منابع پایان نامه با موضوع استان کرمانشاه، استان کرمان، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

ایستگاه
IDW
KRIGING
CO KRIGING
بارش
نام
IDW
KRIGING
CO KRIGING
بارش
نام
522.8
533.9
532.6
470.7
اسلام آباد غرب
482.8
491.8
501.8
212.6
سومار
439.1
428.3
431.9
392.9
کنگاور
426.2
418.9
415.1
528.0
سنقر
427.0
405.8
408.6
441.6
کرمانشاه
552.6
583.9
580.9
450.6
تازآباد
528.5
507.0
509.1
529.8
روانسر
559.4
643.1
646.4
460.7
سنندج
434.8
412.5
419.4
417.9
سرپلذهاب
451.6
449.0
443.0
339.2
قروه
446.0
427.1
434.2
364.0
قصر شیرین
559.4
595.1
593.6
918.8
مریوان
452.8
421.4
422.0
425.0
گیلانغرب
416.1
363.6
364.8
317.7
همدان فرودگاه
450.8
458.1
455.0
378.0
هرسین
440.4
469.5
479.4
391.7
کوهدشت
567.4
574.5
574.0
548.2
جوانرود
426.5
409.6
408.9
366.8
نهاوند
480.0
465.8
458.0
539.4
کرندغرب
405.9
388.1
379.9
478.3
نورآباد لرستان
488.4
478.8
480.0
335.6
ماهیدشت
573.6
549.8
539.7
614.1
ایلام
538.6
603.3
597.8
770.7
پاوه
510.8
506.0
504.5
691.8
ایوانغرب
419.6
430.2
434.2
486.6
صحنه
432.2
425.5
426.9
434.2
سرارودکرمانشاه

نتایج آنالیز ريشه دوم ميانگين مربع خطا و مقایسه میانگین دو گروه در جدول (4-4) آمده است. این جدول بیانگر مقادیر RMSE، انحراف معیار و انحراف از میانگین برای روشهای کرجینک، کوکرجینگ و روش عكس فاصله وزني میباشد که از دادهای میانگین بارش سالانه در ایستگاههای مورد مطالعه محاسبه شده است. مقادیر sig نشان میدهد که اعداد بدست آمده با استفاده از هر روش تفاوت معنی داری با مقادیر مشاهده شده ندارد. همچنین هر قدر مقادیر RMSE این روشها به صفر نزدیکتر باشد نشان دهنده دقت بالاتر روش برای درونیابی دادههای هواشناسی در منطقه میباشد. مقادیر RMESبدست آمده برای روش عکس فاصله وزنی 51/0، کرجینگ 50/0 و کوکرجینگ 51/0 میباشد. با توجه به مقادیر RMSE به دست آمده و اختلاف کم حدود 2 درصد با روش کریجینگ، میتوان از هرسه روش برای درونیابی پارامترها استفاده نمود که با نتیجه ثقفيان و همكاران (1384) همخوانی دارد. اما روش کرجینگ با توجه به اینکه در بین این سه روش دارای کمترین مقدار RMSE، کمترین مقدار انحراف معیار و همچنین مقدار کمتر انحراف از میانگین است مناسبترین روش برای درونیابی دادهها در استان کرمانشاه شناخته میشود که با نتایج بدست آمده از مطالعات جفري و همكاران (2001)، تابيوس و همکاران (1985) و آبتيو و همكاران (1993) همخوانی دارد.
جدول (4-4): مقادیر RMSE و نتایج حاصل از مقایسه میانگین
 
df
S. D
S.E.M

Sig.

Correlation
RMSE
% RMSE
PR & IDW
25
127.07
24.92
0.85
0.55
0.51
102
PR & KRIGING
25
124.77
24.46
0.83
0.55
0.50
100
PR & COKRIGING
25
127.15
24.94
0.84
0.52
0.51
102
برای انجام روش کرجینگ لازم است که ارتفاع ایستگاههای مورد استفاده نرمال باشند که شکل (4-9) نشان دهنده نرمال بودن ارتفاع این ایستگاهها میباشد. همچنین مناسبترین ورایوگرام برای درونیابی دادههای با روش کرجینگ مدل نمایی انتخاب گردید شکل (4-10).

