منابع پایان نامه با موضوع استان کرمانشاه، استان کرمان، پهنه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

(4-16): پهنه بندی به روش سلیانینوف
نمودار هایترگراف
با توجه به اهمیت دو پارامتر هواشناسی دما و بارش در تعیین اقلیم منطقه و به جهت شناسایی موثرترین این دو پارامتر در یک منطقه از نمودار هایترگراف (شکل 4-18) استفاده میشود. عریض بودن نمودار نشان دهنده تغیرات شدید دما و طویل بوده نمودار نشان دهنده تغییرا ت شدید بارش میباشد [30]. نمودار هایترگراف استان کرمانشاه عریض بوده و نشان میدهد که تغییرات دما ماههای سال شدید بوده که نشان دهنده زمستانهای سرد و تابستانهای گرم در منطقه است. طویل بودن نمودار هایترگراف استان کرمانشاه نشان میدهد که اکثر بارش استان در یک دوره اتفاق افتاده که با توجه به شکل (4-17) بیشتر بارش استان در فصل زمستان بوده و سهم بارش تابستانه کمتر از یک درصد است که نتایج آنالیز هایترگراف را تایید میکند.

شکل (4-17): نمودار درصد بارش فصلی استان کرمانشاه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع استان کرمانشاه، استان کرمان، انحراف معیار Next Entries تحقیق با موضوع ارزش بازار، ارزش دفتری، مدیریت سود