرار گرفته است. براي تحليل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده مي شود.

1-6-3- تحليل رگرسيون تک متغيره
در رگرسيون دو متغيره، يک متغير مستقل و يک متغير تابع وجود دارد و هدف تحليل اثرات متغير مستقل بر متغير وابسته (پاسخ) مي باشد، (نيرومند، 1379). در اين پژوهش براي استخراج موارد زير از تحليل رگرسيون دو متغيره استفاده مي شود.
* اثر منابع و ترکيب فعاليتها بر رقابت پذيري
* اثر منابع و ترکيب فعاليتها بر جذابيت
* اثر خدمات حمايتي بر رقابت پذيري
* اثر خدمات حمايتي بر جذابيت
* اثر تجربه محيط فيزيکي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تامین، تامین کننده، انعطاف پذیری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تامین، اثر شلاقی، پویایی های سیستم