شکل (4-9): نرمال بودن ارتفاع ایستگاههای مورد استفاده

شکل (4-10): مناسبترین مدل برای درونیابی دادهها با روش کرجینگ
مناسبترین شبکه سلولی
نتایج تولیدی وابسته به دادههای ورودی برای آنالیز آماری میباشند، پس بایستی از صحت مقادیر تولیدی یا خروجی آنالیز اطمینان کامل داشت. نتایج هر مدل و صحت و دقت دادههای برآوردی تحت تاثیر اندازههای مختلف پیکسل و انتخاب مناسبترین پیکسل میباشد [81،90]. برای تولید داده دقیق مقادیر بارش سالانه ایستگاههای سینوپتیک و کلیماتولوژی و … استان و اطراف استان را با روش کرجینک با اندازه های شبکه سلولی مختلف درونیابی شد و با مقادیر بارش سالانه ایستگاههای بارانسنجی مورد ارزیابی و صحت سنجی قرار گرفت.
برای تشخیص اولیه مناسبترین اندازه شبکه سلولی جهت میانیابی دادههای هواشناسی، ابتدا دادههای بارندگی سالانه با اندازه شبکه سلولی مختلف 3، 4، 5، 6، 8، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 و 100 کیلومتر درونیابی شدند. سپس میانگین دادههای دورنیابی شده با اندازه مختلف شبکه سلولی محاسبه و نمودار آن رسم شد (شکل 4-11). نمودار میانگین بارندگی از اندازه شبکه سلولی شروع به ثابت شدن نموده و تغییر زیادی در میانگین صورت نمیگیرد. بازهای که نمودار در آن ثابت شده را میتوان به عنوان مناسبترین شبکههای سلولی برای درونیابی در نظر گرفت. با توجه به این نمودار، اندازههای ، 4، 5، 6، 8 و 10 کیلومتر مناسبترین اندازه برای میانیابی پارامتر بارندگی (یا منطقه) میباشند. یغمایی و همکاران (2009)، خداقلی و همکاران (1386) و فاطمی آذرآخونی و همکاران (1391) از این روش برای تعیین مناسبترین اندازه شبکه سلولی استفاده کردهاند. ایرادی این روش تولید بازهای از اندازههای مختلف شبکه سلولی است که بدلخواه میتوان هر کدام از آنها را انتخاب نمود. در مباحث هیدرولوژی برای تعیین مناسبترین اندازه شبکه بندی نتایج بدست آمده را با واقعیت حوزه میسنجنده به صورتی که شکل، شیب و … حوزه بدست آمده از نتایج آنالیز با واقعیت حوزه کمترین تفاوت را داشته باشد. برای تشخیص مناسبترین اندازه شبکه بندی برای منطقه بایستی اطلاعات و دادههای که از روش درونیابی برای نقاط مجهول بدست آمدهاند را بررسی نموده تا اندازه شبکهای با کمترین خطا بدست آید. در هر منطقهای تعداد ایستگاههای باران سنجی بسیار بیشتر از ایستگاههای سینوپتیک و کلیماتولوژی هستند میتوان از این ایستگاهها برای تعیین بیشترین همبستگی بین بارندگی سالانه دادههای درونیابی شده با دادههای برداشت شده از ایستگاهها استفاده نمود. برای تعیین صحت دادههای درونیابی شده با اندازه شبکههای مختلف، نقشه دادههای درونیابی شده را با نقشه ایستگاههای سینوپتیک، کلیماتولوژی و باران سنجی تلفیق شد و سپس نقاطی که در دو نقشه با هم منطبق بوده یا تقریبا نزدیک به هم هستند، استخراج شدند.

شکل (4-11): میانگین بارش سالانه دادهای درونیابی شده با اندازههای مختلف شبکه سلولی
برای تعیین مناسبترین اندازه شبکه سلولی، آنالیز مقاایسه میانگین و مقدار RMSE، ضریب تغیرات، انحراف معیار، انحراف از میانگین، ضریب همبستگی مقادیر برآوردی و مقادیر برداشت شده ایستگاههای باران سنجی محاسبه شد. نتایج مقایسه میانگین و مقدار RMSE و ضریب تغیرات در جدول (4-5) نمایش داده شده است. مقادیر sig بدست آمده نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین دادههای درونیابی شده و دادههای ثبت شده در ایستگاههای هواشناسی برای هر شبکه سلولی وجود ندارد که صحت و دقت دادههای تخمینی را نشان میدهد. اندازه شبکه سلولی با فاصله نقاط 6 کیلومتر، مقادیر RMSE (8/17)، ضریب تغیرات (8/7)، انحراف معیار (9/64) و انحراف از میانگین (3/17) کمتری نسبت به سایر اندازه شبکههای سلولی دارد که نشان میدهد مناسبترین شبکه سلولی برای درونیابی دادهها در منطقه مورد مطالعه است. هرچند شبکه سلولی 5 کیلومتر با ضریب همبستگی 9/93 درصد نسبت به شبکه سلولی 6 کیلومتر با ضریب همبستگی 3/92 دارای همبستگی بیشترین بین دادههای درونیابی شده و دادههای ثبت شده در ایستگاههای منطقه میباشد اما اختلاف آنها بسیار کم میباشد.

جدول (4-5): نتایج مقایسه میانگین، ضریب تغیرات و مقادیر RMSE
Cell Size
S. D
S. E .M
Correlation%
RMSE
CV
Sig.
10.0
107.7
31.1
58.9
30.1
13.3
0.64
8.0
131.7
36.5
80.4
39.3
18.3
0.11
6.0
64.9
17.3
92.3
17.8
7.8
0.21
5.0
80.6
21.5
93.9
20.8
12.0
0.77
4.0
73.8
19.7
86.4
18.1
8.2
0.48
3.0
73.3
19.6
89.3
19.7
10.8
0.30

شکل (4-12) که با استفاده از جدول (4-5) رسم شده، مشخص میکند که مقادیر انحراف معیار، انحراف از میانگین، مقدار RMSE و اختلاف ضریب تغیرات بین مقادیر برآوردی بارش سالانه و مقادیر ثبت شده در ایستگاههای سینوپتیک، کلیماتولوژی و بارانسنجی برای اندازههای شبکه سلولی کمتر از 6 کیلومتر اختلاف زیادی با هم ندارند اما فاصله بین اندازه شبکه سلولی 5 و 6 کیلومتر دارای کمترین مقادیر هستند. همچنین مقدار ضریب همبستگی در این فاصله دارای نقطه اوج خود میباشد. در واقع میتوان گفت که کاهش بیش از حد اندازه شبکه سلولی تنها حجم دادهها را افزایش میدهد. این نتایج تا حدودی مشابه نتایج بدست آمده با روابط جفری و همکاران (2001)، والیزولاو و بام گاردنر (2000)، تومیسلا و هنگل (2006) و وینک (1975) در مقیاس 1500000/1 میباشد که در جدول (4-6) آورده شده است مشابه میباشد. با توجه به این توضیحات و نتایج بدست آمده مناسبترین اندازه شبکه سلولی برای درونیابی دادههای هواشناسی در این مطالعه برای منطقه مورد مطالعه 6 کیلومتر انتخاب شده است و سطح استان به 622 نقطه درونیابی شد شکل (4-13).
جدول (4-6): مناسبترین اندازه شبکه سلولی سایر محققین
اندازه شبکه سلولی (m)
رابطه
4620
جفری
3750
وینک
3750

هنگل
750

150

4500
والیزولاو و بام گاردنر
750

شکل (4-12): نمودار مقاییسه میانگین، ضریب تغیرات و RMSE

شکل (4-13): نقاط درونیابی شده در استان کرمانشاه
خصوصیات اقلیمی استان:
–الف دما
دما بر شکل بارش در مناطق مختلف تاثیر دارد و با کاهش دما در ارتفاعات شکل بارش به صورت برف خواهد بود. متوسط حداقل دما طبق نقشه خطوط هم دما در استان کرمانشاه در شکل (4-14)، 4 درجه سیلیوس و حداکثر درجه حرارات 24 درجه سیلیوس میباشد. با مقایسه نقشه خطوط هم دما و توپوگرافی مشاهده شد که خطوط هم دما با نقشه توپوگرافی مطابقت دارد که نشان دهنده رابطه بین دما و ارتفاع بوده که یک رابطه عکس میباشد یعنی در ارتفاعات دما پایینتر و در دشتها دما بیشتر است.
-ب بارش
نقشه خطوط هم بارش در استان کرمانشاه در شکل (4-15) نشان داده شده است. بیشترین مقدار بارش در استان کرمانشاه در ارتفاعات منطقه پاوه و نوسود که در واقع با میزان بارش 800 میلی متر و کمترین میزان بارش در منطقه صد و سومار با مقدار 200 میلیمتر بدست آمده است. همانطور که مشاهده میشود مراکز بارش در ارتفاعات و رشته کوه زاگرس میباشد که نقش تعیین کننده این رشته کوه در میزان بارش استان را نشان میدهد. دشتهای استان که در بین کوهای مرتفع قرار دارند با میزان بارش تقریبا 500 میلیمتر در سال مناطق مستعدی برای کشاورزی بوده و همچنین رودخانههای که در این مناطق وجود دارند از کوههای اطراف سرچشمه میگیرند که از آنها برای آبیاری در فصل گرم سال استفاده میشود.

شکل (4-14): خطوط هم دمای سالانه استان کرمانشاه

شکل (4-15): خطوط هم بارش سالانه استان کرمانشاه
پهنه بندی اقلیمی
پهنه بندی به روش سلیانینوف
روش سلیانینوف براساس نسبت بارش به گرما استوار است. اما از مزایای آن ساده بودن انجام محاسبات میباشد. با استفاده از ضریب هیدروترمیک سلیانینوف، استان کرمانشاه به شش منطقه اقلیمی تقسیم شد که در شکل (4-16) نمایش داده شده است. 1) اقلیم خشک قسمتهای سومار و نفت شهر را در بر میگیرد. 2) اقلیم نیمه خشک شدید: قسمتهای قصر شیرین، غرب گیلان غرب و غرب سرپل ذهاب را شامل میشود.3) اقلیم نیمه خشک میانه: نیمه شرقی شهرستانهای گیلان غرب، سرپل ذهاب، اسلامآباد و کنگاور، قسمتهای جنوبی شهرستانهای کرمانشاه، هرسین و صحنه از این نوع اقلیم برخوردار میباشند. 4) اقلیم نیمه خشک ضعیف: این اقلیم از قسمتهای شرقی استان شروع شده و تا انتهای رشتهکوهای زاگرس در غرب امتداد دارد که قسمتهای عمده شهرستانهای کنگاور، سنقر، صحنه، کرمانشاه، دالاهو، اسلام آباد، روانسر و ثلاث را در بر میگیرد. 5) اقلیم نیمه مرطوب: بخش عمده شهرستانهای روانسر، جوانرود و قسمتهای مرکزی شهرستان سنقر را شامل میشود. نتایج بدست آمده تا حدود زیادی با نتایج بدست آمده توسط رحیم زاده و همکاران (1391) مطابقت دارد.

شکل

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع استان کرمان، استان کرمانشاه، ضریب همبستگی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع استان کرمانشاه، استان کرمان، پهنه بندی